Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

?mietnik - Pomó? zda? matur?

Koona - 2010-11-30, 19:22
Temat postu: Pomó? zda? matur?
By?o "Pomó? Chedolowi sko?czy? studia", gto teraz dla odmiany "Pomó? Koonie zda? matur?" :D

Mianowicie: poszukuj? literatury przedmiotu i podmiotu, która pomog?aby mi przygotowa? prezentacj? maturaln? z j?zyka polskiego na temat "Mity w literaturze fantasy". Temat jak wida? diablo precyzyjny, dlatego prosz? o pomoc w poszukiwaniu ciekawych pomys?ów na zaw??enie dziedziny.

Osobi?cie my?l? o bogach zapomnianych (co? w dese? "Ameryka?skich bogów", "K?amcy"...), ale ka?da propozycja mile widziana :).

Skrzydelf - 2010-11-30, 21:22

Z literatury przedmiotu polecam "R?kopis znaleziony w Smoczej Jaskini" Sapkowskiego, ca?kiem spoko jest te? "Fantasy. Ilustrowany przewodnik" ze wst?pem Pratchetta. Na maturze mia?am temat o ró?nych gatunkach literatury fantasy i opiera?am si? g?ównie na "R?kopisie", poza tym nauczyciele i tak nie mieli poj?cia o temacie i zadawali pytania w stylu :"Jak jest Twoja ulubiona ksi??ka fantasy?".
Ravager - 2010-11-30, 21:37

Ja robi?em g?ównie z mitów arturia?skich w Tolkienie plus troch? jeszcze innych w?tków w maturze ustnej mia?em. Tylko, ?e raz to by?o 5 lat temu, dwa nie do ko?ca pami?tam co mówi?em.

Nie mniej jednak mam 2 ksi??ki po?wi?cone twórczo?ci Tolkiena i powi?zane z mitami arturia?skimi. Ale szczegó?ów serio nie pami?tam, to temat do?? prosty z tego co pami?tam, cho? moja pami?? szwankuje.

Koona - 2010-11-30, 21:40

Nie jest trudny, ale wola?am zapyta?, mo?e padnie tu co? ciekawego :D
Barven - 2010-11-30, 23:59

Ja mia?em swoj? prezentacj? o inspiracjach, z których czerpa? Tolkien przy tworzeniu ?ródziemia - co prawda min??y trzy lata od tamtego czasu, ale co? pami?tam.

Na pewno warto przeczyta? esej Tolkiena "O ba?niach" - bardzo ciekawy i do?? ?atwo dost?pny, bo czasami dodaj? go do zbiorków opowiada? Tolkiena. Kiedy? dorwa?em zbiór esejów Tolkiena (nie pami?tam, jak si? to nazywa?o) i warto by?oby to dosta?, bo sporo pisa? o mitologii, ba?niach i fantasy. Niestety z tego co wiem jest to ksi??ka trudna do znalezienia.

J?drzej - 2010-12-01, 00:28

szkoda, ?e tylko fantasy, gdyby? mog?a pod to jeszcze podpi?? sf to masz simmonsa, z gaimana jeszcze mo?esz ch?opaków anansiego
Hedere - 2010-12-01, 01:55

legendy arturia?skie i mity celtyckie w "Mg?aach Avalonu" ;)
Gorbacz - 2010-12-01, 02:11

Pratchett ?
Che - 2010-12-01, 09:07

Zale?y, jak rozpatrzysz na rozprawce s?owo "mit" i "fantasy". I czy masz da? jedynie przyk?ad zastosowania mitów w literaturze, czy je skonfrontowa?, porówna?, etc? (Urok wspó?czesnej edukacji - mo?esz robi? prac? doktorsk? z Playstation, je?li wiesz, jak wciska? kit.)

Jak idziesz po linii najmniejszego oporu to:

Obro?cy Królestwa/?arna Niebios Kossakowskiej - dlaczego to, a nie Siewca Wiatru/Zbieracz Burz? Bo w Obro?cach jest par? opowiada?, które nie zachodz? na wspó?czesno??, a przynajmniej nie bezpo?rednio i da rad? to za fantasy sprzeda?. Masz tam co chcesz - angelologi? z zakresu kaba?y, Biblii, talmudu, wierze? przedkanaanejskich.

Roger Zelazny - zbiory opowiada? Ogie? i Mróz i Ostatni Jednoro?ec -mo?esz tam znale?? zarówno hardcore SF, jak i fantasy, a pan Z lubi? czerpa? z mitologii
Roger Zelazny - Pan ?wiat?a - to, co prawda nie jest czysty fantas... Ale za to prze?o?enie na wspó?czesn? literatur? fantastyczn? filozofii buddyjskiej.
I przy okazji cykl Albionu tego samego autora w po??czeniu z mitami arturia?skimi... Ale w?tpi?, by chcia?o Ci si? czyta? kilkana?cie ksi??ek przed matur?:D

Dorota Terakowska - Tam, gdzie spadaj? anio?y - podepniesz pod anio?y, chocia? mitologii tam jest mniej, ni? we mnie abstynencji.
Dorota Terakowska - Samotno?? Bogów - Na tym mo?esz zbudowa? pó? tezy - opowiada o tym, jak ludzie tworz? bogów, jak Ci istniej?, a potem jak umieraj?. Co?, jak Ameryka?scy Bogowie Gaimana, tylko (lincz?) lepsze.

W ostateczno?ci, jak wszystko inne zawiedzie, zerknij do nowel WhiteWolfa - cho?by Immortal Eyes Trilogy. Tak, to dodatki do rpg, ale opowiadania w sobie maj?, a nawi?zanie do mitów Redcapów, Sluagh, Trolli i innych s? tam tak oczywiste, ?e bardziej si? nie da;D

Agnieszka - 2010-12-01, 12:42

Gdyby? chcia?a wspomnie? o mniej znanych mitologiach:

Maja Lidia Kossakowska- "Ruda sfora", ?wiat oparty na mitologii plemion syberyjskich, g?ównie Jakutów, i wierzeniach lapo?skich

Inglot- "Inquisitor. Zemsta Azteków"- jak wskazuje tytu?. Na podstawie mitologii mezoameryka?skich, g?ównie Azteków, ale s? te? wstawki z Majów i Inków.

Koona - 2010-12-01, 21:21

My?la?am w?a?nie o "Rudej sforze" Kossakowskiej i "Samotno?ci bogów" Terakowskiej.
Je?li wezm? "Ameryka?skich bogów", to "Ch?opaków Anansiego" mog? sobie odpu?ci?.
Niestety wszystkiego nie b?d? mog?a zamie?ci?, bo prezentacja ma tylko 15 minut xD

Gorbacz, któr? ksia?k? Pratczetta mia?e? na my?li? xD

tygrysica - 2010-12-02, 02:09

Koona, kochanie, nie zaw??asz sobie tematu? przy "uj?cia bogów - mit a fantastyka" bardzo ?adnie si? ograniczasz tematycznie i mo?esz ?licznie rozwin?? wizje bosko?ci. wtedy praczet i jego wizja bogów graj?cych w ko?ci o ludzkie ?ycie w prawie ka?dej ksi??ce wchodzi ?wietnie. w sumie mo?esz bra? "morta" albo "kosiarza" - chocia? to ju? bardziej przestawienia ?mierci.

prawda jest taka, ?e przy takich tematach ma?o który egzaminator czyta czy cho?by sprawdza twoj? literatur?. ja opiera?am si? m.in. na komiksie (sandman) i nikt nie zauwa?y?.

Che - 2010-12-02, 07:41

A w?a?nie - jako nie zdaj?cy nowej matury si? zastanawia?em podczas pisania posta, czy doda? Hellboya, w sumie którejkolwiek cz??ci - komiksy czerpi? z mitologii gar?ciami, od szkockich ?elaznych butów, przez greck? Hekate z Harpiami... Ale uzna?em, ?e komiksów podawa? nie b?d? - bo za moich czasów by nie przesz?o.

Notabene - ten temat jest rozumiany, jako "stare mity, które zosta?y przedstawione w literaturze fantasy", czy "wspó?czesna mitologia w literaturze fantasy"? Bo jak to drugie, to wszyscy si? zabrali?my od dupy strony:D

Koona - 2010-12-02, 21:07

Temat dok?adnie brzmi "Mity w fantastyce - analizuj?c wybrane teksty literackie omów zagadnienie".

Co rozumiesz poprzez wspó?czesn? mitologi?, Che?
Ja ogó?em nie zamierzam wnika? w to zbytnio fachowo, ludzie, ja mam na t? prezentacj? 15 minut xD
Tygrys, my?la?am o zaw??eniu tematów do motywu bogów zapomnianych, nie wiem dok?adnie jak sformu?owa? ten "podtemat". Chyba, ?e doradzacie co? innego.

Piotras - 2010-12-03, 01:21

Spoko, matura ustna z polaka to ?al, robi?em sam plan ramowy itd dzie? przed egzaminem (brat potwierdzi), nic nie pisa?em sobie na brudno, czysto itd, full improwizacja (ksiazki przeczyta?em) i mia?em bodajze 19/20.
Zbyt du?o z mitami nie mia?em wspolnego, bo mialem temat o anio?ach i diab?ach, w fantastyce te? ;) I nie przejmuj si? matur?, to? to ?ciema :P

Che - 2010-12-03, 08:01

Koon' - mam na my?li, czy masz obowi?zek demonstrowa?, jak to autorzy fantasy umieszczaj? mitologiczne stworki, tudzie? tak? symbolik? w swoich wypocinach, czy mo?esz to ola? i udowodni? komisji, ?e Bella ze Zmierzchu jest wspó?czesnym mitem delikatnej dziewoi, bardziej symboliczn? postaci?, ni? bohaterem prozy per se, który, jak Czerwony Kapturek ma czego? nauczy? odbiorców.

Po pe?nym temacie widz?, ?e mo?esz zrobi? co Ci si? ?ywnie podoba, ??cznie z udowodnieniem, ?e Ron Weasley to archetyp taki, albo inny, a Hermiona to symbol tego, czy owego... Tylko ?e to nieop?acalne, bo przygotowujesz prezentacj? nie dla siebie, tylko dla komisji - a ta nazbyt cz?sto nie nale?y do zbyt lotnych i pewnie by nie poj?li, ?e mo?na temat odczytywa? na kilka sposobów...

Aha.

Piotras - Koona ani razu nie powiedzia?a, ?e si? przejmuje, albo martwi matur?. Nawet stwierdzi?a, ?e temat jest prosty par? postów wy?ej. Po prostu si? sumiennie przygotowuje. Zaskocz? Ci? - wi?kszo?? tutaj przesz?a matur? i wi?kszo?? si? do niej nie uczy?a. Wyrywanie si? przed szereg z tak? informacj?, je?li nikt Ci? o to nie pyta - niczemu nie s?u?y.
Ale rozumiem, tak to jest, ?e jak jeste? chojrakiem w gimnazjum, to uczniom podstawówki mówisz, ?e w podstawce to ?atwizna, jak w szkole ?redniej, to "Ci gimnazjali?ci to maj? problemy", a na studiach Ci? szko?a ?rednia ?mieszy...

Yorukamiko - 2010-12-03, 21:46

C.S.Lewis "Dopóki mamy twarze" - Historia na bazie mitu o Erosie i Psyche, rozbudowana i opowiedziana z innej perspektywy. O ile mnie pami?? nie myli, to w pos?owiu jest zawarty pierwotny mit - dla porównania.

Pytanie brzmi - masz ju? tez? czy sobie jej szukasz wg. ksi??ek, które padn? w tym temacie? :D

Ja mia?am ustne z "Maski Czerwonej ?mierci" Poe i "Kosiarza" Pratchetta, skoro ju? porównujemy :D I od razu Ci dam jedn? dobr? rad? - dwie ksi?zki wystarcz?. Trzy to jest maksimum - inaczej robi Ci si? spis tre?ci a nie analiza tematu :P

tygrysica - 2010-12-04, 03:01

koona:
"Za nieobecnych przyjació?, stracone mi?o?ci, starych bogów i por? mgie?" - wspó?czesna literatura fantasy a zapomniane bóstwa. Analiza tematu na podstawie wybranych przyk?adów i odniesie? do mitologii.
taki zaw??ony temat bym da?a.

@yoru - nie zgadzam si?. mia?am sporo, bo chyba z 8-10 pozycji (w tym 2 lub 3 wiersze). nie skupia?am si? na tym, co by?o w której, tylko analizowa?am temat. literatur? rzuca?am bardziej jako przyk?ad na konkretne, interesuj?ce mnie aspekty. tak?e - je?li chodzi o pojemno?? bibliografii - zale?y, co chcesz osi?gn??.

Yorukamiko - 2010-12-04, 08:26

@Tygrys - alez ja o tym mówi? - rzuca?a? tytu?ami (w tym a tym mamy przyklad tego a tego, w odró?nieniu od czego? tam, gdzie mo?na zauwazyc co?tam), zamiast analizowa? ka?d? pozycj? :P My?my za to dostawali po ?bach od polonisty, a ?e go?? by? naprawd? sensowny i przez te trzy lata pozakaza? nam, ?e wie co mówi, to powtarzam jego rady. Jakby nie patrze? wszyscy, których uczy? zdali ustny polski.
tygrysica - 2010-12-04, 10:42

yoru... nie wydaje mi si?, ?ebym rzuca?a tytu?ami. chocia? mo?e. nie pami?tam. ogólnie to nie widz? w tym nic z?ego, dopóki robisz to z g?ow?, a nie wpychasz tytu? i jedno zdanie o nim, bo tak. niektóre tezy nie poparte kilkoma dowodami po prostu nie przechodz?.
i nie znam osobi?cie nikogo, kto nie zda? ustnego polaka. tak?e - no hej ;)

Koona - 2010-12-04, 14:14

No w?a?nie moja polonistka uwa?a, ?e mamy nie szale? z ilo?ci? omawianego materia?u, a tytu?ów do rzucania jako przyk?ady nie warto bra?, bo mog? si? czepia?, ze nie by?o analizy, jak ju? si? o nich wspomina.

Che - nie jest to jasno okre?lone a ja sama w sumie si? nie spyta?am xD. Ale jako? w pierwszym odruchu temat skojarzy? mi si ? bardziej z tró mitologiami ni? ba?niami, podaniami itp.

Yoru - temat mniej wi?cej taki, jaki poda?a Tygrys :D

Tygrysie - a sk?d ta pora mgie??

tygrysica - 2010-12-04, 15:55

cytat z 6. tomu komiksu sandman. :)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group