Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Muzyka - Nasz Figaro

Ajcek - 2010-05-21, 23:28
Temat postu: Nasz Figaro
Wspólnym wysi?kiem uczniów, absolwentów i pedagogów Wydzia?u Wokalnego Szko?y Muzycznej II stopnia w Poznaniu wystawiamy co jaki? czas skrócon? wersj? "Wesela Figara" Mozarta w polskim przek?adzie St. Bara?czaka. Pomy?la?em, ?e mo?e Was to zainteresowa?, bo w ko?cu larpy maj? du?o wspólnego z teatrem. Gwarantujemy 1,5h ?wietnej muzyki, dobrej zabawy, a by? mo?e inspiracji do przysz?ych larpów. ;)

Tu s? zdj?cia z poprzedniego wykonania:
http://picasaweb.google.c...709848711942754

TERMINY I MIEJSCA NAST?PNYCH WYKONA?:
25.05.2010 Szko?a Chóralna im. Jerzego Kurczewskiego. Ul. Hipolita Cegielskiego 1. Godz. 11:30
11.06.2010 Wielkopolskie Centrum Onkologii. Ul. Garbary 15. Godz. 19:00
16.06.2010 Ogólnokszta?c?ca Szko?a Baletowa im. Olgi S?awskiej-Lipczy?skiej. Ul. Go??bia 8. Godz. 18:00

Termin 11.06 to raczej wyst?p dla pacjentów WCO.

Alfar - 2010-05-22, 12:09

Mozecie liczy?, ?e si? zjawi?:D
Ajcek - 2010-05-22, 16:55

To super ;-)

A oto opis przedstawienia z naszych oficjalnych materia?ów propagandowych:
Czas i miejsce akcji: wsz?dzie i zawsze. Oczywi?cie wszystko mo?e dzia? si? w Agaos Frescas (zamku Hrabiego Almavivy). Mo?na te? przenie?? ca?o?? wydarze? do epoki du?o wcze?niejszej, do Poznania z pocz?tku XXI-ego wieku, do czasów, które dopiero nadejd?...

"Wesele Figara" jest komedi? charakterów i postaw ludzkich, tote? nie straci nic ze swej prawdziwo?ci dopóki istnieje gatunek ludzki. Chyba ka?dy z nas mia? okazj?, je?li nie pozna?, to przynajmniej s?ysze? o apodyktycznym Szefie, ch?tnie molestuj?cym swoj? ?liczn? Sekretark? (do tego tak sprytn? i zaradn?, ?e wysy?a si? j? zawsze tam, gdzie sam diabe? nie mo?e), o dorastaj?cym M?odzie?cu opanowanym przez burz? hormonów, sprawiaj?cych i? zakochuje si? w ka?dej napotkanej kobiecie, o wiernej, t?skni?cej i cierpi?cej z powodu zdrad swego m??a ?onie, o przebieg?ym Donosicielu, który zawsze jest na us?ugi aktualnej w?adzy, o skorumpowanym Prawniku wydaj?cym taki wyrok, jakiego oczekuj? od niego chlebodawcy. Wszyscy oni s? nie tylko bohaterami "Wesela Figara" - to bohaterowie naszej zwyk?ej codzienno?ci. Wystarczy tylko zmieni? im rekwizyt czy ich s?u?bowo-spo?eczn? tytulatur? i zadomowi? si? w ka?dej epoce bez najmniejszego problemu.

Cud teatru sprawia, ?e mo?emy znale?? si? w dowolnym czasie, spotka? osoby, kórych w realnym ?yciu nigdy nie mogliby?my pozna?, kreowa? rzeczywisto?? krocz?c ?cie?kami w?asnej fantazji. Mo?e w?a?nie dzi? dowiemy si? z ust naocznych ?wiadków jak to by?o naprawd? z tym "Weselem Figara"?

I galeria z premiery:
http://picasaweb.google.p...ych/NaszFigaro#

Che - 2010-05-23, 09:59

Eh, na Wesele Figara, to bym poszed?...
Ajcek - 2010-05-23, 12:53

Zaktualizowa?em terminy w pierwszym po?cie.
Mistif - 2010-05-23, 14:53

Ja z ch?ci? te? wpadn?, Alfiku co powiesz na termin 16.06?
Alfar - 2010-05-23, 14:56

pasuje:)
Ajcek - 2010-05-23, 18:30

Jeszcze jedna galeria:
http://www.weselenadstawem.pl/imprezy2.html

Ajcek - 2010-06-15, 14:24

Przypominam: Jutro, Ogólnokszta?c?ca Szko?a Baletowa im. Olgi S?awskiej-Lipczy?skiej. Ul. Go??bia 8. Godz. 18:00 - by? mo?e ostatnie przedstawienie w sezonie. Zapraszam ;-)
Mistif - 2010-06-15, 14:27

Niestety musz? odwo?a? swoj? obecno?? - w tych godzinach jeszcze pracuj? :(
Alfar - 2010-06-16, 11:41

Ja te? nie zd???:(

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group