Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - Shadows of Poland

Mq - 2011-10-19, 19:41
Temat postu: Shadows of Poland
Wroc?aw noc?. Miasto, gdzie historia na tej samej ziemi nanosi?a kolejne fale mieszka?ców, ideologii, ??dz i ambicji niczym powód? nanosz?ca mu?.

W czasach gdy powstawa? ten Gród pradawny Spokrewniony, którego imienia ju? nikt nie pami?ta, przyprowadzi? tutaj pierwszych Przekl?tych, wyznawców Kr?gu Wied?my. W cieniu ?wi?tej Góry dawnych ludów za?o?yli swe siedziby.

Szybko jednak miejsce to zosta?o dostrze?one przez inne Dzieci Nocy. Wraz z ?miertelnymi misjonarzami pojawili si? U?wi?ceni, krzewiciele prawdziwej wiary Longinusa. I u boku pierwszych mieszka?ców za?o?yli swoje biskupstwo, zbudowali pierwsze ?wi?tynie.

Kolejna fala przynios?a dumnych zdobywców, niepokonanych i arystokratycznych synów ziemi Niemieckiej. Czarne Or?y na sta?e zagnie?dzi?y si? nad Miastem, za? Lordowie zaj?li godne Niezwyci??onych pa?ace.

Wieki mija?y, rodzi?y si? wielkie idee. Niektóre pi?kne, inne straszne nawet dla Spokrewnionych. Wraz z wielkimi wojnami XX wieku pojawi?a si? tu i wielka nauka, a wraz z ni? Zakon Smoka – stronnictwo pogr??one w chorych fascynacjach ówczesnego ?wiata.

Ich czas szybko przemin??. Nadesz?a czerwona powód? ze wschodu. Nowi barbarzy?cy, bezduszni, niewra?liwi na pi?kno nocy. Ruch Kartia?ski, wyraziciel woli ludu zapanowa? nad miastem. Jedna ideologia zast?pi?a inn?.

Jednak jak to zwykle bywa, wszystko w ko?cu zostaje przewrócone do góry nogami, przez najmniej zdawa?oby si? wa?ny trybik. ?miertelni uczynili to miasto równym dla wszystkich. Otwartym.. do zdobycia..

Lecz ka?dy kto tu wkracza, musi pami?ta?, ?e ta domena ma ju? swojego pana. Od samego pocz?tku wci?? jest to ten sam – pradawny spokrewniony, od milenium trzymaj?cy ca?? Rodzin? w swym cieniu. Cho? od wieków nikt go nie widzia?, to wci?? daje znaki swojej obecno?ci.


Od stycznia rusza nowa wroc?awska drama wampirza. Zapraszamy na http://forum.shadowsof.pl/index.php

ZviR - 2011-10-20, 10:07

Zapraszamy ch?tnych do zg?aszania si? :)
Je?li b?dzie wi?cej graczy z Poznania, dochodzi jeszcze aspekt wspólnej, arcyciekawej podró?y w obie strony i udanych wroc?awskich afterków :D

Alfar - 2011-10-20, 22:09

Zg?asza? si?, kwiatek!
Ci ludzie zrobili najfajniejsz? dram? wampirz? w jakiej bra?am udzia?!

Gorbacz - 2011-10-21, 11:30

Rozumiem, ?e nWoD... ?
ZviR - 2011-10-21, 14:45

tak :P
Che - 2011-10-22, 06:50

Cytat:
Ci ludzie zrobili najfajniejsz? dram? wampirz? w jakiej bra?am udzia?!

Alfie - z osób robi?cych larpa, o którym wspomnia?a? w twórcach Wrocka Noc? jest jedna. Przynajmniej, je?li patrze? na info na http://nowagra.wordpress.com/

A. I u?ywaj sformu?owania "najfajniejsz?, w jakiej gra?a?", a nie w jakiej "bra?a? udzia?":>


Pozna? - przyje?d?a?. Bez Was si? ju? chyba sceny larpowej we Wrocku nie rozrusza:> A knajpy mamy równie fajne, jak Wasze, piwo porównywalne i... co? tam. Zapomnia?em.

Alfar - 2011-10-27, 07:57

POZNANIU ZG?ASZAJ SI?!

Czedolu - nie irytuj si?, ju? zapomniale? na czym marketing polega.

Che - 2011-10-27, 16:36

Za to wiem co to kryptoreklama, skoro potrafi?em w SKRYTY sposób waln?c w po?cie linka, którego braknie w po?cie Maca:D
Vonen - 2011-11-02, 19:31

Na zach?t?: zobaczcie sobie na stronie szado?sów jak dok?adnie opracowany jest Wroc?aw.
Mq - 2011-11-07, 16:56

Listopad miesi?cem tworzenia postaci! ;)

Przypominam, tylko tym, ?e do konca miesi?ca przyjmujemy postacie. :P

A przy okazji.

Czedol - nie tylko Mq, ale i Magda co? tam miesza (cho? bardziej w Poznaniu :P)

Zapraszam! ;)

Mq - 2012-03-12, 10:07

Shadows of Poland

Nowy ?wiat Mroku

Mag: Przebudzenie w Poznaniu
Wampir: Requiem w Toruniu, i [url=http://forum.shad...=4487]Wroc?awiu
Wilko?ak: Odrzuceni w Toruniu i Krakowie
oraz ?miertelnicy w Trójmie?cie

Wci?? przyjmujemy nowych graczy, wi?c je?eli tylko masz ochot? to do??cz do gry. Wszystkie niezb?dne informacje mo?na znale?? na naszej stronie i na forum.

Dzikus - 2012-08-14, 15:42

Drodzy!

Bardzo mi?o jest mi zaprosi? wszystkich ch?tnych na larpa cyklicznego Wampir: Requiem prowadzonego w ramach projektu ShoP w Poznaniu.

drugi Sezon Shopa w naszym cudownym mie?cie rozpoczynamy z szalon? ilo?ci? 2 larpów w miesi?cu.

Wszyscy mi?o?nicy nowego ?wiata Mroku b?d? mogli co miesi?c wzi?? udzia? w larpie magowym, lub wampirzym, do wyboru, albo w obydwu, je?li zapragn?.

zg?oszenia postaci do larpów- zapraszamy na forum http://forum.shadowsof.pl/index.php ShoP, lub bezpo?rednio na FB do MG: Quada [Szymon Gosek], Todda [Mariusz Jendrzejczak], Artusa [Artur Cnotalski] lub do mnie [Magdalena Hertman]

w razie potrzeby jeste?my do Waszej dyspozycji, udzielaj?c wszelkich informacji, czas na tworzenie postaci: po?owa wrze?nia 2012, start obydwu larpów: pa?dziernik 2012 :)

do zobaczenia i przeczytania :)

Todd - 2012-08-14, 19:14

Dodam tylko, ?e w Temacie mo?na spokojnie zagadywa? mnie w ?rody (jak jestem w Amore :P) lub s?a? do mnie PW na tym forum.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group