Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Inne - Art Team

ArtTeam - 2011-05-19, 10:50
Temat postu: Art Team
Pami?tacie LARPy takie jak Alicja w Krainie Koszmarów?Czy ciarki na plechach gdy wchodzili?cie do Zamku Królowej ?niegu?Nie ka?dy MG jest w stanie zapewni? nam takie scenerie.Nie wiem jak innym, ale nam wydaje si?, ?e niektóre pomieszczenia w których odbywa?y si? LARPy odbiera?y im tzw. to-co?. To-co?, co pozwala za ka?dym razem wchodzi? w nowy ?wiat wyobra?ni, nie tylko swoj? gr?, zaanga?owaniem, strojem, ale ca?ym sob?, gdy nagle zwyk?a sala lekcyjna staje si? tajemniczym gabinetem wampira, czy zaczarowanym ?wiatem prosto z dzieci?cego snu.

Zainspirowani wcze?niejszymi dokonaniami Kozy, pod jej kopytkiem zebrali?my si? by zmienia? szar? rzeczywisto?? nie tylko w naszej wyobra?ni. ART TEAM to grupa amatorów sztuki (wg. definicji 'mi?o?ników', oczywi?cie) chc?cych robi? Co? z Niczego. Ma?y koszt + troch? zaanga?owania (i ewentualnie odrobina talentu) mog? da? wielki efekt, którym chcemy si? z wami podzieli?. I nie uwierzycie: to nic nie kosztuje ;)


Zapraszamy do wspó?pracy!

Ju? nied?ugo pojawi? si? zdj?cia z ostatniej ods?ony Czwartej Tradycji - naszego pierwszego zadania. Serduszko. Mamy nadziej?, ?e podoba? wam si? wystrój i klimat który utworzyli?my w sali konferencyjnej i gabinecie. Je?eli chcesz naszej pomocy przy dekoracjach do Twojego LARPa poni?ej zamieszczamy par? zasad które u?atwi? nam wspó?prac?.Regulamin przyjmowania Larpów

1. ArtTeam jest cz??ci? Noctem - sekcji larpowo rpgowej Klubu Fantastyki "Druga Era" w Poznaniu.

2. Pro?b? o wykonanie dekoracji do LARPa zg?aszaj? jego Mistrzowie Gry (dalej zwani: MGowie) bezpo?rednio do ArtTeamu (dalej zwanego: AT).
→Zg?oszenie prosimy wys?a? na e-mail: artteam.noctem@gmail.com.
→ Prosimy o wys?anie zg?oszenia rozs?dnie wcze?nie (najlepiej na kilka tygodni wcze?niej, gdy tylko pojawi si? pomys? i ch?? realizacji ods?ony).

3. Po przyj?ciu LARPa, AT uzgadnia z MGami terminy spotka?:
→ W trakcie pierwszego spotkania nale?y poda?:
- planowany termin LARPa;
- miejsce ods?ony;
- godzin? o której pomieszczenia b?d? dost?pne (najlepiej 2h przed rozpocz?ciem gry - dostosowywane indywidualnie do ka?dego LARPa);
- opis settingu, klimat, ewentualnie: potrzebne rekwizyty, propozycje MGów co do konkretnych elementów wystroju, muzyki i materia?ów które sami mog? dostarczy?.
→Na drugim spotkaniu:
- dyskusja pomys?ów AT z MGami
- ewentualne korekty, zmiany.
→Ostateczny wygl?d dekoracji zale?y bezpo?rednio od AT i nie podlega pó?niejszej dyskusji ani nie potrzebuje akceptacji MGów (zaufajcie nam, wbrew pozorom wiemy co robimy).

4. AT ma prawo do zamieszczenia tzw. Secret symboli w?ród dekoracji.

5. Spaghetti.

6. AT ma prawo do odmowy wykonania dekoracji bez podania przyczyny odmowy.
W razie nieprzewidzianych wypadków losowych AT mo?e zrezygnowa? z dekorowania LARPa, najpó?niej 3 dni przed dat? ods?ony. Wszystkie wykonane do tego czasu dekoracje bardzo ch?tnie postaramy si? w miar? mo?liwo?ci dostarczy?.

7. W trakcie gry opiek? nad dekoracj? sprawuj? MGowie i zobowi?zuj? si? mo?liwie pozostawi? j? nienaruszon? i koniecznie niezniszczon? (zarówno elementarnie jak i w ca?o?ci)!

8. AT to NIE Miot?aTeam: MGowie s? zobowi?zani do pozostania na miejscu odbywania si? gry a? do momentu przekazania miejsca opiekunom pomieszcze? - po sprz?taniu.
→W razie potrzebnej pomocy, zarówno przy przygotowaniach jak i przy sprz?taniu po LARPie, murzynów kupuj? MGowie.

9. Ciastko.

10. Wszystkie wykonane dekoracje s? w?asno?ci? AT, bez wzgl?du na to sk?d zosta?y uzyskane na nie fundusze.

11. AT zobowi?zuje si? za ka?dym razem:
→wykorzysta? w maksymalnym stopniu zarówno w?asne umiej?tno?ci, jak i materia?y zgromadzone do dekoracji powierzonego nam LARPa;
→wykonywa? dekoracje które b?dzie mo?na w jak najwi?kszym stopniu wykorzysta? ponownie;
→t?cze i ró?owe jednoro?ce.

Yorukamiko - 2011-05-25, 22:25

Serduszko, Spaghetti, kupowanie murzynów, Ciastko, t?cze i ró?owe jednoro?ce... ej, nie za du?o butaprenu? O.o
Inque - 2011-05-25, 23:34

My?l? ?e to i tak jest okrojona wersja : p
Katja - 2011-05-26, 09:57

Tak, to jest okrojona wersja ^^'
Inque - 2011-05-26, 10:31

Katja CICHO.... to mia?a by? tajemnica >.>
Katja - 2011-05-26, 10:37

Oj tam oj tam...

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group