Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Siedem Wielkich Klanów
Autor Wiadomość
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-23, 02:30   

Przedstawimy Wam teraz fragmenty z podr?cznika do Legendy 5 kr?gów najudatniej i najzwi??lej opisuj?ce Siedem Wielkich Klanów Rokuganu. Zdajemy sobie spraw?, ?e dla tych z Was, którzy nie mieli nigdy styczno?ci z tym systemem pewne fragmenty tych opisów, jak te? padaj?ce w tek?cie nazwy, mog? by? niezrozumia?e, czy wr?cz nieczytelne, lecz pragn?c pokaza? Wam Szmaragdowe Cesarstwo niejako od ?rodka postanowili?my niektóre, bardziej intryguj?ce cz??ci opowie?ci pozostawi? na pó?niej. Mi?ej lektury. Hai!
 
 
 
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-23, 02:36   Klan Feniksa

Klan Feniksa

S?owo "shugenja" ma w Rokuganie wiele znacze?: mag, kap?an, prorok, ?wi?tobliwy m??. Bez w?tpienia najpot??niejsi przedstawiciele tej profesji przynale?? do Klanu Feniksa. Skryb?, który sta? za Cesarzem i spisywa? jego rozmow? z Shinsei by? sam kami Shiba, za?o?yciel tego Klanu, który przekaza? swoim nast?pcom nie tylko dok?adn? relacj?, ale i wszystkie s?owne niuanse rozmowy. ?aden inny Klan nie rozumie starej religii Rokuganu i "nowej drogi" lepiej ni? Klan Feniksa i to jego cz?onkowie po??czyli obydwa systemy w oficjalne wyznanie Cesarstwa. Studia nad tak delikatn? materi? odbi?y si? jednak niekorzystnie na samurajach Feniksa, bowiem dni i godziny kontemplacji oraz studiów nad antycznymi tekstami to stracone dni nauki sztuki wojny i godziny opuszczonych treningów szermierczych.

Rodziny:
Isawa - z ich szko?y Mistrzów ?ywio?ów wywodz? si? najwybitniejsi adepci sztuk shugenja.
Shiba - cho? g?owa tego rodu jest Championem Feniksa nie ma w?tpliwo?ci, ?e to shugenja, a nie samurajowie kszta?tuj? losy klanu.
Asako - rodzina Asako to najwi?ksi historycy w Cesarstwie (cho? rodzina Ikoma z Klanu Lwa mog?aby mie? co do tego w?tpliwo?ci).

Co Feniksi s?dz? o innych Klanach?
Krab - "Cho? ich powinno?ci s? niezb?dne dla istnienia Cesarstwa, nie czyni? ich one lepszymi od innych. Gdyby tylko mogli podbiliby Cesarstwo; s? egoistyczni, brutalni i krótkowzroczni. Przetrwa? mo?emy tylko razem"
?uraw - "Podobnie jak my rozumiej?, ?e w czasie wojny nie ma miejsca na uprawianie filozofii. Podziwiamy ich wysi?ki, by utrzyma? w Rokuganie pokój i powinni?my pomaga? im kiedy to tylko mo?liwe"
Smok - "Pod??aj? inn? drog?. Znaj? sekrety, których poznanie zaj??oby nam ca?e ?ycie. Wiele mo?emy skorzysta? na sojuszu z nimi, lecz na razie s? tak niech?tni..."
Lew - "My i Lew s?u?ymy temu samemu celowi, lecz on tego nie pojmuje. Uwa?a, ?e jeste?my s?abi, nie ma jednak racji. Musimy utrzymywa? z nim rozejm, by nie pa?? ofiar? jego gniewu"
Skorpion - "S? mistrzami w swej dziedzinie. Nauczyli si? praw rz?dz?cych spo?ecze?stwem i wykorzystuj? je dla w?asnych celów. ?aden inny Klan Rokuganu nie rozumie tak dobrze, ?e pot?ga bierze si? z subtelno?ci i dlatego jeste?my do nich tak podobni"
Jednoro?ec - "S? m?odzi, porywczy i g?upi. Wykorzystuj? sw? jedyn? przewag? i maj? nadziej?, ?e szcz??cie poprowadzi ich przez wszystko inne. Ich si?a po??czona z nasz? m?dro?ci? mo?e jednak stworzy? pot??ny sojusz"
 
 
 
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-23, 02:44   Klan Jednoro?ca

Klan Jednoro?ca

Hantei tu? po obj?ciu tronu poprosi? swoj? siostr? Shinjo, aby uda?a si? poza granice Cesarstwa w poszukiwaniu przysz?ych sojuszników i mo?liwych zagro?e?. Shinjo wyruszy?a w swoj? misj? wraz z ma?? grupk? oddanych towarzyszy, po czym wszelki s?uch o niej zagin?? na kolejne osiemset lat. Dwie?cie lat temu Klan Jednoro?ca powróci?, przynosz?c ze sob? niewyobra?alne bogactwa, bajeczne skarby obcego pochodzenia i ich najcenniejsze znalezisko: konie bojowe z zachodu. Cz?onkowie klanu przywie?li ze sob? tak?e wiele dziwnych zwyczajów i wierze?, które uczyni?y ich obcymi dla rodaków z Rokuganu. Szczególnie ich nieznajomo?? subtelno?ci etykiety sprawi?a, ?e zyskali miano "dzikusów" i "nieokrzesanych barbarzy?ców", lecz ich wspania?e konie i m??ni samuraje (wszyscy biegli w tym, co Klan Lwa zwyk? nazywa? "barbarzy?skimi sztuczkami") uczyni?y z nich warto?ciowych sprzymierze?ców dla wszystkich, którzy chcieli si? z nimi zadawa?.

Rodziny:
Shinjo - Championem Klanu Jednoro?ca jest pochodz?cy z tej rodziny "Mistrz Czterech Wiatrów". Szko?a Shinjo uczy szybko?ci, zwinno?ci i korzy?ci p?yn?cych z walki na odleg?o??.
Otaku - rodzin? Otaku ??czy z rodzin? Matsu (z Klanu Lwa) wiara w pot?g? szybkiego ataku.
Iuchi - osiemset lat przebywania z barbarzy?cami nauczy?o tych shugenja sztuczek, których nie zna nikt inny.

Co Jednoro?ce s?dz? o innych Klanach?
Krab - "Mamy z nimi wiele wspólnego. Krabami gardzi si?, gdy? ich obowi?zki czyni? ich nieczystymi. Wszyscy, którzy tak o nich my?l? musz? równie? nas mie? za nieczystych. Pami?taj o s?owach Shinsei: Szukaj przyjació? w?ród wrogów twych wrogów"
?uraw - "Gdy powrócili?my, Klan ?urawia powita? nas z otwartymi r?kami. Mogli post?pi? jak Lwy, jednak zaryzykowali nara?enie si? na wstyd z naszego powodu, bronimy wi?c ich granic przed tymi, którzy chcieli zaj?? nale?ne ?urawiom miejsce"
Smok - "Nigdy nie post?powali z nami mi?o, nigdy te? nie byli okrutni. S? tu równie obcy, jak my"
Lew - "Gardz? nami, bo nie jeste?my tacy jak oni i zazdroszcz? nam tego, co mamy. Ch?tnie zniszczyliby nas i zabrali, czego chc?. B?d?c wrogami ?urawia, s? naszymi wrogami"
Feniks - "Feniks uzna? nasze s?uszne miejsce w Cesarstwie i to wszystko. Mówi? do nas czule, jakby?my byli dzie?mi. Je?li naprawd? ceni? wiedz?, powinni traktowa? nas z wi?kszym szacunkiem, któ? jeszcze bowiem widzia? kraje na Pó?nocy? Z pewno?ci? nie oni"
Skorpion - "Powiedziano nam, by im nie ufa?, oni za? powiedzieli, by nie ufa? innym. Kogo powinni?my pos?ucha?? Wszystkich, rzecz jasna"
 
 
 
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-23, 02:46   Klan Kraba

Klan Kraba

Przez tysi?c lat Klan Kraba w pierwszym szeregu broni? Szmaragdowego Cesarstwa przed hordami potworów z Krain Cienia. Niestety, obowi?zki te zostawia?y jego cz?onkom niewiele czasu na dworskie rozrywki, czyni?c z nich najbardziej bezceremonialnych i nieokrzesanych wojowników. Nikt nigdy nie kwestionuje ich odwagi i honoru, ale inne klany zwyk?y powtarza?, ze z?owroga aura Krain Cienia zostawia swe pi?tno na wszystkim, czego dotknie. Cz?sto te? zastanawiaj? si?, jak wielu z Klanu Kraba nosi w sobie to, co Klan Feniksa nazywa "Skaz? Krain Cienia".

Rodziny:
Hida - Patriarch? Klanu Kraba jest zawsze kto? z rodu Hida. Prawie wszyscy bushi Krabów ucz? si? w szkole Hida.
Kuni - rodzina Kuni jest jedyn? rodzin? shugenja w Klanie, skupion? pod przewodnictwem z?owrogich mistrzów.
Yasuki - rodzina Yasuki odpowiada za kontakty Klanu Kraba z innymi Klanami. Wi?kszo?? jej cz?onków to politycy i kupcy.

Co Kraby s?dz? o innych Klanach?
?uraw - "Sposób w jaki naginaj? system przys?ug i podarunków dla swoich potrzeb graniczy z absurdem. Jedynie one i ?aska Cesarza chroni? ich przed zniszczeniem"
Smok - "Kto wie cokolwiek o Smokach? Siedz? poukrywani w swych górskich twierdzach i 'kontempluj? prawd?'. Po?lijcie jednego z nich ze mn? do Krain Cienia, a ju? ja mu t? prawd? poka??"
Lew - "Lwy powa?amy bardziej ni? innych, s? bowiem silni i odwa?ni. Zamiast g?osi? swoj? szlachetno??, jak to czyni? ?urawie, pozwalaj? by ?wiadczy?y o nich czyny. Wci?? jednak s? pompatycznymi g?upcami"
Feniks - "By? mo?e s? s?abi, ale ch?tnie przyznaj? si? do swej s?abo?ci. Widzia?em jednak, co mo?e shugenja z Klanu Feniksa i nie obrazi?bym si?, gdyby towarzyszy? mi w nast?pnej wyprawie do Krain Cienia"
Skorpion - "?urawie s? zale?ne od przys?ug, Skorpiony za? od tajemnic. Jedni i drudzy to tchórze. Skorpiony s? tylko nieco sprytniejsze"
Jednoro?ec - "S? powa?n? si??, je?li si? z nimi mierzy?, za bardzo polegaj? jednak na swej szybko?ci. Uznajemy prawo silnych, nie szcz??ciarzy"
 
 
 
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-23, 02:49   Klan Lwa

Klan Lwa

Je?li ?uraw jest lew? r?k? Cesarza, to Lew jest jego prawic?. Klan Lwa zawsze wielbi? Cesarza i wyró?nia? si? niespotykanym w ca?ym Rokuganie oddaniem. Samuraje Lwa to najlepsi stratedzy Cesarstwa, a o ich zwyci?stwach nad przewa?aj?cymi si?ami przeciwnika kr??? legendy. Mówi si? jednak, ?e Klan Lwa jest ?lepo zapatrzony w tradycj?, a jego niezaprzeczalna lojalno?? w stosunku do Cesarza sta?a si? powodem wielu sporów z innymi Klanami, szczególnie z ich g?ównym konkurentem - Klanem ?urawia.

Rodziny:
Akodo - Champion Klanu Lwa z rodu Akodo jest najlepszym strategiem Cesarstwa. Szko?a Akodo uczy przewagi przewidywania nad bezmy?ln? akcj?.
Matsu - rodzin? Matsu zawsze w?ada?y kobiety i to kobieta jest aktualnym Daimyo tego rodu.
Kitsu - Lwy nie pok?adaj? wielkiej wiary w warto?? shugenja w bitwie, lecz rodzina Kitsu wci?? prowadzi badania, by uczy? swych studentów o nadnaturalnych manewrach, które mog? zastosowa? przeciwnicy.

Co Lwy s?dz? o innych Klanach?
Krab - "Swe obowi?zki wype?niaj? odwa?nie i jeste?my im wdzi?czni za ochron?, któr? nam zapewniaj?. Szanujemy ich za si?? i przebieg?o?? na polu bitwy (nawet je?eli ich maniery pozostawiaj? nieco do ?yczenia), lecz nie ufamy im"
?uraw - "S? pierwsi w zdobywaniu bogactw i przywilejów, lecz ostatni na polu bitwy. Skoro tak niech?tnie rozstaj? sie ze z?otem, ciekawe jak rozstaj? si? z ?yciem?"
Smok - "Podobnie jak ?urawie sp?dzaj? zbyt du?o czasu w swych ?wi?tyniach za ma?o za? poznaj?c ?wiat. Skoro naprawd? chc? zdobywa? m?dro??, powinni zej?? z gór, tam jej bowiem nie znajd?"
Feniks - "Wszystko, co mo?na powiedzie? o Smokach w dwójnasób dotyczy Feniksów. Ich samuraje s? mi?kcy i polegaj? na shugenja, którzy maj? dodawa? im odwagi. Nie ufaj nikomu, kto mówi o pokoju, gdy bitwa ju? si? rozpocz??a"
Skorpion - "Skorpionem mo?na gardzi?, nie wolno go jednak lekcewa?y?. Zaufaj Skorpionowi, a zdradzi ci? w sposób nie daj?cy szansy na zemst?. Taki styl prowadzenia wojny jest równie zabójczy, jak ka?dy inny"
Jednoro?ec - "Ich konie s? pot??ne, a taktyka skuteczna, lecz nie znaj? dobrych obyczajów. Sp?dzili du?o czasu poza Cesarstwem i teraz musz? si? wiele nauczy?, my za? winni?my by? ich nauczycielami"
 
 
 
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-23, 02:54   Klan Skorpiona

Klan Skorpiona

Je?eli kto? gdzie? ukrywa jaki? sekret, Klan Skorpiona z pewno?ci? ju? go zna. To mistrzowie podwójnej gry i zastraszania. Wielu twierdzi, ?e Klan Skorpiona to tylko przykrywka dla rodziny ninja, jednak nikt nigdy nie przedstawi? na to dowodów. Przez tysi?c lat panowania dynastii Hantei Skorpioni wielokrotnie dowiedli, i? s? warto?ciowymi sprzymierze?cami dla ka?dego z Klanów.To klan szpiegów i handlarzy informacj?, wi?c je?li cho? raz skorzystasz z ich us?ug, mo?e si? okaza?, ?e ju? nigdy nie zdo?asz sp?aci? swego d?ugu.

Rodziny:
Bayushi - rodzina Bayushi cieszy si? z?? s?aw? z powodu swych rzekomych kontaktów z ninja. Oprócz tego znani s? jako sprytni i sprawni szermierze.
Soshi - shugenja z Klanu Skorpiona prawie zawsze trenuj? w ciesz?cej si? z?? s?aw? szkole shugenja Soshi.
Shosuro - rodzina Shosuro to znani dyplomaci, którzy nami?tnie wykorzystuj? intrygi cesarskiego dworu.

Co Skorpiony s?dz? o innych Klanach?
Krab - "Krab (podobnie jak inni) zniszczy?by nas, gdyby móg?. S? równie ambitni jak my, lecz niezdyscyplinowani i niewy?wiczeni w sztuce subtelnego dzia?ania, co czyni ich tak znakomitymi sojusznikami"
?uraw - "?uraw bardziej ni? inni obawia si? ha?by, ma przy tym wiele do ukrycia. Tak jak my u?ywaj? masek, robi? je jednak z papieru, który ?atwo potarga?"
Smok - "Nie wstydz? si? tego, czym s?, i dlatego stanowi? najwi?ksze zagro?enie dla naszych planów"
Lew - "Lew przypomina psa bardziej ni? kota. ?atwo go wytrenowa? i ?atwo sie go pozby?, gdy nie jest ju? potrzebny"
Feniks - "Tak jak Smoki zbyt cz?sto odwracaj? si? plecami do spraw tego ?wiata, by mo?na by?o nimi manipulowa?. Nie mo?na skusi? ich ni pieni?dzmi, ni cia?em, kochaj? bowiem tylko sw? bezcenn? wiedz?"
Jednoro?ec - "S? m?odzi, silni, szybcy i naiwni. Czy mo?e istnie? lepszy sojusznik?"
 
 
 
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-23, 02:56   Klan Smoka

Klan Smoka

Od pocz?tków dynastii Hantei Togashi i jego Klan kryli si? w?ród wysokich szczytów gór Rokuganu, oddaj?c si? w samotno?ci dziwnym medytacjom. Cz?onkowie Klanu Smoka nale?? do najbardziej nieprzeniknionych ludzi w Cesarstwie, ich czarodzieje biegli s? w sztuce wojennej, a wojownicy znaj? tajniki magii. Najdziwniejsi przedstawiciele tego Klanu - ise zumi - gol? w?osy na ca?y ciele i pokrywaj? skór? misternymi tatua?ami. Inne klany uwa?aj? tajemniczych cz?onków Klanu Smoka za stoj?cych na uboczu dziwaków.

Rodziny:
Togashi - z rodziny tej pochodzi Champion Klanu Smoka, a sk?ada si? na ni? tajemniczy zakon wytatuowanych ludzi znanych jako Ise zumi.
Mirumoto - rodzina Mirumoto znana jest ze swej zdolno?ci dostosowywania si? do ka?dej sytuacji.
Agasha - najbardziej "tradycyjna" z rodzin, cz?sto reprezentuje Smoka poza murami ich fortec.

Co Smoki s?dz? o innych Klanach?
Krab - "Krab chowa si? w swej muszli. Mewa unosi go do nieba, potem za? upuszcza i po?era pozosta?e szcz?tki. Borsuk odwraca go i wyjada jego mi?so. Skorupa jest jego s?abo?ci?. Je?li j? odrzuci mo?e u?y? szczypiec"
?uraw - "Poleganie na s?abo?ci innych jest ignorowaniem w?asnej si?y"
Lew - "Lew ?pi dopóki sie go nie zbudzi, potem za? sro?y si?. Je?li nie zbudzisz Lwa, nie jest niebezpieczny, nie przyjdzie ci jednak z pomoc?"
Feniks - "To nasi bracia, odrodzeni w ogniu wiedzy. Poszukujemy tej samej rzeczy, cho? nasze drogi s? inne. Czasem jednak przecinaj? si?, wtedy za? pojmujemy nasz zwi?zek, widzimy jak blisko siebie jeste?my i - czasami - postanawiamy zmieni? ?cie?ki"
Skorpion - "Nie daj si? zwie??. To nie szczypce mog? ci? zabi?, lecz ??d?o, które skrywa za plecami"
Jednoro?ec - "Powiadaj?, ?e zobaczenie jednoro?ca przynosi szcz??cie. Cho? fortuna jest przy nich, to kapry?na pani, ?atwo mo?e obróci? przeciw tobie swe nietrwa?e podarki"
 
 
 
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-23, 03:02   Klan ?urawia

Klan ?urawia

Gdy pierwszy Hantei postanowi? zawrze? zwi?zek ma??e?ski, wszystkie Klany zaoferowa?y mu swe najpi?kniejsze córki. W ko?cu Syn S?o?ca wybra? córk? Doji z Klanu ?urawia i od tego czasu ka?dy Cesarz wybiera sobie narzeczon? z tego Klanu. ?urawie maj? bardzo mocn? pozycj? na dworze, gdy? wywodzi si? z nich matka ka?dego Hantei i ka?dy nast?pca tronu uczy si? w ich szkole szermierki. Cho? szko?a Kakita cieszy si? w Rokuganie wielkim powa?aniem, a jej adepci s?yn? szeroko ze swego m?stwa i bieg?o?ci w walce, mocno zwi?zane z Dworem ?urawie uchodz? za pozerów i pochlebców.

Rodziny:
Doji - rodzina, jak i jej Daimyo, b?d?cy jednocze?ni Championem ?urawia, to najs?ynniejsi ?o?nierze-arty?ci w Cesarstwie.
Kakita - ten ród prowadzi najbardziej presti?ow? szko?? fechtunku spo?ród wszystkich szkó? Cesarstwa.
Asahina - shugenja skupieni w Domu Asahina s? pokojowi i refleksyjni. W bibliotekach rodu znajduje si? jeden z najwi?kszych zbiorów m?dro?ci shugenja w ca?ym kraju.

Co ?urawie s?dz? o innych Klanach?
Krab - "Powinni zrozumie?, ?e bushido nie ko?czy si? na walce mieczem. Ich si?a i odwaga s? godne podziwu, lecz brak poszanowania dla cywilizacji doprowadzi ich do upadku. Krab to uparty, arogancki i niewykszta?cony brutal, którego nale?y udomowi? za pomoc? pi?knej ?ony"
Smok - "Nie b?d? stara? si? zrozumie? ich ?cie?ek. Wiem tylko, ?e Smoki maj? swoje tajemnice i swoje tatua?e. Niech?tnie opuszczaj? swe górskie siedziby, wi?c trudno uzyska? u nich jak?? przys?ug?"
Lew - "Lwy to nasi najgro?niejsi rywale. Gardz? nasz? pozycj? i sposobem, w jaki j? zdobyli?my. Ich sytuacji nie poprawia ani brak manier na dworze, ani porywczo?? i duma"
Feniks - "Spo?ród wszystkich Klanów to ich cenimy najbardziej. To cywilizowany Klan, który rozumie, ?e nasze dzia?ania s? niezb?dne. Nigdy nie lekcewa? przys?ugi, któr? odda? ci mo?e Feniks, bowiem jeden shugenja mo?e by? wart wi?cej ni? tysi?c samurajów"
Skorpion - "Nasi najbardziej b?yskotliwi wrogowie. Nie ma nic bardziej przekonuj?cego ni? u?miech Skorpiona. Gdy raz poznaj? twój sekret, nigdy nie uwolnisz si? od ich machinacji"
Jednoro?ec - "Szkoda, ?e dzieli nas przepa??, gdy? tak wiele mo?emy od nich pozyska?, Powrócili do Cesarstwa przed dwustu laty i niecierpliwie poszukuj? w nim sojusznika. Ka?dy, kto potrzebuje przyjació? posiada co?, co mo?na zyska?"
 
 
 
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-05-23, 03:06   Roninowie

Ronin

Ronin ("s?uga bez pana" lub te? "cz?owiek fali") to samuraj, który z jakiego? powodu nie ma rodziny ani Klanu, nie ma wi?c nazwiska, a w Niebia?skim Porz?dku zajmuje pozycj? tylko troch? lepsz? od samuraja nie paraj?cego si? walk?. Najcz?stsz? przyczyn? wygnania jest utrata Pana. Niewa?ne, czy zgin?? na polu chwa?y, czy od ostrza zabójcy - podleg?y mu bushi okrywa si? ha?b?, nie by? bowiem w stanie odda? za? ?ycia. Tak poha?biony samuraj b??ka si? po kraju poszukuj?c cz?owieka, który skrad? mu honor. Ronina nie ograniczaj? wprawdzie polecenia daimyo, ani nakazy bushido, ma jednak ogromne trudno?ci ze znalezieniem nauczyciela, bowiem tylko nieliczni decyduj? si? splami? swój honor przekazuj?c wiedz? swojej rodziny cz?owiekowi upad?emu.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem