Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Tajemnice - [LARP] Tajemnice

Alfar - 2009-02-10, 19:51
Temat postu: [LARP] Tajemnice
Zapraszam wszystkich do udzia?u w moim autorskim projekcie "Tajemnice". Jest to LARP osadzony w realiach "Hellboy'a", "Ligi Niezwyk?ych D?entelmenów", "Edwarda No?ycor?kiego", "Sweneey Todd'a", "Dr Jeckyll and Mr Hide", "Van Hellsinga", "Draculi" i w drobnej mierze na settingu Rippersów.

W tajemniczych okoliczno?ciach ginie dr Ludvig von Karloff wynalazca formu?y nie?miertelno?ci. Biedak nigdy nie zd??y? jej wypróbowa?. Jego miejsce zajmuje wnuczka Kristina von Karloff, która zazdro?nie strze?e tajemnicy nie?miertelno?ci.

Kilka dni wcze?niej w dosy? odleg?ej Danii z cienia wychodzi tajemnicza kobieta-ryba, która swoim ?piewem ol?niewa wszystkich go?ci zebranych w Koppenhaskiej Operaen. Nikomu nie przeszkadza, ?e ?piewa umieszczona w ma?ym baseniku.

Na wschodzie zostaje zamordowana s?ynna buddyjska mniszka, nazywana Pani? S?o?ce. Od tego dnia na niebie s?o?ce plami czerwonymi ogniami. Wsród ludzi zaczyna szerzy? si? choroba spowodowana zanikami s?o?ca nazywana "Pos?oneczn?". Mimo, i? znaleziono na ni? szczepionk? to osoby z syndromem choroby pos?onecznej zbieraj? si? w kanibalistyczne grupy ?eruj?ce na ?ywych. Znanym przywódc? ruchu kanibalistycznego jest wywodzacy si? z Londynu Pan Mg?a.

Pewna paryska sierota wynajduje silnik antygrawitacyjny. M?ody geniusz sko?czy wkrótce 7 lat.

W Irlandii z lasu wybiega ko?, który ma na g?owie co? w kszta?cie rogu... z?apany w siatk? przez ch?opstwo po kilku godzinach zdycha i rozpada si? w drobne okruchy ?wiat?a.

W Niemczech wybudowana zostaje maszynownia zasilaj?ca najgorsze z?o ca?ego ?wiata...

... WUNDERWAFFE


LARP odb?dzie si? 25 kwietnia pod warunkiem, ?e do tego czasu zbierze sie wystarczaj?ca liczba ch?tnych tj. min. 10 osób :P Je?eli si? spodoba zostana zaprezentowane 3 ods?ony owego? LARPa, które nie b?d? cyklicznymi wydarzeniami po sobie, acz w jaki? sposób powi?zanymi z pewno?ci?.


Z pozdrowieniami
Hrabina Alfar

Ordos - 2009-02-10, 20:01

no to masz pierwszego. znaczy mnie :)
Che - 2009-02-10, 20:04

Skrzyp...
Skrzyp...
Skrzyp...
Zgrzyyyt... Terkot.terkot.terkot.terkot.terkot...

Ja wohl, Fraulein Obersturmfuhrer!
To b?dzie... Zaszczyt.

Vonen - 2009-02-10, 20:18

Zg?aszam si?! ;-)
bezjimienny - 2009-02-10, 20:30

Te? bym zagra?.
Velazkez - 2009-02-10, 21:02

Ciekawy pomys?, wielgachne mo?liwo?ci kreacji postaci nie wspominaj?c o stroju.
Mo?ecie na mnie liczy?.

Ben - 2009-02-10, 21:57

Ja bym si? ch?tnie pobawi?, ale obawiam si?, ?e pod koniec kwietnia b?d? ton?? w robocie... :-(
Olena - 2009-02-10, 22:10

Ich mochte...
Kaym - 2009-02-10, 22:31

Ciekawa idea :-) . Pisz? si? na to.
Urlem Larsbatae - 2009-02-10, 22:48

Pomys? miodzio :)
Zg?aszam si? na ochotnika ^^

Chester - 2009-02-10, 23:54

Co, ?e mnie by mia?o zabrakn???
Alkazz - 2009-02-11, 00:25

Ich habe grusse wunderwaffe fur dich!

Jestem ch?tny zagra? sweeta?nego mr. Todda, lub inn? poczwark?.

Lathea - 2009-02-11, 00:45

Alf to sama prowadzi?
Alfar - 2009-02-11, 21:34

Tak prowadz? to sama i nie planuj? z nikim wi?cej:)

Ben dasz rad?, wierz? w Ciebie.

Porcja niusów.

1. MG b?dzie Pani? ?mier?, wyrwan? ?ywcem z Gaimana. Niewidzialn? postaci?. Niektóre postaci zostan? wyposa?one w porcj? sztonów, dzi?ki którym b?d? mog?y si? wykupi? z r?k ?mierci. Na LARPie zak?adam wysok??? ?miertelno??. Czasami nie wystarczy zajeba? tylko raz...;P

2. Zak?adam dwa typy postaci:
a) Postaci narzucone przeze mnie (g?ównow?tkowe)
b) Postaci wykreowane przez Was i zedytowane przeze mnie (g?ównow?tkowe, wielow?tkowe i poboczne w skrajnych wypadkach)
Obcja "b" wchodzi w gr? tylko i wy??cznie kiedy zbierze si? grupa wi?ksza ni? 15 osób.

3. Chcia?abym wygenerowa? LARP-a tak, aby?cie mogli dilowa? mi?dzy sob? namacalnymi przedmiotami, dlatego te? wkrótce og?osz? nabór na po?yczenie przedmiotów.

4. Zarys tla fabularnego "Tajemnice: Memento"Nag?ówki gazet 23-12-1943 rok: "Hrabina Von Karloff oszala?a z nieszcz??cia!", "Zmar?o dwóch najwi?kszych naukowców Europy! Edgar Karl Jenssen oraz Ludvig von Karloff", "E. K. Jenssen zamordowany", "Ja i Jenssen nigdy nie mieli?my romansu - dementuje hrabina von Karloff"


?wiat oszala? od informacji wywo?anych ?mierci? Edgara Karla Jenssena, którego cia?o znaleziono spalone w doszcz?tnie zniszczonym po?arem laboratorium. Wst?pne ogl?dziny bieg?ych zak?adaj?, ?e przyczyn? po?aru mog?o by? ?wiadome podpalenie budynku. Wiadomo o tym, i? E.K Jenssen k?óci? si? ostatnio cz?sto ze swoj? ma??onk? Mme Syren?. W kilka dni pó?niej w nieznanych okoliczno?ciach zagin?? równie? Ludvig von Karloff, którego cia?o nie zosta?o odnalezione. Tymczasem jego córka miast wydawa? styp? organizuje... Bal Charytatywny!

Agnieszka - 2009-02-12, 16:23

To jeszcze ja.
Alfar - 2009-02-13, 11:53

Kolejna porcja niusów!

Niewielu z Was mia?o okazj? gra? pode mn?, ale Ci, którze grali mog? z pewno?ci? potwierdzi?, ?e moje LARPy i w szczególno?ci Sesje, s? bardzo kobiece. G?ówne role odgrywaj? w nich postaci kobiece i s? to najbardziej rozwini?te charakterologicznie osoby dramatu. Dlatego chcia?abym tak?e, ?eby zg?osi?o si? nieco wiecej Pa?:-> Nie, ?ebym ogranicza?a postaci m?skie, po prostu potrzebuj? kobietek i kokietek:)

Na pocz?tek kilka postaci, reszta wkrótce:

Jewangielina von Karloff, m?oda hrabina, córka hrabiego Ludviga von Karloffa.- prawdziwa arystokratka, panienka z dobrego domu, wyrafinowana i okrutna. Jednak od ?mierci jej ojca wiele si? zmieni?o i sta?a si? nieco zagubiona.

Madame Syrena, wdowa po Edgarze Karlu Jenssenie – Kobieta obdarzona nieprzeci?tnym g?osem, a tak?e romantyczn? natur?. Ci którzy znaj? j? lepiej uwa?aj?, ?e zawsze osi?ga zamierzony cel. Mieszczanka.

Euforia – Tajemnicza Pani doktor z Paryskiego instytutu do bada? nad zjawiskami nadprzyrodzonymi. Rysy twarzy zdradzaj? azjatyckie pochodzenie.

Ks. Francois Vicali – wieloletni przyjaciel hrabiny von Karloff. Zanim wst?pi? na drog? kap?ana wiód? dosy? bogate ?ycie, po czym dost?pi? b?ogos?awie?stwa bo?ego i porzuci? swój dotychczasowy ?ywot.

Dr Feuerhoff – Wynalazca formu?y, dzi?ki której ludziom ros?y skrzela. Nazista. Zagin?? w trakcie ekspedycji badawczej w Polsce.

Mistrz Trucco - W?drowny magik i iluzjonista

Sir Richard Redford – Brytyjski d?entelmen, wieloletni przyjaciel ?wi?tej pami?ci hrabiego von Karloffa. Zas?yn?? ze swoich niesamowitych odkry? na terenie Ameryki Po?udniowej oraz Afryki. Doskona?y strzelec, rozwik?a? wiele historycznych zagadek. Niektórzy mówi?, ?e sir Richard od wielu lat nie postarza? si? nawet o par? zmarszczek...

Cristobal el Mundo del Trocata – Hiszpa?ski najemnik, z drewnian? nog? i hakiem zamiast prawej d?oni.

Postaci mog? ulec zmianie b?d? kasacji.

Olena - 2009-02-13, 13:54

A mo?na ju.? wybiera??

Ty wiesz, ?e mam s?abo?? do s?u?by zdrowia i w jak? posta? b?d? celowa?a ^ ^

Alfar - 2009-02-13, 14:03

A ja wiem, ale ja bym Ci? widzia?a w roli Pani von Karloff, jednak?e je?eli jaka? posta? bardzooo komus odpowiada to prosz? sie zg?asza?;)

Czedol z tego co mi wiadomo zarezerwowa? sobie wikariusza.

Olena - 2009-02-13, 14:09

Skoro MGini mnie widzi w innej roli, to zaufam jej zdaniu ;)
Ordos - 2009-02-13, 14:11

hmmm... ta madame syrena brzmi ciekawie. zaj?te ? ;P

a tak serio to kiedy przedstawisz wi?cej postaci ?

Alfar - 2009-02-13, 14:13

Soon:P

Koza - dobry wybór:-)

Jewangielina - Koza
Ks. Vicali - Czedol

Alfar - 2009-02-13, 14:27

Dopisano kilka postaci, zastrzegam sobie prawo do zmiany lub wywalenia ich:P
Lathea - 2009-02-13, 18:27

Ta, któr? mi niecnie wciskasz jest gdzie? tutaj:D? Nie wiem, dopisajta mnie gdzie? pod jakim? XYZetem :).
Alfar - 2009-02-13, 18:45

Tak Lathie dr Euforia jest z przeznaczeniem dla Ciebie:)))))

Do roli Cristobala zg?osi? si? bezjimienny:)

Urlem Larsbatae - 2009-02-13, 19:48

A zosta?o cosik dla mnie?... :>
Alfar - 2009-02-13, 19:58

To jeszcze nie wszystkie postaci;)
I mam co? te? specjalnie dla Ciebie:)

Agnieszka - 2009-02-13, 20:10

Skoro brakuje pa?... Stanowczo trzeba co? z tym zrobi?. Znajdzie si? jaka? posta? dla mnie?
Alfar - 2009-02-13, 20:26

Naturalnie, troch? cierpliwo?ci, wkrótce je opublikuj?:)
Hiacynthus - 2009-02-14, 20:03

hmmm... czy?bym widzia?a pewn? tendencyjno???? ;P chodzi mi, rzecz jasna, o posta? Madame Syreny. Je?li ta partia jest wolna,to si? zg?aszam, pójd? tylko poszuka? mojego syreniego ogona ;):>
Alfar - 2009-02-15, 10:18

:-) jak najbardziej:)
Urlem Larsbatae - 2009-02-15, 11:30

Alfar napisał/a:
To jeszcze nie wszystkie postaci;)
I mam co? te? specjalnie dla Ciebie:)


Yay! ^^

Alfar - 2009-02-15, 15:45

Ok:) Kolejna porcyjka niusów. W ramach szkolenia nowych mistrzów gry larpowych, rozwijania i przekazywania do?wiadcze? postanowi?am wybra? sobie Mistrza Gry pasuj?cego do wskazanej konwencji... i zosta? nim:

KAYM! :)))) ale nie zam?czajcie jeszcze chlopaka pytaniami... wkrótce wszystkiego si? dowie:)

Slide - 2009-03-16, 16:57

Alfar, Kaym jak Wasze prace nad postaciami? Pytam si?, bo mam pewne pomys?y do swojej (g?ównie je?eli chodzi o zachowanie, charakter i pewne elementy historii) i chcia?bym z Wami porozmawia? na jej temat.

PS: Wpierw jednak musz? to zebra? ?adnie do kupy :-P

Alfar - 2009-03-16, 18:35

postaci s?, jest ich oko?o 12 póki co. Je?eli masz koncepcje wy?lij do mnie lub do Kayma na pw :) zrobimy z tym co?:)
Dareth - 2009-03-25, 18:32

You have my sword.. xD
Alfar - 2009-03-26, 06:49

Mi?ku pluszowy - zg?oszenia s? w temacie zg?oszenia;)
czaki - 2009-03-29, 22:19

Ja bym bardzo chcia? Dr Feuerhoffa albo jakiego? innego nazist?. :D Da si? co? w tej sprawie zrobi?? :>
Kaym - 2009-03-29, 22:22

Z tego co si? orientuj? jest to posta? jeszcze nieobsadzona, wi?c owszem, da si? zrobi?. ;-)
Alfar - 2009-03-30, 05:47

Taaaak mój m?ody Padawanie;)
Kaym - 2009-04-06, 20:05

Dzi? powsta? plot oraz zosta?a stworzona historia kilku postaci, g?ównie umiejscowienie ich w ?wiecie. Aktualizacji listy bohaterów do wyboru spodziewajcie si? w ci?gu najbli?szych kilku dni.
Charzynka - 2009-04-10, 15:09

ja prosi?abym co? w klimacie Obersturmfuhrerin von Hexe z akcentem na Hexe (mo?e jaka? nowa formacja, tajne s?u?by hexowe etc.)
Alfar - 2009-04-10, 16:42

okeeeej:)
Slide - 2009-04-10, 19:45

Hm ...
...
...
...
... zagram.

Alfar - 2009-04-10, 20:31

mrrrrrriau!
Vonen - 2009-04-16, 16:53

ALf, mog?aby? da? wskazówki dotycz?ce strojów, dla tych co potrzebowaliby wi?cej czasu?
Alfar - 2009-04-16, 21:38

Jasne, postaram si? jutro Wam wys?a? PW
Lathea - 2009-04-17, 08:53

A postaci kiedy?
Alfar - 2009-04-17, 09:06

W ci?gu weekendu. Mamy po?lizg niestety, spowodowany moim zdrowiem.
Alfar - 2009-06-25, 07:08

UWAGA!

Z rado?ci? informuj?, i? grono MG Tajemnic si? powi?kszy?o! Nowym orgiem zosta?a Inka!

Ju? niebawem podany zostanie termin 2Ed Tajemnic... zarys plotu tak?e;)

Che - 2009-06-25, 08:34

Ran for Kawa!!!
...

Dude, it's "run for cover"...

Nigdy nie lubi?em coverów, wole oryginalne piosenki. Wi?c ja b?d? runowa? for kaw?.(wait. whot?)

Inque - 2009-06-25, 12:29

Mam nadziej?, ?e to b?dzie owocna wspó?praca ^__^
Alfar - 2009-06-25, 13:03

Sk?ama?abym mówi?c inaczej:)
Kris - 2009-06-25, 13:06

Inque napisał/a:
Mam nadziej?, ?e to b?dzie owocna wspó?praca ^__^


Dasz rad? ! Nie pozwól by moja posta? po raz kolejny zgin??a z r?ki kobiety :D

Charzynka - 2009-06-26, 13:30

Kris, a ja my?la?am, ?e to by?a mi?a ?mier? :P

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group