Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - Arkana

Kaym - 2012-06-15, 22:36
Temat postu: Arkana
Na wst?pie witam wszystkich. Jak zapewne wiecie zdarzy?o mi si? par? razy pope?ni? jakiego? LARPa. Ostatnio mia?em przerw? oraz drobn? niemoc twórcz?, ale wystarczy ju? moich wywn?trze?. Za jaki? czas, dok?adniej we wrze?niu, proponowany termin ods?ony to 16.02, acz mo?e to ulec zmianie, zamierzam zrobi? kolejnego LARPa.

Tym razem nie Warhammer, nie Legenda, za to co? zupe?nie z innej beczki. Po g?owie chodzi mi klimat mrocznej ba?ni. Zobaczymy, co z tego wyniknie, acz na 100% nie b?dzie to LARP oparty na jakimkolwiek systemie RPG, przynajmniej nie na takim, który jest mi znany.

Ods?ona przewidywana jest na 22 osoby. Tyle w ko?cu licz? Wielkie Arkana Tarota. To musi by? magiczna liczba. ;-)

Chcia?bym by uda?o si? zgromadzi? komplet. Pomo?ecie?

Kolejne szczegó?y b?d? wrzuca? w miar? mo?liwo?ci w kolejnych postach.

P.S. BARDZO WA?NE P.S.

Poniewa? w ci?gu tego roku LARPów w Noctem by?o, delikatnie rzecz ujmuj?c, ma?o, a kadra MGów, do której mog? si? chyba nieskromnie zaliczy?, nie m?odnieje, z mi?? ch?ci? przyjm? na wspó?prac? jak?? m?od?, perspektywiczn? dusz?, która ma w planach jeszcze kilka lat nieco bardziej intensywnej dzia?alno?ci w Noctem. Uwa?am, i? rekord z roku 2011 wynosz?cy co? ko?o 22 LARPów noctemowych (robionych zarówno w Pozaniu jak i na konwentach) mo?na kiedy? poprawi?. ;-)

Lista graczy:
1. Deo
2. Rav
3. Azrael
4. Naridena
5. Olena
6. Daeva
7. Psychollek
8. Arianka
9. Hellzen
10. Mistif
11. Agnieszka
12. Sliff
13. Tygrys
14. Koona
15. Alfar
16. Kicia
17. Krzysztof
18. Todd
19. Dareth
20. Katje
21. Wac?aw
22. Ezili

Kaym - 2012-06-15, 22:38

Fabu?a i postaci

Wojna pomi?dzy mieszka?cami Deszczowych Wrzosowisk a poddanymi Króla Gór zako?czy?a si?. Jej fina? by? niespodziewany, pozornie s?abe duszki, elfy oraz inne ba?niowe istoty zgromadzi?y si? pod wspólnym sztandarem Kasara, znanego od chwili zwyci?stwa jako Kasar Zjednoczyciel, który obj?? w?adz? nad Wrzosowiskami, Widmowym Lasem oraz pot??n? twierdz? – Zamkiem Kamiennego Wichru, dawn? siedzib? swego wroga.

Zwyci?zcy okazali pokonanym ?ask?. Nie zabrano zbyt wiele ziem, nie za??dano ogromnych kontrybucji. Kasar chcia? tylko jednego, by ca?a rodzina tyrana sko?czy?a tak jak on podczas walnej bitwy, martwa. Tak te? si? sta?o. Wyroki wykona? Raguel – królewski kat, po czym sam pope?ni? samobójstwo, gdy? nie mia? komu ju? s?u?y?.

Tak wi?c, umar? król. Niech ?yje król! Czyli w zasadzie kto?

Cztery pot??ne rody Kelgerdu zebra?y swe si?y w Cytrusowym Tarasie – letniej siedzibie dawnego w?adcy, by niczym sepy nad ?akomym k?skiem padliny rozdzieli? mi?dzy siebie wyniszczone królestwo.

Oczywistym jest, i? ka?dy z przywódców szlachetnych familii pragnie dla siebie najwy?szej nagrody. Kto zostanie nowym w?adc? Kelgerdu?

Kaym - 2012-06-16, 00:05

Ród von Bellum

To twardy lud, posiadaj?cy swe ziemie w pó?nocnej, górzystej cz??ci Kelgerdu, s?yn?cej z bogatych z?ó? rud metali oraz ostrego klimatu. Najbardziej bitny z rodów, znany ze swej odwagi i nieust?pliwo?ci. Poniewa? zg?adzony Król Gór by? z nimi spowinowacony, uwa?aj?, ?e maj? najwi?ksze prawa do tronu. Ka?dego, kto s?dzi inaczej s? sk?onni przekona? do swych racji, w my?l zasady, i? „je?eli nie masz si?y argumentów, musisz mie? argumenty si?y”.

(Klimat wikingów i szerokopoj?tych barbarzy?ców. Ród ten ceni si??, waleczno?? oraz wojenn? s?aw?).

Karol von Bellum - namiestnik Pó?nocy, przywódca rodu;

Beatrix von Bellum - stara i zgorzknia?a matrona, nie jest tajemnic? i? ma??e?stwo jej i Karola by?o czysto polityczne i nigdy nie by?o mi?dzy nimi mi?o?ci;

Matylda von Bellum - champion rodu, niezrównana wojowniczka, bohaterka wojenna, straszliwie oszpecona podczas walk. Od tamtej pory ze wstydu ukrywa sw? twarz;

Artur von Bellum - m?odszy brat Matyldy, dziedzic rodu, ze wzgl?du na prawo m?skiej primogenitury, emisariusz i herold rodu;

Kaym - 2012-06-16, 00:11

Ród d’Astra

Do niedawna najs?absza rodzina, której pozosta?e zupe?nie nie po?wi?ca?y uwagi. Jednak?e tu? przed wybuchem wojny, niemal z dnia na dzie?, ich pot?ga wzros?a drastycznie i walnie przyczyni?a si? do pierwszych sukcesów w trakcie kampanii. Ludzie szeptali, ?e ma to zwi?zek z jakimi? mrocznymi si?ami, jednak ród d’Aastra nigdy nie podj?? polemiki w tej kwestii. Faktem jest, ?e od zawsze zajmowali si? astrologi? i wyczytywaniem przysz?o?ci z gwiazd. Czy?by w swych poszukiwaniach pot?gi znale?li co? wi?cej, ni? chc? przyzna??

(Ubieraj? si? w d?ugie, obszerne, pow?óczyste szaty w stonowanych kolorach, dominuje czer?, fiolet oraz granat. Najbardziej tajemnicza z rodzin o raczej spokojnym usposobieniu, pe?na refleksji, zainteresowana filozofi? i doskonaleniem siebie).

Orion d’Astra - nestor rodu, s?ynny astrolog, namiestnik Wschodu;

Wega d’Astra - ?ona Oriona ?yj?ca w jego cieniu;

Stella d’Astra - daleka kuzynka Oriona;

Ladonna d’Astra - córka Stelli, champion rodu;

Deneb d’Astra - dziedzicz rodu, m?odzik znany z idealistycznego spojrzenia na ?wiat;

Kaym - 2012-06-16, 00:15

Ród Beryl

O rodzinie Beryl powiadaj?, ?e s? oni w stanie sprzeda? Beduinowi piasek na pustyni w zamian za jego ostatni? butelk? wody. Co? w tym musi by?, gdy? znani s? ze swej niezrównanej charyzmy, ?y?ki do interesów i co wynika z dwóch poprzednich, niezrównanego wr?cz bogactwa.

(Ubiór w klimatach bliskowschodnich oraz hinduskich. Ród ten charakteryzuje si? wszechobecnym przepychem, a tak?e otwarto?ci? na innych i serdeczno?ci?).

Opal - duch za?o?ycielki rodu;

Damas - namiestnik Zachodu, najbogatsza osoba w Kelgerdzie, posiada liczne wp?ywy i koneksje polityczne;

Saphron - ?ona Damasa;

Onyx - starszy (o kilka minut) brat bli?niak (dwujajowy) Lynx. Champion rodu, niezwykle popularny na salonach.

Lynx - zapatrzona w brata m?odsza bli?niaczka.

Kaym - 2012-06-16, 00:20

Ród Primaveri

Najbardziej szlachetny po?ród szlachetnych. To najstarszy z rodów Kelgerdu. Z jego krwi wyro?li pierwsi w?adcy pa?stwa. Zawsze odznaczali si? ogromnym poczuciem sprawiedliwo?ci oraz post?powali s?usznie i etycznie. Wielu prostych ludzi widzi w nich odpowied? na swe modlitwy o ocalenie zdruzgotanego wojn? pa?stwa. Oprócz tego rodzina ta s?ynie z wielkiego poczucia estetyki i artyzmu. S? znanymi w ca?ym ?wiecie mecenasami sztuki. Jest to jedyny ród matriarchalny.

(Stroje na wzór renesansowych lub barokowych W?och lub Hiszpanii. Cechy charakterystyczne dla tej rodziny to honor, dba?o?? o tradycj?, przestrzeganie etykiety a tak?e silne poczucie sprawiedliwo?ci oraz tego co s?uszne).

Rosa Primaveri - Namiestniczka Po?udnia, przywódczyni rodu;

Tulpe Primaveri - ma??onek Rosy;

Sarap - doradca Rosy;

Ronce Primaveri - starszy brat Edery, champion rodu;

Edera Primaveri - córka Rosy i Tulpe, dziedziczka rodu;

Kaym - 2012-06-16, 00:27

Dwór Starego Króla

Król Gór pozostawi? po sobie ca?y dwór. Nie by?o tajemnic?, i? jego cz?onkowie posiadali ogromne wp?ywy. Zwykli ludzie bardzo licz? si? z ich zdaniem, uwa?aj?c je niemal za równie zdaniu wyg?oszonemu osobi?cie przez w?adc?. Nie ma sposobu, by zosta? królem bez ich poparcia.

Morgana - królewska mistyczka, odpowiadaj?ca za uk?adanie horoskopów, interpretacj? omenów i snów oraz odprawianie wszelkich rytua?ów;

Hermes - królewski b?azen, wiecznie nuc?cy b?d? pod?piewuj?cy pod nosem, ci?gle podskakuj?cy oraz niebywale irytuj?cy. Zawsze jednak blisko starego w?adcy. Kto wie, mo?e w?a?nie przez to wojna zosta?a przegrana?

Fidelia - zaufana królewska doradczyni, niezwykle rozwa?na. By?a przeciwny ostatniej wojnie, za co zosta?a o?lepiona oraz wygnana. Powróci?a by s?u?y? nowemu w?adcy.

Dareth - 2012-06-16, 09:50

We? mnie dopisz :)
Okre?l? si? na 100% jak pojawi si? termin :)

Falka - 2012-06-16, 09:53

te? bym chcia?a:)
Dziadek Zielarz - 2012-06-16, 09:54

Z ch?ci? wezm? udzia?.

Strój w jakim? konkretnym klimacie, czy po prostu "co? bajkowego"?

bezjimienny - 2012-06-16, 10:14

No jak nie jak tak.
Vonen - 2012-06-16, 10:39

Dopisz mnie.
Kaym - 2012-06-16, 10:46

Strój b?dzie zale?a? od Rodu. Pojawi? si? wskazówki.
Katja - 2012-06-16, 12:09

Co prawda daleki termin ?eby pisa? na 100%, ale ze znakiem zapytania miejsce rezerwuj? =)
Paszczak - 2012-06-16, 13:18

a te? poprosz?, i jak pozostali jeszcze sie potwierdz? jak sie pojawi termin na 100%
Azrael - 2012-06-16, 16:21

Ciekawie si? zapowiada, taka ba?niowa Gra o Tron :-) Ch?tnie zagram. (postacie b?d? przydzielane z góry czy mo?na wybiera??)
Gorbacz - 2012-06-16, 19:26

Ja chc?.
Ravager - 2012-06-16, 19:54

A dawaj Ma?ku :)
Wbijam na imprez? :D

Arianka - 2012-06-16, 23:00

Nie przeczyta?am jeszcze wszystkich postów, ale mnie zapisz ;) Mam nadziej?, ?e nie trafisz z dat? w jaki? konwent..
Kaym - 2012-06-16, 23:14

Co do postaci mo?na zg?asza? swoje predyspozycje via pw.

Planowana data, której na razie si? staram trzyma?, acz oczywi?cie mo?e jeszcze ulec zmianie, to 15.09.

Olena - 2012-06-17, 14:35

Zaklepuj? miejscówk? :P
Agnieszka - 2012-06-17, 14:50

Wchodz? w to :)
Koona - 2012-06-17, 18:49

Jest jeszcze miejsce? Bo ja ch?tnie.
Kaym - 2012-06-17, 19:29

Miejsc jest jeszcze ca?kiem sporo. Dopisana. ;-)
Naridena - 2012-06-18, 11:15

15.09... Podoba mi si? ten termin.
To ja te? bym chcia?a zagra?. ^^

Averal - 2012-06-18, 22:22

to ja bym te? si? ch?tnie do??czy?a :)
Velazkez - 2012-06-19, 03:05

Dopisz mnie:)
Kinja - 2012-06-19, 12:49

dodaj mnie:)
tygrysica - 2012-06-19, 14:39

Cze?? Kaym, wiesz, ?e ci? zamorduj??
Nie mog? gra? ani pomóc, chocia? nie wiem, co bym bardziej chcia?a.
No chyba, ?e pomoc zdalna si? liczy, to wtedy owszem.

Kaym - 2012-06-19, 23:28

Dzi?ki za propozycj?, ale szczerze mówi?c s?abo sobie wyobra?am pomoc zdalna. Gdyby co? si? jednak mia?o zmieni? b?dziemy w kontakcie. ;-)

W opisach rodów dosz?y wskazówki dotycz?ce ogólnego klimatu ka?dej z rodzin.

Todd - 2012-06-20, 07:15

+1
Alfar - 2012-06-20, 08:34

Wstepnie, mocno wst?pnie +2
Kaym - 2012-06-20, 09:22

Na obecn? chwil? jest komplet, pozosta?e ch?tne osoby b?d? zapisywane w rezerwie. Bior?c pod uwag?, ?e do LARPa jeszcze sporo czasu, zak?adam, ?e sk?ad graczy mo?e ulec zmianie.

B?d? prosi? o potwierdzenie obecno?ci, gdy data ods?ony b?dzie ju? pewna. Zak?adam, ?e b?dzie to na jakie? 2 tygodnie przed.

Ravager - 2012-06-20, 16:48

Kuwa Deo!!!

Pierwsza na rezerwie: Deo, zg?aszam tego buraka, bo sama nie ogarn??a, a chce :P

Pola - 2012-07-02, 13:43

To ja te? do rezerwy. Bo mam szczer? nadziej?, ?e b?d? wtedy w Poznaniu.
Kaym - 2012-07-17, 22:11

W zwi?zku z pytaniem, które do mnie trafi?o, fakt, ?e jaka? rola jest rozpisana jako m?ska/damska, nie oznacza, ?e tak finalnie musi pozosta?. Cz??? pewnie ulegnie zmianie. Patrz?c na LARPowy parytet, pewnie ca?kiem sporo. ;-)
Falka - 2012-09-13, 21:03

i co z inicjatyw??
Kaym - 2012-09-14, 00:41

LARP si? odb?dzie, to akurat na 100%. Wraz z Wróblem, gdy? to w?a?nie on zg?osi? si? do pomocy, na bank co? przygotujemy. Ostatnio po prostu drastycznie skomplikowa?a si? moja sytuacja, ale jak tylko wyjd? z bagna wrzuc? proponowany i, mam ju? nadzieje ostateczny, termin. ;-)
Dziadek Zielarz - 2012-09-14, 02:35

To ja sobie zaklepi? rol? Fidelisa, albo Magnusa.
Falka - 2012-09-14, 19:13

przecudownie!
Gorbacz - 2012-09-14, 20:26

LARP w Noctem? Szok... ;)
bezjimienny - 2012-09-14, 21:35

LARP ?! Prawdziwy ?! A to takie porz?dne forum by?o...
Koona - 2012-10-01, 16:44

To jak z tym larpem? xD
Gorbacz - 2012-10-01, 16:51

Koona napisał/a:
To jak z tym larpem? xD


Pytanie Kayma o larpy w tej chwili to troch? jak pytanie Ciebie o termin sesji, MSPANC ;-)

Paszczak - 2012-11-30, 14:12

uprzejmi? zapytuj? kiedy ten LARP bo nadal wierz? ?e na 100% si? odb?dzie ;)
Ravager - 2012-11-30, 15:21

Paszczak napisał/a:
uprzejmi? zapytuj? kiedy ten LARP bo nadal wierz? ?e na 100% si? odb?dzie ;)


Wida?, ?e? m?ody i niewinny jak nieobsrana ??ka :)

Kaym - 2012-11-30, 16:25

LARP b?dzie na 100%. termin jeszcze nieznany, ale na bank nie w tym roku.

Porównania Rava s? jak zwykle pe?ne poetyckiej g??bi. :-P

Vonen - 2012-11-30, 18:47

A jakie oryginalne!
tygrysica - 2012-12-06, 21:09

Eeeeeeeeeeey, jak nie w tym roku, to mnie dopiszcie :D
Kaym - 2012-12-06, 23:24

Zdecydowanie nie w tym roku.

Mówi?c ca?kowicie powa?nie, pisz? tego posta rozpisuj?c postaci na tego? w?a?nie LARPa, ca?? swoj? repytacj? za?wiadczaj?c, ?e si? odb?dzie, jakem Smok z urodzenia i Skorpion z przekona?.

Gdy ju? si? wszystko wyklaruje i zdob?dziemy wraz z Wróblem termin b?dzie nowa lista zapisów. Ilo?? ról pozostanie taka sama, mo?e si? natomiast zmieni? ich rozk?ad ze wzgl?du na p?e?.

Kaym - 2013-01-12, 17:01

Co prawda min??o nieco wi?cej ni? rok, ale jednak si? uda?o, a w zasadzie dopiero uda. LARP odb?dzie si? 16.02. Zapisy ruszaj? na nowo. Wcze?niejsze zg?oszenia, co do przydzia?u ról pozostaj? w mocy. Przypomn? tylko, ?e komplet to 22 osoby. Wszystkich serdecznie zapraszam.
Ravager - 2013-01-13, 11:16

No to co? Polarpujmy troch? w ko?cu w tym nowym roku!
Rav i Deo si? zg?aszaj?!

Azrael - 2013-01-13, 11:27

Tak wi?c zg?aszam si? ponownie.
Averal - 2013-01-13, 11:35

to ja nie mog? niestety...
Naridena - 2013-01-13, 14:39

I'm in!
Kaym - 2013-01-13, 14:53

Ciesz? si?, ?e zapisy ruszy?y. Aktualna lista jest w pierwszym po?cie.
Olena - 2013-01-13, 15:10

Zg?aszam si? :)
Daeva - 2013-01-13, 15:58

To i ja ;)... wst?pnie.
Kaym - 2013-01-13, 16:40

Daeva, a dlaczego wst?pnie? Potwierd? si? jak najszybciej. ;-)
Dziadek Zielarz - 2013-01-13, 17:42

Zg?aszam si?.
Arianka - 2013-01-13, 17:58

Dobrze wiesz, ?e ja te? ;)
Gorbacz - 2013-01-13, 17:59

Ja te? niestety nie, praca.
Daeva - 2013-01-13, 19:45

Potwierdzi? si? b?d? mog?a jakie? 2 tyg. wcze?niej. Na rezerw? mnie wpisz i tyle, jak b?d? inni, bardziej zdecydowani ochotnicy - to prosz?.
Mistif - 2013-01-14, 12:42

Ja si? wpraszam :)
Agnieszka - 2013-01-14, 19:38

I ja (znowu).
sliff - 2013-01-18, 08:29

Dawno mnie nie by?o ale zwyczajowo napisz?: +1
tygrysica - 2013-01-20, 13:11

wst?pnie ja te? do dopisania.
Koona - 2013-01-20, 14:13

Za?api? si?? Ja te? chc?!
Todd - 2013-02-03, 12:55

let me in ;)
Ezili - 2013-02-08, 13:09

Rozumiem, ?e jest jeszcze jedno miejsce? W ogóle to witam. Drog? ró?nych podejrzanych znajomo?ci (np. z Ag?) us?ysza?am o tym LARPIE i brzmi super. Z tym, ?e by?by to moja pierwsza gra. Mam nadziej?, ?e to nie problem ;-) (przy okazji uk?ony dla by?ych RPGowych wspó?graczy Katji i Koony)
Kaym - 2013-02-08, 14:06

Dobrze rozumiesz. Zaj??a? ostatnie miejsce. W poniedzia?ek pó?nym wieczorem zostan? do Was rozes?ane postaci.
Ravager - 2013-02-08, 17:39

A godzina tego Larpa? Bo ja nadal nie mog? wcze?niej jak o 15stej... :(
Nie chc? ?eby lud czeka? jak na co niektórych na 7tach...

Kaym - 2013-02-08, 17:47

Godzina równie? zostanie podana w poniedzia?ek. Na pewno nie b?dzie to wcze?niej ni? 15:00.
Ravager - 2013-02-08, 18:16

Kaym napisał/a:
Godzina równie? zostanie podana w poniedzia?ek. Na pewno nie b?dzie to wcze?niej ni? 15:00.


:*

Dziadek Zielarz - 2013-02-08, 22:39

Ja niestety nie mog? zagra?, bo nie b?dzie mnie w tym terminie w Poznaniu. Zatem jest jeszcze jedno miejsce.
Daeva - 2013-02-09, 17:10

Kazano mi si? potwierdzi?. Potwierdzam si?. Na chwil? obecn?.
psychollek - 2013-02-11, 01:06

czy to oznacza, ?e jest wolny slocik ? ja ch?tnie go przygarn? ;]
Kaym - 2013-02-11, 16:27

Slocik jest Twój. ;-)
Kaym - 2013-02-12, 00:56

Postaci zostan? rozes?ane jutro w miar? najwcze?niej. Tymczasem zaspakajamy Wasz? ciekawo?? przydzia?em ról (cz??? przesz?a metamorfozy) oraz tak w ramach uzupe?niania wiedzy przedstawiam list? Wielkich Arkan Tarota.

0. G?upiec
1. Mag
2. Papie?yca
3. Cesarzowa
4. Cesarz
5. Papie?
6. Kochankowie
7. Rydwan
8. Si?a
9. Eremita
10. Ko?o Fortuny
11. Sprawiedliwo??
12. Wisielec
13. ?mier?
14. Umiarkowanie
15. Diabe?
16. Wie?a
17. Gwiazda
18. Ksi??yc
19. S?o?ce
20. S?d Ostateczny
21. ?wiat

Kaym - 2013-02-12, 01:00

Karol von Bellum - Azrael

Beatrix von Bellum - Olena

Matylda von Bellum - Agnieszka

Artur von Bellum - Rav

Orion d’Astra - Psychollek

Wega d’Astra - Daeva

Stella d’Astra - Mistif

Ladonna d’Astra - Ezili

Deneb d’Astra - Dareth

Rosa Primaveri - Naridena

Tulpe Primaveri - Wac?aw

Sarap - Tygrys

Ronce Primaveri - Sliff

Edera Primaveri - Alfar

Opal - Katje

Damas - Krzysztof

Saphron - Kicia

Onyx - Todd

Lynx - Koona

Morgana - Arianka

Hermes - Hellzen

Fidelia - Deo

tygrysica - 2013-02-12, 12:57

ej, rola brzmi super! nie mog? si? doczeka?! :D
Kaym - 2013-02-12, 12:58

Postaci zosta?y rozes?ane. W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci, pyta?. ;-)
Kaym - 2013-02-12, 17:16

Uaktualni?em na pierwszej stronie "who is who".
Agnieszka - 2013-02-12, 22:56

Czy kto? ma przypadkiem po?yczy? zbroj??
Daeva - 2013-02-13, 02:54

Cholera, znów mi kiecka z ostatniego larpa pasuje, ale tak g?upio... Kto? chce po?yczy? mo?e?
sliff - 2013-02-13, 08:39

Ja z ch?ci? po?ycz? bro? bia?? :p
Ravager - 2013-02-13, 09:58

Ja mam jeno 2 katany, bo miecz swój zabieram :P
Mog? po?yczy? katanisko :)

Kieck? wezm? od Daevy i luz :D

Naridena - 2013-02-13, 15:30

Rav,trzeba by?o napisa? smsa, ze chcesz miecz, to bym ci przywioz?a.
Agnieszka - 2013-02-14, 13:41

Rav, po?ycz katan?
;-)

Ravager - 2013-02-14, 17:15

oki :)
Kaym - 2013-02-15, 14:29

W ramach przypomnienia, gramy jutro w Arkadii, wej?cie od 14:30.
Usul - 2013-02-15, 14:35
Temat postu: Help :P
Eeee, sorka mam pytanie... M kto? zielono czarny, albo czerwono czarny p?aszcz albo frak???:P
Albo trencz, albo cokolwiek "godnego"?
Mo?e by? nawet ca?y czerwony.:)

Koona - 2013-02-15, 16:17

A mo?e by? be?owy?

Przyjm? bi?uteri?(bransoletki, wisiorki) w ilo?ciach ka?dych.

Olena - 2013-02-15, 21:48

Futerkowe elementy przygarn?!;)
Kaym - 2013-02-15, 21:56

Nast?pi?o kilka zmian personalnych.

Daev? zast?pi Skrzydelf;
Tygrysa Hejt, tym samy Rosa Primaveri ma doradc? a nie doradczyni?.

Ravager - 2013-02-17, 00:02

Dzi?ki Misiaczki za wspóln? gr? :)

Kaymowi i Wróblowi wbrew pozorom nie za zrobienie Larpa, ale za poczucie humoru, wasze wstawki poprawia?y przygn?bionej Wie?y odzyska? u?miech, a to najwa?niejsze!

Mamusi Kozie i Tatusiowi Azraelowi, za to, ?e byli bardzo opieku?czymi, daj?cymi szlabany rodzicami. Krótko: "Tata Wpie*dol", mama "taty nie s?ucha, robi co chce".

Siostrze i nie siostrze Matyldzie/Joannie, za to, ?e wiernie nam s?u?y?a, i ?e zosta?a poniek?d moj? drug? ?on? :D

Ariance za kieck? i czary mary :) Ciesz? si?, ?e na Twoj? kart? od razu trafi?em ;)
Nari za resistans na szowinizm.
Koonie, ?e chcia?a a nie mog?a.
Sliffowi, ?e chcia? i móg?.
Wac?awowi, ?e przylaz?.
Hellzenowi, ?e wali? sucharami.
Darethowi, ?eby mu nie by?o przykro.

No i Alfikowi, nie s?dzi?em, ?e b?dzie mi si? tak z Tob? dobrze gra? i wspó?pracowa?!
Ma?lane oczy, podnoszenie i u?miech, czego chcie? wi?cej? Znaczy wiem czego, ale nie wysz?o Arturowi ;)

Alfar :*

Gorbacz - 2013-02-17, 11:44

Ravager napisał/a:
Koonie, ?e chcia?a a nie mog?a.


Znowu? ;-)

Koona - 2013-02-17, 12:33

Dzi?ki misiaki za ?wietnego larpa!

Dzi?kuj? ca?ej mojej rodzinie, która mn? handlowa?a na lewo i prawo, a ja si? dawa?am, bo dobro rodziny jest najwa?niejsze!

Gorbacz napisał/a:
Ravager napisał/a:
Koonie, ?e chcia?a a nie mog?a.


Znowu? ;-)


Tu u?ci?lijmy - Rav mia? by? moim m??em, ale uciek? z Alfar. Dareth mia? by? moim m??em, ale próbowa? uciec z Agnieszk?. Moja matka Kicia zmusi?a go do ma??e?stwa, wi?c ten da? si? zabi? z rozpaczy, tak wiec w przeci?gu 3h negocjacji zosta?am prawie dwa razy m??atk?, a na pewno raz wdow?, i gdyby nie to, ze mój starszy brat bli?niak zadziwi? wszystkich i pokona? Sliffa w pojedynku, to by?abym m??atk? po raz 3. Wi?c bracie, dzi?kuj? ci! Teraz mog? wróci? na targ w Abu Idem, dalej handlowa? wielb??dami i by? niezale?n? kobiet? w turbanie!

Katje dzi?kuj? za to, ze jako jedyna wspiera?a mnie w beznadziejnej misji zjednoczenia rodziny - nie uda?o si?, ale chcia?y?my dobrze, jedyne sprawiedliwe w tym rodzie.

Mistrzom gry za mo?liwo?? pod?wi?czenia sobie w bliskowschodnim stroju :D

Alfar - 2013-02-17, 10:57

Hej!

Wielkie dzi?ki za kawa? naprawd? zajebistego LARPa, ubawi?am si? setnie. Tyle ?miechu na moim pyszczku dawno nie by?o;) Rewelacyjne postaci i ?wietne oddanie ich przez graczy, stroje, poczucie humoru, knowania, ja kwiatkuje?, no miód.
Ju? my?la?am, ?e jestem za stara na to ca?e larpowanie, ale jednak nie:D

Wielkie dzi?ki dla graczy, z którymi mia?am szalon? przyjemno?? najwi?cej pogra?:

Nari, Wac?awowi, Sliffowi za cudown?, wspania??, wspieraj?c? si? rodzin?. Wasze ciepe?ko mnie rozkurwia?o:) Mamunia zosta?a królow?. Wszystko tak jak mia?o by?.

Ravowi za doskona?e granie ciamajdowatego skrytobójcy-oblubie?ca. Steki z Yeti 4ever ;) Odegra?e? t? posta? tak ?wietnie, ?e dla samego fanu ona by za Ciebie wysz?a;) :D:D:D

Agnieszce za "ale? ja mog?abym Ci? te? pokocha?" :D EPic

Darethowi: "Zabij mnie, PLIZ"

Kici: "Ja jestem tylko cieniem swojego m??a i cieniem ojca mojego syna, ogólnie jestem cieniem, o a Pani m?? jest cieniem swojej ?ony!"

Mistif, mimo, ze nie mia?am okazji z jej postaci? zamieni? ani s?owa, za cudowne skrócenie Azraela, a Azraelowi za to, ?e pozwoli? sobie tak przyci??:) Doskona?a scena!

I wszystkim naprawd? wspania?ym graczon tego LARPa, by?o bosko, chc? wiecej ;)

Naridena - 2013-02-17, 11:40

To by? kawa? dobrego larpa, ja chc? jeszcze raz!

Wspania?a rodzino Primaveri, Rosa dzi?kuje za udzielane wsparcie, nawet synkowi, mimo, ?e na ko?cu nie pos?ucha? mamusi i szlag go za to trafi?.

Hellzenowi za inspiracj? dla stworzenia króliczycy, jak pomy?la?am o ekipie kierowanej przez Karola w szpilkach, kabaretkach i z uszkami... Well, dla urzeczywistnienia takiej wizji by?am sk?onna doprawi? uszka do korony xD

Zrz?dzi?am chwil?, ?e moja posta? by?a tylko nudna, bo polityczna, ale pó?niejsze kwiatkowanie Rava u?wiadomi?o mi, ?e tak naprawd? ci??ko by?o zmusi? t? band? szowinistów do zwrócenia uwagi na to, co mówi do nich kandydatka na królow? i tu szczególne podzi?kowania za rozmow? z tat? Berylem jako? w drugiej po?owie gry.

Koza, Skrzydelf, jestem przekonana, ?e dorwiemy kici? i królowa b?dzie mia?a swoj? babsk? rad? i ?adnym facetom do g?osu doj?? nie damy i chwast.

Brawo em?i!

Azrael - 2013-02-17, 12:04

Tak?e dzi?ki wszystkim za fajnego LARPa, ?wietnie si? bawi?em, zajebi?cie podoba?a mi si? posta? namiestnika pó?nocy, który ro?ci? sobie pretensje do tronu, cho? jego g?ównym argumentem by?o: „Mamy najsilniejsz? armi?, a nasi wojowie nie maj? sobie równych”! , który to argument jak s?usznie zauwa?y?a Alfar, zosta? jednym celnym spostrze?eniem zbity przez Mistif, tak ?e naprawd? nie wiedzia?em co powiedzie?. ?a?uje tylko, ?e nie by?o jakiej? takiej otwartej wymiany argumentów i dyskusji mi?dzy pretendentami do tronu, a wszystko koniec ko?ców odbywa?o si? za kulisami, oczywi?cie wiadomo ?e intrygi i tak koniec ko?ców zdecydowa?yby o wyborze nowego króla, ale taka ogólna „debata polityczna” na pocz?tku LARPa na pewno by?aby nad wyraz interesuj?ca. 

Ze swojej strony podzi?kowania do wszystkich g?ów rodu za ciekawe dyskusje, zw?aszcza do g?owy rodu Beryl za niedosz?y sojusz, który zosta? zawarty niemal na pocz?tku LARPa, sfinalizowany aran?owanym ma??e?stwem mi?dzy naszymi dzie?mi…

A przede wszystkim dla mojej kochanej rodziny, czyli Kozy, Agnieszki i Rava, która lojalnie wspiera?a swojego namiestnika w walce o tron, cz?sto temperuj?c jego ambicje i wyr?czaj?c go w wielu kwestiach, zw?aszcza za genialne teksty Rava typu: „Tato, ja wiem ?e jeste? doskona?ym wojownikiem i nie masz sobie równych w zabijaniu yeti, ale dyplomacje zostaw nam, dobrze? 

I oczywi?cie, jak zosta?o ju? wspomnienie wcze?niej, brawo dla MGów za naprawd? ciekawego, politycznego LARPa, z bardzo wyrazistymi rodami, postaciami i ciekawie wymy?lonym ?wiatem.

sliff - 2013-02-17, 13:05

Chcia?bym z tego miejsca podzi?kowa? wszystkim graczom za wspania?? zabaw? a w szczególno?ci mojej kochanej rodzince.

Nari, Alf, Wac?aw, Hejt byli?cie najlepsz? rodzin? jak? mo?na sobie wymarzy? i to mimo ?e w?tpili?cie w moj? wierno?? oraz nie pozwalali?cie mi rozprawi? si? z t? ha?astr? od razu( Daj?c tym samym czas tej cholernej ciamajdzie na zdobycie magicznego miecza, co ?askawie pomin?) Najwa?niejsze, ?e rodzina zdoby?a w?adze, a co do losów
Ronce'a to chyba i tak pewnie wola?by zgin?? w pojedynku ni? przewodzi? kicaj?cej armii króliczków.

Na wyró?nienie zas?uguj? tak naprawd? wszyscy tutaj jednak pozwol? sobie wyró?ni? jeszcze jedn? grup?. Chcia?bym wznie?? toast za wszystkich tych, którzy rabowali te same statki z dalekiego wschodu i docenili kunszt tamtejszych kowali. Aga, Azrael, Rav wy wiecie. Tak?e jeszcze raz dzi?ki.

Na koniec gratulacje dla emgów, motyw kart wprowadzi? nieco zamieszania i zmieni? to co zapowiada?o si? na kolejn? sesje walki o w?adz? w naprawd? dobrego larpa którego d?ugo b?dzie jeszcze mo?na wspomina? przy piwie.


Ps. Jeszcze jedno. Kozo miej si? na baczno?ci, nie pozwol? ci po raz kolejny pokrzy?owa? moich planów tymi twoimi magicznymi machlojkami.

Kaym - 2013-02-17, 17:25

EPILOG (PROLOG?)

„Niech ?yje królowa!” „Niech ?yj? Primaveri!” Takie okrzyki ponios?y si? po Cytrusowym Tarasie, oraz z czasem po ca?ym Kelgerdzie, po og?oszeniu wyników rozmów szlachetnych rodów. Tak wi?c w królestwie zaczyna panowa? nowa dynastia. Czas poka?e jakie b?d? jej rz?dy.

Oczywi?cie, nie wydarzy?o si? to tak po prostu. Ka?dy z uczestników wie, jak wygl?da?y rozmowy, negocjacje, knucie i spiski.

Zdrada, której mimowolnymi uczestnikami byli cz?onkowie rodu d’Astra zosta?a ujawniona. W?adczyni demonów odes?ana, a genera? jej armii zabita. Orion oddarty ze swej mocy uda? si? na dobrowolne wygnanie ca?y czas szukaj?c sposobu na zerwanie cyrografu. W podró?ach wiernie towarzyszy?a mu jego ?ona Wega.

Deneb d’Astra umar? z ?alu, ?e nie dane mu by?o sp?dzi? ?ycie u boku Matyldy von Bellum. Niektórzy twierdz?, ?e ten ?al dzia?a? za pomoc? pewnych osób trzecich, ale brak na to dowodów.

Ziemie i maj?tek rodu d’Astra zosta?y przekazane pod piecz? Korony do czasu a? krewni Oriona z bocznej linii udowodni? sw? lojalno?? oraz ?e zrozumieli jego b??d.

Ród Beryl pozosta? w komplecie, mo?e jeszcze nie do ko?ca zjednoczony, ale na pewno silniejszy ni? wcze?niej. Najwidoczniej wspólne wysi?ki Opal i Lynx zasia?y ziarno, które ma szanse wyda? plon.

Onyx zosta? mianowany Protektorem Królestwa. Nowa królowa stwierdzi?a tak?e, ?e Vorpal stanie si? przechodni? broni? b?d?c? w posiadaniu w?a?nie Pierwszego Championa. Oczywi?cie nie oby?o si? to bez sprzeciwu Karola.

By? mo?e protesty w?adcy pó?nocy by?yby g?o?niejsze gdyby nie fakt, ?e znaczenie jego rodziny zmala?o w wyniku ustalania nowego ?adu. Beatrix opu?ci?a jego bok, zabieraj?c ze sob? spor? cz??? zawarto?ci skarbca, i uda?a si? w nieznanym nikomu kierunku. Trzeba mu odda?, ?e sprytnie wybrn?? z niezr?cznej sytuacji, gdy wysz?o na jaw, ?e przez wiele miesi?cy dawa? si? oszukiwa? i nie pozna?, ?e pod jego córk? si? kto? podszywa. Oficjalnie adoptowa? Joann? i uczyni? j? championem swego rodu. Do sprawno?ci Matyldy wiele jej jednak brakuje.

Najbardziej jednak jego dum? zabola? fakt, ?e Artur w?eni? si? do Primaverich. Nie mia? nic przeciwko ma??e?stwu ani sojuszowi, który za nim szed?. Wola?by jednak, by to Edera przyj??a nazwisko von Bellum. Jego synowi jednak by?o wszystko jedno, liczy?o si? tylko to, ?e by? ze swoj? ukochan?.

Zwyci?zcy, ju? nie tylko pierwsi po?ród równych, ale w?adcy. Ten, kto uwa?nie prze?ledzi?by przesz?e losy rodziny Primaveri uzna?by, ?e przez pokolenia konsekwentnie wzrastali w si?? by by? gotowymi do tej w?a?nie roli. Rosa od pocz?tku swego ?ycia czu?a, ?e urodzi?a si? do celów wy?szych ni? tylko zarz?dzanie rodem. Teraz ma okazj? skonfrontowa? swe odczucia z rzeczywisto?ci?. Tulpe po ca?ej aferze z Sarapem jeszcze bardziej usun?? si? w cie?. Swe dni sp?dza na refleksjach oraz kontemplacji. Zawsze jednak s?u?y ?onie rad? i m?drym s?owem.

Rado?ci z wesela i sojuszu nie by?o ko?ca. To fortunne, gdy uczucie idzie w parze z polityk?. Ka?dy w królestwie ze zniecierpliwieniem wyczekuje potomstwa ksi???cej pary, maj?c nadziej?, ?e ze strony ojca dzieci odziedzicz? waleczno?? i si?? a ze strony matki pi?kno i szlachetno??.

?al po ?mierci Ronce’a by? ogromny. Wszyscy mieli ?wiadomo??, ?e tak wspania?ego wojownika nie da si? ?atwo zast?pi?. W?o?ono ogromny wysi?ek w poszukiwania nowego rycerza, godnego tytu?u championa rodu.

Morgana umar?a w tajemniczych okoliczno?ciach. Niektórzy szeptali, ?e poca?unek z?o?ony na jej policzku przez Eder? Primaveri by? sygna?em dla Kostuchy, ?e oto nadszed? czas pot??nej czarodziejki. Nikt jednak nigdy nie odwa?y? si? powiedzie? tego g?o?no.

Uzdrowiona Fidelia i Hermes zachowali swe dawne pozycje u boku nowej w?adczyni.

Tak oto zako?czy?a si? gra o tron Kelgerdu. Primaveri udowodnili, ?e tradycja i szlachetno?? znacz? wi?cej ni? brutalna si?a, pieni?dz czy te? ?atwo zdobyta pot?ga. Oby wszyscy dobrzy bogowie spojrzeli ?askawym okiem na now? dynasti?. Szcz??cie b?dzie im potrzebne w nadchodz?cych trudnych latach odbudowy królestwa.

Todd - 2013-02-17, 20:29

Równie? dzi?kuje za rewelacyjnego LARP-a, by?o bardzo zacnie.
Ca?ej Swojej rodzince dzi?kuj? za niepowtarzalny klimat rozmów jaki miedzy nami panowa?, a szanownej mamusi (Kici), za spownowanie si? za moimi plecami za ka?dym razem gdy jaki? mój g??bszy s?owotok my?lowy mia? prawo trafi? do mojego rozmówcy, by jednym tekstem pogrzeba? wszystko w piachu.. piceless :P

Royce dzi?ki za gr? w otwarte karty.. (by najmniej nie tarota) uratowa?o mi to ty?ek w odpowiedniej chwili :) i generalnie nasza pierwsza rozmowa gdzie uczestniczy? jeszcze Karol te? by?a fajna.

"Gdzie jest czwarty champion" - to by?o ?wietne :), czyli jak si? fajnie ustawi?, by by? a jednocze?nie nie da? si? dostrzec :P

Skrzydelf - dzi?ki za moja kart?.. bez tego mog?o by mnie ju? nie by? :)

MG - dzi?ki za ?wietny utrzymany w humorystycznym klimacie LARP, by?a naprawd? fajnie i do nast?pnego razu.


Cytat:

Onyx zosta? mianowany Protektorem Królestwa. Nowa królowa stwierdzi?a tak?e, ?e Vorpal stanie si? przechodni? broni? b?d?c? w posiadaniu w?a?nie Pierwszego Championa. Oczywi?cie nie oby?o si? to bez sprzeciwu Karola.


buhaha.. kulam si? po pod?odze ze ?miechu :)
TYLE WYGRA? :)

Agnieszka - 2013-02-17, 20:32

Dawno si? tak ?wietnie nie bawi?am, ten larp by? rewelacyjny :)
Chocia? Joanna ma?o nie zesz?a na zawa?, kiedy w ci?gu pierwszego kwadransa b?azen pogratulowa? jej udanej zamiany.

Kozo, Azraelu, Ravie - dzi?kuj?, ?e nie skasowali?cie mnie na pocz?tku larpa, kiedy kto? wam wypapla?, kim naprawd? jestem. I za to, ?e uwierzyli?cie za bezczelny blef, który wam sprzeda?am ("Umar?am na polu bitwy, ale wróci?am... Nie wiem, dlaczego w ciele, które nie jest moje...). Tu chyl? czo?a przed tob?, Gorbaczu, zainspirowa? mnie twój dobry doppleganger :]

Amejko - ?wietny debiut! Nie wpad?abym, ?e jeste? cholernym demonem, gdyby nie ujawnienie si? twojej mamusi. Matylda/Joanna naprawd? ci? polubi?a.
Sliff - doprawdy wybornie by?o si? z tob? przerzuca? obelgami i k?óci? o d?ugo?? miecza, by potem zjednoczy? si?y w obliczu demonów.
Dareth - Daneb: dworska gadka, komplementy...
Matylda: Yyyyy...
Alfie - kompletnie mnie rozbroi?a? swoim wyznaniem. I przekazaniem mi mojej karty.
Misti - przepi?knie m?ci?a?.

Wszystkim innym graczom za wspania?? gr? i wytykanie mi ?amania etykiety.

Oraz misiom gry za ?wietny pomys? i jeszcze lepsze wykonanie :)

hejt - 2013-02-17, 23:58

Przede wszystkim chcia?em wszystkim graczom bardzo podzi?kowa? za mi?e przyj?cie nowego do swego grona :) Jak zapewne uda?o si? wi?kszo?ci zauwa?y?, by? to mój debiut w tej sekcji oraz w zasadzie na LARPach jako - takich równie? ;) Troch? to by?o wszystko na wariackich papierach, ale nie ?a?uj?, ?e podj??em si? tego wyzywania.

Dla mnie interesuj?cym elementem gry by? fakt, ?e niewielu graczy zna?em osobi?cie, wi?c nie mia?em poj?cia jakimi s? lud?mi iii dlatego ocen? sytuacji mog?em oprze? jedynie na kreacjach postaci. To dodawa?o smaczku ca?ej grze :) Niestety, moja rola nie wymaga?a ode mnie po?wi?cenia si? polityce na ca?y etat, dlatego z niewieloma osobami dane mi by?o negocjowa?, paktowa? i handlowa? lud?mi - ale klimat intrygi, podejrzliwo?ci i ukrytych zamiarów zosta? stworzony rewelacyjnie :)

Wac?aw - takich trzech, jak nas dwóch, to nie ma ani jednego :)
Nardenia - za docenianie moich rad!
Misti - za to prawdziwe, autentyczne rozczarowanie gdy pokrzy?owa?em twój misterny plan :)
Arianka - "bo ja nie wiem komu mam da? t? kart?!!" :D
Todd - za rozpraw? polityczno-personaln?
Hermes - koncept króliczej armii wygra? dysput? bezapelacyjnie.

No i oczywi?cie dzi?kuj? Kaymowi (równie? za to ?e da? zna?) i Vrooblowi za ca?? koncepcj? i ten moment konsternacji - "yyyy tego nie przewidzieli?my" :D

Diabe? przegnany, Primaveri na tronie - co prawda ca?o?? kosztem ?ywota doczesnego, ale czego si? nie robi dla dobra... dobra? ;)

Podsumowuj?c - ?wietnie si? bawi?em, debiut mam w ko?cu za sob? i mam nadziej?, ?e uda nam si? jeszcze kiedy? spotka? przy jakiej? okazji!

PS. drogi Hermesie, przepraszam za u?ycie Larpowej to?samo?ci w tym po?cie, ale musz? si? wyt?umaczy? s?abym obyciem w ?rodowisku :oops:

Kaym - 2013-02-18, 01:53

Musz? przyzna?, ?e wkr?ci?em si? w tego LARPa (prawie tak samo, jak przy nieod?a?owanych Tajemnicach - tu ?l? wieczne podzi?kowania dla Alfar, ?e wzi??a mnie do tamtego projektu). Nawet chcia?o mi si? napisa? epilog, a to si? raczej nie zdarza. Cytuj?c autora mojej ulubionej ksi??ki: "all stories have a beginning, a middle and an ending, and if they're any good, the ending is a beginning."

Tak wi?c póki mam dobry humor wspierany pozytywnymi relacjami z LARPa p?yn?cymi od Was - graczy, licz?c ?e naprawd? dobrze si? bawili?cie, oficjalnie zapowiadam II ods?on? Arkan. B?dzie kilka starych postaci, kilka nowych. Zdecydowana wi?kszo?? kart zmieni w?a?cicieli. Oj, b?dzie si? dzia?o.

Powstrzymam jeszcze otwarcie zapisów, a? wyklaruj? si? jakie? konkrety, ale b?d?cie czujni! ;-)

Jakby nie patrze?, trzeba Was rozrusza? LARPowo przed cyklikiem. ;-)

Naridena - 2013-02-18, 02:32

No, nowych graczy mamy otrzaskanych, mo?emy jecha? dalej.
Ha! :D

Ravager - 2013-02-18, 09:09

To ja napisz? tak, w zwi?zku z Kayma postem:

Rav+Deo :D

Dziadek Zielarz - 2013-02-18, 16:52

Widz?, ?e jest czego ?a?owa?, ?e si? nie by?o, ale nie da si? by? wsz?dzie.

W ramach naprawienia tego b??du ju? zg?aszam gotowo?? do kolejnej ods?ony :-) .

Kaym - 2013-02-20, 02:29

Drobny wst?p fabularny drugiej ods?ony.

Od rozpocz?cia panowania Rosy Primaveri min?? niemal rok. By? to czas ci??kiej pracy i ogromnego wysi?ku w?o?onego w odbudow? królestwa. Wszystko idzie ku lepszemu. Poddani powoli zapominaj? okropie?stwa wojny oraz trudny okres anarchii towarzysz?cy bezkrólewiu. Wydaje si?, ?e nad Kelgerdem znów ?wieci s?o?ce pomy?lno?ci.

Kruchy spokój zosta? jednak zm?cony przez poselstwo z Deszczowych Wrzosowisk. Do Ciernistej Stra?nicy – nowej stolicy królestwa przyby? nie kto inny, jak sam Kasar Zjednoczyciel, który przyj?? ostatnio tytu? Króla Olch. Ka?dy zdaje sobie spraw? z wagi takiej wizyty, wszyscy wiedz?, ?e nie jest wy??cznie kurtuazyjna.

Jasnym jest, ?e os?abione pa?stwo nie mo?e pozwoli? sobie na nowy konflikt. Najlepiej wie o tym w?a?nie Kasar, to dlatego przyby? niezapowiedziany w towarzystwie jedynie skromnej ?wity. Czuje si? jakby by? u siebie. Ka?dy jego gest zdaje si? mówi?: cieszcie si? z tego, co macie. Macie to bowiem tylko dlatego, ?e JA pozwalam wam to mie?.

Jakby tego by?o ma?o, Primaveri nadal nie mianowali nowego championa. Kto wie, mo?e teraz b?dzie im on bardzo potrzebny?

Poniewa? wszystko wali si? naraz a nieszcz??cia chodz?, ju? nie parami, a ca?ymi gromadami, na dwór przybyli cz?onkowie rodu d’Astra domagaj?c si? zwrotu ziem nale??cych do jej rodziny.

Przed Ros?, rodem Primaveri oraz ca?ym Kelgerdem stoi teraz ogromne wyzwanie, w jaki sposób za?atwi? wszystkie sprawy, tak aby jednocze?nie wyj?? z twarz?, nikogo nie obrazi? ani nie os?abi? królestwa.

Kaym - 2013-02-20, 02:30

Oczywi?cie powróci kilka postaci, sporo jednak b?dzie nowych. Mechanika ulegnie zmianie, dlatego nie ma powodów do obaw, ?e karty postaci s? znane, cz??? Arkan zmieni w?a?cicieli. ;-)
Azrael - 2013-02-20, 10:14

Nie wiem czy to oznacza oficjalne rozpocz?cie zapisów, ale jakby co to si? zg?aszam do gry, najch?tniej stara postaci?, je?li oczywi?cie jest taka mo?liwo??... :-)
Kaym - 2013-02-20, 10:31

Do zapisów jeszcze chwila.
Koona - 2013-02-20, 12:47

Jakby co, to wci?? mo?na wyda? mnie za m??.
Vonen - 2013-02-20, 13:13

Koona, ale nikt si? nie kwapi.

Na posta? tak?e.

Naridena - 2013-02-20, 15:32

I'm in, Wac?aw pewnie te?.
Averal - 2013-02-20, 16:42

a jest szansa, ?e ta druga ods?ona b?dzie do ko?ca lipca??
Gorbacz - 2013-02-20, 16:45

2014, precyzuj?c?
Averal - 2013-02-20, 16:52

dzi?kuj?, Kochanie. Bez Ciebie nawet z zadawaniem pyta? bym si? nie ogarn??a :*
Ravager - 2013-02-20, 18:12

Rav i Deo sie pisza ;)

Kaym, poprosilbym termin do 2060-tego roku, potem moge nie zyc ;P

Todd - 2013-02-21, 19:07

?wietna wiadomo??, je te? si? ofc. pisze i najch?tniej star? postaci?.. w nowej roli :P
Arianka - 2013-02-23, 00:17

Ja te?, ja te?, ja te?!

Ja te? chc? zagra? star? postaci?... oh wait... ;)

Agnieszka - 2013-02-23, 18:55

Kto? robi? zdj?cia, prawda? Pojawi? si? na forum?

A ja chc? now? posta? na Arkana II :)

Gorbacz - 2013-02-28, 08:17

A ja chc? zagra? Yeti, po podobno na 1 edycji jaka? mi?kka bu?a chwali?a si? robieniem steków z yeti. Kogo? tu trzeba porz?dnie zesmashowa?!
Ravager - 2013-02-28, 19:00

Strze? si? Yeti rodziny Bellum, takich jak Ty Sier?ciucho?aku zjadamy na ?niadanie (lub zapraszamy na mi?sko na randki ;) )

No to Kaym czekamy na kolejny termin ;)

Usul - 2013-03-01, 19:02

Wbijam!
tygrysica - 2013-03-02, 20:34

Ja chc?! Tak mi strasznie szkoda, ?e nie by?am...
Pola - 2013-03-02, 22:35

Ja te? chc? :)
bezjimienny - 2013-03-02, 23:41

Je?li akurat b?d? w Poznaniu...
Kaym - 2013-03-03, 03:29

Ja tylko tak przypominam, ?e jakiekolwiek zapisy jeszcze nie ruszy?y.
bezjimienny - 2013-03-03, 11:00

W takim razie uznaj powy?sze za wywieranie presji :)
Ravager - 2013-04-09, 18:39

1. Jaki? termin?
2. Kto robi? zdj?cia?

Spam :D


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group