Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Technicznie - [WA?NE] Zmiana nicków

TOR - 2008-06-12, 16:27
Temat postu: [WA?NE] Zmiana nicków
Drodzy u?ytkownicy,
w zwi?zku z przeobra?aniem forum ze ?rodka komunikacji z graczami pojedynczego LARPa wampirzego w forum dyskusyjne z prawdziwego zdarzenia oraz wzrastaj?c? liczb? LARPów chcemy u?atwi? orientacj? i komunikacj? pomi?dzy u?ytkownikami. Do dnia 19.06 osoby, do których nale?? konta na poni?szej li?cie powinny zg?osi? si? do Lathei propozycje nowych nazw u?ytkownika.

Po tej dacie konta te zostan? zmienione na nazw? podan? po my?lniku.

1. MarkAkermann – Phantom
2. Anna – Lorrain
3. MichalCredensus – TH
4. Janina- ivet
5. Dawid – Amorpheus
6. Artur – M?ody
7. Roch Soko?owski – chmk
8. Krzysztof Litos – Yehohanan
9. Piotr Dolski – Zomo
10. Julian – Wódz
11. Dorian – Igor
12. Fiodor – Zygmart
13. Yana – Olena
14. Weisstod – Czedol
15. Stellantis – Kinia
16. Andrew- Rudy
17. Magnolia – Maja
18. Klaudyna – Ada
19. Mydrin – Quad

Pozdrawiam,
?ukasz 'TOR' Garczewski
Community Manager

Bagu - 2008-06-12, 18:08

Tor? Mog? Ci? zapyta? z jakiej racji przerzucasz swoj? tzw. "w?adz?" w grupie larpowej na forum, którego nie wszyscy cz?onkowie cz?onkami owej grupy s??

Nie s?dzisz, ?e to sprawa personalna u?ytkowników, pod jakim loginem wyst?puj?? Je?li wol? pozosta? pod takim loginem, jakim prawem nakazujesz im to zmienia?? By?y ju? sytuacje, ?e niektórzy u?ytkownicy forum mieli zmieniane loginy i mieli pretensje do ówczesnej administracji forum. Je?li kto? postanowi? zarejestrowa? si? pod nickiem X ma prawo pod nim pozosta?. Z jakiej racji przez Twoje widzimisi? ma si? to zmieni?? Nie wprowadzajcie tu faszyzmu...

Przepraszam za niespecjalnie przyjazn? form? posta, ale strasznie mnie denerwuje, kiedy kto? czuje si? wa?ny, wi?c uwa?a, ?e ma prawo decydowa? za innych...

Alfar - 2008-06-12, 22:39

Bagu, to nie jest "widzimisi?" Tora, tylko wspólna zarz?dowa wersja dotycz?ca wygl?du forum. Chodzi o to, ?e jaki? czas temu forum przesta?o by? domen? elitarnego wampirzego larpa, a sta?o si? forum GL Noctem zrzeszaj?cej jej cz?onków. I tak na przyk?ad M?ody na forum zarejestrowa? si? jako Necrone, a widnieje jako PN posta? - Artur. Chodzi o to, by ka?dy by? tym za kogo si? podaje, a nie postaci? z kreskówki.

Poza tym witryna www.Noctem.pl stanowi domen? GL Noctem, a GL Noctem jest reprezentowana przez tzw. Zarz?d, który s?u?y do zarz?dzania jednostkami administracyjnymi i administrowaniem ogólnie. Wskazuje na to tak?e fakt, ?e ka?de z nas (chyba) prócz Lathei jest Junior Adminem. I to jest w?asnie ta rzecz, która sprawia, ?e d??ymy do uporz?dkowania forum po tym jak przeistoczy?o si? ze strony po?wi?conej Larpowi Pozna? Noctem w forum Grupy LARPowej Noctem.


Ponadto dali?my ludziom wszak wybór - albo zg?osz? w?asne propozycje, albo zostan? przemoderowani na co? co i tak jest wierne rzeczywisto?ci.

Phantom - 2008-06-12, 22:58

To ja chce byc Phantom na forum :)
Elmo - 2008-06-12, 23:50

Nie ?ebym mia? co? za albo przeciwko - ale w owej sytuacji konto Alex zmienione zostaje na Elmo?
TOR - 2008-06-13, 00:52

Elmo napisał/a:
Nie ?ebym mia? co? za albo przeciwko - ale w owej sytuacji konto Alex zmienione zostaje na Elmo?
G?ównie chodzi tu o konta obecnie aktywne lub jedyne konto danej osoby. Na li?cie powy?ej nie ma na przyk?ad Lidii (jednej z postaci Dagmary) czy Jakuba (starej postaci Rudego).

Konta starych postaci nie b?d? modyfikowane, chyba ?e na wyra?n? pro?b? osoby zainteresowanej.

Elmo - 2008-06-13, 07:21

Kolejne pytanie - Michalena stanie si? Sa?at??
Alfar - 2008-06-13, 08:12

nie. Na Koncie Michaleny nie mo?emy umie?ci? gracza npc. Sa?ata najpierw w ogóle musia?aby sie pojawi? na stronie:P Na koncie Michaleny s? moje prywatne rzeczy i to chyba oczywiste, ?e aktywne konta graczy zamieniamy nickami. Michalena, czyli Alfar aktywnym graczem nie jest.
Elmo - 2008-06-13, 08:26

A, my?la?em, ?e Sa?ata jest jako pe?noprawny gracz, a nie na statusie NPCa. W takim razie wsio ok, póki co nie mam wi?cej pyta? ;)
Alfar - 2008-06-13, 08:37

Sa?ata jest pe?noprawnym graczem, powody fabularne wskazuj?, ?e nie musi mie? dost?pu do tego konta. I wydaje mi si?, ?e ta kwestia nale?y do gestii Mistrzów Gry Pozna? Noctem i nie b?dziemy wywleka? jej na forum.
Che - 2008-06-13, 09:46

Poprosz? "Che", zamiast "Czedol".

Z pozdrowieniami dla Zrzeszonych.

Kulawiec.

Olena - 2008-06-14, 15:40

Jak ju? zmienicie mnie na po prostu "Olena" to mo?e w ko?cu niektórzy przestan? mówic na mnie Yana:P
Alfar - 2008-06-14, 15:43

Kozaaaaaaaa:-)
wodzu - 2008-06-14, 22:54

Tak si? w?a?nie zastanawiam dlaczegó? powinienem egzystowa? na forum pod ksywk? (wybran?/nadan? przez kogo?), a nie z imienia... :roll: Ale OK, jako, ?e wyst?puj? zazwyczaj publicznie pod mianem Wodza i jest ono bez w?tpienia charakterystyczniejsze, to... Zmie?cie mnie na "wodzu", jak tak trzeba (bez wielkich liter i polskich znaków... ot, stare skrzywienia)... ;-)
Lathea - 2008-06-15, 07:51

Zmieni?am ju?: Olena, wodzu, Che, Phantom.
Lathea - 2008-06-18, 15:33

Osoby z nadal nie zmienionym nickiem:

2. Anna – Lorrain
3. MichalCredensus – TH
4. Janina- ivet
5. Dawid – Amorpheus
6. Artur – M?ody
7. Roch Soko?owski – chmk
8. Krzysztof Litos – Yehohanan
9. Piotr Dolski – Zomo
11. Dorian – Igor
12. Fiodor – Zygmart
15. Stellantis – Kinia
17. Magnolia – Maja

Ada - 2008-06-18, 17:12

No dobra, to ja te? chce by? Ad?. Mo?e to pi?? literek mniej sprawi, ?e b?dzie mi si? chcia?o cz??ciej logowa? na forum. Poza tym mo?e Klaudynka zechce wydoro?le? :-)
Lathea - 2008-06-18, 17:14

zmienione, lista update'owana
Lathea - 2008-07-18, 10:41

Wszystkich zmian dokonano:). Igor tylko si? kryje nadal pod pseudonimem PNowym. Pozdrawiam, wasz przyjazny administrator.
Dorian - 2008-07-18, 16:02

Igor jest Dorianem i niech tak pozostanie... pozdrawiam... nowonickowców te? ;p
Lathea - 2008-07-20, 22:22

wróci?a te? stellantis. Wiecej zmian nie nanosze:D! Dobranoc.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group