Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Pocz?tek ?wiata oraz Opowie?? o Dzieciach S?o?ca i Ksi??yca
Autor Wiadomość
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-22, 06:11   Pocz?tek ?wiata oraz Opowie?? o Dzieciach S?o?ca i Ksi??yca

Nadszed? czas, ?eby?cie poznali histori? stworzenia ?wiata i w?asnych narodzin, by?cie us?yszeli o swych boskich przodkach, sk?onili z szacunkiem g?owy w zadumie nad przesz?o?ci? i poczuli si? dumni z tego, kim jeste?cie. Wys?uchajcie wi?c opowie?ci starego shugenja...

"?wiat nie ma pocz?tku ani ko?ca, cho? przed nim by?y tysi?ce innych ?wiatów, a po nim nast?pi? jeszcze dziesi?tki tysi?cy. Jak ka?dy inny, ?wiat zrodzi? si? z Nico?ci, gdy ta po?ród swego niesko?czonego trwania w pustce odkry?a, ?e jest samotna i przerazi?a si?. Strach sta? si? pierwsz? z trzech cz??ci ?wiata. Po nim Nico?? zapa?a?a ??dz? czyjego? towarzystwa i tak powsta?a druga cz?stka. Gdy to ju? si? dokona?o, Nico?? zrozumia?a, ?e ?wiat jest owocem jej s?abo?ci i bardzo po?a?owa?a swego czynu, a ?al przesi?kn?? jej dzie?o i trzeci, ostatni fragment dope?ni? ?wiat i uczyni? go ca?o?ci?.

Z pocz?tku tworzywo ?wiata by?o niczym jajko, w którym ci??kie ?ó?tko miesza si? z lekkim bia?kiem, lecz potem ci??kie oddzieli?o si? od lekkiego, opadaj?c coraz ni?ej i ni?ej w dó?, ku bezkszta?tnemu chaosowi, jakim si? sta?o, gdy tymczasem lekkie pi??o si? ku wieczno?ci, któr? wyczuwa?o w górze. Jego cz??? zawaha?a si?, przystan?wszy w drodze, i z tej cz??ci powsta?o niebo i chmury, a reszta dosi?gn??a wy?yn tworz?c Niebiosa.

Wraz ze stworzeniem Niebios narodzi?o si? Troje Bóstw, Których Imion Nie Mo?na Wymówi?. Zrozumiawszy, ?e znajduj?cej si? poni?ej ziemi nale?y nada? kszta?t, bogowie stworzyli m?odego m??czyzn? i m?od? kobiet?, aby nadali ?wiatu form?. U?yli do tego swych imion i dlatego to w?a?nie nie mo?na ich nazwa?.

Gdy m??czyzna i kobieta, zrodzeni w Niebiosach, spojrzeli z góry na ziemi?, zobaczyli, ?e nie ma ona formy, niczym meduza, i ?e trzeba j? ukszta?towa?. Zst?pili wi?c na t?czy i zadumali si? nad tym, jak nada? kszta?t ziemi, na której w?a?nie stan?li. Zrozumieli w ko?cu, ?e tylko nadanie imienia mo?e uformowa? bezimienne dot?d l?dy.

D?ugo my?leli nad imieniem dla ?wiata, a gdy ju? je mieli, uca?owali ziemi? i wyszeptali to miano. Wraz z nim wypowiedziane zosta?y te? ich imiona. Kobieta sta?a si? Amaterasu, S?o?cem, a m??czyzna Onnotangu, Ksi??ycem. Poszybowali razem nad niedawno nazwan? ziemi?, ta za? nabiera?a kszta?tów.

W tamtych czasach l?dy oddziela?y si? od mórz, ro?liny pi??y si? w gór?, morskie stworzenia przybiera?y ró?norodne formy, a w Niebiosach ze snów istot ziemi rodzi?y si? Fortuny. Ksi??yc i S?o?ce wielokrotnie obiegali ziemi?, dopóki wszystko na ?wiecie nie wybra?o swej postaci. Wtedy wypocz?li.

Od pocz?tku czasu Pan Ksi??yc ?ciga? Pani? S?o?ce dooko?a ?wiata i gdy pewnego dnia z?apa? j?, wraz z jej nikn?cymi promieniami zasn?li dumni budowniczowie Naga, którzy byli przed lud?mi. Wiele miesi?cy pó?niej Pani S?o?ce powi?a dziewi?cioro dzieci o imionach: Hida, Doji, Togashi, Akodo, Shiba, Bayushi, Shinjo, Fu Leng i Hantei.

Pan Ksie?yc, wiedz?c, ?e dzieci, w których ?y?ach p?ynie krew S?o?ca i Ksi??yca wyrosn? na pot??niejsze od niego, pomimo protestów matki po?yka? je jedno za drugim. Pani S?o?ce nie maj?c wiele czasu do namys?u, gdy tylko ojciec poch?on?? pierwsze swe dziecko, powiedzia?a: "Panie mój, musisz by? bardzo spragniony po takim posi?ku" i poda?a mu czark? sake. Pan Ksi??yc podzi?kowa? jej i wypi?.

Pani S?o?ce roni?a nieprzeliczone ?zy, które spada?y na ziemi? ??cz?c si? z pierwiastkami ?wiata i zalegaj?c w u?pieniu, i za ka?dym razem, gdy Pan Ksi??yc po?yka? dziecko, ponawia?a swój pocz?stunek, a on przyjmowa? go nie wiedz?c, ?e ka?da czarka kry?a rozpuszczon? w napoju kropl? trucizny.

Wkrótce Pan Ksi??yc by? ju? tak pijany i odr?twia?y, ?e nie zauwa?y?, kiedy Pani S?o?ce zast?pi?a ostatnie z dzieci - Hantei - kamieniem. Gdy Ksi??yc zasn?? g??bokim snem, S?o?ce zabra?a Hantei i ukry?a go z dala od ojca, a potem wyja?ni?a mu, ?e jego zadaniem jest uwolnienie braci i sióstr. Nauczy?a go tak?e sztuk walki, by by? przygotowany na chwil? przebudzenia Ksi??yca.

Powiadaj?, i? trwa?o to lata, lub nawet wieki ca?e, bo kiedy Pan Ksi??yc otworzy? oczy spostrzeg? czekaj?cych na niego Pani? S?o?ce i m?odego Hantei. Rozgorza?a straszliwa bitwa, a? w ko?cu Hantei rozp?ata? brzuch ojca i jego rodze?stwo wraz z wyp?ywaj?cymi wn?trzno?ciami spad?o na ziemi?.

Pan Ksi??yc w ostatniej chwili wyci?gn?? d?o?, aby pochwyci? swe dzieci, ale uda?o mu si? z?apa? tylko ma?ego Fu Lenga. Wtedy Hantei rozci?? r?k? ojca i Fu Leng wraz z okrwawionym kikutem d?oni pod??y? za reszt? rodze?stwa. Poci?gn?? za sob? Hantei i obaj run?li na ziemi?, lecz Fu Leng spad? z dala od swych braci i sióstr, i na d?ugie lata znikn?? w g??bokiej szczelinie na wschodzie. Dopiero po d?ugiej walce wydosta? si? ze swego podziemnego wi?zienia, ale nie by? ju? wtedy taki jak dawniej.

Krew z d?oni Ksi??yca opad?a na ziemi?, a tam gdzie napotka?a ka?u?e powsta?e z ?ez S?o?ca po??czy?a si? z nimi, z ka?dej za? z tysi?cy takich ka?u? rodzili si? m??czyzna i kobieta.

Gdy Dzieci S?o?ca i Ksi??yca opad?y na ziemi? straci?y sw? bosko??, cho? nie sta?y si? ?miertelnikami. Napotkawszy rozproszone ludzkie osady poj??y, co musz? uczyni?. Ludzie byli s?abi i bezbronni, wi?c Dzieci S?o?ca i Ksi??yca obieca?y im: "Nauczymy was ?cie?ek tego ?wiata i ochronimy przed z?em. S?u?cie nam z pos?usze?stwem i pokor?, a dotrzymamy danego s?owa".

Postanowiono urz?dzi? zawody, maj?ce wy?oni? w?adc? ?wiata, na które sk?ada?yby si? próby szybko?ci, si?y, bystro?ci umys?u i wiele innych. Spo?ród Dzieci S?o?ca i Ksi??yca w zawodach nie wzi?li udzia?u tylko uwi?ziony Fu Leng i Togashi, który patrz?c na swoich braci i siostry móg? z góry przewidzie? wynik.

Ostatnim ze sprawdzianów by?y zawody szermiercze. Pan Hida postanowi? zaufa? swojej wielkiej sile, wszelako Shinjo z ?atwo?ci? zwyci??y?a go szybko?ci? i dok?adno?ci? swych ci??. ?ywio?owo?? pani Shinjo okaza?a si? jej s?abo?ci?, czego dowiód? Bayushi, który poczeka?, a? si? zapomni i odpr??y, a wtedy pokona? j? korzystaj?c ze swych sposobów i zwodów. Pan Shiba okaza? si? zbyt m?dry na takie sztuczki i przyjrzawszy si? ruchom Bayushiego, nie da? mu si? zmyli?. Wtedy pan Shiba spotka? si? z pani? Doji. Smuk?a i pi?kna pani Doji pami?ta?a, ?e brat obserwuj?c jej ruchy mo?e si? wiele nauczy?, odst?pi?a wi?c na kilka kroków, czekaj?c na jego atak. W ko?cu cierpliwo?? pana Shiby wyczerpa?a si? i zaatakowa? siostr?, która b?yskawicznie pokona?a go swoj? technik?. Z kolei Akodo, który pozna? taktyk? pani Doji, wykorzysta? jej sekrety przeciwko niej. W ko?cu na polu pozostali tylko Akodo i Hantei. My?leli o sobie z mi?o?ci?, ale im d?u?ej trwa?? walka, tym bardziej Akodo przestawa? nad sob? panowa?. W kluczowym momencie pojedynku wpad? w furi?, a Hantei wyczu? gniew brata i wykorzysta? go przeciw niemu. Ten bezmy?lny b??d sprawi?, ?e Akodo przegra? pojedynek i cho? powinien straci? ?ycie, Hantei oszcz?dzi? go, a Akodo przyrzek?, ?e on i ca?a jego rodzina b?d? mu s?u?y?. Przygl?daj?cy si? bitwie Togashi wyszepta?: "Kiedy upadnie ostatni Akodo, padnie te? ostatni Hantei". Po zako?czeniu turnieju by?o ju? wiadomo, ?e to dynastia Hantei b?dzie rz?dzi? innymi.

Hantei zaproponowa?, aby Dzieci S?o?ca i Ksi??yca stworzy?y pot??ne Cesarstwo, które wyrazi ich oddanie boskiej matce Amaterasu. Hantei zosta? Cesarzem, a ka?de z jego braci i sióstr wyruszy?o w podró? po znanych ziemiach i zebrawszy wokó? siebie mieszkaj?cych tam ludzi utworzy?o Siedem Klanów. Hida za?o?y? Klan Kraba, Doji Klan ?urawia, Togashi stworzy? Klan Smoka, a Akodo Lwa. Shiba za?o?y? Klan Feniksa, natomiast Bayushi Klan Skorpiona. Na ko?cu Shinjo za?o?y?a Klan Jednoro?ca..."


To nie koniec opowie?ci, od turnieju o cesarski tron min??o ponad tysi?c lat, lecz teraz poznacie bli?ej ka?dy z wielkich rodów Rokuganu...
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem