Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Zasady Rozgrywki Mi?dzydramowej
Autor Wiadomość
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2010-10-09, 10:03   Zasady Rozgrywki Mi?dzydramowej

Miedzy kolejnymi ods?onami postacie graczy maj? szanse wykorzysta? czas
przybli?aj?c si? do swoich celów, poszerzaj?c wp?ywy oraz zdobywaj?c w?adze.
Deklaracje co robi posta? w czasie pomierzy spotkaniami wykonuje si? w sposób
który zosta? opisany w poni?szym rozdziale. Akcje miedzydramowe dziel? si? na
dwie tury. Ca?y okres deklaracji mi?dzydramowych jest nazywany Aktem. Akcje
mi?dzy darmowe s? obowi?zkowe.
Punkty Akcji
Ka?da z postaci posiada okre?lon? liczb? punktów akcji (dla wampirów graczy
jest to 16 - po 8 na tur? deklaracji ). Wykonanie jakiejkolwiek akcji w czasie
deklaracji mi?dzydrmowych kosztuje minimalnie 1 punkt akcji (dalej nazywanymi
PA). Gracz mo?e po?wieci? wi?cej PA na akcj? aby zwi?kszy? jej szanse powodzenia
(lepiej si? przygotowa?, spróbowa? robi? co? kilka razy itd.). Niektóre
skomplikowane, trudne i z?o?one operacje wymagaj? przeznaczenia wi?kszej ilo?ci
PA. Akcja kosztuj?ca tylko jeden punkt akcji jest równoznaczna z szybkim,
jednorazowym dzia?aniem, bez specjalnego przygotowania, zbadania terenu itp.
Posta? nie mo?e zadeklarowa? w swoich akcjach wi?cej PA ni? posiada. Punkty akcji
s? odnawiane na pocz?tku nowej tury akcji mi?dzydramowych. Nie wydane punkty
akcji przepadaj?.

Rodzaje Akcji
Ka?da z akcji któr? mo?e zadeklarowa? gracz dzieli si? na kilka typów:

Polowanie (tylko wampiry) - Spijanie krwi z ?miertelnych. Jest akcja któr? ka?dy
spokrewniony musi wykonywa? aby utrzyma? swoje nie?ycie. Wampir mo?e
polowa? na swojej oficjalniej domenie, spija? ?miertelnych z terytorium konkurenta
b?d? korzysta? ze swojej trzody. Wampir dzi?ki tej akcji mo?e uzyska? do 2
Punktów Krwi z wybranego obszaru.

Bleed - S? to szeroko rozumiane akcje które maj? za zadanie wyrz?dzenia krzywdy
komu? innemu, od zabijanie s?ug i niszczenia lokali po bardziej subtelne dzia?ania
takie jak rozsiewanie plotek, b?d? podwa?ania pozycji. Wszystko co jest akcja
skierowan? przeciw komu? innemu znajduje si? w kategorii bleed.

Obrona - Jak sama nazwa wskazuje jest to zwarcie szeregów i albo fizyczna obrona
miejsca albo zwi?kszenie ochrony, poprawienie systemów zabezpieczaj?cych b?d?
wyrywkowe kontrole pracowników. Wszystko co zwi?ksza bezpiecze?stwo.
Przeciwie?stwo deklaracji bleed.

Zwiad/Patrol -
Jest to aktywne szukanie. Poszukiwanie informacji. Zacienianiem
j?zyka. Obserwacja terenu i ludzi jak b?d? patrolowanie swoich terenów. Akcja
zwiadu jest podstawowym sposobem zdobywania informacji oraz orientowaniem si?
gdzie co jest. W przeciwie?stwie do Obrony (która jest statecznym obwarowaniem
si?) Patrol pokrywa wi?kszy teren i jest dynamiczny.

Rekrutacja - Pod rekrutacj? rozumie si? szerokie dzia?ania maj?ce zwi?zek z
wchodzeniem w „relacje” z lud?mi takie jak: pozyskiwanie sojuszników, wynajem
najemników, pozyskiwanie trzody, spokrewnianie kolejnych wampirów oraz
zdobywaniem wp?ywów. Wp?ywy pozyskuje si? tylko przez akcje rekrutacji
(pomimo, ?e zastraszenie kogo? wydaje si?, ?e powinno zosta? zadeklarowane jako
bleed, je?li robimy to aby pozyska? na kogo? wp?yw aby robi? to co chcemy- jest to
rekrutacja).

Ekwipowanie - Wszelkiego rodzaju zakupy, od batoników, po dzie?a sztuki i bro?
(mog? by? wymagane odpowiednie wp?ywy b?d? wiedza aby akcja si? uda?a).
Rozbudowa swoich w?o?ci, otwieranie nowych lokali b?d? modernizacja istniej?cych
jest te? akcja ekwipowania.

Inne - Wszystko co nie mie?ci si? w powy?szych kategoriach takie jak odprawianie
rytua?ów, koncerty artystyczne, kopanie grobów w poszukiwaniu prastarych
?pi?cych wampirów, spotkania koterii itp.

Podw?adni:
Pot?pieni, szanuj?c swoj? wieczn? egzystencj?, cz?sto wyr?czaj? si? w
niebezpiecznych zadaniach swoimi ?miertelnymi (cho? nie tylko) podw?adnymi. W
deklaracjach mi?dzylarpowych posta? gracza mo?e u?y? nast?puj?cych rodzajów
podw?adnych: wampir (potomek), ghul, sojusznicy, najemnicy. W nawiasie zosta?
poddany koszt utrzymania w fazie deklaracji miedzy dramowych, oraz liczb?
przys?uguj?cych im punktów akcji.

Wampiry (3 Punkty Krwi, 10 Punktów Akcji - 5 na tur? deklaracji) - Ka?dy
nowy wampir jest na pocz?tku pod skrzyd?ami swojego stwórcy, wykonuj?c jego
polecenia staj?c si?, nierzadko pionkiem w grze prowadzonej przez swojego rodzica.
Stworzenie wampira wymaga udanej akcji rekrutacji, jednego punku vitae oraz
trwa?ej straty jednego poziomu si?y woli (nie punktu). Stracony poziom mo?na
odzyska? dzi?ki wydatkowi punktów do?wiadczenia.

Ghule (1 Punkt Vitae, 1 Punkt Si?y Woli, 6 Punktów Akcji - 3 na tur?
deklaracji)
- ?miertelny który otrzyma? krew spokrewnionego je?li jego Pan tego
zechce mo?e sta? si? wiernym s?ugom. Wampiry bardzo cz?sto korzystaj? z us?ug
ghuli - korzystaj?c z ich mo?liwo?ci operowania w trakcie dnia. Ghul mo?e zosta?
nauczony jak wykorzystywa? swoj? si?? woli podczas przyjmowania wampirzej
vitae aby nie obci??a? wysi?kiem swojego Pana. Taki ghul nie wymaga od gracza
wydatku 1 Punktu Si?y woli lecz jest bardziej niezale?ny. Ghul który nie otrzyma
vitae do ko?ca tury deklaracji przestaje by? ghulem - ze wszystkimi tego
konsekwencjami. Ghule uzale?niaj? si? od krwi jak inni ?miertelni b?d? wampiry.

Sojusznicy (2 Punkty Akcji - 1 na tur? deklaracji) - ?miertelni (b?d? inne istoty nadnaturalne), które s?u??
wampirowi (dzi?ki wdzi?czno?ci, szanta?owi, b?d? u?ycia wampirzych dyscyplin).
W tej kategorii mog? znajdowa? si? przyjaciele, poprzez gangi motocyklowe, kulty
a? po tresowane zwierz?ta i wilko?aki b?d? inne mityczne stworzenia.

Wp?ywy:
Wp?ywy reprezentuj? umiej?tno?? wp?ywania spokrewnionych na ?wiat
?miertelników. Wp?ywy to ludzie (znani z imienia i nazwiska) którzy posiadaj?
w?adz? b?d? wp?yw na jeden z elementów ?wiata ?miertelnych. Czy dzi?ki
piastowanym stanowiskom (jak burmistrz), czy dzi?ki innym zale?no?ci? wp?ywy
potrafi? zmienia? miasto i u?ywa? jego zasobów. Ka?dy z wp?ywów posiada poziom
od 1 do 5 (gdzie np. 5 to szef najwi?kszej rodzinny mafijnej w mie?cie a 1 to mafijny
ch?opiec na posy?ki). Im wy?szy poziom tym wi?ksze s? mo?liwo?ci wp?ywu i
w?adza. Niektóre akcje aby mog?y odnie?? sukces musz? mie? wsparcie wp?ywu -
nawet najd?u?sze przygotowania kiedy akcja wykracza daleko poza kompetencje
formalne wampira.

Rodzaje wp?ywów:
S?downictwo
Policja
Kultura
Finansjera
Ko?ció?
Transport
Okultyzm
Media
Administracja
Przemys?
?rodowiska Akademickie
S?u?ba zdrowia
Showbizness
Przest?pczo?? Zorganizowana
Wy?sze Sfery

Liczba wp?ywów z poszczególnych poziomów jest ograniczona. Mo?na posiada?
dowolny poziom wp?ywu bez konieczno?ci posiadania ni?szych poziomów. Wp?ywy
pozyskuje si? dzi?ki akcji rekrutacja. Ka?dy wp?yw jest przypisany pod konkretn?
dzielnic? i lokacj?. Jeden wp?yw mo?e by? posiadany przez kilku spokrewnionych
naraz

Podczas pisania deklaracji zaznacza si? jakie wp?ywy wspieraj? akcj?. Im
wi?cej u?ytych wp?ywów (i im wy?szy ich poziom) tym szanse powodzenia akcji si?
zwi?kszaj?. Ka?dy wp?yw mo?e by? w ten sposób u?yty raz w czasie trwania Aktu.
Jedn? akcje mo?e wspiera? dowolna liczba wp?ywów.

Wp?ywy wysokiego (4 i 5) poziomu maj? o wiele wi?ksze mo?liwo?ci ni?
wp?ywy z poziomu 1-3 lecz, s? to osoby zazwyczaj znane (wiec ?atwo je namierzy?) i
o wiele ci??ej pozyska? ich wzgl?dy/przyja?? czy ?lepe pos?usze?stwo. Wp?ywy z
poziomu 4 -5 z okre?lonych rodzajów s? obecne tylko i wy??cznie w okre?lonych
dzielnicach.

Krew i Vitae:
Wszystko kr?ci si? wokó? krwi. Krew to pot?ga w?adza tak jak i ?ycie. Ludzka
krew w wampirzych ?y?ach przechodzi metamorfoz? staj?c Vitae - esencj? ?ycia.
Kiedy wampirza krew opu?ci cia?o pot?pionego - po jakim? czasie traci swoje
magiczne w?a?ciwo?ci i staje si? z powrotem zwyk?? krwi?. Jest to wa?ne
rozró?nienie albowiem ghule potrzebuj? Vitae a nie krwi - wiec musz? by? karmi?
bezpo?rednio przez wampira. „Przelanie” dowolnej ilo?ci vitae z wampira na
jednego lub wi?cej ghuli kosztuje 1 PA. Wampir mo?e te? przekaza? dowoln? liczb?
punktów Vitae innemu wampirowi za 1 PA (przy normalnym ryzyku uzale?niania
od krwi).

Wampiry ?eruj? na ?miertelnych aby dzi?ki ich krwi animowa? swoje martwe
cia?a. Ka?dy wampir w czasie trwania Aktu musi zu?y? 3 Punkty Krwi + Poziom
Pot?gi Krwi
(Potomkowie 3 Punkty Krwi) na podtrzymywanie swojego nie?ycia. I
tak wampir z Pot?g? Krwi na 1 musi wyda? 4 punkty krwi w fazie deklaracji,
podczas gdy spokrewniony o Pot?dze Krwi na 4 musi przeznaczy? a? 7 punktów
krwi na potrzymanie swojego egzystencji. Je?eli z jakichkolwiek powodów
wampirowi nie uda si? zu?y? wymaganych punktów krwi na animowanie swojego
cia?a wampir pojawia si? na ods?onie z proporcjonalnie zmniejszan? pul? punktów
krwi (b?d?c zapewne na granicy sza?u).

Ka?dy wampir rozpoczyna pierwsz? tur? deklaracji mi?dzy larpowych nie
maj?c ?adnych punktów krwi. Punkty Vitae s? przenoszone pomi?dzy I a II tur?
deklaracji. Maksymalna liczb? punktów któr? wampir mo?e w jednym momencie
zakumulowa? w swoim ciele to 9 + Pot?ga Krwi . Maksymalna liczba punktów Vitae
jakie mo?e posiada? Ghul to 5.

Je?li wampir (b?d? ghul) posiada punkty krwi/vitae, mo?e je przeznaczy? podczas
akcji na:
Zwi?kszenie swojej si?y fizycznej podczas deklaracji - tzw. Blood boost (Koszt 1
Punkt Vitae)
U?y? Dyscypliny- podczas deklaracji mi?dzy dramowych u?ycie ka?dorazowo
dyscypliny podczas akcji kosztuje 1 punkt krwi niezale?nie od podanego kosztu w
opisie dzia?ania dyscyplin na dramie. (1 Punkt Vitae za ka?d? u?yt? dyscyplin? -
chyba, ?e dyscyplinka kosztuje wydatek punktów si?y woli)
Spróbowa? przekupi?/uzale?ni? kogo? od wampirze Vitae - tylko przy rekrutacji
(1 punkt Vitae)
Stworzy? ghula albo wampira (1 punkt Vitae - zawarty ju? w koszcie rekrutacji -
opis w podrozdziale sojusznicy)
U?y? krwi do przeprowadzenia rytua?u magi thebia?skiej albo Cruac’a (w
zale?no?ci od kosztu rytua?u)

Si?a Woli w deklaracjach mi?dzydramowych
Liczba punktów si?y woli przechodzi bezpo?rednio pomi?dzy ods?onami a turami deklaracji mi?dzy dramowych. Podczas deklarowania akcji mo?na zadeklarowa? wydatek punktu si?y woli (b?d? kilku) aby zwi?kszy? szans? powodzenia akcji. Punkty si?y woli mog? te? by? wydawane podczas akcji aby zniwelowa? zmazane odbicie wampira w lustrach Punkt si?y woli jest odzyskiwany na pocz?tku tury deklaracji. Punkty si?y woli mo?na te? uzyska? przez wype?nianie celów postaci i post?powanie zgodnie z cnot? i skaz? (punkty si?y woli s?
przyznawane wg. uznania MG).
Ostatnio zmieniony przez Tower 2011-04-22, 12:58, w całości zmieniany 5 razy  
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2011-04-22, 13:37   

Usuni?to najemników, uzupe?niono liczb? PA sojuszników.
_________________
Confidence is all.
 
 
sliff 
Cz?onek Noctem
Call me Mr Wang


Posty: 454
Skąd: si?
Wysłany: 2011-04-24, 12:20   

Ghuli karmi si? raz na akt czy raz na tur? ?
_________________
"Flesh is weak. Blood is cheap. Inconsistent consistently. Use your sense. Save your cents. The only thing with persistence is gold! "
 
 
Vonen 
Cz?onek Noctem
Zloty Chlopiec


Posty: 493
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2011-04-24, 12:59   

Ghulów si? zachciewa, le?nicy cholerni :P

Jako, ?e s? ?wi?ta, pozwol? sobie odpowiedzie? za MGa - ghoula karmi si? raz na akt.
_________________
"Wolno?? jest jak powietrze na szczycie góry. I jedno, i drugie - nie do zniesienia dla s?abych."
 
 
 
Dareth 
Reedemer and Destroyer


Posty: 1302
Skąd: A czy to wa?ne?
Wysłany: 2011-04-24, 14:07   

Raz na akt.
_________________
"To strike an Ironbreaker is to strike an anvil. You are more likely to re-shape your weapon than to move him… and heavens forbid one lands on you..."- High King Thorgrim Grudgebearer

"Never hesitate, never stop, NEVER SURRENDER "
 
 
 
sliff 
Cz?onek Noctem
Call me Mr Wang


Posty: 454
Skąd: si?
Wysłany: 2011-04-24, 14:13   

[quote="Vonen"]Ghulów si? zachciewa, le?nicy cholerni :P

Odezwa? si? asceta jeden "cholerny" ;p
_________________
"Flesh is weak. Blood is cheap. Inconsistent consistently. Use your sense. Save your cents. The only thing with persistence is gold! "
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem