Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - S.T.A.L.K.E.R Chemiczna (6.10.2012)

Phantom - 2012-09-17, 10:57
Temat postu: S.T.A.L.K.E.R Chemiczna (6.10.2012)
Zapraszam na ods?on? gry terenowej w klimatach stalkera. Na dniach pojawi? si? szczegó?owe informacje dotycz?ce rozgrywki:

- regulamin
- mechanika
- frakcje
- stylizacje

B?d? informowa?. Póki co przedstawiam dat? wydarzenia aby?cie mogli sobie j? zarezerwowa? w kalendarzu ;)

Averal - 2012-09-18, 17:50

szkoda, ?e termin pokrywa si? z Coperniconem...
Phantom - 2012-09-18, 17:56

No niestety nie dogodzimy wszystkim terminem.
Phantom - 2012-09-21, 08:08

Gar?? podstawowych informacji o imprezie :
Scenariusz rozgrywany b?dzie na terenie przy ul . chemicznej w sobot? 6 pa?dziernika w godzinach 10 – 16. Gramy na ca?ym terenie prosz? zatem nastawi? si? na eksploracj? – innymi s?owy b?dzie troch? chodzenia. W scenariuszu wyst?puj? 4 frakcje: Armia, Naukowcy, Najemnicy oraz Stalkerzy – opisy poszczególnych grup wraz liczebno?ci? poni?ej. Stylizacja jest konieczna, gdy? stawiamy na klimat rozgrywki – nie zabraknie oczywi?cie dynamicznych akcji, ale podstaw? dobrej zabawy jest „wej?cie” w ?wiat zony. Oczywi?cie przedstawione wymagania sprz?towe/stylizacyjne maj? charakter pewnych wytycznych, prosimy jednak o odpowiednie przygotowanie. Najbardziej pomys?owe przebrania zostan? nagrodzone po zabawie.
Zg?oszenia uczestnictwa prosz? zamieszcza? na forum – za kilka dni rusza strona imprezy, gdzie publikowane b?d? dalsze informacje (mechanika, regulamin, p?atno?ci itd. – oczywi?cie b?d? tak?e w tym w?tku).
Wpisowe – 16 z?
Armia
15 osób – dobrze wyposa?onych i uzbrojonych. Wskazane umundurowanie i bro? rosyjska/radziecka oraz kamizelki, he?my, plecaki i ??czno?? pmr. Du?e nasycenie oddzia?u broni? wsparcia oraz granatnikami. W szeregach armii panuje dyscyplina i procedury, zgodna z rosyjskim standardem. Brak ?rodków ochronnych umo?liwiaj?cych wej?cie do stref ska?onych. Poszukiwani s? dwaj oficerowie – maj?cy odpowiedni? wiedz? z zakresu taktyki piechoty oraz do?wiadczenie w dowodzeniu niewielkimi oddzia?ami, zdolni do ?cis?ego wykonywania rozkazów i trzymania si? procedur. Podstawowa znajomo?? j?zyka rosyjskiego mile widziana.
Najemnicy
15 osób – dobrze uzbrojonych, lekkie wyposa?enie. Ludzie do?wiadczeni w walce, lecz prezentuj?cy ró?ne „szko?y” oraz ró?ny temperament. Umundurowanie ró?ne – raczej mieszanina cywilnych ubra? i elementów mundurowych, pasy, kamizelki, lekkie nakrycia g?owy, ??czno?? pmr. Preferowane uzbrojenie to system AK oraz bro? niemiecka. Poszukiwany dowódca najemników – osoba znaj?ca taktyk? dzia?a? nieregularnych oraz posiadaj?ca do?wiadczenie w dowodzeniu, zdecydowana i charyzmatyczna
Naukowcy
6 osób – zespó? indywidualistów o ró?nych specjalno?ciach naukowych. Wyposa?eni w kilka sztuk ?rodków ochronnych, w tym jeden kombinezon typu OP1. W trakcie pracy maj? na sobie kombinezony robocze lub bia?e fartuchy laboratoryjne. Wskazany drobny sprz?t badawczy i narz?dzia oraz pewn? ilo?? PMR. Nieuzbrojeni, ale kilku z nich przesz?o podstawowe przeszkolenie wojskowe. Poszukiwany szef zespo?u – osoba o umiej?tno?ciach zarz?dzania zespo?em oraz posiadaj?ca wiedz? z zakresu informatyki i elektroniki.
Stalkerzy
9 osób – zgrany zespó? w?drowców i awanturników. Lekko uzbrojeni i wyposa?enie – w ca?o?ci w sprz?t wschodni. Wszyscy posiadaj? ?rodki ochrony oraz kilka sztuk PMR. Maj? dodatkowe wyposa?enie przydatne w zonie

Phantom - 2012-09-27, 12:29

Wystartowa?a strona! Jeszcze ma lekkie braki ale mo?ecie znale?? na niej przydatne informacje dotycz?ce rozgrywki.

Zapraszam. http://stalker-poznan.pl/

Phantom - 2012-09-28, 15:21

Istnieje mo?liwo?? pobawienia si? w charakterze NPC ;) W 100% gra klimatem, rozdawanie questów, prowadzenie rozmów z graczami, itp.

NPC nie p?aci oczywi?cie za wjazd. Ch?tni?

Dziadek Zielarz - 2012-09-29, 19:03

?ooo... to ja takiego NPC'a bym wzi??, o ile nie wymagacie specjalistycznego sprz?tu wojskowego, bo takim niestety nie dysponuj?.
Phantom - 2012-09-29, 19:11

Spoko. S? te? miejsca w?ród innych frakcji ni? wojsko ;)
Phantom - 2012-10-01, 08:13

Zg?oszenia na NPC prosz? nadsy?a? na adres zona@stalker-poznan.pl w tre?ci maila wpiszcie w czym czuliby?cie si? dobrze, jakie postacie NPC chcieliby?cie wykreowa? ;)
Phantom - 2012-10-01, 10:23

Co? dziwnego dzieje si? w Zonie...
Dziadek Zielarz - 2012-10-06, 21:19

Jak ju? b?d? zdj?cia prosi?bym o wrzucenie tu linka.
Phantom - 2012-10-09, 07:35

S? zdj?cia

http://stalker-poznan.pl/...bum=1&gallery=9


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group