Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: Tower
2009-04-17, 00:04
Fabu?a - ?wiat Warhammera 40K
Autor Wiadomość
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-04-17, 00:02   Fabu?a - ?wiat Warhammera 40K

Oto pierwsza cze?? obiecanych informacji o ?wiecie, krótki artyku? o imperatorze.

Imperator.

Przez ponad sto wieków Imperator w?ada ludzko?ci? zasiadaj?c na Z?otym Tronie Ziemi. Niezliczone armi?, ka?dego dnia, walcz? w jego imieniu o tysi?ce ?wiatów. Ka?dego dnia przelewana jest dla niego krew i zjadane cia?o. Krew i cia?o ludzi, albowiem to jest to na czym stoi Imperium.

Pan ludzko?ci:

Dziesi?? tysi?cy lat temu Imperator oddycha? i ?y? jak ?miertelny cz?owiek, ale jego fizyczne ?ycie zosta?o dawno temu zako?czone. Historia o tych wydarzeniach ju? dawno uleg?a zapomnieniu, przez tysi?ce lat dziel?ce od tego wydarzenia, szale?stwo, palone biblioteki wreszcie przez mity i przes?dy. Legendy opowiadaj? o wielkiej wojnie która sk?pa?a ca?? galaktyk? we krwi, zdradzie najwi?kszego z wojowników, po trzykro? przekl?tego Horusa. Bratobójczej walce, obl??eniu Terry i ostatecznym starciu kiedy Imperator pokona? Wielkiego Wroga p?ac?c za to w?asnym ?yciem. Jego cia?o zosta?o umieszczone przez Kap?anów Kultu Maszyn w Z?otym Tronie, pradawnym urz?dzeniu którego historia ginie w Mrocznych Wiekach Technologii, po to aby mia? nigdy nie umrze?.Wieczny Obro?ca:

Teraz, cho? jego cia?o jest niczym ni? wysuszonym strz?pem utrzymywanym tylko moc? jego woli, ochrania j? ca?? ludzko??. Jego pot??na psioniczna moc roztacza si? po ca?ej galaktyce, a jego ?wiadomo?? walczy bez ko?ca w Osnowie z demonami ja zamieszkuj?cymi. Bez niego wrota pomi?dzy ?wiatami ju? dawno by upad?y. Demony Chaosu rozla?by si? po galaktyce nios?c ?mier? i zniszczenie. Ka?dy cz?owiek sta?by si? otwart? bram? do zniszczenia ludzko?ci i osnowa poch?on??a by galaktyk?. Nie b?dzie wtedy fizycznej formy, nie b?dzie przestrzenni ani czasu. Tylko Chaos. Niech Imperator nas chroni !Bóg Imperator:

Imiona pod jakimi jest znany ró?ni? si? pomi?dzy planetami. Gdzie? mo?e by? znany jako w?adca Gwiazd, na innych paletach mog? patrze? na Niego jako aspekt natury. Kap?ani Maszyn widz? w nim wol? i cia?o Wielkiej Maszyny. Gdziekolwiek jednak si?ga ?wiat?o Terry, tam jest wyznawany Imperator. Jeden Bóg, który zst?pi? po?ród ludzi. Tysi?c zostaje po?wi?conych ka?dego dnia aby ich dusze zasila?y moc? Z?oty Tron. Ka?dy mieszkaniec Imperium oddaje mu cze?? i prosi o jego b?ogos?awie?stwo oraz o przetrwanie ludzko?ci.

 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-04-17, 00:04   

Adeptus Terra

Podczas kiedy Imperator milczy (albo jak niektórzy wierz?, przekazuje swoj? wol? przez karty Imperialnego Tarota i legiony ?wi?tych) przykuty do maszyny od której funkcjonowania zale?y jego los oraz los ca?ego imperium w jego imieniu przemawiaj? Wysocy Lordowie Terry. Dwunastu z po?ród najstarszych i najbardziej pot??nych rodów Terry (oraz ca?ej galaktyce) stanowi prawo i wol? Imperatora. To przed nim odpowiadaj? Gubernatorzy Planetarni – królowie nad wszystkimi niezliczonymi masami ludzi st?oczonymi w ogromnych miastach mrowiskach, ich rozkazy wykonuj? bilionowe regimenty Imperialnej Gwardii, a najwi?ksza biurokratyczna maszyna jak? widzia? kiedykolwiek ?wiat – Administratorium spisuje tony raportów, które nigdy nie b?d? przeczytana, o planetach których ju? dawno nikt nie pami?ta. Jednak istnieje kilka na tym ?wiecie si? które nie musz? k?ania? si? przed Adeptus Terra, albowiem odpowiadaj? tylko przed samym Panem Ludzko?ci na Z?otym Tronie. Ale o nich us?yszycie w innym czasie.

 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-04-26, 11:32   

Planety Imperium

Imperium sk?ada si? z niezliczonej ilo?ci ?wiatów. Nikomu nigdy nie uda?o si? stworzy? wiernej mapy imperialnych ?wiatów, albo nawet policzy? ile ich jest. Ca?y departament Adeptus Administratorium jest po?wi?cony w katalogowaniu ?wiatów we w?adaniu Imperatora. Jest to nieko?cz?ce si? zadanie, którego nigdy nie uda si? wykona?.
Celem Adeptus Terra jest zjednoczenie ca?ej ludzko?ci i panowanie nad ca?? galaktyk? pod ber?em imperatora. Wszystkie planety s? zmuszane aby przestrzega?y Imperialnego Prawa. Nie ma miejsca na niepos?usze?stwo. Wszelka forma rebelii albo niepos?usze?stwa spotyka si? z bezlitosn? reakcj? Imperialnej Floty i Gwardii Imperialnej. Imperium zazdro?nie strze?e swoich terytoriów, jednak przez swój rozmiar nie jest w stanie reagowa? na wszystkie przypadki i zagro?enia. Wiele planet ?yje i umiera samotnie, zapomniane. Tylko wi?ksze zagro?enia, oraz problemy na najwa?niejszych planetach docieraj? do uszu Wysokich Lordów Terry. ?wiaty s? cz?sto tracone przez ataki obcych ras, rebelie albo kataklizmy a wie?ci o tym co si? sta?o potrafi? dotrze? do Terry nawet kilka wieków pó?niej. Granicie Imperium ci?gle si? zmieniaj?, nowe ?wiaty s? odkrywane, pobijana i kolonizowane podczas gdy stare tracone albo zapomniane.


_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-04-26, 19:58   

Informacje tutaj zawarte s? nieznane dla wi?kszo?ci obywateli Imperium, którzy sp?dzaj? ca?e swoje ?ycie zazwyczaj na powierzchni swojej rodzimej planety. Podró? pomi?dzy gwiazdami jest zarezerwowana tylko dla Imperialnej Floty, Szlacheckich rodów oraz S?ugi Adeptus Terra.

Osnowa

Osnowa jest najwi?kszym b?ogos?awie?stwem ludzko?ci bez której nawet Sam Bóg imperator nie móg?by zjednoczy wszystkich oddalonych od siebie ?wiatów, które sta?y si? podwalinami imperium. Jest te? najwi?kszym zagro?eniem, przekle?stwem oraz b?dzie przyczyn? zag?ady ludzko?ci a mo?e i ca?ego ?ycia w galaktyce.

Znana tez jako Immaterium, Ether, Morze Dusz i wreszcie Domena Chaosu, Osnowa znajduje si? poza oczami wszystkich ?miertelnych. Jest to nieko?cz?cy si? obszar gdzie nie panuje ani czas ani przestrze?. Bezkresne si? morze chaosu, pierwotnej kreacji bez formy, bez ?adnych zasad ani praw fizyki. Tam zbieraj? si? wszystkie emocje , ??dze oraz najczarniejsze my?li, oraz mieszkaj? byty b?d?ce dalekie poza ludzkim zrozumieniem.


wyznawcy chaosu


Szybciej ni? ?wiat?o

Immaterium jest jednak jedyn? droga pomi?dzy nieko?cz?cymi si? ?wiatami imperium. Odleg?o?ci które mo?na liczy w miliardach lat ?wietlnych mo?na pokona? w kilka miesi?cy mo?e lat. Dzi?ki pradawnej technologi która otacza statki polem Gellar'a, mo?e on przep?yn?? przez domen? chaosu oddzielony od pot??nych niszczycielskich energii. Jedak podró? przez osnow? daleka jest od bezpiecznej. Tam gdzie nie ma ani gwiazd, ani czasu nawigacja jest piekielnie trudna. Tylko dzi?ki specjalnej ka?cie psioników- zwanych Nawigatorami i ?wietle umys?u Imperatora zwanego
Astronomican'onem, które ?wieci po?ród morza chaosu niczym latria, mo?liwe jest dotarcie do celu.Demony.

Jednak Osnowa nie jest pustym miejscem, istniej? w niej byty utkane z samym pierwotnych my?li i ?ycze?, tak jak istoty które wydaj? si? starsze od samych gwiazd. Wszystkie one pragn? obra? fizyczn? form? przenikaj?c do ludzkiego ?wiata. S? to istoty pozbawione swoich uczu?, jakichkolwiek ludzkich cech a tym bardziej wspó?czucia i zrozumienia. Na szcz??cie bramy mi?dzy ?wiatami pozwalaj?c si? przekra?? na drug? stron? pojawiaj? si? niezwykle rzadko. Jedak ka?da ?yj?c istota pozostawia ?wiat swojej duszy w immaterium, który przyci?ga demonicznych drapie?ników. Najbardziej nara?eni s? psionici, których dusze gorej? w osnowie jak pochodnie przyci?gaj?c demony niczym ?my. Je?eli, cz?owiek oka?e si? zbyt s?abej woli demony potrafi? znale?? drog? do jego umys?u, op?tuj?c go a? a ko?cu rozerwa? jego fizyczna pow?ok? otwieraj?c sobie drog? do rzeczywistego ?wiata. Wtedy wylewaj? z ropiej?cych ran rzeczywisto?ci nios?c chaosu i ?mier? .
Bogowie Chaosu


Najpot??niejsze istoty w Morzu Dusz, s? znane jako Mroczne Pot?gi albo Bogowie Chaosu. To im s? poddane ca?e Legiony demonów i to oni maj? najwi?kszy wp?yw na kszta?t morza dusz. Zgubieni niech b?d? ci którzy oddaj? im swoje dusze licz?c na lask?, moc, nie?miertelno?? b?d? zbawienie przy ko?cu znanego nam ?wiata. Jest ich czterech a ich imiona nigdy nie powinny zosta? wypowiedziane

Khorne – Pang Gniewu, krwi i czaszek. Którego karmi ka?da kropla krwi przelana w galaktyce, a czaszki jego wyznawców pi?trz? si? bez ko?ca w Domenie Chaosu tworz?c jego tron.

Tzeentch – Wielki Architekt, pan losu, ziany i przeznaczenia. Ten które siec intryg dotyka ka?d? istota we wszech?wiecie. Ka?dy jest pionkiem w jego grze. W grze która od dawna zosta?a ju? rozegrana, teraz tylko przesuwane s? pionki …

Nurgle – Pan rozk?adu, chorób i rozpaczy. ?ywi si? na tym gnij?cym ?wiecie, ogarni?tym plaga b?d? brakiem nadziei. Ka?da chwila zw?tpienia przyspiesza jego zwyci?stwo.

Slannesh
- Mroczny Ksi???, Pan Przyjemno?ci i Rozkoszy- Najm?odszy ze wszystkich Bogów Chaosu. Jego drog? jest pi?kno, perfekcja i ??dze które prowadza ludzi do zguby.

Jak d?ugo jeszcze Imperator wytrzyma atakowany przez pot??nych Bogów Chaosu przykuty do swojego Z?otego Tronu? Nie wiadomo. Módlmy si? do Niego, naszego obro?cy. Tak d?ugo jednak b?dzie istnie? ludzko?? i ca?y ?wiat , zanim wszystkiego nie poch?onie morze chaosu.

_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-04-27, 21:46   

O Psionikach

Wyobra?cie sobie, ?e gdzie? tam s? drzwi do Krainy Demonów i wasza najmniejsza nieostro?no?? sprawi, ?e si? nad wami otworz?, a jej mieszka?cy rozerw? was na strz?py. Teraz wyobra?cie sobie, ?e te drzwi s? w waszej g?owie. To w?a?nie jest bycie psionikiem. – Castus Lupa, Savant AdjunctW Imperium niektórzy ludzie rodz? si? inni. Niewiadomo czy to przez kaprys losu czy b??d w genomie, ale nieliczni posiadaj? rzadki dar. Potrafi? zaczerpn?? moc z samej Osnowy, ukrytego wymiaru, gdzie czai si? Chaos, i ukszta?towa? j? w nadnaturalne efekty. Nikt nie wie, kiedy pojawi? si? pierwszy ludzki psionik, ta informacja zosta?a utracona w odm?tach czasu, ale jedno jest pewne, ich pojawienie si? zmieni?o losy ludzko?ci na zawsze. Psionicy s? najwi?kszym dobrodziejstwem i jednocze?nie najwi?kszym przekle?stwem, jakie spotka?o ludzko??. Imperator we w?asnej osobie jest najpot??niejszym psionikiem, jakiego kiedykolwiek widzia?a ludzka rasa. Nawet dziesi?? tysi?cy lat po tym, jak zosta? z?o?ony w swym sarkofagu, psionicyy kontynuuj? nap?dzanie Imperium. Ka?dego dnia niezliczone dusze s? transportowane na Terr? na pok?adach Czarnych Statków Inkwizycji. Dost?puj? tam zaszczytu zjednoczenia si? ze Z?otym Tronem Imperatora, a to pozwala Jego ?wiat?u na
rozprzestrzenianie si? po galaktyce, by Imperium mog?o trwa?.Pomimo korzy?ci jakie zapewniaj? Imperium, nieodkryty b?d? niesankcjonowany psionicy mo?e sprowadzi? niebezpiecze?stwo na ca?? populacj? lub planet?. Dusza psionika ?wieci jasno w Osnowie, niczym wabik na ?y?ce, a jej blask przyci?ga wrogie istoty. S?abi umys?owo psionicy albo ci niewytrenowani w ochronnych sztukach mog? zosta? z ?atwo?ci? ska?eni, a w najgorszych przypadkach nawet op?tani przez Demony oraz u?yci jako brama mi?dzy ?wiatem materialnym a Osnow?.Na prymitywnych planetach nosz? oni miano szamanów, magów b?d? wied?m. Bardziej zaawansowane spo?eczno?ci, które zdaj? sobie spraw? z ich zdolno?ci tytu?uj? ich obdarzonymi b?d? dotkni?tymi. Ale w niemal wszystkich przypadkach i na wszystkich planetach wzbudzaj? strach, gdy? mog? sprowadzi? mrok i chaos, na tych, którzy przebywaj? w ich otoczeniu.

Psioników, którzy zostali wytropieni i zgromadzeni na Czarnych Statkach Inkwizycji czeka jeden z dwóch losów. Pierwszy i najbardziej prawdopodobny zak?ada skrupulatne badanie, po którym okazuje si?, ?e brakuje im talentu b?d? si?y umys?u by s?u?y? Imperium. Tacy zostaj? wysy?ani na ?wi?t? Terr? by zosta? po?wi?ceni do podtrzymywania Z?otego Tronu, utrzymuj?cego przy ?yciu Imperatora. Ta garstka, która przejdzie rygorystyczny test jest wybierana by s?u?y? Imperium. Niektórzy b?d? s?u?y? w Adeptus Astra Telepathica jako Astropaci, jeszcze mniejsza grupa, po niezwykle dog??bnej analizie, jest wysy?ana by wype?nia? ró?ne role w ca?ym Imperium. Mog? zosta? zakontraktowani na s?u?b? wysokim lordom Administratorium, bitewni psionicy s? u?ywani do walki z mistykami obcych. Niektórzy s?u?? Inkwizycji.Imperialny psionik, niezale?nie czy jest tego ?wiadom, czy nie, jest nieustannie monitorowany, albowiem niezale?nie od tego jak wyczerpuj?cy jest trening, dusza psionika zawsze jasno migocze w Osnowie.

By Kaym
_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-05-02, 10:41   

Krótki artyku? o Adeptus Mechanicus i Kulcie Maszyn.

Zaginiona wiedza.

Wiele tysi?cleci min??o od czasów kiedy ludzie po raz pierwszy si?gn?li gwiazd. Teraz wydajemy si? tylko cieniami tamtych istot. Maszyny które ju? nigdy si? nie przebudz? ?pi? przykryte pod tonami piasku, na planetach o których ju? dawno zapomniano. Ale nie zapomnieli?my tylko o nich, przestali?my je tez rozumie?. ?o?nierz Gwardii roz?o?y swój karabin laserowy w czasie poni?ej 30 sekund, ale nie wie dlaczego po??czone jego elementy w ca?o?? pozwalaj? wysy?a? ?mierciono?ne promienie. M?odsi Adepci Kultu maszyn uwa?aj?, ?e urz?dzenia dzia?aj?, poniewa? rytua?y podtrzymywania zosta?y przeprowadzone we w?a?ciwy sposób. Czyni?c duchy maszyny zadowolone. Przyci?niecie runicznego przycisku mocy „ON” jest tylko jednym z elementów d?ugie rytua?u. Tu w?a?nie stali?my, maszyna zosta?a otoczona ?wi?t? czci?. Jest pradawna i niezrozumia?a. Nie rozumiemy dlaczego co? dzia?a, albo nawet po co ? Ludzie w Imperium akceptuj? ten stan. S? przes?dni, krytyczne i samodzielne my?lenie to jedna z najrzadszych cech jak? mo?na u nich spotka?. Ignorancja jest b?ogos?awie?stwem. Niech wszystko zostanie tak jak by?o. Stajemy przed ta smutn? prawd?, post?p technologiczny nie do??, ?e si? zatrzyma? to upad? na kolana. Nieliczne i otoczone wielk? obaw? s? wszelkie badania, a maszyny bojowe utracone 20 tysi?cy lat temu s? ci?gle najsprawniejszymi i najbardziej zabójczymi pojazdami w arsenale ludzko?ci.Mroczny wiek Technologii

Mówiono, ?e by?y kiedy? czasy gdzie ludzie podbijali tysi?ce ?wiatów, a nic co ?y?o w kosmosie nie mog?o równa? si? z ich pot?ga. ?mier? i strach ju? ich nie dotyka?. Wiedzieli wszystko, rozumieli wszystko. Ale upadli i znikn?li. Rozbici i podzieleni. Nie wiemy dlaczego, cho? s?yszy si? ró?ne historie. A raczej mity. Który nie mo?na by pewien, bo nikn? w mrokach czasu przed nastaniem Imperium. Niektórzy upatruj? si? zgubnego wp?ywy technologii, st?d nigdy nie powinni?my szuka? wiedzy utraconej podczas Mrocznych Wieków Technologii. Mog? przynie?? nam zgub? jak uczynili to tyle milenium tym którzy byli przed nami.Królestwo Marsa (Priesthood of Mars)

Mars by? od zawsze niezale?ny. Nale?a? do Kap?anów Maszyn, starodawnego kultu który wyznawa?a Boga Maszyn?. Teraz przy??czony do Imperium stanowi druga najwi?ksz? si?? (na równi z Eccelarchium) zaraz po Adeptus Terra . Na marsie i ogromnej ilo?ci innych ?wiatów, dzie? po dniu niebo zakrywa gesty dym wydobywaj?cy si? z nieko?cz?cych fabryk, gdzie robotnicy pod okiem Kap?anów maszyn produkuj? prawie wszystkie najbardziej zaawansowane urz?dzenia oraz bro?. To dzi?ki nim powstali niepokonani Kosmiczni Marines, Pradawne bojowe Tytany i najwi?ksze niszczyciele Imperialnej Floty. To tez dzi?ki ich staraniom Imperium trwa, bez ich wiedzy oraz naprawy Imperialna Gwardia ju? dawno walczy?by kamieniami To oni posiawszy pradawna wiedz? i technologie, s? jedn? z najwa?niejsz? i najbardziej szanowan? kast? w Imperium.Dusza w Maszynie

S?udzy Omnissiah'a (Omnissiah ma by? awatarem Boga Maszyny) wierz?, ?e maszyny s? obdarzone dusz?, wol? i osobowo?ci? (zes?ane przez Boga Maszyn?). Starodawne urz?dzenia s? otaczane czci? podobn? do tych jakimi w Imperium obdarza si? pomniejszych ?wi?tych, a kap?ani maszyn d?ugo b?d? wielbi? i prosi? swojego „?wi?tego” zanim rozpoczn? rytua? aktywacji. Wed?ug niech wiedza jest manifestacj? „?wi?to?ci” i wszystkie stworzenia które posiadaj?ce wiedz? s? przez to ?wi?te (,cz?owiek jest przez to marny i nic nie znacz?cy poniewa? jego wiedza i zrozumienie jest ?a?o?nie ma?e). St?d im bardziej pradawne jest urz?dzenie z którym si? stykaj? , tym wi?ksz? jest otaczane czci?.Kap?ani Maszyn

Ci którzy wierz? w Kult Mechanicus nazywani s? kap?anami maszyn. Ich cia?a s? naje?one mechanicznym cz??ciami, ich ko?czyny wymienione na bioniczno-mechaniczne protezy. Najstarsi i
najbardziej pot??ni Kap?ani ledwo przypominaj? ludzi. Wierz? oni, ?e przez zast?powanie swojego s?abego cia?a doskonalszymi mechanicznymi odpowiednikami staja si? bli?si Bogu Maszynie.Tech Herezja

Wed?ug Imperium tylko technologia wytworzona przez cz?owieka jest czysta. Bóg Maszyna zes?a? technologie dla ludzko?ci, wi?c ka?dy wytwór który nie pochodzi z r?k ludzkich jest z?y (poniewa? nie pochodzi od Boga Maszyny) i musi zosta? zniszczony. Kap?ani maszyn bezlito?nie ?cigaj? tych którzy wypaczaj?c ludzk? technologie albo korzystaj? ze zdobyczy innych ras. Wszelkie odej?cie od jedynej s?usznej drogi (któr? g?osi Adeptus Mechanicius) jest nazywane tech-herezj?.

_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-05-03, 20:39   

Space Marines - Pie?? Imperatora, Ci którzy nie znaj? strachu.

Adeptus Astartes, znani tak?e jako Space Marines. Najbardziej elitarni wojownicy s?u??cy Imperatorowi. Ka?dy Space Marine jest genetycznie zmodyfikowanym ?o?nierzem. Pierwsi zostali stworzonym z DNA Patriarchy swego Zakonu, który z kolei zosta? stworzony z DNA samego Imperatora. Dlatego w?a?nie nazywa si? ich Synami Imperatora. Kandydat na Space Marine jest poddawany serii testów, które maja okre?li?, czy nadaje si? on do pe?nienia tej zaszczytnej s?u?by. Potem wszczepia si? im implanty zmieniaj?ce ich fizycznie i psychicznie. S? oni silniejsi i szybsi ni? zwykli ludzie, ale równie? bardziej inteligentni. Nie znaj? tak?e strachu. Okuci w ci??kie zbroje i uzbrojeni w boltery i miecze ?a?cuchowe s? zbrojnym ramieniem Imperium.
Cho? liczba Adeptus Astartes jest mniejsza ni? jeden na ka?dy z imperialnych ?wiatów, to s? oni ?ywym i namacalnym symbolem Imperium i woli Imperatora, a ich podobizny zdobi? tysi?ce pomników. Nawet je?li na planecie od setek lat nie zago?ci? ?aden Zakon, ich obraz, imiona Herosów oraz miejsca bitew kultywowane s? nadal w ludzkiej pami?ci. Wszyscy Space Marines ?yj?, walcz? i gin? z imieniem Imperatora na ustach a pami? o nich trwa. Albowiem jest to promyk nadziei w najczarniejszej godzinie.W trakcie Pierwszego Za?o?enia (First Founding) stworzono 20 Zakonów Space Marines. Jednak?e kilka z nich podda?o si? niszcz?cym wp?ywom Mrocznych Pot?g i odda?o si? Chaosowi, jednym z nich by? Horus, który poprowadzi? bunt znany jest jako Herezja Horusa (Horus Heresy). By? on faworytem Imperatora i Patriarch? XVI Zakonu – Luna Wolves, zwanego obecnie Synowie Horusa lub Czarny Legion. Sam Horus zosta? zabity przez Imperatora, jednak?e powa?nie go rani?. W?a?nie dlatego Imperator do dzi? musi by? podtrzymywany przy ?yciu przez Z?oty Tron.Podstawow? jednostk? organizacji Space Marines jest Zakon. Obecnie istnieje ich ponad tysi?c. Ka?dy jest samowystarczalny, posiada w?asn? twierdz?, ?wiat rodzimy z którego czerpie rekrutów, uzbrojenie i transport oraz ca?y niebojowy personel. W sk?ad Zakonu wchodzi 1000 Marines podzielonych na 10 kompanii dowodzonych przez kapitanów.Lista Zakonów Space Marines stworzonych podczas First Founding:
I Mroczne Anio?y (Dark Angels);
II nieznany – informacje o nim zagin??y w trakcie Herezji Horusa;
III Dzieci Imperatora (Emperor's Children) – zdrajcy;
IV ?ela?ni Wojownicy (Iron Warriors) – zdrajcy;
V Bia?e Blizny (White Scars);
VI Kosmiczne Wilki (Space Wolves);
VII Imperialne Pie?ci (Imperial Fists);
VIII W?adcy Nocy (Night Lords) – zdrajcy;
IX Krwawe Anio?y Blood Angels);
X ?elazne D?onie (Iron Hands);
XI nieznany, informacje o nim zagin??y w trakcie Herezji Horusa;
XII Zjadacze ?wiatów (World Eaters) – zdrajcy;
XIII Ultramarines;
XIV Stra? ?mierci (Death Gurad) – zdrajcy;
XV Tysi?c Synów (Thousand Sons) – zdrajcy;
XVI Czarny Legion/Ksi??ycowe Wilki/Synowie Horusa (Black legion/Luna Wolves/Sons of Horus) – zdrajcy;
XVII Nios?cy S?owo (Word Bearers) – zdrajcy;
XVIII Salamandry (Salamanders);
XIX Krucza Stra? (Raven Guard);
XX Legion Alfa (Alpha Legion) – zdrajcy;

By Kaym

_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-05-09, 14:13   

O wierze, ko?ciele i herezji.

Kult Imperialny (Imperial Cult)


Jedyn? uznawan? i akceptowan? wiara w Imperium jest Kult Imperatora. Mieszka?cy Imperium wierz?, ?e Imperator jest Bogiem który rz?dzi o ochrania ca?? ludzko??. Nikt nie pami?ta ,ze Imperatora by? kiedy? ?miertelnym cz?owiekiem, pami?tany jest tylko jako ten który zasiada na z?otym tronie. Jednak Kult Imperialny nie jest spójny i posiada wiele odmian w zale?no?ci od poszczególnej planety. Czci si? tez ró?ne aspekty Imperatora oraz w ró?ny sposób oddaje mu cze??. Niektórzy uznaj? ,ze wykonuj?c ci??k? prace w kopalniach uwa?aj? ?e w taki sposób wielbi? Imperatorowa, podczas gdy gdzie indziej b?d? dla niego po?wi?cane byd?o podczas religijnych obrz?dów. Wiara w Imperatora jest powszechna, i nie spotyka si? nikogo kto otwarcie podwa?a?by boskie korzenie Imperatora. W ko?cu nie jest tak trudno uwierzy? w Boga, który cho? jest o kilka tysi?cy lat ?wietlnych stad, to jest jak najbardziej namacalny i realny.Eccelarchium

Eccelarchium jest ko?cio?em Imperialnym. Jest to organizacja ca?kowicie niezale?na od Adeptus Terra. Podczas gdy Adeptus Terra sprawuje w?adz? nad niesko?czon? ilo?ci? planet oraz pot??nymi si?ami zbrojnymi Imperium, to Eccelarchium posiada w swoich r?kach najwi?ksza moc jak? ma Imperium. Wiar?. To ona spaja wszystkie tak odmienne planety, przyczyniaj?c si? do stabilno?ci Imperium, albo nawet przetrwanie. Eccelarichium sk?ada si? z ca?ych zast?pów Kardyna?ów, Biskupów a? w ko?cu misjonarzy i zwyk?ych ksi??y. Na ka?dej planecie znajduje si? co najmniej jedna katedra albo ?wi?tynia, a nawet na najbardziej prymitywnych ze ?wiatów jest jaka? kapliczka.
?wi?ci

Ka?da wiara w wielu bogów jest zakazana poniewa? stanowi ona podejrzenie dla szerzenia si? herezji i wp?ywu Mrocznych Pot?g. Pomimo to Kult Imperialny posiada ca?? gam? ?wi?tych, tych którzy byli wyra?ne dotkni?ci przez Pana Ludzko?ci, czyni?c cuda b?d? w inny sposób wype?niaj?c jego wol?. Czasami s? to persony znana tylko na danym ?wiecie , a czasami ich s?awa dociera wiele sektorów dalej.Kulty ?mierci

Kult Imperatora nie jest monolitem i i mo?na spotyka? wiele innych mniejszych kultów które s? jego cz??ci?. Do bardziej niezwyk?ych nale?? Kulty ?mierci. Krwawe Kulty (Sanguinary Cult )Skupiaj? si? one na po?wi?ceniu jakie powinien ponosi? wierny, akcie przelania krwi oraz zabijania (oczywi?cie wrogów Imperium) i przemocy która towarzyszy?a ludzko?ci od pocz?tku dziejów.
S?yszy si? g?osy, ?e w?a?nie z ich szeregów rekrutuje si? cz?onków tajemniczego Officio Assasinorum, organizacji zabójców Adeptus Terra. Kulty Zmartwychwstania (Resurrectionist) skupiaj? si? na przezwyci??eniu ?mierci przez Nie?miertelnego Imperatora, kultywowa? rytua?y zwi?zane ze ?mierci? oraz zwyci?stwem jej przez pana ludzko?ci.?wiaty ?wi?tynne

Niektóre z planet s? oddane ca?kowicie pod w?adanie Adeptus Ministorium. S? one nazywane ?wiatami ?wi?tynnymi. Mog? to by ogromne planety cmentarze – gdzie wszyscy z mo?nych z okolicznych ?wiatów chc? z?o?y? swoje prochy, albo ogromne kompleksy katedr, ?wi?ty? zajmuj?ce ca?? planet?. Mog? one upami?tnia? cudowne wydarzenia, bitwy albo miejsce urodzenia wi?kszych ?wi?tych. Do ?wiatów ?wi?tynnych ka?dego dnia przybywaj? tysi?ce pielgrzymów, niektórzy podró?uj? przez ca?e ?ycie aby dotrze? do celu. Wielu jednak umiera, podczas podró?y nigdy nie doczekawszy ko?ca. Najwi?ksza ?wi?tynia znajduje si? na Terze, gdzie miliony t?ocz? si? i zadeptuj?c aby zbli?y? si? cho? na kilkaset metrów do Pa?acu Imperialnego w którym zasiada imperator na Z?otym Tronie. ?ycie w ?wiatach ?wiatowych jest ca?kowicie zdominowane przez wiar? i obrz?dy.
Siostry Bitwy


Adeptus Ministorum posiada w?asne si?y zbroje, oprócz ogromnej masy fanatyków i flagellantów gotowych odda? ?ycie za Imperatora. Jest to zakon Sióstr Bitwy- Adepta Sororitas. Jest zakon ?e?ski, który stanowi miecze Esscelarchium kiedy go potrzebuje . Oddanie i odwaga Sióstr Bitwy mo?e tylko równa? si? z doskona?ymi Space Marines. Pozbawione tak doskona?ego sprz?tu jaki posiadaj? Adeptus Astartes, Siostry Bitwy chroni? si? za równie pot??nym pancerzem, pancerzem wiary.Herezja

Misj? ko?cio?a Imperialnego jest oprócz nape?ni? wiar? i boja?ni? przed gniewem Imperatora niezliczonych mas ludno?ci Imperium, jest rozdzielanie w?skiej granicy mi?dzy tym co jest jeszcze akceptowalne, a tym co sta?o ju? si? herezj? i odst?pstwem od wiary. Wiele kultów Chaosu dzia?a pod przykryciem fundamentalistycznych od?amów Kultu Imperialnego. Jednak przez sam ogrom ?wiata oraz oddalenie i brak wymiany informacji sam Kult Imperatora mo?e by? tak odmienny po?ród planet, ?e kap?ani tych ?wiatów nazw? innych heretykami. Aby nie dopu?ci? do wybuchni?cia wojny religijnej Esscelarchium zbiera i kataloguje odmiany kultu, aby kap?ani na drugich ko?cach galaktyki nie oskar?ali si? o herezj?. Mimo tego nierzadko si? zdarza, ?e na jednej planecie wybuchaj? zamieszki na religijnym pod?o?u.

_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-05-11, 00:32   

Xenos – o obcych rasach w ?wiecie Warhammer'a 40k. Cz 1.

Samotni po?ród Gwiazd

Ludzko?? zosta?a stworzona aby panowa? nad ca?ym ?wiatem z woli nie?miertelnego Imperatora. Ona i tylko ona. Wszystkie inne rasy, które nie znaj? ?wiat?a Terry oraz których fizyczna forma jest karykatur? „doskona?ego” cz?owieka zostan? zniszczone, a wszelki ?lad ich istnienia wymazany z historii. Poniewa? nie ma miejsca na inn? ras? ni? ludzk? w galaktyce. Obcy s? jednym z trzech najwi?kszych zagro?e? dla imperium, zaraz obok Psioników i Demonów. Nie ma innego dialogu pomi?dzy Imperium a Xenos ni? serii pocisków i wybuchu bomb. Sprzyjanie obcym i kontaktowanie si? z nimi jest zdrad? ludzko?ci w oczach Imperialnego prawa. Obcy wyst?puj? w galaktyce w ogromnej ró?norodno?ci. Czasami s? to proste formy organiczne, zupe?nie niegro?ne i pokojowo nastawione, inne to ogromne cywilizacje wyposa?one w swoje statki, w?asn? technologi? oraz tysi?ce wojowników. Jednak wszyscy oni s? zagro?eniem dla Imperium, a ich czas wkrótce dobiegnie ko?ca.Eldarzy

Eldarzy s? jedn? z pierwszych ras jak? napotka? cz?owiek w swojej podro?y po?ród gwiazd. Kiedy?, podobno eldarzy byli najsilniejsz? z ras, kontroluj?c? ogromne obszary znanego ?wiata, lecz nast?pi? ich upadek. Pot??ny kataklizm zniszczy? ca?? cywilizacj? eladarów. W miejscy gdzie kiedy? znajdowa?a si? stolica eldarów, teraz zionie ogromna wyrwa w rzeczywisto?ci, gdzie immaterium ??czy si? w niekontrolowany sposób z realnym ?wiatem. Jest ono nazwane Okiem Grozy i stamt?d w?a?nie si?y chaosu prowadz? swoje czarne krucjaty aby niszczy? i zabija?. Nielicznym którym uda?o si? uciec przemierzaj? galaktyk? na swoich ?wiatostatakch (craftworlds), ogromnych lataj?cych miastach. Cho? eldarzy wydaj? si? najbardziej zbli?eni nie ludzi, naprawd? s? jedna z najbardziej zdradzieckich ras. Snuj?ca swoje w?asne plany, zawsze gotowa aby wbi? nó? w plecy g?upca którzy postanowili si? z nimi sprzymierzy?. Lepiej zastrzel eldara zanim zd??y wypowiedzie? swoje k?amstwa.Orkowie

Je?eli wojna mog?aby mie? swoje dzieci by?by ni? Orki. Pot??ne zielone humanoidalne istoty, przepe?nione ??dz? walki. Ich inwazje które Orki nazywaj „Waaaagh”, zalewaj? ca?e sektory niezliczon? mas? zielonoskórych potworów. S? silni, wytrzymali nie wiedz? co to g?ód i zm?czenie, a kiedy wygrywaj? nic nie jest w stanie wzbudzi? w nich strachu. Nie mo?na z nimi paktowa?, nie mo?na ich przekupi?. Za nic maj? sobie terytorium i pieni?dze. Liczy si? dla nich tylko wojna. Cho? s? najliczniejsz? rasa w galaktyce, nie stanowi? a? tak wielkiego zagro?enia jakim móg?by si? sta?. Przez swoj? natur?, orki cz?sto walcz? mi?dzy s? i s? zbyt niezdyscyplinowane aby stanowi? ?miertelne zagro?enie. Jednak raz na kilkadziesi?t lat, pojawia si? Ork wódz o wystarczaj?cej sile aby podporz?dkowa? sobie orkowe klany. Wtedy rozpoczyna si? Waaagh, i wszystko co stanie na jego drodze zostaje doszcz?tnie zniszczone.cdn.
_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-05-13, 07:36   

Xenos – o obcych rasach w ?wiecie Warhammer'a 40k. Cz. 2

Tyranidzi

Jest to nowe zagro?enie dla Imperium które jeszcze przed kilkoma tysi?c lat nie by?o nawet znane. Tyranidzi nie maj? broni ani nowoczesnej technologii. Nie potrzebuj? jej. Ich cia?a to bro?, a ich skóra to pancerz. Tyrnaidzi to biologiczna rasa która opanowa?a sztuk? kszta?towania DNA wedle swojej woli. Ich ogromne statki to ?ywe istoty wype?nione komoramii rodnymi gdzie rodz? si? ca?e zast?py nowych wojowników. Tyranidzi wydaj? nie mie? si? swojej osobowo?ci (a nawet zwierz?cych instynktów), tak jakby byli kierowani przez jaka? wy?sza si??, umys? albo wol?. Ich cel jest nieznany. Jednak gdziekolwiek si? pojawi? zostawiaj? po sobie opustosza?e planety, wyssane z ostatniej kropli ?ycia.//Twórcy starcrafta stworzyli zergów w?a?nie jako inspiracja Tyranidami//

Necroni


Spali przez tak d?ugi czas. Jakby byli tam od pocz?tków ?wiata. Ukryci w ogromnych sarkofagach pod niezliczon? ilo?ci? ?wiatów. Teraz powstaj?, po to by zniszczy? cale ?ycie. Ich metalowe cia?a wydaj? si? by? niezniszczalne, a ich marsz niepowstrzymany. Ich legiony wydaja si? nie mie? ko?ca, tak jakby pod powierzchni? ziemi pochowano ich miliony. Kto to zrobi?, kiedy i w jakim celu pozostaje tajemnic?.Dominium Tau


Bardzo m?oda rasa, która zosta?o (widocznie przypadkowo) omini?ta podczas eksterminacji innych ras przez Imperium. Kiedy s?udzy imperatora przybyli aby naprawi? swoje niedopatrzenia zamiast na prymitywne istoty natkn?li si? na zaawansowana cywilizacj? która ju? dysponuje technologi? bardziej nowoczesna od imperium. Dominium Tau nie da?o si? zniszczy?, a co wi?cej zwi?ksza coraz swoje terytorium. Ich ide? jest "Wy?sze Dobro", dowodzeni przez kast? m?drców zwana Niebianinami dominium Tau jest now? iskierek? nadziei w mrokach galaktyki. Jednak Tau nie s? naiwni, ten kto nie chce si? przy??czy? i walczy? o "Wy?sze Dobro" musi zosta? wch?oni?ty si??.

_________________
Confidence is all.
Ostatnio zmieniony przez Tower 2009-05-29, 20:51, w całości zmieniany 6 razy  
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-05-15, 09:01   

Kilka informacji o jednej z najwi?kszych si? w Imperium- Inkwizycji.

Otoczeni przez wilki.

Imperium atakowane przez wrogie obce rasy, rozrywane wewn?trznymi rebeliami buntowniczych gubernatorów planetarnych, zmagaj?ce si? z szerz?cymi si? mutacjami, wp?ywami mrocznych bogów, herezj?, oraz dzikimi psionikiami (rouge), ca?y czas trwa. Ludzko?? nadal rz?dzi po?ród gwiazd, a jedn? z si? dzi?ki której jeszcze istnieje jest Inkwizycja.Lewa r?ka Imperatora

Inkwizycja nazywana Lew? R?k? Imperatora, jest jedna z najbardziej pot??nych i jednocze?nie najbardziej niezale?nych organizacji w Imperium. Odpowiadaj?ca tylko przez samym Bogiem Imperatorem oraz Wy?szymi Lordami Terry. Ich misja jest poszukiwanie i niszczenie wszystkich zagro?e? które mog? przyczyni? si? do zag?ady ludzko?ci. Tysi?ce Inkwizytorów, samodzielne albo przy u?yciu ca?ego zast?pów akolitów prowadzi ?ledztwa w ca?ym znanymi ludzkim ?wiecie szukaj?c raka który toczy Imperium.Wszystko co konieczne

Inkwizycja nie cofnie si? przed niczym co b?dzie konieczne aby uchroni? ludzko?? przed upadkiem. S? w ko?cu jednymi z najbardziej wiernych s?ug Imperatora.
Gubernator planetarny ma obowi?zek wype?nia? wszystkie polecenia Inkwizytora, ??cznie z oddaniem mu w?adzy nad planet? je?li Inkwizytor uzna to za konieczne. Je?eli nie oka?e nale?ytej wspó?pracy, z pewno?ci? zostanie przeprowadzone przeciwko niemu ?ledztwo, badaj?c czy gubernator nie jest moze wrogiem Imperium. Dlatego Lewej R?ce Imperatora si? nie odmawia. W r?ce Inkwizytorów zosta?a oddana w?adza pozwalaj?ca rozkaza? zniszczenie ca?e planety (masowe bombardowanie orbitalne nazwane Exterminatusem- stosowane kiedy nie ma ju? ?adnej nadziei na uratowanie planety, od herezji b?d? mutantów.).Zakony Inkwizycji

Inkwizytorzy s? podzielni na kilka zakonów, które specjalizuj? si? w walce z konkretnym zagro?eniem dla Imperium. Tysi?cletnie do?wiadczenie czyni z nich doprawdy zabójcz? bro? w arenale ludzko?ci. G?ównymi zakonami (Ordos) s?:

Ordo Hereticus - zajmuj?ce si? walka z herezja oraz mutacj?, najliczniejszy ze wszystkich zakonów

Ordo Malleus
- zwalczaj?c zagro?enie ze strony demonów, najmniejszy z zakonów. Posiadaj?cy w swoich r?kach najtajniejsz? wiedza prowadzony przez najpot??niejszych ludzi w
galaktyce.

Ordo Xenos - Chronicy ludzko?? przed wp?ywem obcych ras oraz zajmuj?cy si? ich badaniem .

istnieje jeszcze wiele mniejszych zakonów inkwizycja, zajmuj?ce si? ró?nymi innymi zagro?eniami wewn?trz Imperium.Strach i Ogie?

Nawet w?ród najbardziej wiernych i oddanych mieszka?ców Imperium informacja o pojawieniu si? Inkwizycji budzi dreszcz na plecach. Inkwizycja jest darzona szacunkiem po??czonym ze strachem. W ko?cu ka?dy z nas ma jak?? skaz?, która mo?e zainteresowa? agentów Inkwizycji. Niewiele o niej wiadomo i po dzi? dzie? ich struktura i dzia?anie jest otoczona tajemnic?.

_________________
Confidence is all.
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-05-16, 13:53   

O Armii Imperium - Imperialnej Gwardii.

S?uchajcie i zapami?tajcie. Od teraz jeste?cie Imperialnymi Gwardzistami. Nie ma dla mnie ?adnego znaczenia czy pochodzicie z Catachan'u, czy z Valhalli. Nie obchodzi mnie czy jeste?cie ochotnikami, czy te? znale?li?cie si? tu z ?apanki. Naucz? was jak maszeruj? Gwardzi?ci. Naucz? was jak Gwardzi?ci strzelaj? z karabinów. Naucz? was jak Gwardzi?ci walcz?. Ale najwa?niejsze, naucz? was poczucia obowi?zku i b?dziecie je wype?nia? na rozkaz, bez wahania. B?dziecie to czyni?, poniewa? nasz nie?miertelny W?adca, Imperator Ludzko?ci jest panem waszych n?dznych ?y? i je?li kiedykolwiek zrobicie cho? jedn? warto?ciow? rzecz, to b?dzie ni? sp?acenie d?ugu wobec Niego. - Pierwsza przemowa dowódcy do nowych rekrutów Gwardii Imperialnej.M?ot Imperatora

Gwardia Imperialna jest najliczniejsz? i g?ówn? si?? zbrojn? Imperium, jak? kiedykolwiek widzia?a galaktyka. W jej sk?ad wchodz? miliardy ludzi z milionów ?wiatów. Ludzie, których domem by?a gor?ca pustynia, tropikalna d?ungla, mro?ne stepy czy bezkresne wrzosowiska, maszeruj? rami? w rami? zjednoczeni pod sztandarem Imperium. Gdyby Kosmicznych Marines porówna? do skalpela, który wykonuje precyzyjne ci?cia, Gwardia jest pot??nym m?otem, który mia?d?y swoich wrogów na kowadle wojny za pomoc? tysi?cy ?o?nierzy.
Jednak?e si?a Gwardii nie le?y jedynie w ilo?ci. Posiada ona na swym wyposa?eniu ci??kie, ale zabójcze czo?gi, szybko-przemieszczaj?ce si? maszyny krocz?ce i najpot??niejsz? znan? ludzko?ci artyleri? oraz lotnictwo.Za wszelk? cen?

Taktyka bojowa gwardii opiera si? na rozkazach, zdoby? albo utrzyma?. Wielokrotnie dowodz?cy ??dni s?awy po?wi?caj? tysi?ce swoich ?o?nierzy rzucaj?c ich w najci??sze walki tylko dla zdobycia dla siebie chwa?y. Komisarze s? odpowiedzialni aby wszelka dezercja lub niewykonanie rozkazu, spotka?y si? z kar? ?mierci jeszcze na polu bitwy. Dzi?ki tak radykalnym ?rodkom udaje si? utrzyma? dyscyplin?, kiedy nie ma ju? ?adnej nadziei, ?elazna dyscyplina nie raz pomog?a zamieni? kl?sk? w wielkie zwyci?stwo. Gwardia nie cofa si?, a ginie gdzie walczy.Departmento Munitorum

Gwardi? rz?dzi specjalna komórka Administratorium – Departamento Munitorium które jest odpowiedzialne za zaopatrzenie Gwardi? w nieko?cz?cy si? strumie? rekrutów, broni oraz maszyn. Wszystkie potrzebne surowce s? zabierane z planet imperium które maj? obowi?zek p?aci? „dziesi?cin?” (cho? wielokrotnie wynosi ona o wile wi?cej) w ludziach albo sprz?cie dla utrzymania pot??nej machiny wojennej Imperium. Departamento Munitorium reprezentuje w Radzie Terry trzech (z dwunastu) Wysokich Lordów Terry.


?o?nierz Imperialnej Gwardii


Si?y Obrony Planetarnej (Planetary Defence Forces)

S? to ?o?nierze imperium, b?d?cy pod rozkazami Gubernatora Planetarnego, maj?cy za zadanie utrzyma? spokój na planecie oraz stanowi? pierwsz? lini? obrony przeciwko obcym naje?d?c?. Maj? za zadanie tak d?ugo, dopóki nie przyb?dzie Wsparcie Imperialnej Gwardii oraz Imperialnej Floty.
_________________
Confidence is all.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem