Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Mechanika Dramowa - Walka
Autor Wiadomość
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2011-02-28, 09:38   Mechanika Dramowa - Walka

<Cz??? pierwsza z wielu. Czytajcie na bie??co aby si? wam nie nagromadzi?o :). Pierwszy posta jest wprowadzeniem i nie zawiera "koniecznych" informacji ale pomaga wyja?ni? o co nam chodzi>

Walka. Niektórzy jej si? obawiaj? inni ?yj? (a mo?e w?a?ciwej by?oby napisa? nie ?yj?) dla niej. Jednak pr?dzej czy pó?niej nadejdzie taka chwila kiedy konflikt z kilku nie odpowiednich s?ów przerodzi si? w bardziej destruktywne dzia?ania. Przedstawione ni?ej zasady pomog? nam (Graczom jak i organizatorm) nie uton?? w kompletnym chaosie.

Bardzo wa?ne jest aby ka?dy gracz, nawet jak nie posiada postaci która potrafi walczy?, zapozna? si? z tymi zasadami. Absolutnym niedopuszczalne jest nie znanie statystyk w?asnej postaci b?d? jej zdolno?ci albo wampirzych mocy. Ostatecznie wszyscy przychodzimy podgrywa? a nie przerzuca? si? kartami i tokenami, testy s? „z?em koniecznym”, bo potrafi? bardzo przed?u?a? rozgrywk?. Dlatego tak istotne jest znanie zasad. Pisz?c „z?o konieczne”, nie mam na my?li, ?e nie lubimy testów, ani ?e nie macie si? testowa?. W?a?nie po to zosta?y stworzone aby by? u?ytecznym narz?dziem pozwalaj?cym w pe?niejszy sposób odegra? posta? (ze wszystkimi jej umiej?tno?ciami) oraz szybko rozwi?zywa? konflikty. Jednak w?a?nie podczas walki, nast?puje spore zag?szczenie testów - i wtedy wszystkie „ straty czasu” taki jak szukanie kart do testowania b?d? pytanie innych graczy jak dzia?aj? poszczególne poziomy dyscyplin ,przemno?one przez liczb? graczy bior?cych udzia? w te?cie, prowadzi do wr?cz nieprawdopodobnych przestojów. Wtedy wszyscy którzy nie bior? udzia? w walce, umieraj? z nudów.
_________________
Confidence is all.
Ostatnio zmieniony przez Tower 2011-02-28, 09:38, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2011-03-07, 22:51   

TURA

Ka?da walka rozpoczyna si? od s?ów Ci?cie. Mo?e to s?owo wypowiedzie? dowolny z graczy, albo organizator. Oznacza to przej?cie do sekwencji walki. W chwili rozpocz?cia walki wszyscy gracze na larpie (tak wiem pojechali?my ;)) musz? przerwa? prowadzone rozmowy, je?li ruszali si? stan?? w miejscu. Dzi?ki temu b?dziemy mieli odpowiednie napi?cie do ucinania sobie g?ów.

Ka?da Tura dzieli si? na nast?puj?ce etapy:
1. Deklaracje - Pierwsza faza
2. Wyniki/Rezolucja
3. Deklaracje - Druga faza
4. Wyniki/Rezolucja

Deklaracje:
Gracz mo?e zrobi? 2 rodzaje rzeczy albo wykona? jak?? akcj? (tak? jak otwarcie drzwi, wyci?gni?cie broni, zgaszenie ?wiecy, atak itd.) albo poruszy? si? o krok .

Pierwsza Faza:
Mg wypowiada s?owo *Krok* - wtedy ka?da z postaci która wybra?a ruch, wykonuje krok w wybranym kierunku. Pozosta?e postacie które postanowi?y wykona? jaka? akcje unosz? r?k? do góry. Mg kolejno zbiera deklaracje od poszczególnych graczy. Kiedy wszyscy gracze zadeklarowali ju? co chc? zrobi? nast?puje rezolucja.

Rezolucja
Teraz s? testowane wszystkie potrzebne atrybuty i umiej?tno?ci do wykonania akcji. (dla przypomnienia trzeba wyci?gn?? wi?cej na karcie + swoje statystyki ni? poziom trudno?ci testu, zazwyczaj 10) Wszystkie akcje takie jak ataki, u?ycie dyscyplin itd. s? rozstrzygane jednocze?nie i b?d? mia?y swoje efekty w kolejnej fazie. (np. je?li kto? w wyniku ataku zostanie przewrócony - kolejn? swoj? akcje w najbli?ej fazie spo?ytkuje na szybkie spotkanie z ziemi?)

Druga faza przebiega identycznie jak pierwsza i równie? ko?czy si? rezolucj?.

Na razie Tyle
Enjoy.
_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2011-03-13, 19:07   

Testy

Test polega na wyci?gni?ciu karty od 1- 10 i dodanie do niej poziomu atrybutu + umiej?tno?ci (jakie atrybuty i umiej?tno?ci u?ywa si? do testu wynika z dyscypliny, broni b?d? oceny mg/stra?nika).
Je?eli nasz wynik przewy?sza 10 (co jest bazowym poziomem trudno?ci) to oznacza, ?e test nam si? powiód?. Wszystkie testy s? wykonywane przy obecno?ci Mistrza Gry/Stra?nika.
Je?li wynik naszego testu przekroczy? wymagany poziom o wi?cej ni? 5 otrzymujemy dodatkowo przebitk? (dzi?ki której nasza akcja mo?e powodowa? dodatkowe efekty). Wynik przekraczaj?cy potrzebny poziom o wi?cej ni? 10 daje 2 przebitki, wi?cej ni? 15 trzy przebitki itd.

W walce ka?dy sukces i przebita zadaje dodatkowy punkt obra?e?.
_________________
Confidence is all.
Ostatnio zmieniony przez Tower 2011-03-14, 16:22, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2011-03-14, 17:08   

Obra?enia.

Bronie poza bonusem do trafienia (np Miecz 3) maja te? bonus do zadawanych obra?e? (np. Nó? obra?enia +1). Suma sukcesu (liczonego jako 1), przebitek i dodatkowych obra?e? od broni tworzy ??czna ilo?? otrzymanych obra?e? przy trafieniu.

Przyk?ad - trafnie mieczem (+3 do trafiania, +4 do Obra?e?) z 2 przebitkami zada 7 obra?e? (jedno za sukces + dwa kolejne za przebitki + cztery za bonus z broni). O tyle zmniejszy si? liczba punktów Vitae trafionego

Kiedy posta? straci wszystkie punkty Vitae obra?enia zabieraj? punkty si?y woli. Posta? bez punktów Vitae jest zmasakrowana i le?y na ziemi czekaj?c na odsiecz b?d? ?mier? ostateczn?. Kiedy nie b?dzie mia?a ju? punków si?y woli posta? ginie.

Przyk?adowe bronie
Kastet : +1 do Trafienia (Wymagana Si?a aby w?ada? 1)
Nó?: +2 do Trafienia, + 1 do Obra?e? (Wymagana Si?a aby w?ada? 1)
Pa?ka: +3 do Trafienia (Wymagana Si?a aby w?ada? 2)
Miecz/Szabla: +3 do Trafienia; +4 do Obra?e? (Wymagana Si?a aby w?ada? 3)
Toporek stra?acki: +1 do Trafienia; +5 do Obra?e? (Wymagana Si?a aby w?ada? 3)
Topór dwur?czny/Miecz dwur?czny: +1 do Trafienia; +8 do Obra?e? (Wymagana Si?a aby w?ada? 4)
Pi?a ?a?cuchowa: +0 do Trafienia; +10 do Trafienia; (przy 1 karcie, trafienie 5 obra?e? w siebie ;) )
Pistolet: +1 do Trafienia
Ci??ki Rewolwer: +2 do Trafienia
Strzelba: +4 do Trafienia; +2 do Obra?e?
_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2011-03-15, 23:01   

Siema.
Oto kolejna cz??? informacji o tej okropnej mechanice ;)


Wydawanie punktów Vitae.

Punkty Vitae wampiry wydaj?/trac? przy u?ywaniu niektórych dyscyplin. W czasie jednej tury wampir mo?e wyda? tylko jeden punkt krwi (je?li jego Pot?ga Krwi wynosi 4 albo 5 mo?e wyda? on a? 2 punkty Vitae na tur?). St?d te? wampir mo?e u?y? tylko jednej dyscypliny na tur? wymagaj?cej krwi (b?d? 2 je?li ma BP 4 b?d? 5).

Wampir mo?e zawsze wyda? punkt krwi aby otrzyma? +2 do si?y na ta jedna tur?. Mo?e to pozwoli? na jedn? tur? atakowa? broni? na któr? nie starcza nam si?y ;). Na ko?cu tury bonus przepada.

Dyscypliny

U?ycie mocy dyscypliny zawsze zajmuje nam akcje. Nie mo?emy te? u?y? 2 razy tej samej mocy dyscypliny w jednej turze. (Np. 2 razy rozkaz z dominacji w jednej turze)

S? jednak dyscypliny, które nie zabieraj? akcji/ruchu, dzia?aj?c automatycznie od momentu wydania vitae. S? to: Vigor, Akceleracja i Odporno??. U?ywaj?c je mamy normalnie 2 akcje/ruchy. (Vitae za ich „uruchomienie” p?acimy oczywi?cie normalnie)
_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2011-03-16, 18:42   

Si?a Woli

Ka?da z postaci mo?e przed testem wyda? punkt si?y woli aby albo zwi?kszy? szanse powodzenia swojej akcji albo polepszy? swoj? obron?. Postacie maj? tyle punktów si?y woli ile ich suma Determinacji i Opanowania.

Punkt si?y woli zapewnia +2 obrony (czy to przeciwko dyscyplinom: Koszmar, Majestat, Dominacja, czy atakom fizycznym). Czyli przeciwnik musi wyci?gn?? warto?? o 2 wi?ksz? na karcie aby jego atak si? powiód? (albo wr?cz nie udaje si? automatycznie).

Punkt si?y woli mo?e te? zapewni? +3 do wyniku testu, który nie jest atakiem fizycznym. Np. Dominacja, Koszmar, Prezencja, Niewidoczno??, Nadwra?liwo?? itd.

Posta? mo?e wyda? jeden punkt si?y woli na tur?.


Obra?enia Krytyczne

Szpony nadnaturalnych istot, ogie? czy s?o?ce zadaj? szczególnie ?miertelne obra?enia dla wampirów nazywane krytycznymi. Je?li wampir otrzyma obra?enia krytyczne, ka?dy punkt który nie zosta? „zablokowany” przez Odporno?? czy pancerz jest podwajany.

Przyk?ad:

Jhon otrzymuje 4 obra?enia krytyczne. Poniewa? nie ma ani Pancerza ani odporno?ci otrzymuje pe?ne 4 x 2 = 8 obra?e?. To nie jest dobra noc dla Jhonnego.

Jhon nauczony do?wiadczeniem teraz nosi ze sob? pancerz (1) i nauczy? si? dyscypliny Odporno?? na 2 poziomie. Je?li odporno?? by?a by aktywna a Jhon znowu otrzyma? by 4 obra?enia krytyczne wynik b?dzie nast?puj?cy. Liczba obra?e? zostanie zmniejszona o 1 przez pancerz (do 3 krytycznych). Dzi?ki 2 poziomowi odporno?ci 2 obra?enia b?d? rozpatrywane jako zwyk?e a tylko jedno pozostanie krytyczne. Tak wi?c Jhon otrzyma 2 obra?enia zwyk?e i 1x2=2 z krytycznych. Razem 4. Nie jeste? ?le, ale nadal cholernie boli.
_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2011-03-17, 21:31   

ok, kolejna cz??? mechaniki. Nasza ma?a wisienka, czyli nó? w plecy:

Cios w plecy
Kiedy posta? jest atakowana w plecy cios trafia automatycznie i zadaje +1 Obra?enie. Posta? która le?y na ziemi jest traktowana wg takich samych zasad jak atak w plecy. Posta? która atakuje z niewidoczno?ci traktowana jest jakby atakowa?a w plecy (do pierwszego ataku, potem ju? j? wida? ;)).

Przyk?ad:
Flux, nosferatu dzi?ki dyscyplinie niewidoczno?ci zakrada si? do niczego nie podejrzewaj?cej si? ofiary i wbija jej nó? (+2 do trafienia +1 do obra?e?) w plecy . Cel otrzymuje 3 obra?enia (1 za trafienie, 1 za cios w plecy i 1 dzi?ki no?u).


Zdolno?ci specjalne:

Szybkie dobycie - posta? nie traci akcji na wyci?gniecie broni. Ta zdolno?? nie pozwala na szybsz? aktywacje Trzeciego poziomu Transformacji - Pazurów ;) Mo?na wykorzysta? raz na tur?.

Szybko stopy - Pozwala zrobi? postaci o krok wi?cej w czasie tury

Rozbrojenie: Pozwala wykona? atak który nie zadaje obra?e? ale je?li powiedzie si? z 1 przebitk? wybija bro? z r?ki przeciwnika. (nie jest to atak sensu stricte wi?c mo?na wykorzysta? do tego testu Si?? Woli)

Wyczucie niebezpiecze?stwa - Gracz mo?e za??da? testu na czujno??+nadwra?liwo?? przeciwko atakowi przez niewidzialn? posta?. Je?li test jest zdany, atak nie jest traktowany jako atak w plecy.
_________________
Confidence is all.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem