Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Og?oszenia - Empik wzywa!

Agnieszka - 2012-06-21, 16:33
Temat postu: Empik wzywa!
Jak co roku, Empik potrzebuje ludzi z Noctem do jakie? inicjatywy. Tym razem, wyj?tkowo, nie chodzi o mycie okien.

Tak wi?c: 29 czerwca od 8.00 do 10.00 trzeba obstawi? 15 liceów w Poznaniu (lista: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnmToAyRRtTxdC1UZ2FrNThKcHlTTTZNMmh0NFAwN1E#gid=0) i rozdawa? ulotki uczniom. Ulotki i koszulki zapewnia Empik; najlepiej by?oby, gdyby jedn? szko?? obstawia?y dwie osoby.

Ludzie, licz? na was.

Vonen - 2012-06-22, 20:31

Mog? dwójk? obstawi?, i tak pewnie tego dnia b?d? odbiera? wyniki matur :P
Pola - 2012-06-23, 22:29

A ja czwórk? je?li si? pojawi na li?cie, jak?? matur? chyba b?d? mia?a do odebrania, czy co?...
Agnieszka - 2012-06-24, 19:46

Ok, licea dodane. Tak, na li?cie jest i dwójka, i czwórka.

Jak na razie jest raczej ma?y odzew, wi?c wyja?niam: to akcja tego typu, (cytuj?) ?e je?li Noctem nie zrobi, to Noctem wylatuje z Empiku.

Todd - 2012-06-24, 20:52

out of pozna? w tym dniu (w?a?ciwie to tygodniu:P), wi?c niestety nie pomog?.
Dziadek Zielarz - 2012-06-25, 21:34

Maria Magdalena.
Lathea - 2012-06-25, 22:19

Ludziki! pomóóóóó?cie, bo nie b?dzie gdzie tych LARPów robi? i planszówek, serio serio:D!
Alfar - 2012-06-26, 19:53

Niestety niektórzy pracuj?, wi?c Ci którzy nie pracuja mogliby pomóc...
Agnieszka - 2012-06-27, 18:51

A brakuje jeszcze 11 osób. Jak na razie zapowiada si?, ?e Noctem wylatuje z Empiku. Gratulacje.

Aha, ludzie, którzy si? zg?osili dostan? prezenty od Empiku.

Alfar - 2012-06-27, 19:49

Aga, forma przekazu Twoja te? niestety pozostawi?a sporo do ?yczenia. Ludzie to nie byd?o. Naucz si? prosz? traktowa? innych z wi?kszym szacunkiem.

Niestety o akcji dowiedzieli?my si? zbyt pó?no, ja mia?am na ten czas przewidzian? wa?n? konferencj?. We? te? poprawk?, ?e wi?kszo?? ludzi w Noctem ju? pracuje. Nie jeste?my band? licealistów.

Skoro z takiego powodu i w taki sposób ko?czymy wspó?prac? to jest to naprawd? ?enuj?ce.[/b]

tygrysica - 2012-06-27, 20:40

Egzamin, pozdro.
Przy??czam si? do tego, co pisa?a Alf: mo?e wi?cej osób by si? zg?osi?o, jakby? napisa?a to
a) wcze?niej
b) zaznaczy?a, ?e mo?e to nie?? konsekwencje
c) dodatkowo prywatnie do kilku osób, które podejrzewa?a? o wolny czas; forum troch? wymar?o i nie ka?dy wchodzi tu nawet raz na tydzie?.

Poza tym, hell, czasem na sobotniego LARPa si? nie uzbiera tyle osób w tydzie?, a ty nagle chcesz 15 osób na pi?tek rano?

Falka - 2012-06-27, 22:36

wpisana, na Chrobrego.
Agnieszka - 2012-06-27, 23:36

Rzeczywi?cie, taki sposób ko?czenia wspó?pracy by?by ?a?osny. By?by, bo na spotkaniu zg?osi?o mi si? kilka osób i wi?kszo?? liceów b?dzie obstawiona.

I nie by?a to bynajmniej moja opinia, tylko reakcja dyrektora empiku. Na pocz?tku nie wiedzia?am, ?e mo?liwe s? takie konsekwencje. Kiedy ju? si? dowiedzia?am, napisa?am wam o tym. Tak, niew?tpliwie mog?am to przekaza? okazuj?c wi?cej szacunku, ale niespecjalnie go wtedy czu?am.

Zgadzam si?, ?e powinno by? to zg?oszone wcze?niej. Z tym akurat niewiele mog?am zrobi?. Dosta?am informacje, od razu przekaza?am je dalej.

Bardzo dzi?kuj? wszystkim osobom, które si? zg?osi?y, zw?aszcza tym pracuj?cym, którym jednak si? chcia?o. Przepraszam równie? te, które poczu?y si? obra?one form? przekazu. Có?, jestem tylko cz?owiekiem, kiedy ludzie, za których por?czy?am pokazuj? mi, gdzie mnie maj?, jest mi ci??ko nie potraktowa? ich podobnie. Przepraszam za to raz jeszcze.

Z og?osze? parafialnych: koszulek jednak nie b?dzie, b?d? empikowe torby. Sprz?t jest do odebrania w Domarze (naprzeciwko Okr?glaka, obok McDonalda) w czwartek od 10.00 - 20.00, albo w pi?tek od rana, jak komu wygodniej.

Koona - 2012-06-28, 02:54

Ja niestety nie mog?, akurat 29 wyje?d?am -.-
Skrzydelf - 2012-06-28, 08:31

To ja bym wzi??a ?eromskiego, wyrobi? si? przed prac?.
Katje - 2012-06-28, 08:58

Ja jestem na Limes Muddi wtedy :(
Paszczak - 2012-06-28, 11:46

Bior? V chocia? uprzedzam ?e mog? si? spó?ni? bo do 10:30 mam swoje zako?czenie roku...
Agnieszka - 2012-06-28, 14:38

Spoko, mo?ecie si? spó?ni?, wystarczy, ?eby liceum by?o obstawione :)
Agnieszka - 2012-06-29, 19:13

Ekipo ulotkuj?ca, dzi?kuj? wam. Za to, ?e wam si? chcia?o, mimo porannej godziny, odbieranych matur, pracy i nieludzkiej temperatury :)

Dyrektor empiku te? wam dzi?kuje.
Jakby kto? mia? jeszcze w?tpliwo?ci: torby dla was, a je?li nie pobrali?cie kubków (na w?asny u?ytek, w sensie), mo?na si? po nie zg?osi? do Domaru.

Vonen - 2012-08-30, 09:22

Hej!
Empik znów wzywa odwa?nych na wykonanie questa 3 wrze?nia!
M?odzie? tabunami ruszy do szkó?, a przecie? kto? musi zadba? o ich edukacj?, prawda?

Potrzeba nam osób które 3 wrze?nia zechc? posta? chwil? przed wybranymi liceami i porozdawa? ulotki.
Ch?tni proszeni s? o zg?aszanie si? do Katji pod adres : mlynarczykatarzyna@gmail.com
Nie zapomnijcie dopisa? regionu który najbardziej Wam odpowiada - nie b?dziemy Was gna? przez ca?e miasto!

Kto jest z nami?!
Liczymy na szybk? reakcj? i dzi?ki za zg?oszenia!

Agnieszka - 2012-08-30, 10:42

VI LO
Koona - 2012-08-30, 14:58

Uh, je?li rano, to ci??ko, bo obskakuj? z rodze?stwem rozpocz?cia roku ale w gimnazjum i podstawówce. Chyba, ze tam te? mo?na rozdawa? ;]
Katja - 2012-08-31, 07:14

W gimnazjum mo?na!
Koona - 2012-08-31, 12:25

Bo mog?abym rozdawa? w gimnazjum nr 65 u mnie na osiedlu, tylko nie wiem ile dam rad?, bo mam rodze?stwo do ogarniania z ich rozpocz?ciami roku
Katja - 2012-08-31, 15:28

Jak Ci sie uda, tak b?dzie super

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group