Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: Tower
2008-06-11, 21:42
Cyber-waste -> wprowadzenie do ?wiata
Autor Wiadomość
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2008-04-26, 01:58   Cyber-waste -> wprowadzenie do ?wiata

Cyber-waste: wprowadzenie do ?wiata

?wiat nazwa?em Cyber-waste aby odró?ni? go troszeczk? od Cyberpunka 2020 (ale jest to w?a?ciwie stary dobry Cyberpunk podany w troch? innym sosie). Oto znaki "firmowe" cyberpunka, które oczywi?cie nadal s? obecne w cyber-waste.

Cyborgizacje - W 2120 mechaniczno-elektroniczne modyfikacje ludzkiego cia?a to codzienno??. Ka?dy ma wbudowany w mózg modu? sieciowy, kilka modnych b?yskotek, jak ?wietlny tatua? albo cybernetyczne oko. Z wi?kszo?ci? urz?dze? ??czysz si? bezprzewodowo. Twój telefon to twój dowód osobisty, komputer i karta p?atnicza. Ochroniarze w barach maj? cybernetyczne r?ce, wspomagacze refleksu i modu?y celownicze. Spotkanie na ulicy kogo?, kto jest w 1/3 robotem nikogo nie dziwi. Taki rozwój techniczny ma te? swoje minusy. Nie wiesz jak dzia?a twój w?asny zegarek, a ?eby naprawi? swoje cybernetyczne cz??ci musisz i?? do specjalistycznego serwisu. W wy?szych sferach cybernetyka jest postrzegana jako przestarza?a i w z?ym gu?cie. W?ród bogatych panuje ostatnio moda na bycie "czystym" od cyborgizacji. Najnowsz? zdobycz? technologi s? bio-modyfikacje na podstawie ego-ziaren, ale te technologie dost?pne s? tylko dla najwi?kszych korporacji.
Cyberpsychoza - Kiedy zdajesz sobie spraw?, ?e twoje r?ce naprawd? ju? nie nale?? do ciebie, tylko s? kawa?kami zimnego metalu, nie rozpoznajesz w?asnej twarzy w lustrze a twoje procesy my?lowe zaczynaj? przypomina? strumie? danych, to znak, ?e jeste? na dobrej drodze do cyberpsychozy. Niektórzy przez nadmierne modyfikowanie swojego cia?a zatracili w?asn? to?samo?? i cz?owiecze?stwo. Jedni z nich zamykaj? sie w sobie, inni w g??bokiej depresji pope?niaj? samobójstwo a niektórzy wpadaj? morderczy sza?. Ale wszyscy s? w 100% szaleni. Aby ich ?apa? powsta? specjalny psycho-szwadron, elitarny oddzia? policji, który jednak dzia?a tylko w wy?szych sektorach
Netrunning - W sieci jest wszystko, ka?dy najmniejszy sekret i najskrytsze ?yczenie. Sie? to w?a?ciwie inny ?wiat ze swoimi prawami i stra?nikami. Dzi?ki najnowszej technologii po??czenie z sieci? odbywa si? nie przez holograficzny monitor z sieciowymi r?kawicami (cho? nadal istnieje taka mo?liwos?), ale przez bezpo?rednie "scalenie si?" z sieci?. Wra?enia osiagaj? poziom pe?nego realizmu, niektórzy netrunnerzy twierdz? nawet, ?e s? to doznania bardziej realne ni? w "prawdziwym" ?wiecie. Netrunnerzy to hakerzy XXII w., wojownicy sieci w?amujacy si? do najwi?kszych baz danych i tworz?cy zabójcze wirusy. Korporacje staraj? si? przed nimi broni?, zatrudniaj?c w?asnych netrunnerów oraz tworz?c coraz to doskonalsze SI. Niech nie zwiedzie ci? spokój kolorowych witryn sklepów internetowych, w sieci trwa wojna, wojna o informacje, wojna, w której padaj? prawdziwe trupy. B?d?c scalony z sieci? jeste? w stanie odczuwa? co tylko chcesz, póki kto? nie w?amie si? do twojego systemu i nie sprawi, ?e twoje serce przestanie bi?.
Megakorporacje - Megakorporacje w XXII w. maj? ogromny wp?yw na sytuacj? geopolityczn? na ?wiecie. Ka?da korporacja skupia w swoim r?ku wiele ga??zi gospodarki albo osi?ga w jednej bran?y stan bliski monopolowi. Megakorporacje posiadaj? dost?p do najnowszych technologii (takich jak najnowsze zdobycia neo-biologii maj?ce podobno pokona? ?mier?), sprz?tu oraz najlepiej wyszkolonych ludzi (w?a?ciwie nie da si? zrobi? kariery nie b?d?c cz?onkiem korporacji). Na ca?ym ?wiecie posiadaj? swoje filie, chronione nierzadko przez armie ochroniarzy b?d?ce w stanie podbi? jakie? ma?e pa?stwo. Pozycja ich jest tak silna, ?e mog? jawnie ?ama? mi?dzynarodowe prawo i wp?ywa? na decyzje rz?du. Je?eli istnieje Bóg, to megakorporacje s? zaraz za nim.
Rz?d i Media - Reprezentanci spo?ecze?stwa s? tak samo g?upi i krótkowzroczni jak spo?ecze?stwo, które ich wybiera. Populizm, nepotyzm i korupcja to trzy g?ówne przykazania wspó?czesnych rz?dów. Interwencja pa?stwowa prawie nie istnieje, ?adne reformy nie s? przeprowadzane a wi?kszo?? polityków interesuje si? tylko tym co i komu trzeba za?atwi?, aby utrzyma? swoj? will? w sektorze 6 na nast?pn? kadencj?. Media zajmuj? si? g?ównie dostarczaniem debilnej rozrywki dla mas. Je?eli mia?y kiedykolwiek jak?? misj? spo?eczn?, to od ostatniego pó? wieku musz? mie? j? wyra?nie gdzie?. Wi?kszo?? informacji, która trafia do spo?ecze?stwa jest albo ca?kowicie fa?szywa albo poddawana cenzurze przez rz?d i korporacje.
Podzia? Spo?eczny - Rozwarstwienie spo?eczne z zesz?ego wieku tylko si? pog??bi?o. Bogaci op?ywaj? w niewyobra?alne dobra, podczas gdy wi?kszo?? spo?ecze?stwa ?yje w niewypowiedzianej n?dzy (nierzadko nie maj?c dost?pu do wody, elektryczno?ci, Internetu a nawet ?ywno?ci i pomocy medycznej). Miasto zosta?o podzielone na sektory od 0 do 7, które nast?puj? kolejno po sobie (ale zdarza si? co prawda, ?e dwa sektory wyst?puj? na tym samym "poziomie").Wy?sze sektory s? utrzymywane w czysto?ci, nie ma tam problemów z zaopatrzeniem oraz bezpiecze?stwem. Im ni?ej, tym bardziej zaczyna brakowa? wszystkiego. Je?eli nie jest si? cz?onkiem korporacji, podró?owanie pomi?dzy wy?szymi sektorami mo?e by? mocno utrudnione. ?rodowisko naturalne zosta?o wyniszczone lub ska?one, ptaki i zielone drzewa mo?na zobaczy? tylko w specjalnie do tego przygotowanych miejscach, w wy?szych sektorach. Ni?sze sektory s? traktowane jak wysypisko, gdzie mo?na pozby? si? wszelkiego rodzaju ?mieci i odpadów, dlatego te? tam ulice zawsze s? brudne a powietrze duszne. Policja pojawia si? rzadko, zazwyczaj w licznych, silnie uzbrojonych patrolach. Rz?dz? tam boostergangi podkr?conych cyber-cz??ciami osi?ków. Ludzie uciekaj? w narkotyki, ca?kowit? apati? albo przenosz? swoj? egzystencj? do jednej z kilkunastu gier MORPG, aby prowadzi? tam lepsze „?ycie”.
Solo – Nazywaj? ich tak, bo zazwyczaj dzia?aj? w pojedynk?. Byli wojskowi, ochroniarze, zabójcy, najemnicy i ?o?nierze korporacji. Spluwy do wynaj?cia. ??czy ich jedna cecha, s? absolutnie przepakowani cyborgizacjami i najnowszym sprz?tem. Nieludzko szybcy, piekielnie wyczuleni i prawie nieznaj?cy strachu. Mordercze programy szkoleniowe zabi?y w nich wi?kszo?? ludzkich odruchów. Zawsze gotowi, aby doby? broni w czasie krótszym ni? mrugniecie okiem. Najlepsi z najlepszych, którzy jednak p?aca za to teraz najwy?sz? cen?. Samotnicy, cz?sto cierpi?cy na paranoj? (w ko?cu, kiedy liczba wrogów rozrasta si? do setek, niczego nie mo?esz by? ju? pewny), kolejnymi ulepszeniami staraj?cy si? ?ata? zniszczone zdrowie przez dopalacze refleksu, narkotyki bojowe i inne wspomagacze. Chodz?ce cyborgi, w których nie zosta?o ju? wiele, co jeszcze mo?na nazwa? „cz?owiekiem”. (Oczywi?cie nie ka?dy solo jest taki, ale ten troch? ekstremalny przypadek ma pokaza?, do czego prowadzi bycie najlepszym w tej bran?y)

Kilka wybranych (autorskich) megakorporacji:
GSO (Global Security Organization)- Mi?dzynarodowa firma ochroniarska. Zajmuje si? ochroni? wszelkich przedsi?wzi??, ale jest najbardziej znana z dbania o bezpiecze?stwo wysoko postawionych notabli i zabezpieczaniem szczytów dyplomatycznych. Posiadaj? nowoczesny sprz?t i bardzo dobrze wyszkolonych ludzi (podobno dorównuj?cych megakorporacyjnym dru?ynom szturmowym). Niestety, ostatnio w niewyja?nionych okoliczno?? zosta? zamordowany Minister Infrastruktury, ochraniany przez GSO, co k?adzie si? cieniem na reputacje organizacji.
Impeer Corp. – Instytucja finansowa k?ad?ca nacisk na obs?ug? wielkich klientów korporacyjnych, (Jeden z najwi?kszych banków megakorporacyjnych, je?eli jaka? korporacja nie ma tam swojego rachunku to zapewne nie istnieje). Ostatnio powsta? oddzia? zajmuj?cy si? development’em i zd??y? ju? sfinansowa? kilka ekskluzywnych willi w sektorze 7. Mo?liwe, ?e przy dalszych tak udanych inwestycjach, Impeer, b?dzie w stanie walczy? o intratne kontrakty rz?dowe na rozbudow? wy?szych sektorów.
MachineTech. – Maszyny, elektronika, instalacje przemys?owe i cybernetyka. Machine Tech. to marka sama w sobie. Najwy?sza jako?? przy zawsze dotrzymanych terminach. Zajmuje si? g?ównie produkcja wielkich maszyn przemys?owych oraz wszelkich potrzebnych instalacji, cho? cybernetyka i elektronika dla klienta indywidualnego te? stoi na bardzo wysokim poziomie.
Deva-Medic – Przeszczepy i nowoczesna nano-biologia. W?a?ciciel du?ej sieci szpitali i punktów kosmetyczno-cybernetyczny. Swój gwa?towny rozkwit zawdzi?cza udoskonaleniu ego-ziaren, (którym w pocz?tkowej fazie wró?ono kl?sk?), co by?o bardzo du?ym wk?adem w rozwój biomodyfikacji. Aktualnie Deva-Medic coraz bardziej skupia si? w?a?nie na swojej badawczo-rozwojowej dzia?alno?ci, (przez co by?a zmuszona zamkn?? kilka swoich szpitali w 3 sektorze).
Plan sektorów
Legenda
0 nie wyst?puje
* s?abo
** ?rednio
*** mocno
****poziom absolutny

Sektor 8
- <Komunikat WTO> Sektor 8 nie istnieje <Koniec komunikatu>

Sektor 7
Najwy?szy poziom korporacyjny, góruj?cy nad miastem. Znajduj? si? tutaj tylko posiad?o?ci najwa?niejszych prezesów i rad nadzorczych. Mo?liwa lokalizacja najwa?niejszych projektów korporacyjnych (informacja niepotwierdzona).

Przest?pczo?? - 0, Narkomania- 0, Dost?p do sieci - ****, Uzale?nienie od sieci - 0. Cyborgizacje (wyst?powanie w?ród mieszka?ców) - 0 Ochrona – ****

Sektor 6 (High Class)
Miejsce zamieszkania wi?kszo?ci wy?szych menad?erów, techników oraz naukowców, tu znajduj? si? te? kompleksy badawcze korporacji. Ulice s? sterylnie czyste a bezpiecze?stwa pilnuje doskonale wyposa?ona policja. Mo?na te? zrobi? zakupy w jednym z niezwykle luksusowych sklepów.

Przest?pczo?? - 0 ,Narkomania - *, Dost?p do sieci - ****, Uzale?nienie od sieci - *. Cyborgizacje - 0, Ochrona – ***

Sektor 5 (Main-stream)
Ostatni poziom szeroko rozumianego bogactwa i dobrobytu. Raj konsumpcjonizmu. Miliardy kolorowych telebimów i przestronne centra handlowe. Wi?kszo?? ludno?ci to ni?si urz?dnicy korporacyjni albo specjali?ci. To tu znajduj? si? szko?y, gdzie kszta?c? si? „dobre dzieci” aby potem wst?pi? w szeregi korporacji, jak ich rodzice.

Przest?pczo?? - * ,Narkomania - *, Dost?p do sieci - ****, Uzale?nienie od sieci - *. Cyborgizacje - *, Ochrona – **

Sektor 4 (Kraw?d?)
Kraw?d? to sektor pomi?dzy piek?em a niebem. To tu osiada wi?kszo?? Cyberpunków. Ca?kiem przyzwoite warunki do ?ycia w porównaniu z ni?szymi sektorami, dobry dost?p do sieci i du?a swoboda nieograniczona zakazami korporacyjnymi. Dla niektórych jest to ostatni stopie? upadku z sektora 6, dla innych, z sektora 2, ziemia obiecana. (Kraw?d? jest najbardziej podobna do przedstawionego obrazu miasta w podr?czniku do Cyberpunka 2020)

Przest?pczo?? - ** ,Narkomania - **, Dost?p do sieci - ***, Uzale?nienie od sieci - **. Cyborgizacje - **, Ochrona – *

Sektor 3
Pierwszy z Niebezpiecznych sektorów. Miejsce dzia?ania wi?kszo?ci booster gangów oraz za?atwiania szemranych interesów. W sektorze trzecim zdarzaj? si? problemy z pr?dem i dost?pem do sieci (stosunkowo ma?a liczba terminali). Wysokie ceny ?ywno?ci dotykaj? miejscow? ludno??, ?yj?c? w pozosta?o?ciach XXI-wiecznych zabudowa?. ?ycie staje jest ci??sze i ?atwiej dosta? cyberkos? w pi?tkowy wieczór. Ale troch? intymno?ci ma przecie? swoj? cen??

Przest?pczo?? - ***, Narkomania - ***, Dost?p do sieci - **, Uzale?nienie od sieci - ***. Cyborgizacje - ***, Ochrona – 0

Sektor 2
Filtry miejskie w wi?kszo?ci przypadków zosta?y uszkodzone, przez co w sektorze wyst?puje niewielkie ska?enie. Ludno?? pozbawiona ?rodków do ?ycia walczy o przetrwanie, cz?sto ??cz?c si? w klany b?d? inne grupy. Czasem dochodzi nawet do aktów kanibalizmu. W tym sektorze ukrywa si? bardzo du?a liczba cyber-psycholi, do której do??czaj? stale nowi. (Panuje tu tak wysoki poziom cyborgizacji, bo ludzie wszczepiaj? sobie dos?ownie wszystko aby tylko zwi?kszy? swoje szanse na prze?ycie). Kr??? te? pog?oski, ?e to tu korporacje posiadaj? swoje tajne laboratoria i fabryki (w których ma pracowa? zniewolona ludno?? z ni?szych sektorów).


Przest?pczo?? - ***, Narkomania - ***, Dost?p do sieci - *, Uzale?nienie od sieci - ****. Cyborgizacje - ****, Ochrona – 0

Sektor 1
Najni?szy poziom. Prawie ca?kowity brak infrastruktury. Brakuje to wszystkiego, czasami nawet ?wiat?a. Teren jest mocno ska?ony. ?adna normalna osoba nie zostanie tutaj d?u?ej ni? potrzebuje.

Przest?pczo?? - *, Narkomania - *, Dost?p do sieci - 0, Uzale?nienie od sieci - ***. Cyborgizacje - *, Ochrona – 0

Sektor 0
->Brak Danych<-
_________________
Confidence is all.
Ostatnio zmieniony przez Tower 2008-05-03, 22:47, w całości zmieniany 11 razy  
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem