Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
New Age 2012: Krwawi Rekruci [LARP Steampunk]
Autor Wiadomość
Dracan 

Posty: 6
Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2012-05-05, 21:38   New Age 2012: Krwawi Rekruci [LARP Steampunk]Pierwszy sierpnia roku 2012.
Pó?noc.

D?wi?k dwunastego uderzenia dzwonu w Confederation State Building odbi? si? echem od secesyjnych fasad, ?elaznych kolumn oraz syntetycznych w?ókien tworz?cych wi?ksz? cz??? powierzchni zeppelinów stacjonuj?cych nad stolic? cywilizowanego ?wiata – Louisian?. Pomimo pó?nej godziny miasto, o?wietlone jasno ?wiec?cymi latarniami gazowymi, bogato zdobionymi dachami wie?owców i migocz?cymi bilbordami LCR Radio i Catl Cola, nie ?pi. Ulice zape?nia niespokojny t?um, automobile przemierzaj? arterie miasta usi?uj?c odnale?? najszybsz? drog? wylotow? z metropolii, za? Plac S?oneczny, jeden z mniejszych parków miasta, po raz pierwszy zdaje si? w pe?ni odpowiada? swojej nazwie, wynurzaj?c si? spomi?dzy budowli rzucaj?cych wieczny cie?. Migocz?ce koguty automobilów policyjnych, rzucane z fasad wie?owców na plac snopy skupionego ?wiat?a reflektorów i spanikowana gawied?, o?wietlaj?ca sobie drog? lampami naftowymi i zapalniczkami, przepe?nia niewielk? przestrze? ra??cym blaskiem. Spo?ród ?wiate? wynurza si? sczernia?y, miejscami jeszcze p?on?cy kontur cz?owieka, przywi?zany ?a?cuchami do Kolumny Sprawiedliwo?ci.

Gwa?towne przemiany polityczne zachodz?ce w Gildii Architektów, spowodowane seri? artyku?ów “Tajemnica Chaski Ito” opublikowanych w Louisiana Times, i trwaj?ca od listopada 2011 roku wojna domowa z ruchem separatystów na obszarze Wicekanclerstwa Misore w sierpniu 2012 roku ostatecznie przerodzi?y si? w jeden du?y konflikt. Harrisburg, Allenton, Misore, Louisiana – gdy metropolie sta?y si? polem bitwy, prawdziwa polityka przenios?a si? w g??b l?du…

Tírard to jedna z wiosek, w których w XVI wieku narodzi?a si? idea Konfederacji Louisia?skiej. Tradycyjnym rzemios?em potomków Paracelsusa, alchemi?, do dzi? para si? kilkudziesi?ciu mieszka?ców; z jednej strony ko?ció?, z drugiej lokalna lo?a Architektów konkuruj? o swoje trzódki, a pod poj?ciem powa?nej polityki rozumie si? wieczór w Klubie Gentlemana przy brandy i cygarze.

Nikt nie móg? przewidzie? zmian, jakie wstrz?sn?? mia?y spokojnym, wr?cz sennym Tírard, w którym dotychczas najwi?ksz? afer? by? romans najm?odszych potomków dwóch kupieckich rodów, od wieków k?óc?cych si? o tytu? mera tej ma?ej mie?ciny.

Przybycie oddzia?u Krwawych Rekrutów, pacyfikacja separatystów, wybuch podziemnego laboratorium niedaleko wioski, tajemnicze znikni?cia – wydarzenia zacz??y prze?ciga? jedno drugie, jakby kto? w?o?y? wiele stara? w to, ?eby ?adne niewygodne szczegó?y nie zd??y?y dotrze? do mediów…

Cokolwiek skrywa Tírard. Zakon ?wiat?a nie jest jedyn? si?? pragn?c? to zdoby?…__________________________________________________________________________


Zapraszam na trzeci? edycj? LARPa terenowego New Age! Zanurz si? w jednym w swoim rodzaju ?wiecie Dieselpunk-Science-Fiction, odkryj zupe?nie nowy, filmowy styl gry i zosta? prawdziwym bohaterem- Tak! Bohaterem!

Naszym marzeniem jest stworzenie LARPa, który nie odbieraj?c graczom wolno?ci wyboru, przypomina? b?dzie film. Fabu?a w trzech (podzielonych spektakularnymi wydarzeniami) aktach, postacie przechodz?ce wewn?trzn? przemian?, a co najwa?niejsze- rozwi?zania techniczne, które pozwalaj? ka?demu graczowi przeby? w ci?gu 50 godzin nieprzerwanej gry drog? od zera do prawdziwego bohatera! To wszystko czyni New Age wyj?tkowym.

Zaciekawiony?

LARP New Age odb?dzie si? 3-5 Sierpnia 2012 w o?rodku Harcerskim w Borowianach, niedaleko Tarnowskich Gór i Gliwic (?l?sk). Ju? od 2 sierpnia b?dzie mo?na przyje?d?a? na teren gry, by pozna? troch? lepiej uniwersum New Age i wzi?? udzia? w kilku atrakcjach przygotowywanych przez nas. Wszystkie pozosta?e informacje znajdziesz pod:

start.newage.larp.pl
Wydarzenie na Facebooku
Strona na Facebooku


__________________________________________________________________________Czym jest ?wiat New Age?


Mamy pocz?tek XXI wieku – dok?adnie to rok 2012 po narodzinach Chrystusa, a rok 508 po katastrofie, która mia?a zmieni? histori? ca?ego ?wiata.

Zakazany Kontynent to niesamowite miejsce – istny tygiel kultur, narodów i wierze?. Miejsce przesi?kni?te zapachem benzyny, nafty i w?gla, miejsce pe?ne blasku neonów, lamp gazowych i ogniw uranowych, najbardziej zaawansowane technologicznie miejsce ?wiata.

Zakazany Kontynent to Ameryka. Ameryka, której historia mia?a potoczy? si? zupe?nie inaczej ni? w znanym nam ?wiecie. Ameryka, która w XXI wieku wci?? tkwi gdzie? pomi?dzy Belle Epoque a epok? kolonializmu – to wszystko jednak tylko fasada. Zakazany Kontynent to scena niesamowitych opowie?ci, scena wielkich spisków, scena wydarze?, które zaburz? delikatn? równowag? pomi?dzy ?wiatem fizycznym, a tym, co dzieje si? poza granicami kre?lonymi przez matematyk? i fizyk?.

New Age to ?wiat utrzymany w konwencji pó?nego steampunku (mo?na te? u?y? okre?lenia dieselpunk). ?ycie wi?kszo?ci ludzi zdominowane jest przez gwa?townie rozwijaj?c? si? technologi?, opart? g?ównie na maszynach parowych. Nowe nurty polityczne, takie jak socjalizm i liberalizm, zyskuj? swoich pierwszych wyznawców. Elektryczno?? dopiero powoli dociera do u?ytku mas. B?yszcz?ca mied?, ciemne drewno i elegancka ceramika, które do niedawna dominowa?y stylistyk? niemal?e wszystkiego, ust?puj? surowemu i zimnemu ?elazu. Automobile opanowuj? ulice du?ych miast, a zeppeliny przestrze? powietrzn?. Deus Ex Machina, parowe roboty, rewolucjonizuj? przemys?. Informacje przetwarzane s? w zadziwiaj?cym tempie przez maszyny ró?nicowe rozmiaru budynków. Kanclerz Konfederacji Louisia?skiej przedstawia wizj? lotu na ksi??yc przed ko?cem dekady…

Steampunk to fascynuj?ca wizja naszego ?wiata. Romantyczna fantastyka zderza si? z tward? nauk? otwieraj?c zupe?nie nowe horyzonty wyobra?ni.

Zanurz si? w dowolnej ksi??ce Juliusza Verne’a, podziwiaj najnowsze przygody Sherlocka Holmes’a w wersji Guy’a Richi’ego, pos?uchaj „Wojny ?wiatów” George’a Orwella i wyobra? sobie siebie w roli g?ównej wszystkich tych opowie?ci – oto rzeczywisto??, któr? przed Tob? otwieramy.

Wystarczy troch? odwagi, by zosta? bohaterem.


__________________________________________________________________________


PS. W zamian za mo?liwo?? powieszenia plakatów na Pyrkonie musia?em Gorbaczowi obieca?, ?e otrzymacie ode mnie 5 darmowych wej?ciówek na LARPa. Obietnic? t? zamierzam dotrzyma?. Prosz? o zaznaczenie faktu bycia cz?onkiem KF2.ery w nawiasie po ksywce lub przy miejscu pochodzenia w ankiecie zg?oszenia postaci.
Ostatnio zmieniony przez Dracan 2012-05-12, 10:35, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
Dracan 

Posty: 6
Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2012-05-18, 11:33   

Czy po obejrzeniu X-Men lub The Avengers poczu?e? niepokoj?c? potrzeb? zostania superbohaterem? Na New Age mamy ca?y blok takich wakatów dla ciebie!

Krwawi rekruci to steampunkowa wersja mutantów i superbohaterów z universum Marvela- Pot??ni, niebezpieczni, znienawidzeni przez spo?ecze?stwo, nieodzowni dla ludzko?ci. Ka?dy Rekrut jest wyj?tkowy, ale jako ca?o?? przyjdzie im dokona? decyzj?, która zadecyduje o losach ludzko?ci...

Zaciekawiony? Zg?o? swojego superbohatera ju? teraz!

Poni?ej podaj? list? przyk?adowych ról dla Rekrutów:

Bomber/Grenadier: Specjalista od magicznie wywo?ywanych wybuchów. Du?y, ?ysy i zdecydowanie odporny na oparzenia.

Zeus/Thor/Sparky: Specjalista od technologii, wywiadu i sma?enia przeciwnika b?yskawicami.

Bullet/Sniper/Suicide: Strzelec wyborowy z zami?owaniem do ryzyka. Magia + Technologia = Bum),

Newton/Gravity/Mass:
Mistrz manipulacji prawami fizyki zgodnie z zasad? “Grawitacja to niewdzi?czna suka”.

http://ati.boo.pl/rpg/newage/?p=612
 
 
 
Dracan 

Posty: 6
Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2012-05-20, 15:24   

Geniusze zbrodni, wszechobecna mafia i ?miertelnie niebezpieczne zagadki- Potrzeba czego? wi?cej ni? stró?a prawa, by zaprowadzi? porz?dek do tego przesi?kni?tego zepsuciem miejsca. Potrzeba Ciebie!

Rozwi?? zagadk? to?samo?ci przywódcy separatystów, znajd? odpowiedzialnych za zabójstwo Burmistrza i powstrzymaj niesamowit? intryg? maj?c? zmieni? oblicze ludzko?ci jako jeden z najlepszych detektywów Wicekanclerstwa Misore!

Wybierz jeden z przyk?adowych archetypów lub stwórz swojego w?asnego stró?a prawa ju? teraz! http://newage.larp.pl/

LISTA WAKATÓW

- Sherlock H. Baker- Uzale?niony od tytoniu, kokainy, morfiny i do?wiadcze? na ?ywych obiektach
geniusz, szaleniec, bokser, skrzypek i najlepszy detektyw w Tirard.

- dr. John W. Voltson- Weteran Wielkiej Wojny, który s?u?y? na terenie pó?nocnego Gondowan, doskona?y strzelec i by?y chirurg wojskowy. W wolnych chwilach- poeta i pisarz.

-Jane Mapletree - Mi?a, religijna, niepozorna, a zarazem nies?ychanie inteligentna pani detektyw, której znajomo?? psychologii i wyobra?nia pozbawi?y niejednego przest?pcy wolno?ci.

 
 
 
Dracan 

Posty: 6
Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2012-05-28, 14:47   

?wiatem nie rz?dz? prawa spisane na papierze. ?wiatem rz?dz? ludzie. Niektórzy trzymaj? si? prawa, inni nie. Ka?dy cz?owiek sam decyduje o tym, jak urz?dzi swoje ?ycie. No i potrzeba te? troch? szcz??cia, ?eby kto? inny nie zepsu? ci wszystkiego, co zbudowa?e?. To wcale nie takie proste, jak ucz? w podstawówkach. Ale dobrze jest mie? par? mocnych zasad i zawsze si? ich trzyma?. W ma??e?stwie, w mafii, na wojnie – zawsze i wsz?dzie.

Mafia to co? wi?cej, ni? du?e pieni?dze i jeszcze wi?ksze spluwy. Mafia, to twoja rodzina- rodzina, której jeste? winien swoje ?ycie. To dla niej p?dzi?e? bimber w czasach prohibicji i przemyca?e? stymulanty podczas embarga nowobrytyjskiego. To dla niej zabija?e? uczestników nabo?e?stw i wk?ada?e? ko?skie ?by do czyich? ?ó?ek.

Po?wi?ca?e? si? wspinaj?c po szczeblach rodzinnej hierarchii i walczy?e? bezlito?nie o swoje zdobywaj?c si?? wszystko to, czego zapragn??e?. Pozosta?o ci prze?ama? ostatni? barier? dziel?c? od szczytu…

Zg?o? posta? cz?onka rodziny Avapore!

LISTA PRZYK?ADOWYCH WAKATÓW :

Ojciec Chrzestny – Vito Avapore. Prawnuk w?oskich banitów. Dumny, wynios?y, elegancki i pot??ny. W m?odo?ci dorobi? si? fortuny przemycaj?c rop? naftow? do Konfederacji i skradzione technologie do Nowej Brytanii. Ojciec. Wizjoner. Mafioso. Ojciec dwojki dzieci.

Starszy syn Ojca Chrzestnego – Razzo Avapore. Chluba ojca i przysz?y przywódca rodziny Avapore wychowany w duchu i mentalno?ci w?oskich przodków. ?wietny technik- studiowa? technologi? lotów powietrznych w Harrisburgu.

M?odszy syn Ojca Chrzestnego – Johnny Avapore. M?odszy syn Ojca Chrzestnego wychowany na cz?owieka wolnego. Na prawdziwego Konfederat?. Marzy o karierze boksera, kierowcy wy?cigowego lub pilota- byle szybciej, dalej i mocniej!

Ksi?gowy rodziny imigrantów- Luigi Mercado. Cz?owiek, dzi?ki któremu rodzina po zako?czeniu wojny zdo?a?a utrzyma? maj?tek i wp?ywy. Uczciwy, wierny i równie obyty w zastosowaniach obrzyna jak ka?dy cz?onek ‘rodziny’.

Ochroniarz Ojca Chrzestnego- Alphonso “Sadface” Triste. Opieku?czy, wierny i godny zaufania seryjny morderca na us?ugach ‘rodziny’. Nie u?miechn?? si? od ?mierci córki Vito Avapore- st?d jego przezwisko “Sadface”.

Cz?owiek od brudnej roboty- Tony Thompson. Specjalista od negocjacji przy u?yciu karabinu thompsona. Bezlitosny, skuteczny… ale niefortunnie obdarzony sercem romantyka. W wolnych chwilach pisze wiersze- i to ca?kiem dobre!

Wybierz jedn? z przyk?adowych ról, lub stwórz swojego w?asnego bohatera!

http://ati.boo.pl/rpg/newage/?p=738

 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem