Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

[FT] Informacje - 4th Traditon News

Tower - 2011-05-10, 12:29
Temat postu: 4th Traditon News
Na oficjalnym forum pojawi?y si? terminy sk?adania raportów po 2 ods?onie.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-11, 12:11

Na forum zosta?a wrzucona ankieta odno?nie terminu 3 ods?ony.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-11, 20:41

Na forum pojawi? si? krótki przewodnik po cz??ciach forum personalnego.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-15, 08:55

Liczba punktów krwi na obszarach ju? na forum. Zapraszamy do zobaczenia ile mo?na wyci?gn?? ze swoich terenów :)

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-15, 13:19

Spiski i knowania , czyli o rozmowach przez forum.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-16, 07:49

Do you want to be sucked in ?

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-18, 19:41

Informacje odno?nie przesnoszenia for personalnych mozecie znale?? tutaj.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-19, 20:26

Wa?ny artyku?, który t?umaczy kr?gos?up deklaracji miedzydramowych oraz powód przyj?cia niektórych rozwi?za?. Dla wszystkich tych którzy za bardzo nie rozumiej? po to te punkty krwi, obszary i punkty akcji, do przeczytania tutaj. Mamy nadziej?, ?e troch? rozja?ni nasze szalone pomys?y :)

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-22, 21:49

Na forum pojawi?a si? informacja o mo?liwo?ci tworzenia podforum dla rozmów na ?yczenie graczy.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-23, 06:59

Pierwsza cze?? poradnika o deklaracjach mi?dzydramowych do przeczytania tutaj.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-23, 22:57

Fotki z ods?ony na naszym profilu na fb ju? dost?pne.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-25, 11:28

Na forum 4T pojawi?a si? 2 cz??? artyku?u o strategii deklaracyjnej. Zach?camy do zapoznania si? (dla wszystkich tych, którzy lubi? udane deklaracje ;)).

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-25, 13:38

Na forum pojawi? si? termin 3 ods?ony, zach?camy do potwierdzania udzia?u.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-27, 23:30

Cz??? trzecia artyku?u o deklaracjach jest ju? na forum.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-05-28, 17:32

W ramach przybli?ania systemu deklaracyjnego dla codziennegu wysysacza krwi na forum zamie?cili?my poziomy trudno?ci.
?yczymy mi?ej lektury.

Pozdrawiamy
Straznicy IV Tradycji

Tower - 2011-06-01, 11:02

Termin wysy?ania deklaracji na AKT 2 (Tura 1 & 2) zosta? wyznaczony na 12.06.2011. Zmianom tez uleg? template deklaracyjny oraz sposób zapisywania deklaracji (dzi?ki oprogramowaniu do sortowania które stworzy? dla nas Bezjimienny), bardzo prosimy o zapoznanie si? (wszystkie informacje na forum).

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

ZviR - 2011-06-01, 14:03

A je?li kto? ju? napisa?, to musi to napisa? jeszcze raz?
Tower - 2011-06-01, 16:24

Wystarczy prze formatowa?, ale aby nie kara? tych, którzy zrobili wcze?niej, prze-formatujemy je za was.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-06-01, 17:09

Na pod forum odno?nie deklaracji zosta?y uzupe?nione typy akcji, pojawi?y si? tez 2 nowe: upgrade i przygotowanie.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-06-12, 07:42

Przypominamy, ?e termin sk?adania deklaracji mi?dzydramowych na 2 AKT mija dzisiaj o pó?nocy.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradcyji

Tower - 2011-06-17, 21:08

Rozgrzewaj?c si? przed zbli?aj?c? si? ods?on? dramy nowy artyku? na forum. Zapraszamy do czytania.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-06-21, 20:27

Wa?ne informacje odno?nie ods?ony dla ... w?a?ciwie wszystkich, na forum 4thT. Zapraszamy do zapoznania si? (je?li nie chcecie straci? g?owy ;)).

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Alfar - 2011-06-23, 07:30

Ale bez rejestracji nie dzia?a ;-)
Dareth - 2011-06-23, 09:01

No nie :)

Ale zapraszamy do grona graczy :)

Alfar - 2011-06-23, 10:17

B?d? NPCem z tego co wiem:) Gra? nie mam czasu, cho?bym chcia?a.
Dareth - 2011-06-24, 18:17

Alfiku, ods?ony s? co pó?tora miesi?ca lub dwa. My?l? ?e przy pewnej dozie ch?ci co? da si? wymy?li? ;-)
Lathea - 2011-06-24, 18:32

Przy naprawd? du?ej dozie. Baardzo. Rozumiem Alf.
Dareth - 2011-06-25, 07:24

W razie zmiany zdania, bramki rekrutacyjne pozostaj? otwarte.
Dareth - 2011-06-30, 13:15

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? informuje ?e WSZYSCY gracze otrzymali dzisiaj rozpatrzone deklaracje na swe fora personalne. Za opó?nienia serdecznie przepraszamy. Sesja i podwójna tura deklaracyjna jednak nas odrobin? przeros?a.
Tower - 2011-07-06, 09:06

W dziale terminy na forum 4thT s? ju? terminy sk?adania raportów oraz 1 tury deklaracji.
W tym miejscu jeszcze raz dzi?kujemy za ods?on?.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-07-06, 11:03

Ankieta o polowaniu na trzodzie ju? na forum 4thT. Wypowiedz si? i uczy? nie?ycie ?atwiejszym (b?d? trudniejszym dla innych).

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-07-07, 21:34

Wrzucili?my info o najcz??ciej pope?nianych b??dach przy deklaracjach. Mamy nadziej?, ?e pomo?e w ci??kiej walce z systemem deklaracyjnym ;).

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-07-15, 11:41

Zosta?y zmienione koszty oraz obrona przed Koszmarem, Dominacj? i Majestatem. Po wi?cej info zapraszamy na forum do dzia?u Mechanika.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-07-15, 12:27

Informacje o PD za aktywno?? ju? na forum !

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-07-20, 09:44

Vox populi - czy kilka wa?nych pyta? do was gracze jest ju? na forach personalnych. B?dziemy bardzo wdzi?czni za szczere odpowiedzi :)

Pozdrawiamy
Straznicy IV Tradycji

Tower - 2011-07-26, 14:42

Pojawi? si? ma?y informator z wa?nymi terminami czego kiedy si? mo?na spodziewa?. Kolejna tura deklaracji 5 sierpnia, Ods?ona 21. Po wi?cej informacji zapraszamy na forum 4thT.

Pozdrawiamy
Straznicy IV Tradycji

ZviR - 2011-07-26, 14:51

no, fajnie, ?e jest termin kolejnej tury, ale mo?e by tak odpowiedzi na 1? :D (wiem, jestem przesadnie wymagaj?cy :D)
Tower - 2011-07-27, 15:14

Jest o tym info na forum, czytaj b?dziesz wiedzia? ;)

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

bezjimienny - 2011-07-27, 16:08

Chyba dupa ze mnie a nie haker bo nie znalaz?em.
Wróbel - 2011-07-27, 18:22

Troch? tak... Jest napisane, ?e odpowiedzi na dekle dostaniemy 28.07
Tower - 2011-07-28, 15:01

Odpowiedzi na deklaracje ju? na forum. Na wszystkie u?ci?lenie, pytania i wybory odpowiemy po weekendzie.

Pozdrawiamy
Straznicy IV Tradycji

Tower - 2011-08-03, 07:43

Na 4T forum ju? s?ycha? plotki z Elizjum :)

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

ZviR - 2011-08-03, 09:47

at last :D
Tower - 2011-08-04, 19:22

Na naszym profilu FB s? ju? (albo at last ;)) zdj?cia z 3 ods?ony. Zapraszamy do ogl?dania

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Dareth - 2011-08-07, 12:32

Uprzejmie informujemy graczy ?e z dniem 07.08.2011 zosta? wprowadzony combat patch który zmienia nast?puj?ce rzeczy:

1. Ilo?? punktów Vitae

2. Obra?enia zadawane przez bro?

3. Dzia?anie Odporno?ci

4. Dzia?anie pancerza

5. Zasady obrony przed koszmarem, majestatem i dominacj?

6. Zasady dzia?ania sza?u

Dareth - 2011-08-07, 13:45

Z przyjemno?ci? informujemy ?e na waszych forach personalnych, pojawi?y si? opisy przyznanych punktów do?wiadczenia
Dareth - 2011-08-18, 09:56

Z przyjemno?ci? informujemy i? rozpatrzenie drugiej tury deklaracyjnej zosta?o umieszczone na waszych forach personalnych.

Przepraszamy za opó?nienia. Zosta?y one wywo?ane zarówno urlopem jak i faktem, ?e termin sk?adania deklaracji przez was zosta? wyd?u?ony o 4 dni (z ?rody do niedzieli)

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-08-20, 18:05

Witajcie.

Nareszcie mo?emy wam zaprezentowa? nowa map? miasta Detroit wykonan? przez Alkazza. Mapk? mo?na pobra? tutaj

Legenda:
Szare linie - Granice dzielnic
Zó?te linie - granice domen landlordów

Wszelkie dostrze?one b??dy prosimy zg?asza? na forum 4thT, uzupe?nimy przy najbli?szym updacie.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-08-22, 10:10

Witajcie.

Dzi?kujemy wszystkim za larpa.
Raport dzisiaj z bonusowym pd (mo?e by? cze?? która zostanie uzupe?niona - jednak nie dwa zdania ;)).
Na raporty czekamy do 28 (niedziela).

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-09-02, 07:12

Witajcie.

Kolejna ods?ona 4thTradition odb?dzie si? 1 pa?dziernika. Informacje (narazie bardzo skromne) znajdziecie tutaj.

Z powodu zmian w deklaracjach i poprawiania elementów które nie dzia?a?y AKT 4 nie odb?dzie si?. Zach?camy jednak do pojawiania si? na forum, b?d? tam prezentowane nowe rozwi?zania w deklaracjach. Czekamy na wasz odzew i uwagi - w ko?cu to wy piszecie deklaracje i wiecie co nie dzia?a albo przychodzi wam z trudno?ci?.

Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

Tower - 2011-09-22, 07:59

Witajcie.

Niestety jeste?my zmuszeni odwo?a? V ods?on?. Jak mogli?cie zauwa?y? przez ostatni czas nasza aktywno?? na forum by?a znikoma i nie pojawi?y si? zmiany mechanicznie. Z mojej strony (Tower), zosta?em wy??czony przez prac? mgr (z która nadal si? borykam i próbuje uzyska? zaliczenie seminarium). Bardzo przepraszamy wszystkich graczy - w tym wypadku ?ycie wygra?o ze ?wiatem wampirów.


Pozdrawiamy
Stra?nicy IV Tradycji

bezjimienny - 2011-09-22, 13:17

Odwo?a? V ods?on? ? Czyli co ? Od razu VI b?dzie kiedy?tam ?
Dareth - 2011-11-23, 22:41

Na forum czwartej tradycji zamie?cili?my !BARDZO WA?N?! ankiet?.

B?dziemy wdzi?czni za szybkie jej wype?nienie :)

Pozdrawiamy :)

S4T

ZviR - 2011-11-24, 09:43

a pami?ta kto? adres strony?
Dareth - 2011-11-24, 09:43

jest odno?nik na tym forum je?li masz a? takie problemy z pami?ci?.
Dareth - 2011-12-01, 19:02

Czwarta Tradycja odtwiera rekrutacje!!

Wszystkich ch?tnych i zainteresowanych prosimy o nadsy?anie konspektów postaci (??cznie z z klanem, ew. konwenatem, przesz?o?ci? itp.) na adres mailowy:

fourthtradition@gmail.com


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group