Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Fabu?a - Realia Neris
Autor Wiadomość
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-04-20, 15:28   Fabu?a - Realia Neris

Neris

Sektor: Mordus'aTyp: Planeta Agralna
Populacja: 2 biliony
Wielko?? obci??e? wobec Imperium : Exactus Median
Typ w?adzy: Monarchia szlachecka
Gubernator Planetarny: Król Retodamond XIX „?wiat?y”

Planeta Neris. Nieko?cz?ce pola ci?gn?ce si? po horyzont, pe?ne owoców sady, rzeki najczystszej wody sp?ywaj?ce do jezior pe?nych ryb. Raj. Planeta Neris jest prawie niezamieszka?a, a ca?a jej powierzchnia zosta?a przeznaczona na produkcj? ?ywno?ci. Dzi?ki obfito?ci natury kilka okolicznych wyniszczonych ?wiatów jest w stanie utrzyma swoje kilukanasto biliardowe populacje w ogromnych kompleksach fabryk, umocnie? oraz miast si?gaj?cych nieba. Jednak wystarczy tylko spojrze? w gór? ponad ten rajski krajobraz aby dojrze? co?, co psuje wra?enie tej idylli. Nad ca?? planeta jak paj?k albo jaka? naro?l ci?gnie si? nieko?czo?ca metalowa konstrukcja. Oplata ca?? planet? sieci? metalowych prz?se?, po??czonych kabli prowadnic, przecinaj?c ca?y teren jak jaka? szachownica b?d? paj?czyna. Oto jest struktura. By?a u od zawsze, nawet przed pierwszymi kolonistami którzy przybyli na planet? na 1000 letnim utraceniu jej dla Imperium.
Struktura to pradawne urz?dzenie- a mo?e siec urz?dze? – które bezustannie sieje , orze oraz zbiera zbiory. Dzi?ki niej Szlacheckie Rody nie musz? trudzi? si? w jakichkolwiek pracach zwi?zanych w upraw? a tylko odbieraj? zbiory. A w?a?ciwie wydzieraj? je si?? , albowiem nikt nie wie jak dok?adnie dzia?a i przez kogo zosta?a skonstruowana struktura Neris – ani jak j? wy??czy?.
_________________
Confidence is all.
Ostatnio zmieniony przez Tower 2009-05-16, 14:04, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-05-28, 12:26   

Król
(Fabularne przedstawienie pochodzenia jakie mog? mie? postacie)

Ludzie naszego ?wiata s? jak palce jednej reki. Ka?dy s?u?y do czego? innego, bez niektórych mo?na ?y?, bez innych by?oby to niemo?liwe. Ale tylko razem zaciskaj? si? w pie??, r?ki która w?ada t? planeta. Pami?taj t? lekcje królu, aby? nigdy patrz?c w odleg?e gwiazdy nie przegapi? kiedy palce zaciskaj? si? na r?koje?ci no?a.Rody.
Szlachetni Panowie, ich synowie, rycerze, córki najemnicy i ca?a reszta „szlachty”. Mieszkaj? w swoich wysokich pa?acach na czubku Oka Soth albo w posiad?o?ciach nieopodal. Nie wszystkie s? tak stare, szlacheckie i honorowe, jak chcia?by by?. Jednak to one pozostaj? realn? si??. One maj? ziemi?. Poznaj je dobrze. Mog? by twoimi najlepszymi marionetkami albo najbardziej zaciek?ym wrogiem.

De Nevis – Zw? siebie Pierwszymi na Neris. Jak by?o naprawd? wiedz? tylko najstarsze zapiski administratorium, jednak nawet b?d?c królem nie ?miej im o nawet o nich wspomina?. S? bardzo wra?liwi na ta kwestie. Przyby?y kiedy? w?drowca z sektora Calxis nazwa? ich rodem feudalnym. Ja mog? tylko dopowiedzie?, ?e s? bardzo dumni z tego kim s?. Utrzymuj? ?wit? rycerzy, a z ich ust cz?sto padaj? s?owa "honor" i "zasady". Spory zdarza rozwi?zywa? im si? pojedynkami, a sojusze piecz?towa? maria?ami. Jednak nie oceniaj ich pochopnie, nie s? oni zamkni?ci w swoim ?wiecie zasad bardziej ni? to potrzebne. W ko?cu kontroluj? najwi?ksz? powierzchni? naszej planety od tak dawna nie przez rycerskie przysi?gi i stalowe miecze. Piel?gnuj ich dum? i s?aw?, której tak pragn?, a b?d? je?? ci z reki jak szczeni?ta.Servius – Ze wszystkich rodów to oni maj? najbli?sz? wie? z kap?anami maszyn. Zamiast wysy?a? swoich synów do Escelarchium czyni? z nich kap?anów Boga Maszyny. Escelarchium nie jest z tego powodu zadowolone, ale swoje niezadowolenie mo?e pozostawi? tylko dla siebie. Cho? kontroluj?cy najmniejsze tereny ze wszystkich Wi?kszych Rodów, s? one warte trzykrotnie wi?cej od innych. To dzi?ki opiece Kultu Maszyny, Struktura nad ich polami dzia?a najsprawniej przynosz?c wielokrotnie wi?ksze plony, a ich ?o?nierze cho? nieliczni wyposa?eni s? w najbardziej zaawansowan? bro? i pancerze jakie s? na Neris. Nie wiadomo tylko czy ród Servius jest tylko s?ugami czy mo?e w?adcami s?ug Boga Maszyny. Nie ignoruj ich, Wasza Mi?o??, bowiem cho? nieliczni mog? ci?? jak skalpel. Odpowiednie narz?dzie do odpowiedniego zadania.Horax – Uznanie Horax jako rodu by?o by? mo?e najwi?kszym b??dem Twojego poprzednika. Kosmiczni handlarze, szubrawcy i ca?a zbieranina m?tów która ?mie zwa? si? gwiezdn? arystokracj?. Przybyli na Neris i niczym rak tocz?cy zdrowa tkank?, przej?li mniejsze rody. Oszustwo, k?amstwo przekupstwo i trucizna s? podobno dla nich jak oddychanie. Jednak teraz posiadaj? rozleg?e ziemie, a dzi?ki handlowi na Neris ci?gnie si? strumie? towarów, które wcze?niej by?y nieznane i niedost?pne. Z przykro?ci? musz? przyzna?, ?e ich kontrakty pozwoli?y zmniejszy? wydatki Skarbu oraz znacz?co podnie?? dochody. Jednak czynienie ich rodem by?o b??dem. Je?li Wasza Mi?o?? wybaczy mi tak nazywa? decyzj? Waszego poprzednika. Teraz inne rody s? wzburzone, albowiem nie mog? odzyska? ju? tak ?atwo utraconych terenów, a kupcy i z?odzieje nazywaj?cy si? szlacht? godz? w ich dum?. Horax nigdy nie powinien doj?? tak wysoko.Mieszka?cy Neris

Sothynczycy
Brama Soth jest stolic? i zarazem jednym portem kosmicznym na Neris oraz jednym miejscem, gdzie statek mo?e wyl?dowa? albo odlecie?. St?d ca?e miasto jest ogromnym portem-magazynem, przez którego ruchliwe ulice w ka?dej chwili przeje?d?aj? pot??ne kontenery ?ywno?ci, broni i wszystkich innych wyrobów. ?atwo mo?na si? zgubi? w pl?taninie doków, magazynów i codziennie zmieniaj?cych swoje miejsce platform. Stad tez Królu, je?li chcesz przej?? si? po w?asnej stolicy, musisz naj?? przewodnika. Mieszka?cy Bramy nazywaj? si? Sothyjczykami, albowiem s? ulepieni z zupe?nie innej gliny ni? cz?onkowie rodów albo mieszka?cy nielicznych wiosek. Mówi? szybko, maj? zmys? do rachunków i handlu, a przede wszystkim potrafi? my?le? równie szybko jak ruszaj? swoimi j?zykami. Nie s? mo?e tak twardzi i wytrzymali jak ludzie spoza miasta, ale na pewno bardziej zwinni i sprytni, oraz ma?o rzeczy umyka ich wzrokowi Zawsze warto mie? przynajmniej przy sobie jednego Sothyjczyka jako doradc?.Klany
Barbarzy?cy, którzy ukrywaj? si? w d?unglach i lasach, gdzie nigdy nie dotarli Kap?ani Maszyny aby obudzi struktur? do ?ycia. Mówi?,?e byli tu od zawsze zes?ani przez Starego Boga, zanim przybyli pierwsi ludzie z gwiazd. Nie znaj? technologi, Nie boj? si? jej jednak.
Niewiele o nich wiemy, poza tym, ?e s? twardymi i nieust?pliwymi lud?mi. Dziel? si? na klany – cho? ich nazwy nie s? nam znane. Niektóre s? nieprzyjazne atakuj?c transporty i zabieraj?c ?ywno??, bro? i ubrania. Niektóre handluj? z gwardzistami w oddalonych bunkrach, podczas gdy reszta pozostaje dla nas tajemnic?.Wygna?cy
Cho? Kult Maszyn modli si? do duchów struktury, ich modlitwy nie zawsze s? wys?uchane. S? takie miejsca gdzie struktura wydar?a si? spod kontroli niszcz?c, ci?gle orz?c, tn?c mechanicznymi kombajnami powietrze b?d? rozpylaj?c toksyczne substancje i tony nawozów. Miejsca te nazywamy dziki strefami. Nie mo?na tam nic uprawia? ani tam ?y?. S? jednak szale?cy, zbrodniarze, z?odzieje, wied?my i mutanci którzy udaj? si? do tego piek?a aby szuka? schronienia przed gniewem Imperatora. S? to najniebezpieczniejsze miejsca i nigdy nie nale?y wyrusza? tam bez bardzo powa?nego powodu. Miejmy nadzieje, ?e sama struktura pozbawia ?ycia ca?e plugastwo, które tam si? udaje. S?yszy si? g?osy, ?e powsta?o tam miasto uciekinierów zbudowane z wraków i samej struktury, ale nikt komu uda?o si? powróci? z dzikich stref, nie potwierdza tej pog?oski.

_________________
Confidence is all.
Ostatnio zmieniony przez Tower 2009-05-29, 20:57, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-07-09, 23:07   

Historia Neris: Retodamond XIX i Bunt Maszyn

Retodamond XIX „?wiat?y” rz?dzi planet? Neris od ponad 120 lat, w imieniu Imperium, zasiadaj?c na stanowisku Gubernatora Planetarnego zwanego na planecie Królem.
Przej?? w?adze po swoim poprzedniku Retodamondzie XVIII w bardzo burzliwym momencie historii planety. W tym czasie Magon Kultu Maszyn zw?cy siebie Sothem (tak jak za?o?yciel stolicy sprzed ponad 1000 laty) stan?? na czele rebelii, której celem by?o oderwanie struktury jak i ca?ej planety od Imperium. Buntownicy wierzyli, ?e struktura jest avatarem Boga maszyny a wszelkie jej wykorzystywanie za blu?nierstwo. Soth razem ze swoimi poplecznikami zniszczy? pradawny panel kontrolny znajduj?cy si? w Bramie Soth, powoduj?c, ?e ca?a struktura, albo zamar?a, albo przesta?a spe?nia? swoj? funkcje. Kult Maszyn uzna? to za przejaw tech-herezji.

W?adze Imperialne do rozprawienia si? z jawn? rebeli? wys?a?y w kierunku planety niszczyciele "Pokuta", "Pi??? Imperatora" oraz "?wi?ty" maj?cy na swoim pok?adzie 800 tys. Imperialnych gwardzistów. Rebeliantom, prawdopodobnie dzi?ki zakazanej technologii, uda?o si? opanowa? stolic?, przejmuj?c system obrony przeciwlotniczej i zmuszaj?c si?y Imperium do pozostania na orbicie Neris.

Sytuacja wygl?da?a bardzo powa?nie. Okoliczne ?wiaty odci?te od ?ywno?ci zacz??y cierpie? g?ód. Istnia?a mo?liwo?? dalszego rozprzestrzeniania si? rebelii.
Zale?no?? okolicznych ?wiatów od Neris oraz niebywa?e bogactwo planety wyklucza?y mo?liwo?? bombardowanie planetarnego. Rody zosta?y zepchni?te od defensywy a stacjonuj?ce na planecie oddzia?y Obrony Planetarnej by?y zbyt nieliczne aby odbi? stolic? z rak rebeliantów. W tym czasie obleganego w Królewskim Pa?acu ?wie?o co koronowanego 17-letniego Retodamonda XIX, zg?osi? si? przez przekaz telepatyczny Awius Horax Lunares. By? on jednym z wi?kszych Wolnych kupców którzy handlowali z Neris b?d?cy teraz uwi?ziony na planecie razem ze swoimi statkami oraz rodzin?. Podzieli? si? on z Królem, informacjami o sieci tajnych tuneli pod miastem, u?ywanych przez przemytników. Tunele te prowadzi?y m.in. w okolice jednego z generatorów tarczy planetarnej.

Król wyznaczy? najlepszych oraz najbardziej zaufanych wojowników ze szlachetnych rodów (de Nevis i Servius) i wys?a? ich z misj? by dezaktywowali obron? planety. Jako przewodnicy s?u?y? im Awius Horax Lunares oraz jego cz?onkowie za?ogi. Buntownicy wiedzieli jednak równie? o tunelach pod miastem, nie pozostawili ich wi?c bez os?ony. Dzia?aj?cy z rozkazu Króla napotkali ci??ki opór i gdyby nie doskona?e rozeznanie w terenie przewodników zostaliby starci w py? w w?skich korytarzach ci?gn?cych si? pod miastem. Tylko dzi?ki m?stwu i heroizmowi (oraz du?ej dozie sprytu) jednemu z oddzia?ów uda?o si? dotrze? do generatora tarczy planetarnej. Dzi?ki po?wi?ceniu Awiusa uda?o si? j? zdezaktywowa? daj?c mo?liwo?? gwardii rozpocz?cia szturmu na stolice. Walki w mie?cie trwa?y przez kilka dni, lecz buntownicy nie byli w stanie utrzyma? stolicy przed zmasowanym atakiem Gwardii Imperialnej z powietrza oraz kontratakowi rodów.
Kap?anowi zwanego Sothem uda?o si? uciec, jednak wszyscy inni kap?ani maszyn, którzy stan?li po jego stronie zostali schwytani i straceni. Zniszczony Panel kontrolny zosta? naprawiony, jednak nie uda?o si? przywróci? sprawno?ci do tej sprzed rebelii (z tego powodu powsta?y tez strefy zwane "dzikimi").
Awius Horax Lunares zosta? uznany bohaterem oraz otrzyma? po?miertnie tytu? Lorda - co uczyni?o z jego spadkobierców szlacht? - ród Horax. W?adze Imperialne oficjalnym edyktem wydanym przez Wy?szych Lordów Terry zakaza?y pe?nienia w?adzy nad planet? Kap?anom Maszyn (aby wykluczy? mo?liwo?? powtórzenia podobnej historii w przysz?o?ci).

Dalsze lata rz?dów Retodamusa min??y pod znakiem spokoju i dobrobytu, powolnej odbudowy stolicy oraz prób przywrócenia struktury do stanu sprzed rebelii Sotha samozwa?ca. Teraz jednak Król jest ju? s?aby i zm?czony. Jego ?ycie podtrzymywane jest przez skomplikowan? aparatur? i wymaga ci?g?ej opieki kap?anów maszyn oraz lekarzy.

Rody zaczynaj? powoli szepta? miedzy sob? czy nie nadchodzi ju? czas aby król z?o?y? abdykacje.
_________________
Confidence is all.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem