Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Inne - Wampir jako istota fizjologiczna

Olena - 2008-02-08, 11:49
Temat postu: Wampir jako istota fizjologiczna
Drodzy Noctemowicze,

Od jakiego? czasu pracuj? nad prelekcj? o wdzi?cznym (lub nie) tytule, który widzicie powy?ej. Chc? do?o?y? wszelkich stara?, aby moja prezentacja wysz?a jak najbardziej profesjonalnie. Dlatego zwracam si? do Was, bo wierz? ?e macie g?owy pe?ne chorych pomys?ów. Do rzeczy: podajcie mi propozycje pyta? odno?nie wampirów, które mog?abym rozwa?y? pod k?tem fizjologii (nie myl?c z patofizjologi?) bez krzty magicznych pierdó?.

Licz? na Wasz? pomoc.

Podpisano:
Zdesperowana Koza.
:)

Ziolo - 2008-02-08, 12:07

Chcesz robic o wampirach ogolnie (znanych z ludowych wierzen i przekazow z najrozniejszych kultur) czy tych znanych z Wampira: Maskarady? A moze o tym i o tym?

Bo roznice sa dosc znaczace, a to chyba fundementalne pytanie, na ktore potrzebna jest odpowiedz, zeby cokolwiek moc Ci pomoc :)

Olena - 2008-02-08, 12:13

Chodzi mi o zagadnienia czysto naukowe, np co si? dzieje z po?kni?t? u wampira krwi?, jak wykszta?cona jest sie? naczy?, dlaczego po przebiciu ko?kiem funkcje "?yciowe" wampira zanikaj?, itd... Potrzebuj? du?o tych pyta?.
Chc? udowodni?, ?e wampiry jako organizm ?ywy mog? istnie? :)

osaka - 2008-02-08, 14:33

Tego nie mo?esz udowodnic. Dlaczego wampiry boj? si? s?o?ca? Dlaczego pij? krew? W jaki sposób dostarcza im ona wszystkich niezb?dnych do "?ycia" sk?adników? Sk?d zmiany w uz?bieniu i jak dzia?aj? ich k?y? W jaki sposób mog? si? poruszac, skoro nie oddychaj? i, co za tym idzie nie maj? kr??enia? Dlaczego nie mog? je?c? przecie? nie ?yj? - teoretycznie mog?yby si? napchac czymkolwiek. Czy oczy wampira s? suche? Dlaczego nie gnij?, nie starzej? si? itp? W jaki sposob odbieraja bodzce zewn?trzne? Nerwy u trupów nie dzia?aj? nale?ycie, oczywi?cie ma to zwi?zek z dostarczaniem tlenu do komórek. Jak wydalaj? "zu?yt?" krew?
Kermit - 2008-02-08, 14:37

Po prostu to wszystko wynika z kl?twy...

Chocia? popieram pomys?, bo mo?e dowiemy si? jak to wszystko dzia?a w praktyce :D

Darkhan - 2008-02-08, 14:56

Yana napisał/a:
Chodzi mi o zagadnienia czysto naukowe, np co si? dzieje z po?kni?t? u wampira krwi?, jak wykszta?cona jest sie? naczy?, dlaczego po przebiciu ko?kiem funkcje "?yciowe" wampira zanikaj?, itd... Potrzebuj? du?o tych pyta?.
Chc? udowodni?, ?e wampiry jako organizm ?ywy mog? istnie? :)


Niemo?liwe, Wampir to jak sama nazwa wskazuje istota "nadnaturalna" "nadprzyrodzona"

Agnieszka - 2008-02-08, 16:25

Zajrzyj do Pilipiuka (bodaj?e "Ksi??niczka"). Tam pewien ?owca dosy? dok?adnie omawia wampirz? fizjologi?, tym niemniej dochodzi do wniosku, ?e to i tak dzia?a? nie powinno. Problem jest te? poruszony w "Nocarzu" Kozak, gdzie wszystko kr?ci si? wokó? symbionta warunkuj?cego wampiryzm i pierwszego wampira jako po prostu mutanta.
Acz i tak z tego wszystkiego wychodzi , ?e wampir nie mo?e wyst?powa? naturalnie, ?e potrzebny jest mu niejaki "czynnik X". Wsz?dzie bardzo uwa?nie unikaj? nazwania tego magi?. Mo?e wi?c najpierw udowodnisz, ?e magia istnieje? Bo w takim razie wampiry te? :)

Lathea - 2008-02-08, 18:49

Mam t? ksi??k?, aaalbo ma j? Draven :D moj?. U mnie le?? dziedziczki... nie. to on ma kuzynki:D To Ksi??niczk? ma Motyl. Hm , bez sensu.

A z tego co ostatnio rozmawia?y?my skoro zaznacza?a?, ?e ko?ek ma tylko unieruchamiac a nie zabijac, to mi to masakrad? lub NiuWodem zalatuje.

Olena - 2008-02-09, 10:30

A ja Wam zrobi? wszystkim na przekór i udowodni? :P Osaka- na Twoje pytania mam ju? odpowiedzi;)
Nie mówcie mi ?e czego? si? nie da zrobi?! Wszystko si? da!:D

Darkhan - 2008-02-09, 11:14

Ale samo rozwa?nie jest bledn?, je?li udowodnisz ze istota która jest nadnaturalna, mo?e istnie? na naturalnych dla cz?owieka prawach, popadniemy w paradoks (nie ten z przebudzenia ;) ) i zerwiemy z tego mistyczna otoczk?.
Vonen - 2008-02-09, 11:14

Mnie ciekawi : Czym ró?ni si? krew wampira od krwi zwyk?ego ?miertelnika? Sk?d bierze si? ich umiej?tno?? regeneracji w tak szybkim tempie? Czy jego moce (dyscypliny) to zas?uga jego organizmu czy innych czynników? Dlaczego po ?mierci zamieniaj? si? w popió?? Sk?d si? bior? icg ograniczenia (wady klanowe)? Dlaczego ich krew wi??e z nimi ludzi i inne wampiry?
Olena - 2008-02-09, 11:17

Darkhan napisał/a:
Ale samo rozwa?nie jest bledn?, je?li udowodnisz ze istota która jest nadnaturalna, mo?e istnie? na naturalnych dla cz?owieka prawach, popadniemy w paradoks (nie ten z przebudzenia ;) ) i zerwiemy z tego mistyczna otoczk?.


Ja nie zmuszam do s?uchania tej herezji, przyjd? Ci, których to interesuje.

Darkhan - 2008-02-09, 12:21

Je?li b?dzie na Pyrkonie to przyjd? ;) lubi? dobre dyskusje :P uwa?am tylko ze to przegrana pozycja ;)
Lathea - 2008-02-09, 12:39

Z tego co sie orientuje to przecie? prowadz?ca nie twierdzi, i? wyja?ni wszystko:) Nie bój si? Darkhan, wampiry nadal b?d? mistyczne i nieodgadnione. Niektóre rzeczy s? po prostu nielo...eee..magiczne.
Olena - 2008-02-09, 16:51

Dok?adnie. Mam par? w?tków, których nie da si? wyt?umaczy?, ale s? i takie które spokojnie by przesz?y w realu.
Kermit - 2008-02-09, 18:42

Dla mnie jest w sumie najciekawsze, dlaczego s?o?ce pali ich na popió?, no i co powoduje, ?e maj? nadludzkie moce.
Olena - 2008-02-10, 11:07

Je?li chodzi o nadludzkie moce to pytanie nie na t? prelekcj?, a ze s?o?cem co? da si? wykombinowa?;)
Dorian - 2008-02-10, 14:53

Teoretycznie UV pali a nie s?o?ce - chyba, ?e uwzgl?dnisz mistycyzm. Moce? Có?... Niektóre da?oby si? pewnie jako? wyja?ni? z pkt. widzenia parapsychologii inne tak jak celerka (no do pewnego stopnia) fortitiude i potence - troch? zmieniony sk?ad chemiczny krwi - niektórzy ludzie w rzeczywisto?ci te? tak maj?.
Darkhan - 2008-02-10, 16:24

Jakie UV ? O.O wampir jako istota mistyczna ma naturalny strach do s?o?ca zwi?zany z kl?twa, dlatego ?aden wampir o zdrowych zmys?ach nie b?dzie pogina? za dnia w kapeluszu prochowcu i z maska na twarzy ...
TOR - 2008-02-10, 16:55

*uuuu?miech*

Koniec wstawki in game. Teraz powa?niej.

Darkhan, zadziwia mnie twoje dogmatyczne podej?cie. Mistyczna natura? Kl?twa? 500 lat temu to samo mówili o grypie. Zak?adaj?c istnienie wampirów, co stoi na przeszkodzie próbom wyja?nienia tego fenomenu naukowo w obr?bie ?wiata gry?

Mo?e to kwestia promieni UV, mo?e odpowiedniego spinu fotonów, a mo?e tachionów albo innych diablestw, o których jeszcze nie mamy poj?cia.

Oczywi?cie, w twoim ?wiecie Mroku, gdy prowadzisz, powy?sze mo?e by? bzdur? i herezj?. W moim mo?e to by? prawda. A w obu przypadkach przeró?ne postaci w obr?bie tych ?wiatów mog? wyznawa? dowolny z tych pogl?dów, lub te? ?aden.

Nie ma jedynej s?usznej interpretacji.

Quad - 2008-02-10, 17:08

Skoro efekt jest powtarzalny i jest zdatny do odtworzenia niezale?nie od warunków zewn?trznych to da si? sformu?owa? prawa rz?dz?ce nim. Dlatego te? wampiryzm da si? opisa? j?zykiem nauki - fakt trzeba stworzy? nowe poj?cia albo rozwin?? istniej?ce.
Jak to bywa w ?wiecie magii (nie mistycyzmu) wszystko jest opisywalne prawami. Jedynym wymaganiem jest postawa naiwnego umys?u który odrzuca wszystkie za?o?enia i na podstawie prostych pyta? buduje nowe.

Przy okazji polecam prace dr. Netchurcha w zakresie wampirologi WODowej facet ma ca?kiem profesjonalne podej?cie do tego jak na Malkavianina (chyba to on stworzy?, w ?wiecie gry, poj?cie punktu krwi) ;)

Klaudynka - 2008-02-11, 10:55

Ja bym si? sk?ania?a ku teorii UV, wydaje mi si? to najbardziej prawdopodobne. Cho?by dlatego, ?e istnieje wiele chorób, które powoduj? nadwra?liwo?? na promienie UV lub nawet aktywuj? si? pod ich wp?ywem. Wiem, bo sama mam "alergi? na s?o?ce" czyli tak naprawd? w?a?nie nadwra?liwo?? na UV. Ch?opak nawet sie ze mnie ?mieje, ?e po prostu za bardzo si? wczu?am w gr?. ^^'
Alfar - 2008-02-11, 12:27

Olena zna sie na medycynie. Ja wierze Olenie:)))))
Gabi - 2008-02-11, 16:48

Hmm.. no to tutaj ju? wchodzimy w podej?cia paradygmatyczne Zakonu Hermesa albo post?puj?cej Iteracji X.

Jedno z drugim wywo?uje ten sam efekt, cho? jest t?umaczone na ten sam sposób.

Po co wiedzie? dlaczego, je?li si? uznaje ?e tak po prostu jest? ^^

Elmo - 2008-02-11, 17:20

Chryste. Nie jeste? zainteresowany tematem - nie wypowiadaj si?. To samo tyczy si? pozosta?ych malkontentów.
Ale je?li chcesz sobie pogdyba?, przy??czy? si? do dyskusji i masz co? KONSTRUKTYWNEGO do powiedzenia poza "a po co to?" albo "przecie? to mistyczne" albo "nie blu?nij" to si? wypowiadaj. Jak nie, to zapraszam to offtopicu, tam mo?na swobodnie farmazony wypisywa?.

Chcecie doprowadzi? do moderacji tego topicu?

Poza tym odpowiadaj?c na Twoje ostatnie pytanie: prelekcja jest poza gr?, ja jako cz?owiek nie do ko?ca uznaj? istnienie wampirów za fakt.

Lathea - 2008-02-11, 17:24

Wampiry nie istniej? - jak powiadaj? niektórzy Wroc?awianie:).

Mo?na by zacz?? im wierzy?:)...


Pytania do prelekcji, która i tak si? odb?dzie:) cokolwiek zostanie napisane, s? celem tego tematu:).

Dyskusja, jak Elmo powiedzia?, nie w tym miejscu .

Pozdrawiam, i do zobaczenia na prelce;) Olena, pomy?l nad terminem.

osaka - 2008-02-11, 17:25

a kiedy ta prelekcja\?|??
Darkhan - 2008-02-13, 21:55

Elmo, obj?cie innego punktu widzenia to równie? pole do konstruktywnej dyskusji :] to ?adne malkontenctwo, to postawienie przeciwtezy :P
Elmo - 2008-02-13, 23:06

Darkhan: tylko, ?e Ty dyskutujesz o sensie zaistnienia samej dyskusji, co ju? nie jest takie fajne. Natomiast gdyby? bra? udzia? w prelekcji owej, wtedy prosz? Ci? bardzo. Bo póki co to wiesz jak to jest z k?ótniami przez internet, prawda? Tak samo jak z paraolimpiad?... ;-)

Anyway, wró?my do tematu. Je?li kto? ma jeszcze jakie? pytania, na które Olena mo?e poszuka? odpowiedzi - ask them here.

Gabi - 2008-02-14, 15:18

To ja mo?e bym jeszcze zd??y? i zada? kilka pyta?:

ogólnie temat - Krew.

Cytologia, morfologia, patologia? Czyli jak ogólnie mo?e krew wampira ró?ni? si? od krwi ludzkiej pod mikroskopem?
No i co mog?yby wskaza? badania DNA?

Sam mam kilka koncepcji na pierwsze pytanie, ale wol? pos?ucha? przemy?le? kilku innych osób.

Ziolo - 2008-02-14, 16:59

Ja nie dostalem dalej odpowiedzi na moje pytanie, ktore zadalem zaraz na poczatku - a bez niej nie mam jak dyskutowac.

Ludzie tutaj zadaja pytania o dyscypliny i inne takie - wiec w koncu wzorujemy sie na grze fabularnej Wampir: Maskarada i o mozliwosci istnienia takich wlasnie, jak znanych w tejze grze stworow bedzie ta prelekcja?

Bo ja chcialbym pomoc, ale bez odpowiedzi na to podstawowe pytanie po prostu nie moge :)

Darkhan - 2008-02-14, 17:21

Dok?adnie, je?li ma by? taka dyskusja, to trzeba okre?li? wampira jako konkretn? istot?, a nie skaka? z kwiatka na kwiatek, bo co podanie to inna wizja wampira
Elmo - 2008-02-14, 17:52

Dobre pytanie, Olena na nie na pewno ch?tnie odpowie jak tylko zjawi si? na necie (ma niestety utrudniony do? dost?p).
Olena - 2008-02-16, 12:35

Wampir Maskarada.
Ziolo - 2008-02-16, 16:15

Szkoda - moim zdaniem z powodu przystawania do ?wiatomrokowej koncepcji taka prelekcja duzo smaczkow straci. Ale to tylko takie moje wlasne, osobiste i subiektywne jak zawsze zdanie.

W kazdym razie, skoro takiej koncepcji sie juz trzymamy to wartoby wspomniec o:
- Prawdziwej Wierze (tak, jak opisanej w podreczniku do lowcow) i jej dzialaniu na wampiry (tutaj bedzie ciezko bez burzliwej dyskusji o Bogu i wierze ogolnie, chociaz tez mozna sprobowac to ugryzc z innej strony),
- wplyw niektorych wampirzych mocy i wlasciwosci na fizyczne wlasciwosci swiatla widzialnego - jak np. brak odbicia w lustrze u przedstawicieli Kapadocjan czy mozliwosci oszukania nagrania z kamer za pomoca Obtenebracji [strefy mroku] (to w ogole ciezko bedzie racjonalnie wytlumaczyc, chyba, ze zakladamy, iz wampiry wplywaja tutaj w jakis skomplikowany sposob na odbijanie swiatla),
- powracanie do konkretnego wygladu - wiadomo, bez specjalnych hokusow gdy wampirowi np. obetniemy wlosy to wroca one niejako automatycznie do tej samej dlugosci.

Pewno by sie tego jeszcze troche znalazlo, ale to moze innym razem, teraz niespecjalnie mam czas. W kazdym razie powodzenia i naklaniam do zrobienia tegoz wystapienia przy okazji Pyrkonu - na pewno latwiej bedzie o szeroka publike, a i ja z checia wpadne, jesli znajde troche czasu :)

Olena - 2008-02-16, 18:11

Chcia?am zauwa?y?, ?e pierwsze dwa punkty nie pasuj? do tematu. Wiara i nadludzkie moce nie maj? si? w ogóle do fizjologi (a taki jest temat). Nadaje si? to na inn? prelekcj?.
Pomy?l? nad trzecim punktem, ale pewnie i tak zostanie odrzucony, gdy? w literaturze medycznej nie napotka?am si? z fizjologizmem pt. odrastaj?ce w?osy, co najwy?ej mog? powiedzie? co? o szybkiej regeneracji powo?uj?c si? na mechanizmy regeneracji np u jaszczurek danego gatunku.
Tak czy inaczej dzi?kuj? za wypowiedzenie si? w temacie:)

Ziolo - 2008-02-17, 13:46

Za slownikiem jezyka polskiego PWN napisał/a:
fizjologia -
«nauka o czynno?ciach ?yciowych i procesach zachodz?cych w organizmach ?ywych»


Czy wiec reakcja na Prawdziwie Wierzacego ksiedza nie jest spowodowana jakims procesem wewnatrz organizmu wampira? I tak samo - czy fakt zaginania swiatla widzialnego przez taki wampirzy organizm nie jest przypadkiem powodowane jakimis reakcjami zachodzacymi w nim?

Ale rozumiem, ze chcesz sie skupic tylko na samej naturze wampiryzmu, wszelkie pytania o unikalne moce pozostawiajac bez odpowiedzi. Szkoda, ze nie napisalas tego wczesniej, bo przeciez ludzie pytali sie juz o dzialanie celerity czy potencji (chcialem, z przyzwyczajenia, napisac 'vigoru' :D) w tym temacie.

No ale tym razem mam pytanie juz zdecydowanie bardziej pasujace do tematu. Wampiry (szczegolnie te znane z Maskarady) moga miec nawet i po pareset ladnych lat. Przyjelo sie, ze ich organy wewnetrzne po tak dlugim czasie kompletnego nieuzywania zaczynaja powoli gnic i zanikac, a wszelkie ich funkcje zostaja zastepowane przez krew, posiadajaca jak wiadomo u wampirow nadzwyczajne wlasciwosci. Oczywiscie to tylko teoria i mozna do tego problemu podejsc calkowicie z innej strony. Ciekaw jednak jestem jak Ty zamierzasz to wytlumaczyc...

Nie chodzi mi o pelen wywod, w koncu od tego ma byc ta prelekcja. Ale chociaz jakis ulamek odpowiedzi, coby tez inni czytajacy wiedzieli czego mniej wiecej sie moga po samym wywodzie spodziewac...

Olena - 2008-02-28, 17:47

Czy kto? jest w stanie za?atwi? sal? z rzutnikiem multimedialnym? A- i laptop:)
Lathea - 2008-02-29, 10:01

Moge w sprawie sali i rzutnika ewentualnie s?dz? porozmawiac z 2 er?. Wtedy to bylaby sroda. Tylko pytanie brzmi - która? Jakies sugestie Olena?

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group