Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
O Larpie
Autor Wiadomość
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-05-31, 12:52   O Larpie

Wyczerpuj?cy opis o larpie:
Witajcie. Nadszed? czas aby zebra? informacje w jednym temacie i rozwin?? to co zosta?o ju? powiedziane.

I.FABU?A I ?WIAT


Warhammer 40k

Akcja larpa rozgrywa si? w uniwersum Warhammer'a 40 000 (znanego z figurkowej gry bitewnej oraz serii gier komputerowych Dawn of War). Starali?my si? przybli?y? wygl?d ?wiata i panuj?ce tam realia w serii krótki artyku?ów, które mo?ecie znale?? tutaj.
Wiemy jednak, ?e system jest znany tylko nielicznej garstce ludzi w Polsce, wi?c je?eli macie jakie? pytania nie wahajcie si?.
Dog??bna wiedza o ?wiecie nie b?dzie konieczna do gry na larpie, ale ze swojej specyfiki trzeba mie? przynajmniej podstawowe informacje wiedzie? co si? dzieje dooko?a.

Dodatkowe informacje o ?wiecie (po angielsku) mo?na znale?? na:
Link 1
Link 2

Oraz w grze fabularnej Dark Heresy. (na której b?dzie bazowa? du?a cz??? mechaniki ale o tym pó?niej).Neris

Raj na ziemi. Idylliczna kraina gdzie jak si? wydaje wszyscy ?yj? w szcz??ciu i dostatku, jednak wystarczy przyjrze? si? bli?ej aby zobaczy? prawdziwe oblicze Neris. Jest to planeta na której b?dzie dzia?a si? ca?a akcja oraz b?d? mia?y miejsce wszelkie wydarzenia. Posiada ona swoje w?asne zasady, tradycje i frakcje cz?sto niespotykane nigdzie indziej w Imperium. Bohaterowie graczy urodzili si? tutaj albo z innych powodów znale?li na jej powierzchni. Po wi?cej informacji o planecie, frakcjach i miejscach mo?na kierowa? si? tutaj.Starcie pomi?dzy wielkimi

Fabu?a b?dzie opowiada? o zmaganiach o w?adza i terytorium jakie tocz? mi?dzy sob? szlachetne rody Neris. Gracze zaczynaj? swoj? „przygod?” jako zwykli ludzie, którzy nie maj? wp?ywu na polityk? ani nie stanowi? ?adnej powa?nej militarnej si?y. Jednak z czasem, w ramach zbierania do?wiadczenia i zyskiwania sprzymierze?ców ich rola i si?a znacz?co wzrosn?. Chcieliby?my odda?
realia 40k gdzie wszyscy s? trybikiem w ogromnej maszynie jakim jest Imperium. Nie oznacza to jednak, ?e chcemy zaserwowa? wam larpowy film (gdzie gracze biernie siedz? i obserwuj? wydarzenia), nie, nie , nie. Decyzje graczy b?d? mia?y wp?yw na ?wiat, ale nie b?d? one tym ?wiatem rz?dzi?.II.MECHANIKA

Ods?ony - Drama

Chcieliby?my aby spotkania by?y czym? pomi?dzy drama, polityk? a intryg?. Chcemy to osi?gn?? dwojako. Pierwszym ma by? system punktów do?wiadczania który ma nagradza? graczy którzy odgrywaj? „swoje” postacie , przyk?adaj? uwag? do strojów i aktywnie kombinuj? jako postacie. Nie zamierzamy z kolei nagradza? w znacznym stopniu za teatralno??, albowiem w moim odczuciu jest to zbyt subiektywna ocena.Drugim "narz?dziem"; jest zrezygnowanie z mechaniki (a zw?aszcza mechaniki walki) na samej ods?onie. Od razu przedstawi? argumenty czemu decydujemy si? na takie rozwi?zanie.


1.W realiach 40k mo?ni otaczaj? si? zast?pami s?ug, ochroniarzy i akolitów. St?d zaatakowanie np. starszego kap?ana maszyn sko?czy?oby si? nieprzyjemnym spotkaniem z jego przybocznymi servitorami. Jednak z przyczyn technicznych niemo?liwym jest aby z ka?dym npcem (badz Bg) pojawia? si? zast?p 10 niewidocznych postaci.

2.Spotkania graczy odbywaj? si? na dworze królewskim w sali audiencyjnej, gdzie wnoszenie broni jest zakazane, a wszelkie akty agresji i przemocy szybko pacyfikowane przez stra? pa?acow? i gwardie królewsk?.

3.W zaawansowanym technologicznie ?wiecie bro? automatyczna jest ?atwo dost?pna, w ma?ych pomieszczeniach b?d? z bliskiego zasi?gu prawie nie mo?na jej unikn??. Stad te? mo?liwo?ci wpakowania komu? pe?nego magazynka w brzuch z zaskoczenia stanowi zbyt du?e ryzyko, auto kill'i oraz niepotrzebnej ?mierci postaci.

4.Brak potencjalnych star? na samej ods?onie chroni nasz przed problemami przestoi, zbiegania si? wszystkich graczy aby zobaczy? co si? dzieje oraz ogólnego zamieszania.

5.Zwi?ksza dyspozycyjno?? mg'ów którzy nie musz? t?umaczy? oraz prowadzi? mechaniki a mog? zaj?c si? odgrywaniem npców oraz pomaganiem w innych kwestiach.

Pewnie kilku z was zastanawia si? po co gra w larpa w którym nie mo?na si? pozabija? i zrobi? sobie krzywdy? Otó?, nikt nie mówi?, ?e nie mo?na zabi? innej postaci gracza. Otó? nawet czasami b?dzie trzeba. Lecz to b?dzie odbywa?o si? w akcjach mi?dzy dramowych które s? opisane poni?ej.Akcje mi?dzy dramowe

1.Fraction (Frakcyjna)- Zwrócenie si? personalnie b?d? przez swoich ludzi do jednej z frakcji (Administratorium, konkretny ród, syndykat) z jak?? spraw? b?d? poszukuj?c informacji. Sukces zale?y od przebiegu wcze?niejszej wspó?pracy z frakcj?, posiadanych cech oraz wiedzy o tym z kim si? rozmawia oraz co chce si? osi?gn??. B?dzie wykonywany test na podstawie statystyk postaci- który b?dzie przedstawiony graczowi czy uda?o mu si? osi?gn?? to co zamierza? czy poniós? pora?k?.

2.Quest (Zadania)- Postacie b?d? mog?y otrzyma konkretna misj? uda? si? gdzie i np. kogo? schwyta?. Wype?nianie zada? dla danego rodu, b?dzie zwi?ksza? poziom zaufania jakim darzona jest posta? (statusu), co da dost?p do nowych umiej?tno?ci, ludzi oraz kontaktów. Zadania maj? z góry ustalone wynagrodzenie- cho? mo?na si? oczywi?cie targowa? ze zleceniodawca i mniej wi?cej podane wymagania- co b?dzie potrzebne aby osi?gn?? sukces.

3.Job (Praca)- Posta? mo?e po?wieci swój czas po prostu pracuj?c w sobie odpowiedni sposób (im oczywi?cie jest lepsza tym mo?e oczekiwa? wy?szego wynagrodzenia). W przeciwie?stwie do questów, prace s? w miar? bezpieczne i zapewniaj? niemal pewny zysk, a przy okazji mo?na czasami przypadkiem dowiedzie? si? czego? ciekawego.

4.Freeform (Inne)- wszystko co nie mie?ci si? w poprzednich kategoriach, tak jak samodzielna eksploracja terenu (na pocz?tek odradzamy), tworzenie chemikaliów, maszyn, ataki na innych graczy i bohaterów oraz wszystkie inne pomys?y które wpadn? do g?owy graczom. (jednak ostrzegamy, ?eby bardziej szalone koncepty najpierw skonsultowa? z mgami)Rzuty i zasady

Podczas akcji mi?dzydramowym b?dziemy u?ywa? lekko zmodyfikowanej mechaniki z Dark Heresy (która jest bli?niaczo podobna do tej z WFRP), na jej zasadach rozgrywane b?d? tez walki (je?eli skala zacznie by? zbyt du?a – to przejdziemy przy masowych starciach na mechanik? wh40k – bietewniaka). Jak to b?dzie dok?adnie wygl?da? zostanie jeszcze przedstawione potem (??cznie ze wszystkimi umiej?tno?ciami, zasadami tworzenia postaci itd.)Eksploracja ?wiata

Planeta Neris zostanie przedstawiona jako mapa podzielona na hexy. Na poszczególnych hexach b?d? znajdowa? si? lokacje (pozamiastem) które gracze b?d? mogli eksplorowa? w ramach np. zada?. Wa?nym elementem który chcemy wprowadzi? jest czas.. czyli tempo podró?y. Kiedy 2 graczy b?dzie chcia?o uda? si? do np. staro?ytnych ruin aby odnale?? jaki? artefakt z czasów mrocznych wieków technologii musi wiedzie? kto dotrze na miejsce pierwszy.
Dlatego ka?dy z graczy w ramach swoich akcji musi policzy? liczb? hexów jaka dzieli go od miejsca gdzie si? uda i przemno?y? przez- Tempo podró?y
(Im mniej tym pojazd porusza si? szybciej
1 -dla landspeedera, a 10 dla postaci id?cej na piechot?)
Ten gracz kogo warto?? jest mniejsza dociera pierwszy na miejsce, i jego deklaracja jest rozpatrywana w pierwszej kolejno?ci. W pó?niejszych fazach rozgrywki mo?e to mie? du?e znaczenie czy wydajesz si? jednoosobowym nadd?wi?kowym samolotem, czy bierz ze sob? 100 swoich towarzyszy jad?c ci??kimi wozami pancernymi.Master& Commander

Pod kontrole graczy w trakcie trwania rozgrywki b?d? dawni ?o?nierze, skrybowie i ca?a gromadka innych jednostek która b?dzie s?u?y? postaci w osi?ganiu jej celów. Zyskiwa? si? b?dzie ich przez otrzymanie wsparcia z jakiej? frakcji, starania samej postaci i zawieranie przyja?ni, albo po prostu kupowa? jako najemników. B?d? mogli oni stanowi? obstaw? bohatera która broni go w jego domu, albo podczas podró?y i pomaga podczas wykonywania akcji. Wszyscy z nich s? niestety albo bardzo wyspecjalizowani, b?d? posiadaj?ce ma?e ilo?ci, inteligencji, kreatywno?ci, dyscypliny b?d? wierno?ci i oddania wobec postaci. To powoduje, ?e nie powinno si? puszcza? swoich si? „samopas”, poniewa? mog? si? okaza? skraj? niekompetencj?. Straty doznane po?ród swoich ludzi nie s? automatycznie uzupe?niane, tak jak sprz?t który posiadali, st?d koniecznym b?dzie rozs?dne planowanie dzia?anie i nie szafowanie ?yciem swoich podw?adnych.III.ORGANIZACJA

Kto

Larpa prowadz?: Tower- jako g?ówny tyran i hegemon (przynajmniej do czasu)
Koza, Kaym i Velazkez

Gdzie

Miejsce gdzie b?d? obywa?y si? spotkania nie s? jeszcze znane

Od Kiedy
Tworzenie postaci planujemy na czas wakacyjny sierpie?-wrzesie?. Larp rozpoczyna si? w pa?dzierniku, planujemy przeprowadza? ods?on? co 1,5 miesi?ca. Larp zosta? przewidziany na 2 lata (po czym nast?pi jego zako?czenie)

Join
Je?eli jeste? zainteresowany braniem udzia?u w naszym larpie (i dotar?e? a? tutaj :)).. tu jest temat gdzie mo?na si? zg?asza?. Dalsze informacje o terminach i wi?cej informacji o ?wiecie i larpie b?d? pojawia? si? na forum. Wszystkie pytania mo?na zadawa? w tym temacie.

Pozdrawiam
Tower
_________________
Confidence is all.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem