Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Z kim jestem w przedziale?
Autor Wiadomość
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2010-01-17, 00:51   Z kim jestem w przedziale?

Opisy mog? ulec jeszcze zmianie...

I klasa, przedzia? 1
Mistif:
Lady Lili – tajemnicza ludzka towarzyszka dr Ichaboda Drosselmeyera. Dziewczyna, której w towarzystwie nikt nie zna. Niezwyk?ej urody, otoczona trosk? przez doktora i jego wiernego towarzysza – dr Ruperta Leviego, gnoma.
Navaris
dr Ichabod Drosselmeyer – m?ody ludzki wynalazca, przyja?ni?cy si? z dr Rupertem Levim. Zapowiedzia?, ze w trakcie podró?y zamierza zaprezentowa? swój najnowszy wynalazek, który pozwoli mu bez w?tpienia do??czy? do Klubu Wynalazców. Jego przygody okr??y?y ca?y ?wiat i zd??y?y wróci? dziesi?? razy!
Dareth
dr Rupert Levi – gnom, morgowskiego pochodzenia. By?y student Politechniki Heimburskiej oraz Uniwersytetu Medycyny i Magii Medycznej w Lyonesse. Znany ze swojej niech?ci do elfów. Dos?owny, pomys?owy, kreatywny i przede wszystkim dbaj?cy o swoich przyjació?.
Thystenn
Baron Volker Sigmund von Dusslestadt – krasnoludzki przedstawiciel Klubu Wynalazców. Osoba o wielkich wp?ywach, stonowana i maj?ca zapewne jakie? powi?zania z Nieumar?? Rzesz?, dla której pracowa?y koncerny paromotornicze Dusslestadtów.
Koza
Lady Konstancja Abberline – genialna, m?oda dziewczyna, która od kilku lat stara si? trafi? na jakiekolwiek ?lady dotycz?ce zagini?cia jej nie mniej genialnych rodziców. Ojciec Pani Abberline by? ?wietnym detektywem i cz?sto wraz z córk? rozwi?zywa? sprawy przeró?nych mistycznych morderstw. Najwi?kszym tryumfem by?o rozwi?zanie zagadki mordów z Fleet Street.


I klasa, przedzia? 2
ZviR
Sir Alaistair St. James – ludzki szermierz, wybitny bawidamek, wokó? siebie wywo?uje ci?g?e kontrowersje i wzburza opini? publiczn?. Znany jest z tego, ?e z nudów rozwi?zuje zagadki kryminalne i idzie mu to ca?kiem nie?le..
Falka
Milady Victoria Lancaster – elfia arystokratka, m?odziutka wdówka, która ca?kiem niedawno straci?a m??a. Budzi powszechne zainteresowanie z uwagi na urod?, m?odo?? oraz pozostawiony przez ma??onka majatek.
Kaym
Sir Lao-tie Li Quan – podejrzewany o z?o, rozpust?, zjadanie mózgów noworodków i rozprowadzanie czarnego lotosu, stateczny i egzaltowany, orkowy Ambasador Shang-In na Alfheim. Wiele osób zazdro?ci powodzenia i statusu Panu Li Quanowi.
Daeva
Lady Julia Middlebourne – m?oda, pow?ci?gliwa ludzka pisarka. Fanka sensacji, dziennikarka, która lubi wiedzie? wszystko. Ambitna, ale nie natr?tna. S?ynie z opiniotwórczych artyku?ów i ostrego niczym brzytwa sarkazmu. Gdy ktokolwiek próbuje zedrze? z niej pow?ok? zimnej i niedost?pnej... nara?a si? na niewypowiedzian? zemst?.
Hedere
dr Adeleide Wagner von Himburg - pow?ci?gliwa, ironiczna i skrupulatna Wotanka o do?? mrocznej osobowo?ci i wyra?nie odcinaj?ca si? od reszty wspó?pasa?erów. Niezbyt rozmowna, rzeczowa i dok?adna.

I klasa, przedzia? 3
Daga
Milady Cissy Shatterland – m?odziutka, ludzka ?ona statecznego Charlesa Shatterlanda. Wiele osób pod?miewaj?c si? z tego dziwnego zwi?zku podtatusia?ego elfa i ludzkiej latoro?li jednocze?nie dostrzega jak doskonale to ma??e?stwo ze sob? wspó?gra. Cissy to obrotna m?oda dama, która nie daje si? nigdy przegada?.
Mysterio
Lord Charles Shatterland – stateczny, dojrza?y elf po 120stce. Wygl?da jakby ka?de jego hobby ju? dawno si? sko?czy?o, a on sam nie bardzo wie co robi? ze swoj? fortun?, wi?c zabiera swoj? now? ?onk? w podró? dooko?a ?wiata. Start w Sunnir Expressie!
Riel
Lady Elisabeth Chapman – m?oda, ?yj?ca wy??cznie romansami, wygodna i pró?na elfka, uwa?aj?ca swój ród i swoj? ras? za co? najbardziej doskona?ego pod s?o?cem. Uwielbia przede wszystkim sam? siebie. Interesuje si? nowinkami technicznymi i uwielbia wypowiada? si? na wszelkie tematy. Jej rodzina s?ynie z hodowli najlepszych pegazów w ca?ym Alfheime. Aktualnie jedzie podpisa? wielki kontrakt w imieniu rodziny w Shang-In.
Revwilczek
Lord Victor Chapman – znany ze swoich licznych romansów, niebezpieczny dla cnót m?odych dam, przera?liwie zazdrosny o w?asn? siostr? elf. Nieprzejednany uwodziciel, zdobywaj?cy serca dam na ca?ym kontynencie i nie tylko. Znany ze swojego ekscentryzmu i dziwactw. Kr??? plotki, ?e spotyka si? z prostytutkami, traktowany niczym czarna owca. Przyja?ni si? z siostr?.
Tileander
sir Dorian Calous – d?entelmen o porywaj?cym spojrzeniu, ironiczny i nieco z?o?liwy. Wielbiciel muzyki operowej, zainteresowany nowoczesn? technik?.

I klasa, przedzia? 4
Red
Sir Michael Cheshire – nieprzejednany elfi szermierz, uwielbiajacy potyczki nie tylko na rapiery, ale tak?e na s?ówka. Cyniczny, uszczypliwy i z?o?liwy. Znany ze swoich dziwnych zami?owa? do pojedynków. ?artowni? i salonowy b?azen.
Krasnola
Milady May Beckett – Dojrza?a ludzka wdowa. Stateczna, powa?na, praktycznie nie wida? na jej twarzy u?miechu. Pani, która mimo dojrza?ego wieku wci?? budzi podziw m??czyzn. Szykowna, elegancka i zwracaj?ca uwag? na konwenanse.
Aga
Lady Ann MacLoude – s?ynna pani Archeolog, nale??ca do Lyonesskiego Towarzystwa Archologicznego. Elfka o wielkiej wiedzy z zakresu historii oraz magii. Jej przygody obieg?y ?wiat wzd?u? i wszerz! Wi?kszo?? spo?ecze?stwa wybaczy jej nawet najwi?ksze faux-pas... przy tym do?wiadczeniu...
Kotek
sir Cornelius Stryker – znany ludzki szlachcic, postawiony wysoko w Alfheimie. Perfekcjonista w ka?dym calu, cz?owiek, który potrafi wyja?ni? ka?d? zawi?o?? logiczn?. Taktowny i dystyngowany. Prawdziwy d?entelmen.
Vonen
sir James o'Connor – poeta i ?piewak, który potrafi wykorzystywa? swoje talenty w bardzo alternatywne sposoby. Znany z tego, ?e jego utwory oczarowuj? widowni?, w szczególno?ci p?e? pi?kn?. Sama Królowa niejednokrotnie docenia?a jego utwory.


II klasa

Urlem
Velvet Craven – atrakcyjna, m?oda ludzka dziewczyna, nieco tajemnicza, marz?ca o podró?ach w nieznane. Wiecznie u?miechni?ta, uczciwa i kreatywna. Niezbyt cz?sto widywana w?ród wy?szych sfer, ale zdaje si?, ze aspiruj?ca do roli podró?niczki.
Azrael
dr Steven Watson – tajemniczy elfi doktor, który znany z tego, ?e odda? wielk? cz??? swojej fortuny by pomaga? biednym ogrzym, podrzutkom. Hojny i uczciwy do granic, ale jednocze?nie ?wietnie dedukuj?cy ekspert do spraw tajemniczych zagini??. Jest wspó?pracownikiem Pani Charlotte Holmes.
Barven
Sebastien Moreau – pochodz?cy z Bawencji troll, który sp?dzi? ponad pó? ?ywota na ci??kiej S?u?bie w Akwita?skim Legionie Kolonialnym. Na jego ciele wida? wyra?nie olbrzymi tatua? Legionu. Aktualnie wygl?da na szukaj?cego rozrywki...
Sliff
sir Tei Wang – znany detektyw, zabieraj?cy si? za najtrudniejsze sprawy na ca?ym ?wiecie. Na podstawie jego przygód powsta?a seria ksi??ek i artyku?ów do Daily Crystalograph. Aby jednak zach?ci? Wanadyjskie damy i d?entelmenów do czytania opowie?ci o panu Wangu przemianowano go na Bawentyczyka i zmieniono mu nazwisko na bardziej chodliwe – Poirot.
Kane
Olivier Twist – konduktor pracuj?cy w Sunnir Express co. Pan o niezwyk?ych zdolno?ciach do trzymania porz?dku, stanowi?cy liter? prawa w poci?gu. Pot??nie zbudowany, powoduje niema?e kompleksy w?ród innych m??czyzn. Lubi dobrze wypi?, ale ci??ko go przekupi?...
Inque
Mei Shang Liu – orkowa po?ykaczka ognia z Sunniru. Znana z licznych wyst?pów w ca?ym Lyonesse i Orseaux. Budz?ca naj?mielsze fascynacje Wanadyjczyków kobieta o niezmiernie niebezpiecznym, ognistym temperamencie. Wraca na ?wi?to do ojczyzny.
Ordos
Qin Sin Zu – troll znany z tego, ?e niegdy? oblecia? zwyk?ym balonem ca?y glob, w zaledwie 80 dni. Cz?sto wszczyna burdy w knajpach z byle powodu, jednak na ogó? stara si? by? kulturalny i dystyngowany, kiedy tylko mo?e.
Ganelon
sir Severin Richards – do?wiadczony i starszy Pan, krasnolud z Lyonesse. Dawniej pracuj?cy dla koncerny Wolsung Gmbh, aktualnie na emeryturze, poruszaj?cy si? w z widocznym trudem. Do?? upierdliwy, ale niezmiernie sympatyczny.
Kris
sir Clarence Nevermore – s?ynny na ca?ym ?wiecie, cho? do?? pechowy wynalazca. W trakcie jednego z eksperymentów, maj?cego na celu o?ywienie martwego cia?a zdarzy? si? traumatyczny wypadek i Clarence straci? w nim w?asnego ojca. Od tego czasu jest do?? zamkni?ty w sobie. Tylko prze?omowy wynalazek dzieli go od wst?pienia do Klubu Wynalazców.
Naridena
Lady Charlotte Holmes – córka s?ynnego detektywa, która ma niestety straszliwego pecha do spraw. Ostatnio na tapecie ma zagini?cie w?asnego brata, równie? genialnego detektywa, a podobno nawet szpiega, który przepad? w nieznanych okoliczno?ciach.
Vel
Juan Martinez Delvago – s?ynny Winlandzki rewolucjonista, rewolwerowiec. Skory do bitki, z wielkim trudem operuj?cy poprawn? alfheimszczyzn?. G?o?ny i cz?sto widziany z butelk? czego? mocniejszego. Cz?owiek
Bug
Komisarz Vincent o'Hara (lub Marple) – b?yskotliwy by?y detektyw na odwyku. Osoba niezmiernie niesympatyczna, zadufana w sobie, widz?ca zbrodni? zanim jeszcze si? wydarzy. Karier? zaczyna? jako Jasnowidz dla AlvenYardu, jednak by? zbyt dobry i zbyt wiele osób z wy?szych klas stara?o si? zniszczy? mu karier?.
Bezjimienny
Alrick Rothemule – s?ynny Wota?ski Mistrz Wagi ci??kiej w podnoszeniu ci??arów. Podczas wojny si?? wci?gni?ty do wota?skiej armii, z której jak twierdzi zdezerterowa? rych?o wczas... Aktualnie ozi?b?y i pe?en dystansu.
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
Ostatnio zmieniony przez Alfar 2010-01-20, 22:16, w całości zmieniany 6 razy  
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2010-01-20, 08:22   

Wagony zape?nione, przedzia?y z czteroosobowych zrobi?y si? pi?cioosobowe, a i to mo?e jeszcze ulec zmianie;)
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem