Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Arkana
Autor Wiadomość
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2012-06-15, 22:36   Arkana

Na wst?pie witam wszystkich. Jak zapewne wiecie zdarzy?o mi si? par? razy pope?ni? jakiego? LARPa. Ostatnio mia?em przerw? oraz drobn? niemoc twórcz?, ale wystarczy ju? moich wywn?trze?. Za jaki? czas, dok?adniej we wrze?niu, proponowany termin ods?ony to 16.02, acz mo?e to ulec zmianie, zamierzam zrobi? kolejnego LARPa.

Tym razem nie Warhammer, nie Legenda, za to co? zupe?nie z innej beczki. Po g?owie chodzi mi klimat mrocznej ba?ni. Zobaczymy, co z tego wyniknie, acz na 100% nie b?dzie to LARP oparty na jakimkolwiek systemie RPG, przynajmniej nie na takim, który jest mi znany.

Ods?ona przewidywana jest na 22 osoby. Tyle w ko?cu licz? Wielkie Arkana Tarota. To musi by? magiczna liczba. ;-)

Chcia?bym by uda?o si? zgromadzi? komplet. Pomo?ecie?

Kolejne szczegó?y b?d? wrzuca? w miar? mo?liwo?ci w kolejnych postach.

P.S. BARDZO WA?NE P.S.

Poniewa? w ci?gu tego roku LARPów w Noctem by?o, delikatnie rzecz ujmuj?c, ma?o, a kadra MGów, do której mog? si? chyba nieskromnie zaliczy?, nie m?odnieje, z mi?? ch?ci? przyjm? na wspó?prac? jak?? m?od?, perspektywiczn? dusz?, która ma w planach jeszcze kilka lat nieco bardziej intensywnej dzia?alno?ci w Noctem. Uwa?am, i? rekord z roku 2011 wynosz?cy co? ko?o 22 LARPów noctemowych (robionych zarówno w Pozaniu jak i na konwentach) mo?na kiedy? poprawi?. ;-)

Lista graczy:
1. Deo
2. Rav
3. Azrael
4. Naridena
5. Olena
6. Daeva
7. Psychollek
8. Arianka
9. Hellzen
10. Mistif
11. Agnieszka
12. Sliff
13. Tygrys
14. Koona
15. Alfar
16. Kicia
17. Krzysztof
18. Todd
19. Dareth
20. Katje
21. Wac?aw
22. Ezili
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2013-02-11, 16:27, w całości zmieniany 33 razy  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2012-06-15, 22:38   

Fabu?a i postaci

Wojna pomi?dzy mieszka?cami Deszczowych Wrzosowisk a poddanymi Króla Gór zako?czy?a si?. Jej fina? by? niespodziewany, pozornie s?abe duszki, elfy oraz inne ba?niowe istoty zgromadzi?y si? pod wspólnym sztandarem Kasara, znanego od chwili zwyci?stwa jako Kasar Zjednoczyciel, który obj?? w?adz? nad Wrzosowiskami, Widmowym Lasem oraz pot??n? twierdz? – Zamkiem Kamiennego Wichru, dawn? siedzib? swego wroga.

Zwyci?zcy okazali pokonanym ?ask?. Nie zabrano zbyt wiele ziem, nie za??dano ogromnych kontrybucji. Kasar chcia? tylko jednego, by ca?a rodzina tyrana sko?czy?a tak jak on podczas walnej bitwy, martwa. Tak te? si? sta?o. Wyroki wykona? Raguel – królewski kat, po czym sam pope?ni? samobójstwo, gdy? nie mia? komu ju? s?u?y?.

Tak wi?c, umar? król. Niech ?yje król! Czyli w zasadzie kto?

Cztery pot??ne rody Kelgerdu zebra?y swe si?y w Cytrusowym Tarasie – letniej siedzibie dawnego w?adcy, by niczym sepy nad ?akomym k?skiem padliny rozdzieli? mi?dzy siebie wyniszczone królestwo.

Oczywistym jest, i? ka?dy z przywódców szlachetnych familii pragnie dla siebie najwy?szej nagrody. Kto zostanie nowym w?adc? Kelgerdu?
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2012-06-16, 10:49, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2012-06-16, 00:05   

Ród von Bellum

To twardy lud, posiadaj?cy swe ziemie w pó?nocnej, górzystej cz??ci Kelgerdu, s?yn?cej z bogatych z?ó? rud metali oraz ostrego klimatu. Najbardziej bitny z rodów, znany ze swej odwagi i nieust?pliwo?ci. Poniewa? zg?adzony Król Gór by? z nimi spowinowacony, uwa?aj?, ?e maj? najwi?ksze prawa do tronu. Ka?dego, kto s?dzi inaczej s? sk?onni przekona? do swych racji, w my?l zasady, i? „je?eli nie masz si?y argumentów, musisz mie? argumenty si?y”.

(Klimat wikingów i szerokopoj?tych barbarzy?ców. Ród ten ceni si??, waleczno?? oraz wojenn? s?aw?).

Karol von Bellum - namiestnik Pó?nocy, przywódca rodu;

Beatrix von Bellum - stara i zgorzknia?a matrona, nie jest tajemnic? i? ma??e?stwo jej i Karola by?o czysto polityczne i nigdy nie by?o mi?dzy nimi mi?o?ci;

Matylda von Bellum - champion rodu, niezrównana wojowniczka, bohaterka wojenna, straszliwie oszpecona podczas walk. Od tamtej pory ze wstydu ukrywa sw? twarz;

Artur von Bellum - m?odszy brat Matyldy, dziedzic rodu, ze wzgl?du na prawo m?skiej primogenitury, emisariusz i herold rodu;
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2013-01-13, 15:27, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2012-06-16, 00:11   

Ród d’Astra

Do niedawna najs?absza rodzina, której pozosta?e zupe?nie nie po?wi?ca?y uwagi. Jednak?e tu? przed wybuchem wojny, niemal z dnia na dzie?, ich pot?ga wzros?a drastycznie i walnie przyczyni?a si? do pierwszych sukcesów w trakcie kampanii. Ludzie szeptali, ?e ma to zwi?zek z jakimi? mrocznymi si?ami, jednak ród d’Aastra nigdy nie podj?? polemiki w tej kwestii. Faktem jest, ?e od zawsze zajmowali si? astrologi? i wyczytywaniem przysz?o?ci z gwiazd. Czy?by w swych poszukiwaniach pot?gi znale?li co? wi?cej, ni? chc? przyzna??

(Ubieraj? si? w d?ugie, obszerne, pow?óczyste szaty w stonowanych kolorach, dominuje czer?, fiolet oraz granat. Najbardziej tajemnicza z rodzin o raczej spokojnym usposobieniu, pe?na refleksji, zainteresowana filozofi? i doskonaleniem siebie).

Orion d’Astra - nestor rodu, s?ynny astrolog, namiestnik Wschodu;

Wega d’Astra - ?ona Oriona ?yj?ca w jego cieniu;

Stella d’Astra - daleka kuzynka Oriona;

Ladonna d’Astra - córka Stelli, champion rodu;

Deneb d’Astra - dziedzicz rodu, m?odzik znany z idealistycznego spojrzenia na ?wiat;
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2013-02-12, 17:12, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2012-06-16, 00:15   

Ród Beryl

O rodzinie Beryl powiadaj?, ?e s? oni w stanie sprzeda? Beduinowi piasek na pustyni w zamian za jego ostatni? butelk? wody. Co? w tym musi by?, gdy? znani s? ze swej niezrównanej charyzmy, ?y?ki do interesów i co wynika z dwóch poprzednich, niezrównanego wr?cz bogactwa.

(Ubiór w klimatach bliskowschodnich oraz hinduskich. Ród ten charakteryzuje si? wszechobecnym przepychem, a tak?e otwarto?ci? na innych i serdeczno?ci?).

Opal - duch za?o?ycielki rodu;

Damas - namiestnik Zachodu, najbogatsza osoba w Kelgerdzie, posiada liczne wp?ywy i koneksje polityczne;

Saphron - ?ona Damasa;

Onyx - starszy (o kilka minut) brat bli?niak (dwujajowy) Lynx. Champion rodu, niezwykle popularny na salonach.

Lynx - zapatrzona w brata m?odsza bli?niaczka.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2013-02-12, 17:13, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2012-06-16, 00:20   

Ród Primaveri

Najbardziej szlachetny po?ród szlachetnych. To najstarszy z rodów Kelgerdu. Z jego krwi wyro?li pierwsi w?adcy pa?stwa. Zawsze odznaczali si? ogromnym poczuciem sprawiedliwo?ci oraz post?powali s?usznie i etycznie. Wielu prostych ludzi widzi w nich odpowied? na swe modlitwy o ocalenie zdruzgotanego wojn? pa?stwa. Oprócz tego rodzina ta s?ynie z wielkiego poczucia estetyki i artyzmu. S? znanymi w ca?ym ?wiecie mecenasami sztuki. Jest to jedyny ród matriarchalny.

(Stroje na wzór renesansowych lub barokowych W?och lub Hiszpanii. Cechy charakterystyczne dla tej rodziny to honor, dba?o?? o tradycj?, przestrzeganie etykiety a tak?e silne poczucie sprawiedliwo?ci oraz tego co s?uszne).

Rosa Primaveri - Namiestniczka Po?udnia, przywódczyni rodu;

Tulpe Primaveri - ma??onek Rosy;

Sarap - doradca Rosy;

Ronce Primaveri - starszy brat Edery, champion rodu;

Edera Primaveri - córka Rosy i Tulpe, dziedziczka rodu;
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2013-01-13, 15:29, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2012-06-16, 00:27   

Dwór Starego Króla

Król Gór pozostawi? po sobie ca?y dwór. Nie by?o tajemnic?, i? jego cz?onkowie posiadali ogromne wp?ywy. Zwykli ludzie bardzo licz? si? z ich zdaniem, uwa?aj?c je niemal za równie zdaniu wyg?oszonemu osobi?cie przez w?adc?. Nie ma sposobu, by zosta? królem bez ich poparcia.

Morgana - królewska mistyczka, odpowiadaj?ca za uk?adanie horoskopów, interpretacj? omenów i snów oraz odprawianie wszelkich rytua?ów;

Hermes - królewski b?azen, wiecznie nuc?cy b?d? pod?piewuj?cy pod nosem, ci?gle podskakuj?cy oraz niebywale irytuj?cy. Zawsze jednak blisko starego w?adcy. Kto wie, mo?e w?a?nie przez to wojna zosta?a przegrana?

Fidelia - zaufana królewska doradczyni, niezwykle rozwa?na. By?a przeciwny ostatniej wojnie, za co zosta?a o?lepiona oraz wygnana. Powróci?a by s?u?y? nowemu w?adcy.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2013-02-12, 17:14, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
Dareth 
Reedemer and Destroyer


Posty: 1302
Skąd: A czy to wa?ne?
Wysłany: 2012-06-16, 09:50   

We? mnie dopisz :)
Okre?l? si? na 100% jak pojawi si? termin :)
_________________
"To strike an Ironbreaker is to strike an anvil. You are more likely to re-shape your weapon than to move him… and heavens forbid one lands on you..."- High King Thorgrim Grudgebearer

"Never hesitate, never stop, NEVER SURRENDER "
 
 
 
Falka 
Cz?onek Noctem
?wietlik, Morfinka


Posty: 807
Skąd: z przedmie?cia
Wysłany: 2012-06-16, 09:53   

te? bym chcia?a:)
_________________
we live as we dream- alone
 
 
 
Dziadek Zielarz 
Cz?onek Noctem


Posty: 442
Wysłany: 2012-06-16, 09:54   

Z ch?ci? wezm? udzia?.

Strój w jakim? konkretnym klimacie, czy po prostu "co? bajkowego"?
_________________
Things just happen. What the hell.
 
 
bezjimienny 
Cz?onek Noctem
still prince in town


Posty: 558
Skąd: Grunwald
Wysłany: 2012-06-16, 10:14   

No jak nie jak tak.
_________________
Wiem ale nie powiem.
 
 
 
Vonen 
Cz?onek Noctem
Zloty Chlopiec


Posty: 493
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2012-06-16, 10:39   

Dopisz mnie.
_________________
"Wolno?? jest jak powietrze na szczycie góry. I jedno, i drugie - nie do zniesienia dla s?abych."
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2012-06-16, 10:46   

Strój b?dzie zale?a? od Rodu. Pojawi? si? wskazówki.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Katja 

Posty: 603
Skąd: Z Nieba
Wysłany: 2012-06-16, 12:09   

Co prawda daleki termin ?eby pisa? na 100%, ale ze znakiem zapytania miejsce rezerwuj? =)
_________________
.:| I wish to be a star falling from your sky... |:.
 
 
 
Paszczak 

Posty: 40
Wysłany: 2012-06-16, 13:18   

a te? poprosz?, i jak pozostali jeszcze sie potwierdz? jak sie pojawi termin na 100%
_________________
"Ludzie s? g?upi: podaj im odpowiednie wyt?umaczenie, a niemal we wszystko uwierz?. S? g?upi, wi?c uwierz? w k?amstwo, bo chc?, ?eby to by?a prawda, lub dlatego, ?e si? obawiaj?, i? to mo?e by? prawda." Terry Goodkind Pierwsze prawo magii
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem