Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

[AM] LARP - Wra?enia po VIII ods?onie

Lathea - 2009-07-11, 19:41
Temat postu: Wra?enia po VIII ods?onie
Ostatnia ods?ona przed przerw? wakacyjn? ju? za nami (a przynajmniej za po?ow? z nas), nied?ugo wybierzemy si? na afterka, wspólnego.

Pedeka od publiki na tej ods?onie dosta? Adrian.

Co s?dzicie o niej? Co trzeba poprawi?? Jak powinny wygl?da? ostatnie ods?ony?

Phantom - 2009-07-12, 11:15

By?o nareszcie b?ogo i spokojnie :) Jedna z najlepszych ods?on ostatnich czasów! Gratulacje! By?o dramatycznie, mroczne tajemnice wyp?ywaj? na wierzch a pozostaj? jeszcze sprawy, o których nam si? nawet nie ?ni?o.
Urlem Larsbatae - 2009-07-12, 20:33

By?o nadzwyczaj ekspresyjnie i dynamicznie. Wra?enia jak najbardziej pozytywne, wreszcie jedna scenka nie ci?gn??a si? godzinami :D
Iza te? si? rozerwa?a XD

Kaym - 2009-07-12, 23:20

Ods?ona krótka, ale rzeczowa. Nie by?o ani jednej zmarnowanej chwili na przestoje. Szybkie i konkretne spotkanie. Generalnie pozytywne, bo jednak sporo si? dzia?o.

No i scenka pocz?tkowa by?a ?wietna, bardzo mi przypad?a do gustu.

Dareth - 2009-07-13, 00:49

a scenka w po?owie ju? nie? :(
Kaym - 2009-07-13, 06:50

O ni? mi w?a?nie chodzi?o.
Che - 2009-07-13, 09:23

Cama - na pocz?tku by?o ryzyko, ?e b?d? straszliwe przestoje. ?e si? b?dziemy nudzi?.
Ale wysz?o ?wietnie. Niby my sami wiele nie zrobili?my, ale za to atmosfera si? nieco przerzedzi?a, gracze dowiedzieli si? o paru rzeczach i podejrzewam, ?e na mi?dzydramówkach b?dzie wrza?o - nie b?dzie wielu graczy, którzy nic po takim nasyceniu informacji nie b?d? robi?. Osobi?cie mia?em okazj? poodgrywa?, dziewczyny wreszcie mi umo?liwi?y przeskoczenie paru ogranicze? postaci. Szkoda, ?e nie wszyscy zdali sobie spraw?, ?e mieli szans? na sypanie informacjami, cho?by zawoalowanymi - ale wi?kszo?? to zrobi?a, a s?dz?, ze reszta mia?a powa?ne powody by zrobi? inaczej.
Poza tym - w takim momencie wyborów wida? by?o charaktery postaci. Wy?azi?y na wierzch - przypadkowo, lub nie - cechy, których przy zwyczajowym knuciu by si? nie dowiedzia?o.

Saba - Przykro mi, wiele powiedzie? nie mog?. Nie mia?em czasu si? rozgl?da? i obserwowa?. By?em troszk? zabiegany. Scena z Krisem i Slidem i Darethem kapitalna, Goliata na zako?czenie b?d? wspomina? z ?ezk? w oku (wiem, egocentryk ze mnie), a gracze in gremio zacz?li b?yskawicznie ze sob? dzia?a?. Jakbym ich nie zna?, uzna?bym ?e to Sabat:D No i te? wyp?yn??y rzeczy, które nap?dzi? mog? to wreszcie... I... Cholera, dwie ods?ony do ko?ca rozdzia?u to za ma?o. Nawet po?owy nie doci?gniemy do ko?ca.


To, co widzia?em, to banda graczy nie nudz?ca si?. I na jednej i na drugiej ods?onie. By?o fajnie. Wszelkie mankamenty nikn??y gdzie? po drodze w odgrywanych wrzaskach przera?enia i szyderczym ?miechu.

Dareth - 2009-07-13, 09:23

ahaa :P My?la?em ?e o tej sabatniczej mówisz

To a propo wypowiedzi Kayma :P Wida? Che pisa? posta równo ze mn? xD

Alfar - 2009-07-13, 09:27

Dareth, Kris, Slide - dzi?ki wielkie za t? scenk?:))))

Phantomu - dzi?ki za inn?;)

Dareth - 2009-07-13, 09:31

Ch?opaki odwa?? si? odpowiedzie? równie? w waszym imieniu. Jak co? nie tak to mnie sprostujcie :P

Ca?a przyjemno?? po naszej stronie Alfik :) Fajna scenka by?a. Naprawd? przykro mi ?e to ju? koniec popieprzonego doktorka i braci wampirów-wyznawców demonów:(

Kris - 2009-07-13, 09:37

Scenka by?a fajna :) podoba? mi si? motyw marionetki :).

Szkoda, ?e w ca?ym zamieszaniu nie uda?o si? zrobi? motywu z wyrwaniem sobie przez Goliata serca by skróci? ciepienie swoje i brata, to by?by Epic :D Dla niewtajemniczonych: rany które otrzymywa? Goliat lub Uriel przechodzi?y na brata :)

Do zobaczenia w piekle bracie!! - ostatnie s?owa Goliata do Uriela i a? mi ciarki po ca?ym ciele przesz?y xD EPIC chyba zaczn? p?aka? xD

PS. niestety nie b?d? mia? ju? haremu o jakim marzy?em xD Uriel i 4 kobiety w sforze O_o :D

Dzi?ki za gre i kto wie mo?e do zoabczenia jako NPC :P

Tower - 2009-07-13, 09:54

//Idziesz teraz na duel z Brat Babel w piekle :P? //
Kris - 2009-07-13, 09:57

T.o.w.e.r napisał/a:
//Idziesz teraz na duel z Brat Babel w piekle :P? //


Id?, ale Goliat razem ze mn? :D w ko?cu bracia :D

Vonen - 2009-07-13, 10:33

Podoba?o mi si?. Bez zb?dnego ba?aganu, prosto ale tre?ciwie. No i matuzalemowie :) Robi si? coraz mroczniej i dziwniej. Ods?ona na plus!
Slide - 2009-07-13, 11:32

Dzi?kuje wszystkim za wspóln? gr?. Ars Mortis by?o moim pierwszym larpem, a tym samym stworzy?em swoja pierwsz? kreacj? postaci. Mam nadzieje, ?e mimo wszystkich tych bluzgów i obra?aj?cych s?owo-toków zapami?tali?cie pozytywnie Goliata ;) Czuj? lekki niedosyt z racji niedopracowania postaci pod wzgl?dem mechanicznym i celów. Chcia?bym wiedzie? to co wiem teraz o tym larpie podczas kreacji postaci :P
Ostatni larp dla naszych postaci, a raczej scenka wysz?a lepiej ni? si? spodziewa?em. Zw?aszcza, ?e by?a praktycznie wymy?lona na poczekaniu. Przynajmniej ja wypad?em od razu z pksu, zachaczy?em o dom i sru na ods?on?. Obawia?em si? o ni?, bo nie lubi? by? nieprzygotowany. Szkoda, ?e troch? d?u?ej nie mogli?my pogada? przed wycieczk? do piek?a. Po scence obserwowa?em larpa raczej k?tem oka, ale na plus trzeba zaznaczy? muzyk? i jaskiniowca. Ordos fajnie "skaka?e? po ca?ej sali". W rozmowy si? nie ws?uchiwa?em, wi?c du?o nie moge o nich powiedziec.
Na koniec chcia?bym przeprosi?, ?e nie zjawi?em si? jednak na afterze. Prawda jest taka, ?e porobi?em si? w akademiku i nie by?o sensu ?ebym pojawia? si? w takim stanie. Szkoda, ?e after nie by? od razu po larpie, bo wtedy poszed?bym z fal? :)
No to tyle... do zobaczenia na innych larpach ;) jakby?cie dziewczyny potrzebowa?y statystów do scenek, NPC albo pó? NPC pó? posta? dawajcie zna? ;)

Chwa?a Sabatowi! 8-)

Lathea - 2009-07-13, 13:18

After byl na tyle po LARPie na ile sie dalo:D. wraz z wejsciem pierwszego goscia wylaczany byl odkurzacz:D.
Inque - 2009-07-13, 14:36

Podoba?a mi si? ods?ona :} mo?e nie przysz?am na ni? z ró?owym nastawieniem, ale wysz?am z niej zadowolona ^^ sama mog?am troch? podzia?a?, na a moja urocza "maskotka" nikomu nie dawa?a spokoju... O___O

Si? przyczepili!

Gratuluj? Misti za nominacje któr? dosta?a! I pami?tam jak si? przerazi?am widz?c j? z "Iz?" (tak... tak to si? nazywa?) koniec ko?ców Misti na szcz??cie sko?czy?a tam gdzie powinna.

Podoba?a mi si? scenka w ?rodku.. w pierwszej si? troch? pogubi?am. Bardzo ?ywo i "namacalnie" oddana atmosfera. Brakowa?o mi tego zaznaczenia tylko, ?e Uriela i Goliata na sali ju? nie ma... bo chyba nie wy?apa?am momentu w którym znikn?li.

Podsumowuj?c... chcemy wi?cej : D

Dareth - 2009-07-13, 19:17

Przecie? Dagon powiedzia?a "Cia?a Uriela i Goliata rozpadaj? si? w py?"
Mistif - 2009-07-13, 21:45

Na pocz?tku chcia?abym podzi?kowa? wszystkim, ?e mnie nie zjedli - nie tylko jako postacie, ale równie? jako gracze :)

By? to pierwszy larp, w którym bra?am udzia? i musz? przyzna?, ?e jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Co prawda z pocz?tku mia?am lekk? trem?, ale atmosfera szybko mnie wci?gn??a w gr?:)

Scenki na d?ugo zapadn? mi w pami??. Wiele si? dzia?o, a na pewno, w moim odczuciu, by?o intensywnie. Dzi?ki ogólnemu zainteresowaniu czu?am te?, ?e nie stoj? zupe?nie z boku i mog? uczestniczy? w grze.

Kaym - 2009-07-13, 21:50

Mistif napisał/a:
Na pocz?tku chcia?abym podzi?kowa? wszystkim, ?e mnie nie zjedli - nie tylko jako postacie, ale równie? jako gracze :)


Spoko, przytocz? teraz s?owa MGi?, które napisa?y mi po mojej pierwszej ods?onie: Gracze nie gryz?, tylko udaj?, ?e gryz?. ;-)

Martini - 2009-07-13, 22:38

Ods?ona Camarilli zesz?a na rozterki moralne. Wszyscy wszystkich zapewniaj? o wzajemnej wspó?pracy, zaufaniu i braku tajemnic, a tak naprawd? nikt w to nie wierzy. Robi si? nieprzyjemna atmosfera, w której dezinformacja, brak wiedzy dotycz?cej historii niektórych postaci, ich dzia?ania podyktowane niejasnymi przes?ankami oraz dziwne zachowania pot?guje wra?enie bycia osamotnionym ?o?nierzem, którego ka?da decyzja jest intuicyjna, i nie przewidzenie jej konsekwencji jest niemo?liwe. Zabrak?o dla mnie autorytetów. Mia?em wra?enie bycia na wojnie, w której sam stanowi?em stron?, nie wiedz?c za co i za kogo b?d? obrywa?.

Dla kogo?, kto przedk?ada logik? nad gr? aktorsk? zwi?zan? ze sfer? uczu?, ostania ods?ona by?a fatalna. Granie na emocjach, wymaga?o okre?lonych zachowa? ode mnie, co powodowa?o, ?e zamiast odgrywa? natur? i postaw?, stara?em si? zaznaczy? rozterki bohatera. To by?o logiczne, gdy? ostatnie wydarzenia i rzeczy, które si? dzia?y podczas ods?ony, zburzy?y pewno?? siebie tej postaci. Mam nadziej?, ?e patrz?c z boku wysz?o to mocno teatralnie, i pokaza?o kunszt w?a?ciwie wszystkich graczy. Dla mnie to przypomina?o bardziej teatr, ni? gr?. Wszystko pi?knie dla tych, których odgrywanie emocji bawi. Mnie to nie bawi, wi?c mam wra?enie, ?e nie by?o tam dla mnie miejsca.

Podoba?a mi si? organizacja larpa i sposób kierowania postaciami przez MG. Realizacja by?a pierwsza klasa. Podoba?a mi si? gra aktorska. Fabu?y si? nie dopatrzy?em – w ?wiecie gry nic si? dla mnie nie zmieni?o. By?o du?o informacji, du?o si? wyja?ni?o. Z drugiej strony nie znalaz?em tam spójnej wersji, wi?c nie wiem, w któr? wierzy?, nie mówi?c ju? o prawdzie. Ustalenia na ods?onie podj?te przez rodzin? mijaj? si? kompletnie z post?powaniem BNów (ostatnia scenka). Informacje dotycz?ce kluczowej kwestii s? dla mnie domys?ami, nie popartymi ?adnymi wiarygodnymi faktami, a autorytety, którym wierzy?em dot?d upad?y, lub nie by?o ich na ods?onie.

Lathea - 2009-07-13, 22:43

Cytat:
Ustalenia na ods?onie podj?te przez rodzin? mijaj? si? kompletnie z post?powaniem BNów (ostatnia scenka).


A czy wszyscy BNi wam kazali wybiera? stron?;)?

Urlem Larsbatae - 2009-07-13, 23:57

Kris napisał/a:
PS. niestety nie b?d? mia? ju? haremu o jakim marzy?em xD Uriel i 4 kobiety w sforze O_o :D


4? czekaj... Inque...Nadzieja...?? Nie mog? si? doliczy? reszty :x
Mniejsza. Fajnie by?o :D
Eh...tylko macanek ?al.... XD

Kris - 2009-07-14, 07:29

Urlem Larsbatae napisał/a:
Kris napisał/a:
PS. niestety nie b?d? mia? ju? haremu o jakim marzy?em xD Uriel i 4 kobiety w sforze O_o :D


4? czekaj... Inque...Nadzieja...?? Nie mog? si? doliczy? reszty :x
Mniejsza. Fajnie by?o :D
Eh...tylko macanek ?al.... XD


+ Misti :D

Co od Misti ciesz? si?, ?e da?a? si? namówi? na gre w LARPie :) jak wida? wysz?o Ci to na dobre i m?sk? cz??? publiczno??i masz ju? u stóp :) teraz mo?ecie z Ink? podbija? ?wiat :)

PS. nie mam poj?cia jakim cudem umkn??a mi scena z Iz? XD

Alfar - 2009-07-14, 08:10

Martini - akurat spójno?? wersji to kwestia graczy :) My mamy jedn?:))))

Lepiej napisz jak obrona? :)

Che - 2009-07-14, 11:29

Mog? do Martiniego doda? jedynie:

Owszem, dezinformacja. Owszem poczucie osamotnienia na placu boju. Owszem, wszystko zmierza do piek?a, diabli biora wszystko wokó?, Pozna? p?onie, wszyscy wszystkich wykorzystuj?, a Armageddon nast?pi za pi?? minut.

I jeszcze poczucie, ?e wszystko na moich plecach, a jak zrobi? jeden krok w z?? stron?, wszystko, o co walczy?em do tej pory diabli wezm?.

Zabawne, ?e mamy to samo podej?cie, mimo, ?e, zapewne, Aaron zosta? na tej ods?onie pot??nie zdyskredytowany. I fakt, ?e emocje wzi??y gór? na tej ods?onie. Ale by? to, z mojej strony, kawa? ciekawego prze?ycia. I wszystkie niedogodno?ci, poczucie, ?e jest ?le i b?dize gorzej... Tylko dodaj? smaku naszym zmaganiom.

Chyba wszyscy sobie u?wiadomili, ?e gra jest o wysok? stawk?. Niektórzy wiedzieli wcze?niej.
No i niektórzy staraj? si? to wykorzysta? do swoich celów. Jak to w Wampirze Maskaradzie.
Gracze pokazali pazury, wed?ug mnie. Pokazali, co potrafi?.

Mog? powiedzie?, ?e z mojej perspektywy zachowanie Apeta by?o kapitalne i wida? by?o, ?e nie jest to posta? papierowa, ?e ma za sob? histori?, przekonania i ambicje. Jak u wi?kszo?ci... Ale na Tobie to by?o znacznie wida?.

S?dz?, ?e Apet si? zgodzi - Jedziemy do piek?a w ekspresowej windzie. Ale niech mnie diabli, je?li si? po?o?? i zwyczajnie umr?...

Nathanael - 2009-07-14, 12:08

Ja ju? rozmawia?em na ten temat z Toy, Martinim i bra?mi.

Przepraszam wszystkich za b?aze?stwa (zw?aszcza te na off topie). Z jednej strony tak? mam posta? - co by si? nie dzia?o, on i tak obróci to w ?art - z drugiej czasem chyba przesadza?em i psu?em klimat.

Nast?pnym razem b?d? na to uwa?a?. Ods?ona mi si? podoba?a, bo by?a inna ni? wszystkie do tej pory. Troch? kameralna.
No i brudy ravnosa powy?azi?y troch? na wierzch... szkoda, ?e dopiero na ko?cu, mog?o si? to ciekawie zako?czy?.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group