Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

[A] Forum informacyjne - I po..

Alkazz - 2009-03-01, 12:57
Temat postu: I po..
Hell-O!

Widz? ?e wszyscy si? wstydz?, dlatego ja to zrobi?. I teraz wszyscy chórem:

DZI?-KU-JE-MYYy!

I ja dzi?kuj? za mo?liwo?? bli?szego poznania ?wiata chorych wizji, szkoda ?e nie zd??y?em si? zadomowi? w tym g??biej, by móc zapl?ta? troszk? fabu?? alkazzowymi paluchami..
Mile zosta?em zaskoczony kreacjami, szcz?ka opad?a na ziemi?, albo jeszcze ni?ej... nie wiem komu pogratulowa? wizerunku najbardziej, takie zró?nicowanie, pomys?owo?? i pe?na pasji gra.. pi?kne :)


P.S. JE?LI nie wyjad? w najbli?szy weekend, to fotki b?d? do przysz?ego poniedzia?ku (9.03).

Olena - 2009-03-01, 16:40

Eh...

Mo?e rusz? jakie? recenzje :)

Po pierwsze: niestety uda?o Wam si? uratowa? ?wiat (damn!) rzutem na ta?m?- albo dok?adniej rzutem ?miertelnikiem o asfalt i wyci?gni?ciem kr?gos?upa :P ... A ju? my?la?am, ?e b?dzie tak pi?knie ;)

Wielkie dzi?ki dla Alkazza za wsparcie duchowe i estetyczne :P Dobrze mi si? z Toba pracowa?o :)

Karinie - za pomoc techniczn?, a potem gr? mimo wcze?niejszych obaw:)


Wszystkim gratuluj? strojów- przesz?y moje naj?mielsze oczekiwania! To by?y 3 bezcenne godziny sp?dzone na podziwianie 'mokrego snu gotha' jak to kto? okre??i? :P

1. Alfar : brawa za zabaw? Cheryl i Alicj?- miny graczy, którzy raz testowali si? z Tob? jako koszmarem, potem cz?owiekiem by?y zabójcze :D

2. Adzie : przez Twoj? histeri? ma?o nie spad?am ze schodów na pocz?tku. Nast?pnym razem uprzedzaj...

3. Charzynko, Twoja ko?? udowa mnie zachwyci?a, wyjdziesz za mnie? :P A tak serio: dialog ze ?mierci? i k?ótnia, ?e on nie udowoni jej ?e u?mierci?a po?ow? dzieciaków na ?wiecie bo zbie?no?? imion jest przypadkowa by?a przes?odka. Cytat z Ciebie: "Armagedon? No i co z tego?" :D

4. Czedol- chcia?e? happy endingu i go dosta?e? :P W sumie to dzi?ki Tobie w pewnym wzgl?dzie mo?na dzi?kowa? za ocalenie :D

5. Chester - cholero, skaka?e? jak ma?pa po tych stolikach! "Zabij... zar?nij" :D

6. Ordos - " i want to belive" - ja chcia?abym wierzy?, ?e na AM dogadam si? z Tob? tak dobrze jak Caroline z Tob? :P

7. Kaymowi - za nó? w brzuchu :P

8. Paszko, by?e? naprawd? s?odkim anio?em, nawet o batonikach i misiu pami?ta?e? dla ?wietlików, a tekst "Wszystko b?dzie dobrze, b?ogos?awi? Ci?..." mnie zabi? XD

9. Velowi: za pokazówk? z mieczami :)

10. Torowi za zaj?ca paskudnego :) Szkoda ?e Caroline Ci? tak tyra?a :P

11. Quadowi: za odkrycia z ksi?g i min? która mówi?a "k...wa, dlaczego wcze?niej tego nie zrobi?em?!" no i w szczególno?ci za uratowanie sytuacji w ostatnich 5 minutach ;)

12. Ca?ej sforze ?wietlików: Lathei, Ince, Hellzenowi i Krisowi za fantastyczny look, klimat i dyscyplin?- BRAWA! Parabox by? s?odki (chocia? nie liza?am) a spekulacje wokó? tego, co by?o w ?rodku by?y ró?ne- ja osobi?cie obstawia?am zalanego cheesburgera XDDzi?ki za LARPa i przygotowanie :) Mam nadziej?, ?e b?dziecie odt?d mieli tylko takie sny ;)

Kris - 2009-03-01, 16:51

No i kto by przypuszcza?, ?e Psotek tak znacz?co przyczyni si? do uratowania ?wiata :P Co jak co stroje postaci by?y bardzo fajne :) Mina Czedola, kiedy wchodzi do ?azienki a tam ?wietliki robi? make-up bezcenna xD.

Paszko - zdecydowanie najlepszy jAnio? jakiego widzieli?my :P kto by przypuszcza?, ?e za jego skrzyd?am zmie?ci si? tyle ?wietlików :P

Czedol - takie kreacje od zawsze przyci?gaj? :) oddawaj serduszko Grysiowi !!!

Zaj?c - przez ?wietliki nazywany Królikiem xD mia? chyba wielkiego pecha co do nas :D najpierw nie uda?o mu si? skrzywdzi? Psotka, co zaowocowa?o nabiciem si? na szklan? marchewk? xD (dzi?ki Ordos :D), a potem zosta? zamkni?ty w wielkiej norze xD

Quad - Pan ?mier? - jego miny i reakcje w czasie rozmów ze ?wietlikami by?y bezcenne xD

Chester - idealny kot, rozmowa na temat wszystkiego i drzwi te? by?a pocieszna :D

Reszcie ?wietlików :D - tych przygotowa? nie b?d? w stanie zapomnie? :) ?a?enie w kupie masakra xD Lath za wojskow? dyscyplin? xD baczno?? ?wietliki :D

Jak co? jeszcze sobie przypomn? naskrobi? wi?cej :D


PS. w Paraboxie by?a ukryta brzoskwinia, a dok?adniej dwie cz??cie zszyte czarn? nici? xD do 4.00 rano siedzieli?my z Hellzenem i tworzyli?my to monstrum xD zesz?o tak d?ugo bo nie mogli?my ze ?miechu wytrzyma? co my wyprawiamy XD

Kaym - 2009-03-01, 21:44

Wow, by?o ?wietnie. Super klimat, psychodelia do kwadratu :-) . ?wietliki kryj?ce si? za skrzyd?ami Anio?a to by? i?cie przes?odki widok ;-) . Ja chc? jeszcze raz, hehe.
Hellzen - 2009-03-01, 22:59
Temat postu: Post sponsorowany przez 3 kropki - "..."
Klimacik rozbudzi?a we mnie dopiero scenka startowa. Krzyki i piski Ady prawdziwie napawa?y serce przera?eniem, wrzaski Kapelusznika z demonicznym wyrazem mordki i psychoza Zaj?ca dobudowa?y braki w historii (bo przecie? co si? dzia?o wcze?niej wiedzie? nie mog?em - moja pierwsza ods?ona Alicji), potem by?o ju? tylko gorzej...

Nie czu?em klimatu tego larp'a do czasu startu ods?ony, mechanika i sens rozgrywki by?y dla mnie totalnie niejasne, jednak ju? na pocz?tku... o jeju... dziwnie, dziko, koszmarnie... :-P
Ogromne podzi?kowania dla wszystkich graczy, za maksymalne wczucie si? w postacie, dodawa?o to ogromnego powera, widz?c, ?e totalna psychoza si? rozszerza... Widzie? niektórych w nowych rolach, to jak poznawa? ich na nowo, cenne do?wiadczenie.
Mega wielkie dzi?ki Kozie i AlkZz'owiza w?o?on? prac?, by larp'owanie mia?o klimacik i by miejsce napawa?o koszmarnymi wizjami ju? na wej?ciu.

Osobi?cie chcia?bym pogratulowa? kreacji postaci, szczególnie Adzie za Koszmarne odgrywanie zb??kanego ?wietlika, Alfikowi za druzgoc?ce psychik? zachowanie, TOR'owi za serie bezcennych min zaj?ca (KrÓlika), gdy kolejny raz co? absurdalnego w niego przypieprzy?o, Quad'owi za cierpliwo?? gdy tworzono dzie?o sztuki malarskiej na jego marynarce, Kris'owi za ADHA ?wietlika, które przyprawia?o Grysia o rozstrój nerwowy (swoja droga Kris w role wczuwa? si? od ponad tygodnia, podziwiam zaanga?owanie i gratuluje stabilno?ci psychicznej, bo mnie by dawno korba odwali?a), Charzynce za odgrywanie 'dobrej cioci', która Grysiowi chcia?a serce z cukru zmontowa? (nadal si? zastanawiam jak by wygl?da?o i jak smakowa?o), Chesterowi za Kota, który opanowaniem i rozleniwieniem przebi? nawet mojego prywatnego kota, Che za ... ojej!, Lath za irytuj?cy ?wietlikowy g?osik (s?ysza?em to seplenienie po nocy - we ?nie) i oczywi?cie Parabox'owi za wywo?anie ogólnego zgn?bienia.

By?o Koszmarnie i oby by?o kiedy? wi?cej!

TOR - 2009-03-01, 23:00

Mi?o by?o po raz drugi wcieli? si? w rol? Macowego Zaj?co-Królika, jak zwykle winnego wszelkiego z?a w obu ?wiatach i wsz?dzie pomi?dzy. ;) Dzi?ki za to, Oleno. Od?wie?aj?cej takie ADHD (dzi?ki Kamilo) jest od czasu do czasu.

Zaj?c znikn?? tym razem nie zdo?a? si? uchowa? i znikn?? niezauwa?ony, zostawiaj?c po sobie swoje ma?e zaj?cze serduszko. Pewnie mog?o by? du?o gorzej...

Dzi?kuj? wszystkim za gr?, by?o mi?o, cho? pechowo i m?cz?co.

P.S. Ada -- b?agam, nie krzycz wi?cej w mojej obecno?ci.

Kris - 2009-03-01, 23:08
Temat postu: Re: Post sponsorowany przez 3 kropki - "..."
Hellzen napisał/a:
Kris'owi za ADHA ?wietlika, które przyprawia?o Grysia o rozstrój nerwowy (swoja droga Kris w role wczuwa? si? od ponad tygodnia, podziwiam zaanga?owanie i gratuluje stabilno?ci psychicznej, bo mnie by dawno korba odwali?a)[/b]


HAHA xD zaraz tam si? przygotowywa?, stara?em si? zmienia? g?os i utrzymywa? go na d?u?ej i chyba si? uda?o :D ja i tak nie potrafi? gra? xD chcia?bym, ale nie wszystkie marzenia si? spe?aniaj? xD. Co do ADHD sam jestem w szoku, ?e tyle wytrzyma?em chocia? jak wróci??m do domu to ju? nóg nie czu?em :(. Korby nie z?api? bo wi?kszej si? ju? nie da :D

PS. to zdecydowanie prawda, ?e ka?dy facet ma co? z dziecka xD

Alfar - 2009-03-02, 12:16

Ok. Och?on??am ju? po LARPie wi?c mog? wyzna? swoje grzeszki:->

Musz? przyzna?, ?e z punktu widzenia moich postaci poprzednia ods?ona by?a bardziej przepe?niona wydarzeniami. Mo?e dlatego, ?e i powierzchnia do knucia by?a mniejsza, nie jestem w stanie oceni?. Brakowa?o mi tak?e w?tków dodatkowych dla mojej postaci, bo to, ?e g?ównym celem by?o zabicie Alicji/Cheryl by?o jednak nieco za ma?o absorbuj?ce... na LARPie z mojego punktu widzenia panowa?y przestoje... z którymi nie mog?am ju? sobie radzi?, a ci?g?e bieganie za Kapelusznikiem i próby zamordowania Caroline spe?za?y na niczym. Poza tym nie mia?am te? okazji dokona? super heroicznej sceny ocalenia Zaj?ca Marcowego, bo nawet nie wiedzia?am co jak i kiedy... ponadto ustawicznie brakowa?o mi Mistrza Gry... z mojej perspektywy Olena wiedzia?a co i jak, natomiast Alkazz nie do ko?ca (takie mam wra?enie) orientowa? si? w tym co si? dzia?o, przez co ci??ko by?o polega? na wsparciu MG.

Tyle je?eli chodzi o minusy, od których postanowi?am zacz?? :-> , a na deser wisienka...

Przygotowania do tego LARPa zaj??y mi wi?cej czasu ni? ka?dorazowe przygotowanie si? do Ars Mortis, trenowa?am przechodzenie z Alicji do Cheryl w g?owie, przygotowywa?am strój, z pomoc? Chestera, Che, Ordosa i papieru toaletowego zrobi?am patetyczne skrzyd?a dla Paszka (barter by?, nie ma ni? za darmo! :-> ), malowanie Kota z Cheshire, Kapelusznika, robienie tych wszystkich machlojów by?o wprost niesamowite.

+ Niepowtarzalny klimat na LARPie, obrazy, parasolki, charakteryzacja Mistrzów Gry, porozrzucane karty... muzyka... ten ?wiat rzuca si? na wyobra?ni?:))))
+ Niepowtarzalne stroje graczy... w szczególno?ci stroje ?wietlików, Kota z Cheshire, Kapelusznika, Zaj?ca... którego nie pami?ta?am jak pomalowa?:D Charzynka w kitlu... jezu... Freud si? przewraca w grobie:D
+ Poprawiona i sprawna mechanika, dzi?ki której MG nie by? potrzebny przy testach i uczciwo?? graczy w testach :)
+ Doskona?e dialogi z Ad?, jej wspania?a gra na wst?pie:D i Leniwy kocurrrrrr ^_^
+ Znoszenie graczy humorów Alicji/Cheryl
+ Krzyki ?wietlików :D Uciekaj?cy Tommy:D
+ Mam nadziej?, ?e nikt si? nie skapn?? ile razy myli?am swoje osobowo?ci...
+ Dzi?kuj? tak?e Kaymowi za flirtowanie z Cheryl :D nie znosz? Ci?, ?e chcia?e? mnie ostatecznie ukatrupi?! Paskuuuuda!
+ Mojemu ukochanemu Ordosowi, ?e mnie nie zamordowa? za krn?brne flirtowanie z Rze?nikiem i Kapelusznikiem na zmian? :D:D
+ Ale przede wszystkim chcia?abym podzi?kowa? ?mierci za ocalenie Cheryl/Alicji od ?mierci - dzi?ki temu by? mo?e b?dzie 3 edycja! :D

Olena - 2009-03-02, 12:31

Alfar napisał/a:
dzi?ki temu by? mo?e b?dzie 3 edycja! :D


Dementuj? plotki o reanimacjach Alicji!
W projekcie jest co? innego, niektóre rzeczy posz?y nie po mojej my?li (niestety) na tej Alicji i nie ma sensu jej na chama o?ywia?.

Mo?e co? innego przyjmie si? 'bez ulewania', ale jak narazie czas wróci? do pracy licencjackiej...

Kris - 2009-03-02, 12:33

Zatem jeszcze bardziej ciesz? si?, ?e sta?em si? cz??ci? tego LARPa :) no i mam nadziej?, ?e ta przyjemna do ogarni?cia mechanika si? jeszcze pojawi :>
Kaym - 2009-03-02, 12:52

Alfar napisał/a:
Dzi?kuj? tak?e Kaymowi za flirtowanie z Cheryl :D nie znosz? Ci?, ?e chcia?e? mnie ostatecznie ukatrupi?! Paskuuuuda!


Ja po prostu chcia?em zrobi? wszystko, co by?o konieczne do happy endu :-P

Alfar napisał/a:
Mojemu ukochanemu Ordosowi, ?e mnie nie zamordowa? za krn?brne flirtowanie z Rze?nikiem i Kapelusznikiem na zmian? :D:D


Ciebie nie. Ja swego losu nadal nie jestem pewny, hehe :mrgreen:

Alfar - 2009-03-02, 20:30

E jak jeszcze ?yjesz to wszystko b?dzie w normie:P
Kaym - 2009-03-02, 20:32

Ufff, normalnie kamie? z serca ;-) .
Alfar - 2009-03-02, 22:05

Kamie? z serca to Ci spadnie, jak Alicja przestanie ?ciga? Twoj? n?dzn? dusz? po wszystkich sferach i planach, zeby si? zem?ci?, za zabranie jej z Krainy Koszmarów;)
Kaym - 2009-03-02, 22:15

To akurat nie moja wina/zas?uga*. Poza tym s?dz?, ?e by?by to ogromny sukces gdyby po tym spotkaniu mia?by mi ten kamie? sk?d spada?. Nie s?dzisz? ;-)

* niepotrzebne skre?li?

Velazkez - 2009-03-05, 19:43

Foty by Koza i ja :P
http://picasaweb.google.p...FotoByKozaIVel#

Olena - 2009-03-05, 20:07

Wszystko z Twoim aparatem w porz?dku? :oops:
Bo jak ja go wzi??am w ?apki, to nie by? sk?onny do wspó?pracy...

Ada - 2009-03-05, 23:42

Znacznie pó?niej ni? Ci Kozo obieca?am, ale równie? skusz? si? wreszcie na jaki? komentarz.

Ta ods?ona podoba?a mi si? zdecydowanie bardziej ni? poprzednia. Wida?, ?e mistrzyni gry na prawd? si? postara?a i w?o?y?a w to ogrom pracy. Z reszt? nie tylko ona, ale równie? pozostali – w tym miejscu szczególny podziw dla zaanga?owania Alfar i spó?ki ze skrzyde?kami oraz ?wietlikom za praboxa... gdy tak znienacka mi go pokazali?cie szcz?ka opad?a mi na pod?og?, a ga?ki oczne wyciek?y przez ucho. By?o koszmarnie i klimatycznie, poza w?tkami indywidualnymi nie zabrak?o równie? dodatkowych atrakcji fabularnych, dzi?ki czemu nie mo?na si? by?o nudzi?. Dopisali równie? gracze, którzy swoj? charakteryzacj? i gr? bardzo dobrze dope?nili ca?o??. Bez nich na pewno nie bawi?abym si? a? tak dobrze. Ciesz? si?, ?e obok znanych, ale dawno nie widzianych twarzy, mog?am zobaczy? wiele interesuj?cych nowych.

Alfar – nie wyobra?am sobie aby? by?a w stanie kiedykolwiek ?le zagra?, jak zawsze ?wietna kreacja; nikt tego jeszcze nie napisa?, a ja si? nie mog? powstrzyma? – masz bardzo ?adn? pup?... tzn. bardzo ?adn? sukienk?; ciesz? si?, ?e jestem kozoseksualna, bo w przeciwnym wypadku mog?abym mie? problemy na skupieniu si? na czymkolwiek innym;

Kapelusznik, Kiciu? i Króliczek – przepraszam, ?e tak na Was nakrzycza?am; wszyscy byli?cie s?odziutcy jak kremowe ptysie i tak na prawd? Carolline bardzo Was kocha, tylko okazuje to w specyficzny sposób;

Ordos – jeszcze raz dzi?ki za ?wietn? gr? i rewelacyjn? manipulacje; nie zapomnij o tych fajnych cukiereczkach o któtrych wspomina?e?, gdy po raz kolejny wybiera? si? b?dziesz do krainy koszmarów;

K?adce ?mierci gratuluje kreatywno?ci, pomys?ów i wytrwa?o?ci; Velowi postawy; ?wietlikom – ca?okszta?tu.

Ogólne gratulacje i podzi?kowania dla wszystkich! Dzi?kczynne minety dla Kozy!!!

Olena - 2009-03-05, 23:51

Ada napisał/a:
Dzi?kczynne minety dla Kozy!!!


To kiedy wpadasz kartofelku? ;-)

Che - 2009-03-06, 12:56

D?ugo nie pisa?em, ale w ko?cu napisz?.

Larpiszcze mi si? podoba?o, by?o fajnie, gracze dawali pod wzgledem strojów i gry z siebie wiele, je?li nie wszystko.
eMGini robot? odwali?a straszn? i napracowa?a si? tako?, co widac by?o po wystroju i innych takich.
Gra?o mi si? fajnie.

A teraz ?y?ka dziegdziu. Brakowa?o mi czego?. Pierwsz? cz??c uwa?am za lepsz?. Mo?e dlatego, ?e pierwsza by?a wyr?bana w kosmos i pali?a ludziom buty, a kapelusze zrywa?a z g?ów... Ale...

Ale nie byli?my w krainie koszmarów. Byli?my w krainie ?mierci. Abstrahuj?c od faktu, ?e koszmarom testy sz?y masakrycznie (Królik zgin??, ja z 11 punktów na ko?cu zosta?em z dwoma) - g?ównie dlatego, ?e koszmary ju? nie by?y koszmarne. By?y tak samo zagubione, tez mia?y jakie? znamiona, te? sie musia?y martwic tym, co si? dzieje... (no, kto si? martwi?, ten si? martwi?)
Ludzie byli bardziej paskudni od koszmarów na tej ods?onie, a prym wiod?y ?wietliki, których nikt ruszyc nie móg?. Nikt. Nie by?o jak.
I nikt si? nikogo nie ba?. Nie by?o uciekaj?cych, kwil?cych ze strachu dzieci, nie by?o w?ciek?ych staruszków, którym keidy? koszmary zat?uk?y ca?? rodzin?...
No, byli. mieli takie historie... Ale w efekcie nikogo nie mo?na by?o straszyc. Niewiele brakowa?o, a Koszmary by zacz??y uciekac i chowac si? przed lud?mi. I nie idzie mi o to, ?e lubi? byc paskudny i straszny i ?eby wszyscy si? mnie s?uchali.

Wi?c klimat by?, owszem. Psychodeliczny, paskudny, szalony, surrealistyczny, absurdalny, jak dwadzie?cia ?ebków od gwo?dzi le??cych na torcie weselnym chomika i myszo?owa. Ale nie by? koszmarny. Nie by? straszny,a nawiaza? do snów by?o niewiele - i to chyba tego mi brakowa?o w tej ods?onie. Tego klimatu szale?stwa zmieszanego ze strachem przed za?ni?ciem i chorobami psychicznymi.

Poza tym jednak - by?o ?wietnie. Szale?czo i rado?nie. I ciekawie. To chyba najwazniejsze, nie?

Szacun dla Kozy o g?owie pe?nej szale?stwa, paranoi, psychodelii i snów, jak i dla Alkazza (nast?pnym razem doucz si? mechaniki, paskudniku:P)
Szacun dla Alicji (zgadzam si? z Ad? nt. pupy... sukienki. Ale to ju? wiesz), jak i dla jej masakrycznego rozdwojenia ja?ni. Naprawd? widac by?o, ?e wpadanie w p?acz i przera?enie o ?ycie Kapelusznika tu? po tym, jak mu si? niemal urwa?o ?eb - by?o solidnie przygotowane i wra?enie robi?o pora?aj?ce.
Szacun dla Ksie?nej Koszmarów - Caroline nigdy nie by?a tak przeurocza, zazdrosna i zdradziecka, jak jasny skurwysyn:P
Szacun dla kici z Cheshire - porrra?aj?co przerrra?aj?co mrrrucz?cy paskud.
Szacun dla ADHD tego ?miesznego ludzika na G. Biega? i skaka? i by? zaj?tym fascynatem i tylko mi brak?o, by zacz?? sadzic cytatami z Archiwum X.
Szacun dla Ja??a, tudzie? Janio?a - ja bym na stoj?co z tym badziewiem na plerach nie wytrzyma?...
Dla Królika i ?wietlików - bo byli knuj?cy, niczym matuzalemowie zza w?g?a.
Dla Smitha - bo cwany by?, oj cwany i elokwentny.

I dla pozosta?ych, z którymi nie mia?em okazji zbytnio si? zapoznac. Do nast?pnego spotkania. Tym razem w najgorszym koszmarze Waszego ?ycia...

Olena - 2009-03-06, 13:08

Czedolku, tak chcia?am si? tylko wyt?umaczy? a propos tego, ?e ludzie nie dopisali (jako 'rasa'): LARP przewidywany by? na 20 osób z hakiem, wykruszy?a mi si? czwórka, wykre??i?am najmniej powi?zane charaktery i prawie nic z tego nie zosta?o...]
Mi tez jest przykro, ?e nie wysz?o tak, jakbym tego chcia?a:(
Ale ostrzega?am, ?e zawsze tak jest z drugimi cz??ciami czegokolwiek (np filmy)...
Na pocieszenie dodam, ?e zwykle na trzecie cz??ci ludzie id? z przekonaniem: gorzej ju? chyba skopa? nie mog? - i mi?o si? zaskakuj?...
W planach trzecia Alicja: w ?wiecie Ludzi.
Je?eli tylko kto? b?dzie jeszcze chcia? zagra?, ilo?? dopisze i ludzie nie b?da mi odchodzi? na dzie? przed LARPem...

Niemniej: endingi tej serii (z niedopowiedzeniami) pojawi? si? nied?ugo. Mo?e Was to zach?ci...

Che - 2009-03-06, 13:14

Wiesz dobrze, ?e w takim wypadku pakuj? skalpele, no?e, halabardy, tasaki, haki, ?yletki, miecze i ta?m? klejac? do walizki i pakuj? sie do peirwszego samolotu do ?wiata ludzi, machaj?c kapelutkiem i podzwaniajac ka?dym mo?liwym ostrzem tak, jak i z?bami:>

Mnie zach?cac nie trzeba:>

Alfar - 2009-03-06, 13:36

Jako, ?e zainicjowa?am 3ed to wiesz... pyta? nie trzeba;)
Iluviel - 2009-03-06, 18:30

Olena napisał/a:
Je?eli tylko kto? b?dzie jeszcze chcia? zagra?, ilo?? dopisze i ludzie nie b?da mi odchodzi? na dzie? przed LARPem...

No ja przepraszam, nie moja wina... nie? Jak si? zadeklaruje i mi si? znowu (3 raz ju?) nie uda to znaczy, ?e to jaka? kl?twa zwi?zana z tym LARPem Koziu... Masakra... ?a?uj? jak jasna cholera...

Velazkez - 2009-03-06, 18:40

Cze napisa?:
Cytat:
Wiesz dobrze, ?e w takim wypadku pakuj? skalpele, no?e, halabardy, tasaki, haki, ?yletki, miecze i ta?m? klejac? do walizki i pakuj? sie do peirwszego samolotu do ?wiata ludzi, machaj?c kapelutkiem i podzwaniajac ka?dym mo?liwym ostrzem tak, jak i z?bami:>

Ju? czekam na ciebie z ca?ym arsena?em jaki tylko ludzko?? wymy?li?a:D

Inque - 2009-03-06, 19:45

Alkazz TY WSTR?CIE! ?adnie to tak pokryjomu wrzucac zdj?cia .. i to jeszcze tylko cztery... tfu.. pi?c... i to ?eby trzeba by?o ich szuka? a? na naszej klasie =_____='

W ogóle gdzie moje ?ELKI!!!!!!!!!!!!!

<kopie>

Charzynka - 2009-03-06, 22:20

Ja te? chc?. I postaram si? bardziej, ale to nie moja wina, ?e tym razem by?am z ?apanki :P

Inque napisał/a:
Alkazz TY WSTR?CIE! ?adnie to tak pokryjomu wrzucac zdj?cia ..


Niniejszym obiecuj? wszystkim pokrzywdzonym zdj?ciowo przez Alkazza, ze zrobi? mu jak tylko wróci straszn? krzywd? - jak ju? b?dzie s?odko spa?, za?miej? si? mu nad uszkiem jak czarownica :D Szuja jeden, nawet mnie nie pokaza? zdj??.

Inque - 2009-03-07, 03:10

Skoro nie mog? spa? XD to si? wypooowiem te? o. : D z perspektywy wkurzaj?cego ?wietlika ^__^

LARP podoba? mi si? baaardzo podzi?kowania dla "Misiowstwa" <bosz XD> i ja chc? jeszcze raz ^__^ i chc? by? ?wietlikiem...! Ja wcale nie chc? szcz??liwego zako?czenia! Nie nie... i co ja teraz zrobi? bez Stokrotki, Grysia i Psotka!? : o umr? jeszcze raz? Proooosz? no prooosz? XD?

Dobra.. ju? jestem sob? ^_^

Podoba?y mi si? wszystkie kreacje, aczkolwiek najbardziej zapami?ta?am te z którymi mieli?my do czynienia <tak wiem, prawie wszystkim przeszkadzali?my>. Najokropniejszy dla ?wietlików by? Królik i Kapelusznik <jeeej genialne postacie zreszt? :} >... <btw kogo uderzyli?my gumowym m?otkiem?? Bo królika zjad?a w?asna nora, a kapelusznika kapelusz ^__^> / wspania?a by?a pani pediatra i za chiny nie da?o si? wyczu? tego, ?e zabija?a dzieci XD przynajmniej ja si? nie zorientowa?am jak mi naprawia?a zwierz?tko i t?umaczy?a co to i gdzie jest ko?? udowa ^__^ / moja mama - jej jak mi jej ca?y czas by?o ?al, ona tak ci?gle p?aka?a i p?aka?a i to tak realistycznie! / JANIO?! Janio?! Musz? wi?cej mówi?!? XD najwi?ksza frajda i sojusznik ?wietlików / Kotek - bo my?my chcieli tylko si? trzyma? kotka tak jak Cyryla <ten mi? za którego trzymalismy si? razem>, bo Cyryl by? ju? zm?czony! A kotek ucieka? i nie dawa? si? ?apa? za ogon... ale to dzi?ki niemu dowiedzieli?my si?, ?e musimy uratowa? wszystko bo KRÓLIK kopie dziury i przez nie ucieka ?wiat wi?c trzeba zakpa? KRÓLIKA! / ?mier? - bezcenne miny i wzdychania gdy powtarza? swoje kwestie po raz który? tam, a dooko?a ?wietliki gada?i i piszcza?y XD a z jego r?k? to nie moglismy si? rozsta? ^__^ i ta kamienna twarz podczas tworzenia arcydzie?a Miu na marynarce : D i to zdanie "- ?wietliki to s?... one to s? takie moje dzieci" wypowiedziane z powag? ^_^ / WSZYSTKIE ?wietliki inne by?y najlepsze Stokrotka Gry? i Psotek :}

Innymi s?owy.. kieeeeedy znowu gramy : D?

Tak wiem.. niezrozumiale pisz? XD

Alkazz - 2009-03-07, 11:25

Inque napisał/a:
Alkazz TY WSTR?CIE! ?adnie to tak pokryjomu wrzucac zdj?cia .. i to jeszcze tylko cztery... tfu.. pi?c... i to ?eby trzeba by?o ich szuka? a? na naszej klasie =_____='

W ogóle gdzie moje ?ELKI!!!!!!!!!!!!!

<kopie>


:D Ja Ci poka?e czym jest przemoc w rodzinie, i czy z?y dotyk boli przez ca?e ?ycie!

Inque - 2009-03-07, 12:00

Ja Ci poka?e co to znaczy mie? dziecko pOTWORKA!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oddawaj zdj?cia!! XD

I ?ELKI!

Che - 2009-03-07, 13:08

"dziecko pOTWORKA"...

K**wa, prosz? pa?stwa, nie skomentuj? tego. Nawet ja tego nie skomentuj?...EDIT Koza: Cze, nie przeklinaj :P

Alkazz - 2009-03-07, 18:23

uf...

KLIK

Czuje ?e skoxa?em foto-graficzny lvl up. Wielkie dzi?ki wszystkim:).
Niektóre zdj?cia niedorobione, ale przy takiej masówce (125 sztuk wysz?o ostatecznie) nie jestem w stanie..
Z ca?osci jestem zadowolony. Nie utrzymywa?em zabarwienia kolorystycznego zdjec- jedna opowiesc, ale widziana róznymi oczami. Piekne kreacje, kilka twarzy pozwole sobie wykorzysta? w portfolio.

Jezus Christ Superstar!

Lathea - 2009-03-07, 18:37

o kurcze... a? zosta?am w pracy d?u?ej by przejrze?:)
Tower - 2009-03-07, 18:58

Teraz jest mi naprawd? szkoda, ?e mnie nie by?o :(
Olena - 2009-03-07, 19:35

Dzi?kujem Alkazzie :)
Dla mnie ?wietna pami?tka.

Alfar - 2009-03-07, 20:51

Mam jedno zastrze?enie do galerii... nie mo?na jej zgra?!

Jest rewelacyjna, mimo i? sama nie mam wra?enia, ?e wysz?am ciekawie przy Was wszystkich psychole...:P

Paszko - 2009-03-07, 21:09

Nom, i mnie si? podoba. Nawet bardzo.
Alkazz - 2009-03-08, 03:31

klik no 2

tutaj galeria w postaci zgrywalne;).

Lathea - 2009-03-08, 10:27

a moze jaaakis zip?
Che - 2009-03-08, 12:44

Lath, no chyba ju? nieco przesadzasz:D
Alkazz - 2009-03-08, 12:45

klik
Lathea - 2009-03-08, 12:47

Nie mam konta na flickr, to nie moge sciagnac:(
Paszko - 2009-03-08, 12:51

przegl?darka napisał/a:
The requested URL /alicja09.rar was not found on this server.

Alkazz - 2009-03-08, 13:46

Paszko napisał/a:
przegl?darka napisał/a:
The requested URL /alicja09.rar was not found on this server.


B??d w linku, poprawiony.

Alfar - 2009-03-08, 16:58

Dzie? dobry;)

Krótka relacja z LARP-a

Polter - Alfi blog

Zapraszam do podzielenia si? opiniami i uwagami:)

Inque - 2009-03-08, 21:42

Jeeeej ... ale ?wietne ^___^ thx

Zdj?cia ^^ oczywi?cie

Paszko - 2009-03-08, 21:47

Powiem, ?e nie mog?em si? oprze? i popokazywa?em kupie znajomych. I zdj?cia robi? furor? do stopnia takiego, ?e kto? tam stwierdzi?, ?e kalendarz mo?na z nich zrobi?.
Tower - 2009-03-08, 22:03

kalendarz noctem, to fajny pomys?. Ja bym powiesi? sobie taki z ch?ci?.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group