Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Bardzo krótki przewodnik po Rokuganie
Autor Wiadomość
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-13, 18:21   Bardzo krótki przewodnik po Rokuganie

Dzi?ki uprzejmo?ci Mistrzów Gry LARPa Legendy Pi?ciu Kr?gów pt.: "Pierwsze takie Hanami" z Wielosferu, w sk?adzie: Yuki, Zosia, Chiri i Zio?o, zamieszczam tu "Bardzo krótki przewodnik po Rokuganie" ich autorstwa.


Kosmologia L5K
- ten ?wiat jest kolejnym z wielu ?wiatów, po nim b?dzie jeszcze nast?pny i nast?pny (wielki kr?g ?mierci i odrodzenia)
- ziemia zosta?a ukszta?towana przez dwie boskie istoty, Pana Ksi??yca (Onnotangu) i Pani? S?o?ce (Amaterasu)
- Ksi??yc i S?o?ce mieli 9 dzieci, Ksi??yc po?era? je jak Kronos z Mitologii Greckiej i podobnie jak tam, ostatnie dziecko (te? podmienione z kamieniem) pokona?o swego ojca.
- boskie dzieci spad?y z brzucha na ziemi? i przesta?y by? bóstwami, ale by?y du?o pot??niejsze od ludzi. Postanowi?y przewodzi? ludziom, którzy powstali z krwi Ksi??yca i ?ez S?o?ca.
- Amaterasu nadal jest czczona, Onnotangu jakby nieco mniej. Nie zmienia to faktu, ?e oboje kr??? po niebie normalnie, jak u nas.


Boskie dzieci to tzw Kami
- Jeden z nich po wygraniu turnieju, zosta? Cesarzem. Rozdzieli? te? obowi?zki swoim braciom i siostrom. By? to Hantei. Ka?dy kolejny cesarz otrzymuje imi? Hantei.
- Siedmioro z nich obieca?o pos?usze?stwo Cesarzowi i zacz?li gromadzi? wokó? siebie ludzi godnych tego zaszczytu, zak?adaj?c w ten sposób tzw Wielkie Klany.
- Ostatni z nich – Fu-Leng – spad? w inne miejsce ni? pozostali kami i sta? si? z?y. Napad? Cesarstwo prawie je niszcz?c, ale...


Przyby? Shinsei i Powstrzyma? Fu-Lenga
- by? to niepozorny staruszek, dzi?ki któremu zosta?y pokonane stwory z Krain Cienia, a nawet sam Wielki Z?y Fu-Leng. Pomog?o mu w tym siedmioro ?miertelników, zwanych Siedmioma Gromami, ka?dy z jednego z klanów i ka?dy w jaki? sposób wa?ny dla za?o?yciela.
- Shinsei pozostawi? te? po sobie dzie?o religijne Tao Shinsei („Nowa droga”) która mówi?a o Pi?ciu ?ywio?ach (St?d „legenda pi?ciu kr?gów”). Religia ta zosta?a po??czona z dotychczasow? religi? w duchy natury i duchy przodków.


Po naje?dzie Krain Cienia Cesarz Hantei da? swojemu rodze?stwu i ich klanom obowi?zki.
Byli to (ich obowi?zki; ogólny charakter):
- Akodo – klan Lwa („prawa r?ka cesarza”, jego armia i ochrona, oraz historycy; honorowi wojownicy i przywódcy)
- Doji – klan ?urawia („lewa r?ka cesarza”, klan szerz?cy kultur? i sztuk? – te? pojedynków -a tak?e dyplomacj?; dyplomaci, arty?ci, dworzanie)
- Bayushi – klan Skorpiona (chroni? cesarza od tej mniej oficjalnej strony, ale wykorzystuj? to dla w?asnych celów; niehonorowi szanta?y?ci)
- Shiba – klan Feniksa (filozofowie, naukowcy, zg??biaj? wiedz? tajemn?; pokojowi teoretycy)
- Togashi – klan Smoka (siedz? w górskich zakonach i obserwuj? reszt? cesarstwa, preferuj? wiedz? praktyczn?; odizolowani wolni my?liciele)
- Hida – klan Kraba (chroni? cesarstwo od po?udniowej strony przed Krainami Cienia; nieokrzesani ale potrzebni „ochroniarze”)
- Shinjo – lud Ki-Rin, obecnie klan Jednoro?ca (mieli pojecha? i poszuka? potencjalnych zagro?e? poza granicami cesarstwa, wrócili dopiero po 800 latach, przesi?kni?ci kultur? gaijinów – barbarzy?ców. Przywie?li ze sob? du?e konie bojowe, nieznane wcze?niej w Rokuganie; ?ywio?owi, nieco „obcy” je?d?cy – nieobeznany, ale silny i ciekawy ?wiata m?odzik po?ród klanów)


Wyprawa 7 Gromów odby?a si? oko?o 1000 lat temu. Jednoro?ce wróci?y 200 lat temu. W tym czasie Wielkie Klany walczy?y ze sob? (dyplomatycznie i konwencjonalnie) o ziemie i wp?ywy. Powsta? te? Mur Kaiu (taki jakby Chi?ski Mur) oddzielaj?cy Rokugan od Krain Cienia. Powsta?o kilka nowych Rodzin wewn?trz klanów, powsta?y te? Pomniejsze Klany – oddziela?y si? one od jednego lub dwóch Wielkich.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2010-02-13, 18:22, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-13, 18:28   

Klan ?urawia


Nie mów, ?e honor to dzieci? ?mia?o?ci.
Nie wierz, ?e jego jedyn? cen? jest ?mier? sama.
O honorze nie stanowi jeden czyn,
a ca?e ?ycie, który go otacza.
- Pani Doji

Od wieków manewry polityczne klanu ?urawia zapewniaj? mu wysok? pozycj? na cesarskim dworze. Doji s? matkami wszystkich cesarzy, którzy ucz? si? fechtunku w szkole Kakita, gdzie nauczycielami s? najlepsi szermierze Cesarstwa. Jako doradcy polityczni i ekonomiczni pierwsi wiedz? o ruchach wojsk na granicach prowincji i pierwsi rozmawiaj? z cesarzem o swoich posuni?ciach.

?urawie s? cywilizowane, eleganckie i wyrafinowane, a ka?dy kontakt z nimi daje mo?liwo?? zanurzenia si? w kulturze i gracji. Ich ?ycie samo w sobie jest sztuk?. Wielu mo?nych zatrudnia artystów Kakita, ?eby uczyli ch?opów, przez przypowie?ci z Tao czy dawne legendy, praw rz?dz?cych krajem i zasad kieruj?cych spo?ecze?stwem, jak nale?y okazywa? szacunek i wype?nia? swoje obowi?zki. Heimini na ziemiach ?urawia s? niezwykle dobrze wykszta?ceni (w porównaniu z pó?-lud?mi z ziem innych klanów).

Wszystkie rodziny ?urawia dysponuj? równorz?dnym g?osem w sprawach dotycz?cych Klanu. Wynika to z ca?kowitej wspó?zale?no?ci - ka?dy ród pe?ni inne funkcje i jest równie niezb?dny do funkcjonowania klanu.

Doji

Historia to zapis czasów pomi?dzy wojnami - pisz? j? zwyci?scy, czytaj? pokonani, a zapominaj? zbuntowani. - Doji Shizue

Dyplomaci ?urawia, dworzanie. Stworzyli cywilizacj? Rokuganu, ustanowili najwa?niejsze ceremonie, system feudalny. Pani Doji stworzy?a dwór cesarski. Matka ka?dego Hantei wywodzi si? z rodu Doji, Szmaragdowy Czempion zreszt? te?.

Kakita

Tych, których nauczono stawa? do pojedynku, nie ogarnia gniew.
Tych, których nauczono zwyci??a?, nie ogarnia strach.
M?dry wygrywa zanim rozpocznie si? walka, g?upiec za? musi walczy? o zwyci?stwo.
- Kakita Shimizu

Najlepsi szermierze cesarstwa. Ka?dy przysz?y cesarz uczy si? w ich szkole pojedynku. S? te? artystami, wykonuj?cymi pi?kne przedmioty,

Daidoji

Wróg nie potrafi obroni? si? przed tym, kto jest bieg?y w ataku,
za? nie potrafi zaatakowa? tego, kto jest bieg?y w obronie.
- Sun Tsu

„Obro?cy Doji”. Taktycy, stratedzy, zbieracze informacji, jedni z najlepszych wojowników Cesarstwa. Cz?sto pojawiaj? si? na dworach, zwykle jednak zostawiaj? rozmowy rodzinie Doji. Silna r?ka ?urawia

Asahina

Nie wystarczy posi??? wiedz?, trzeba na ni? zapracowa?. - motto rodziny Asahina

Rodzina Shugenja s?yn?ca z tworzenia magicznych przedmiotów. W po??czeniu z umiej?tno?ciami artystów Kakita sztuk? tworzenia talizmanów i artefaktów doprowadzili do perfekcji. Wszystkie ich przedmioty s? tak?e bardzo praktyczne. Dostanie takiego prezentu jest bardzo nobilituj?ce.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-13, 18:31   

Klan Lwa


Ka?dy cz?owiek mo?e by? przygotowany by zabi?.
Samuraj jest przygotowany by zgin??.
- Akodo Toturi

Klan Lwa jest tradycyjnym obro?c? Szmaragdowego Tronu. Mówi si?, ?e „kiedy upadnie ostatni Akodo, padnie te? ostatni Hantei”.

Kiedy powstawa?y rodziny klanu Lwa, wi?zi? któr? dzielili by?a lojalno?? i wiara w Akodo i Cesarza. Mimo licznych wojen i konfliktów wewn?trznych powoduj?cych tarcia mi?dzy rodzinami, obowi?zek chronienia honoru i ?ycia Cesarza trzyma klan razem.

Lwy s? jednym z najbardziej szanowanych klanów w Rokuganie. ?yj? zgodnie z bushido, (moralno-etycznym przewodnikiem po ?yciu samuraja) nauczaj?c zarówno go jak i pó?niejszych zapisków historii Rokuganu, ?eby bohaterowie, którzy ?yli i zgin?li zgodnie z kodeksem zostali zapami?tani.
Zdecydowanie ?atwiej jest mówi? o filozofii Lwów, ni? ?y? zgodnie z ni?. Dobra materialne czy si?a polityczna nie maj? dla nich znaczenia, poniewa? szybko przemijaj?. To co samuraj posiada poch?onie czas, ale to co powiedzia? lub zrobi? pozostanie na zawsze.

Lwy odda?y si? doskonaleniu sztuki wojny. Podnie?li prowadzenie dzia?a? wojennych z poziomu prostej masakry do z?o?onego systemu strategii i kontrstrategii. Ka?dy Lew, bushi, shugenja, czy nawet dworzanin jest ?o?nierzem. S?u?y Klanowi i Cesarzowi i nie boi si? zgin?? na tej s?u?bie. Czyni to z Lwów najniebezpieczniejszy klan w cesarstwie. Akodo i Matsu mog? w kilka chwil wystawi? armie lojalnych ?o?nierzy, wytrenowanych i nie obawiaj?cych si? ?mierci.

Akodo

Nie ma nic bardziej niebezpiecznego ni? cz?owiek, który uwa?a, ?e jest gotów. - Akodo Oyatoka

Wiod?ca rodzina w klanie, znana ze swojej niezachwianej lojalno?ci i oddania Cesarzowi. Rodzina koncentruje si? na ca?o?ci, nie buduje silnych indywidualno?ci. Ka?dy Akodo uwa?a siebie za ?o?nierza, cz?onka wi?kszej grupy. Bohaterem jest ten, który odda? swoje ?ycie za swój oddzia? lub po?wi?ci? swój honor dla klanu. Akodo maj? najlepsz? w Rokuganie szko?? strategów. Walcz?c nie poddaj? si? sza?owi, tylko dok?adnie planuj? i precyzyjnie koordynuj? ruchy wojsk.

Matsu

W mym mieczu wiatr. W sercu odwaga. W oczach - ?mier?.
Jestem Matsu.
- ze sztuki Kakity Morushinjin 'No Man's Bride'

By?a ostatni? towarzyszk?, która do??czy?a do Akodo i jedyn?, któr? kami przekonywa? do tego. Cz?onkowie tej rodziny s? wybuchowi, porywczy, emocjonalni, nieust?pliwi, zdeterminowani, odwa?ni, oddani i lojalni. Stoj? zawsze w pierwszej linii. W czasie bitwy Akodo wydaj? rozkazy podczas gdy Matsu nacieraj? i kieruj? oddzia?ami. Strategia nie ma dla nich wi?kszego znaczenia, stawiaj? g?ównie na umiej?tno?? walki ka?dego wojownika z osobna.

Ikoma

Ka?da blizna ma swoj? histori?. Dlatego Fortuny nam je da?y. Mo?esz zapomnie? ból, ale nigdy nie zapomnisz blizny, która po nim zosta?a.

Ale ty nie wiesz nic o mnie, a ja wiem wszystko o tobie.


Historycy sp?dzaj?cy ca?e swoje ?ycie spisuj?c histori? Cesarstwa. Sk?ada si? ona z czynów heroicznych i haniebnych, i ?adne z nich nie mog? zosta? zapomniane. Kroniki Ikoma s? najdok?adniejsze w ca?ym Rokuganie. S? bardziej pokojowi ni? inne rodziny, cz?sto reprezentuj? klan na dworze. Ikoma prowadz? szko?? bardów, którzy podró?uj? po Rokuganie zbieraj?c historie, legendy i fragmenty kultury.

Kitsu

Jedna z najbardziej enigmatycznych rodzin shugenja i jedyna rodzina nie pozwalaj?ca na nauki cz?onkom innych klanów. S? stra?nikami tradycji, wspomnie? i duchów tysi?cy Lwów które ?y?y i zmar?y. Przez ich magi? duchy przodków maj? bezpo?redni wp?yw na ?wiat ?ywych.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-13, 18:33   

Klan Feniksa


Je?eli chcesz po?wi?ci? siebie dla wszystkiego, mo?na powierzy? ci ?wiat. - Shiba

Przedmiotem zainteresowa? Klanu Feniksa zawsze by?y tajemnice wszech?wiata. Dawno temu, zanim Shinsei przyby? do Rokuganu, ludzie oddawali cze?? Siedmiu Fortunom – kapry?nym bóstwom, które ?atwo zarówno zadowoli?, jak i rozgniewa?. Zapewnia?y b?ogos?awie?stwo ka?demu, kto w?a?ciwie o nie prosi? i przeklina?y tych, którzy si? pomylili. Porozumiewano si? z nimi za pomoc? tajemnych pie?ni i rytua?ów odprawianych przez zakon ?wi?tych m??ów – shugenja. Pos?ugiwali si? sobie tylko znanym j?zykiem, a swoje tajemnice zapisywali na zwojach przekazywanych z ojca na syna.

Gdy Shinsei przyby? do Rokuganu shugenja po??czyli filozofi? Pi?ciu Kr?gów z religi? Siedmiu Fortun. Zaowocowa?o to powstaniem zupe?nie nowego sposobu my?lenia, którego rozwojem zaj?li si? shugenja.
Tylko jedna rodzina posiada szko?? bushido. Dwie pozosta?e kszta?c? shugenja, z którymi nie mog? si? mierzy? przedstawiciele ?adnej innej szko?y w Rokuganie. Klan Feniksa posiada najmniejsz? armi? w Rokuganie, a do bitwy wkraczaj? tylko w ostateczno?ci. Shugenja klanu przedk?adaj? pokój ponad wojn? i szukaj? pokojowych rozwi?za? nawet gdy wróg ci?gnie ju? pod mury.

Rodziny:

Isawa – najwybitniejsi shugenja, pi?ciu Mistrzów ?ywio?ów z tej rodziny podejmuje decyzje dotycz?ce przysz?o?ci klanu.

Shiba – jedyna rodzina posiadaj?ca szko?? bushi. Wywodz? si? od kami, jednak ich rol? jest przede wszystkim ochrona shugenja z rodu Isawa.

Asako – historycy i shugenja.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2010-02-13, 18:34, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-13, 18:36   

Klan Kraba


„Je?li zawiod?, dwadzie?cia milionów ludzi utonie we krwi.” - Hida Yakamo

Klan Kraba od tysi?ca lat broni Szmaragdowe Cesarstwo przed zagro?eniami pochodz?cymi z krain cienia, a jego ?o?nierze stanowi? najlepiej wyszkolon? w ca?ym Rokuganie armi?, sprawdzon? w licznych walkach, cz?sto ze znacznie wi?kszymi si?ami wroga.

Kraby wy?ej ceni? uczciwo?? ni? szczero??, nie znaj? dobrze etykiety, brak im og?ady, s? nieokrzesane. Jednak na murze nikt tego od nich nie wymaga.

Hida

Nie zawiod?. - motto rodziny Hida

Przywódcy Krabów. Najwi?ksza z rodzin, dominuje w politycznym ?yciu klanu. Ka?dy ród ma prawo g?osu, ale decyzja nale?y do Hida. Planuj? taktyk?, dowodz? atakiem i obron?. Równocze?nie s? impulsywni, gwa?towni, nie potrafi? prze?kn?? obelgi. Dla mieszka?ców Rokuganu s?owa „Hida” i „Klan Kraba” znacz? to samo.

Hiruma

Rodzina wojskowych szpiegów i zwiadowców. W czasie jednego z najpowa?niejszych ataków Krain Cienia stracili swoje ziemie i teraz d??? do ich odzyskania. Nie posiadaj? w?asnego monu, proporca ani szko?y bushi. Dalej zbieraj? i przenosz? informacje o Krainach Cienia, ale obowi?zki te pe?ni? z rezygnacj? pot?pionych. Wielu z nich to berserkerzy.

Kaiu

Pot?ga góry kryje si? u jej podnó?a. - przypisywane pierwszemu Kaiu

W przeciwie?stwie do innych rodzin s? zawsze spokojni, opanowani i pow?ci?gliwi. Uwielbiaj? planowa?. S? budowniczymi, in?ynierami i mierniczymi. Tworz? maszyny wojenne, umocnienia obronne, bro? i zmy?lne pu?apki. To oni zbudowali Wielki Mur, a teraz go konserwuj? i ulepszaj?.

Kuni

Ujrza?em wieczno??, wi?c nie wiem co to strach. - Kuni Mokuna

Ci magowie zaj?li si? poznaniem tajemnic i sposobów walki z Krainami Cienia. Ich magia to g?ównie czary ochronne i p?taj?ce. Kuni w czasie swojej edukacji dok?adnie poznaj? anatomi? ludzi i innych stworze?. S? to jedyni samurajowie dotykaj?cy zw?ok. Z tej rodziny rekrutuj? si? ?owcy Kuni, w?druj?cy po ca?ym Rokuganie i niszcz?cy wszelkie napotkane ?lady Skazy Krain Cienia.

Yasuki

Niech twa czarka zawsze b?dzie pe?na, a twe d?onie nigdy nie b?d? puste. - motto rodziny Yasuki

Rodzina zajmuj?ca si? kupiectwem, prowadzeniem interesów klanu, a tak?e reprezentuj?ca go w kontaktach z innymi klanami (poza ?urawiami). Pierwotnie Yasuki byli jedn? z rodzin ?urawia, ale wbrew swojemu klanowi nie chcieli porzuci? nielegalnych interesów. W szeregach Kraba mog? nadal zajmowa? si? przemytem czy prowadzeniem domów gry.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-13, 18:40   

Klan Jednoro?ca


Opu?cili?my nasz dom, lecz dom nigdy nie opu?ci? naszych serc. - Shinjo

Przez osiem wieków, gdy inne wznosi?y gmach pot?gi swojej i Cesarstwa, Jednoro?ce w?drowa?y z miejsca na miejsce, napotykaj?c i wspó?tworz?c miriady innych kultur. W ka?dym miejscu gdzie si? zjawi?y, traktowano je jak obcych. Nie mia?y swojego miejsca na ziemi, ani nikogo nie mog?y prawdziwie nazwa? bratem. Powrót do Rokuganu by? dla Jednoro?ców szokiem, cesarstwo okaza?o si? ziemi?, któr? wype?nia?y wrogie klany uwa?aj?ce przybyszy za intruzów. Napotkane trudno?ci wzmocni?y jedynie klanowe poczucie dziedzictwa i prawa urodzenia. Dzieci Shinjo dostosowa?y si? do politycznego zycia cesarstwa, ale wci?? maj? trudno?ci ze znalezieniem sta?ych sojuszników. Nie martwi ich to: mia?y si? na baczno?ci na d?ugo przed powrotem do domu i teraz tez to potrafi?.

Ide

Wielk? chwa??
mo?esz zyska?
Skromnymi darami
Znalaz?em przyja??
Z czym?
Tak prostym jak
Makaronik i herbata.


Pierwszy Ide by? skromnym samurajem znanym ze swego spokoju, opanowania, wyrozumia?o?ci i uprzejmo?ci. Okaza? si? doskona?ym ??cznikiem mi?dzy klanem, a barbarzy?cami. W ci?gu lat ta wrodzona umiej?tno?? sta?a si? cz??ci? tradycji, a cz?onkowie tej rodziny stali si? przedstawicielami ca?ego klanu. Nie s? wojownikami, a mistrzami tego tego co zw? wabukami – ?cie?k? pokoju.

Iuchi

Moc jest tym, za co j? uwa?asz. - motto szko?y shugenja Iuchi

Shugenja Iuchi s? bardziej otwarci na nowo?ci i ch?tniej podejmuj? ryzyko, ni? shugenja wi?kszo?ci innych klanów. Cz?onkowie tego rodu s? z regu?y bardzo ambitni i za wszelk? cen? d??? do obranego celu. Nieprzerwanie usi?uj? doskonali? wszelkie dziedziny ?ycia.

Moto

Moto mo?e umrze?, lecz si? nie podda. - z proporca rodziny Moto w czasach Krwawej wojny

Nigdy. - obecny okrzyk bojowy rodziny Moto

Przedstawiciele tego rodu to zwykle zamkni?ci w sobie introwertycy. Nad towarzystwo rokuga?skich samurajów przedk?adaj? samotno?? lub grono w?asnej rodziny. Jako obcy w?ród obcych, s? bole?nie ?wiadomi statusu swego rodu. Wiedz? ?e ka?dy wysi?ek, zw?aszcza ostatni, nale?y wykorzysta? do granic mo?liwo?ci. Moto nie robi niczego po?owicznie.

Otaku

Uderzaj w konia – ona nie umie walczy? pieszo. – ostatnie s?owa wielu bushi

Rodzina Otaku nade wszystko ceni zdecydowanie, oddanie, oraz otwarto??. Cz?onkowie rodu wierz? ?e czyny mówi? g?o?niej – i wyra?niej - od s?ów. Samurajów tego rodu cechuje niezwyk?a wierno?? rodzinie, daymio, przyjacio?om i klanowi.

God?o Otaku jest najprostszym z rokuga?skich monów – przedstawia puste jasnofioletowe pole, jest to symbol milczenia pierwszej Oatku, wielu przeciwników poj??o, niekiedy na bardzo krótko, jak wielkie przera?enie mo?e budzi? sztandar z tym znakiem powiewaj?cy na czele szar?uj?cego, milcz?cego oddzia?u Shiotome, z których ?adna nie o?mieli si? zniewa?y? za?o?ycielki rodu wydaniem bojowego okrzyku.

Shinjo

Jeste?my ludem wiatru. - zawo?anie daymio Jednoro?ca

Daymio Klanu Jednoro?ca jest w prostej linii potomkiem Shinjo. Rodzina Shinjo jest najbardziej niespokojn? i ruchliw? z pi?ciu rodów. Potomków Pani cechuje poczucie wolno?ci i niezale?no?ci, wielu samurajów Shinjo woli sen pod gwiazdami, u boku swego ciep?ego wierzchowca, od zat?oczonego namiotu czy zimnych murów zamku. Ch?tnie poszukuj? nowych miejsc i wra?e?, a wrodzona dociekliwo?? czyni ich skutecznymi zwiadowcami i my?liwymi.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2010-02-13, 18:42, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-13, 18:49   

Klan Smoka


Nie widz? nic, czego nie dostrzeg?by? sam – ale ty patrzysz w z?? stron?. - Togashi

Najbardziej tajemniczy ze wszystkich klanów. Jego cz?onkowie g?ównie przebywaj? w swych zamkach po?ród wysokich gór i rzadko podró?uj? po Rokuganie.

Agasha opiekuj? si? dzi? wiedz? któr? klan smoka zgromadzi?, Kitsuki s?u?? za dyplomatów. Mirumoto odpowiadaj? za bezpiecze?stwo, Togashi post?puje wed?ug w?asnych prawide?, które bywaj? tak tajemnicze, ?e ani Mirumoto, ani Agasha nie potrafi? ich obja?ni?.

Mirumoto

Dwie r?ce. - Mirumoto

Historia rodu Mirumoto zaczyna si? od ochroniarza Togashiego. Cho? by? sprytnym dowódc?, do historii przeszed? jako niezrównany szermierz, twórca niezwyk?ego stylu walki zwanego niten, wymagaj?cego u?ycia zarówno katany jak i wakizashi.

Dojo Mirumoto to proste pomieszczenie na ?cianie którego s? wypisane trzy s?owa: „Ja równie? nie.” To jedyne s?owa jakie Shinsei wypowiedzia? do Togashiego. Od samuraja oczekuje si?, ?e b?dzie zastanawia? si? nad s?owami Ma?ego Mistrza podczas swego d?ugoletniego szkolenia, gdy je ko?czy zobowi?zany jest napisa? haiku w odpowiedzi Shinsei.

Agasha

Pan i Pani w ka?dej rzeczy ukryli ?amig?ówk?.
Gdyby nie chcieli, by?my j? rozwi?zali, po co by si? nad ni? trudzili?
- z dzienników Agashy

Mon Agasha przedstawia wij?cego si? smoka trzymaj?cego owoc granatu. Ogl?dany z zewn?trz, granat jest prostym owocem. Rozci?ty okazuje si? sk?ada? z dziesi?tków ziaren – a ka?de z nich symbolizuje jedn? mo?liwo??, owoc jest symbolem tysi?cy mo?liwych rozwi?za?.

Shugenja Agasha staraj? si? poj?? to, co ich za?o?ycielka nazwa?a „uk?adankami s?o?ca i ksi??yca” st?d widuje si? ich po?ród zió? równie cz?sto jak w?ród zwojów.

Kitsuki

Wszyscy Kitsuki szukaj? prawdy. Uwa?aj?, ?e wydarzenia pozostawiaj? ?lady. Pok?adaj? wiar? w namacalnych dowodach rzeczowych i nie ufaj? zawodnym tre?ci? ludzkich wspomnie? i ?wiadectw. Umiej? przenika? pozorna szczero?? i dworne podst?py, odkrywaj?c naga prawd?. T? zdolno?? bardzo ceni? sobie Smoki – jak i równie? Kraby i Jednoro?ce. St?d na ziemiach tych dwóch klanów dyplomatów Kitsuki traktuje si? z szacunkiem, w pozosta?ych za? prowincjach trzyma na dystans.

Togashi

Wiem, co wiem, gdy ju? to wiem. - anonimowy Ise zumi

Nie istnieje rodzina Togashi Pierwszy Smok nigdy (jak wiadomo reszcie rokuga?czyków) nie za?o?y? rodziny. Wielu jednak samurajów, wspi?wszy si? górskiego schronienia, przysta?o do niego, zamiast kszta?ci? si? w drodze Agashy lub Mirumoto. Golili g?owy i s?uchali m?dro?ci samego kami.Tylko garstka spo?ród setek okaza?a si? prawdziwie warto?ciowa. To oni stworzyli podwaliny ise zumi - wytatu?owanych mnichów, s?yn?cych z nadludzkich dokona?. ?atwo rozpozna? ise zumi. Rzadko nosz? cokolwiek poza najprostszym ubraniem, mówi? zagadkami i dziwacznymi maksymami, cz?sto cytuj?c wprost z Tao Shinsei.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-13, 18:51   

Klan Skorpiona


Jak?e ?atwo sprowadzi? ludzi na z?? drog?,
i jak trudno nauczy? ich sprawiedliwo?ci.
- Bayushi Tangen

Klan Skorpiona jest przedstawiany jako najnikczemniejszy w Cesarstwie. W ka?dej pie?ni i historii wyst?puje Skorpion-z?oczy?ca. Przedstawia si? ich jako morderców, k?amców i tchórzy. Na twarzach nosz? maski, ?eby pokaza?, ?e nie nale?y im ufa?.

Je?li jest co?, o czym nikt nie powinien wiedzie?, Skorpion na pewno si? o tym dowie i upewni si?, ?e wiesz, ?e on wie. Skorpiony maj? haka na ka?dego i wykorzystaj? go bez wahania, je?li tylko pomo?e im osi?gn?? cel. Mo?na czasem us?ysze? opowie?ci, w których samuraj dowiedziawszy si?, ?e jest cz??ci? intryg Skorpionów pope?nia seppuku, ?eby ich plan si? nie powiód?. Na ko?cu s?uchacz orientuje si?, ?e to w?a?nie by?o celem spiskowców.

Bayushi

„Twarz” Skorpiona. Mówi?c o Skorpionach ma si? (za zwyczaj) na my?li Bayushi. Ka?dy daymio klanu wywodzi si? z tej rodziny. Podobno na pro?b? Hantei Bayushi-kami stworzy? siatk? szpiegów maj?cych chroni? cesarstwo w sposób, którego ?aden inny Klan by si? nie podj??. Powszechnie wiadomo jednak, ?e informacje te s?u?? samym Skorpionom i nie jeden zastanawia si?, czy ta historia nie jest kolejn? plotk? przez nich rozpuszczan?.

Soshi

Rodzina shugenja, pomagaj?ca Bayushiemu tworzy? siatk? szpiegowsk?. Wzmocnili swoj? magi? fortec?, w której podobno przechowywane s? sekrety zdobyte przez Skorpiony.

Shosuro

Za?o?yciel (albo za?o?ycielka – nikt tego nie wie) by? jedynym Gromem, który wyruszy? bez pozwolenia swojego dyimio i jedynym, który powróci? z Krain Cienia. Przyniós? ze sob? torb? w Czarnymi Zwojami, w których jest ukryty klucz do pokonania Fu Lenga. Prowadz? szko?? aktorsk?, której absolwenci s? podziwiani na przedstawieniach w ca?ym Rokuganie. Przy okazji zbieraj? informacje.

Yogo

Yogo by? zdolnym shugenja z klanu Feniksa. W czasie wojny z mahoistami zosta? przez nich przekl?ty – mia? zdradzi? tych, których najbardziej kocha?. Nikt nie potrafi? zdj?? z niego kl?twy. Od pope?nienia seppuku odwiód? go Bayushi, obiecuj?c zemst? na Fu Lengu. Yogo prze?y?, walczy? z wyznawcami maho i za?o?y? rodzin?, podleg?? klanowi Skorpiona. Jego potomkowie chroni? 12 Czarnych Zwojów.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem